• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Vimperk: Vzdělávání seniorů

Město Vimperk se ve spolupráci s dalšími místními institucemi dlouhodobě věnuje vzdělávání a zapojování seniorů do běžného života. Mezi osvědčené a poptávané vzdělávací aktivity patří například Vimperská akademie pro seniory.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Vimperk
Příjmení, jméno: Lešková Renata
Organizace: Městský úřad Vimperk
E-mail: renata.leskova@mesto.vimperk.cz
Telefon: +420 602 237 427
Téma: Celoživotní vzdělávání, rekvalifikace a speciální vzdělávání cílových skupin
Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Město Vimperk se ve spolupráci s dalšími místními institucemi dlouhodobě věnuje vzdělávání a zapojování seniorů do běžného života. Cílem je podpořit seniory, aby zůstali aktivní, měli možnost rozvíjet své znalosti a kompetence, a udržovali aktivní kontakty v rámci života ve městě.

V rámci vzdělávání seniorů jsou ve městě realizovány:
 -  Vimperská akademie seniorů (v roce 2022 je realizován již 14. ročník)
 -  pravidelná setkávání v Komunitním centru pro seniory a spolky
 -  Virtuální univerzita III. věku při PEF České zemědělské univerzity v Praze (v roce 2022 již 4. ročník)
 -  aktivity Městské knihovny Vimperk a Městské policie Vimperk
 -  Akademie umění a kultury při Základní umělecké škole Vimperk

 -  pravidelná setkávání a výstupy z činnosti Rady seniorů.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

www.e-senior.czu.cz

Začátek aktivity: 01.01.2008

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] nespecifikováno
Jak byla aktivita financována?

Vimperská akademie seniorů, Virtuální univerzita třetího věku, aktivity Městské knihovny, aktivity Odboru Vnitřních věcí MěÚ Vimperk - kurzy paměti, ovládání mobilních telefonů, kreativní kurzy - z rozpočtu města

Akademie umění a kultury při ZUŠ Vimperk z rozpočtu Jihočeského kraje a s pomocí grantových programů

aktivity Městské policie Vimperk - rozpočet města a granty

aktivity spolků - granty města či vlastní zajištění

Detailní rozpis:

Jednotlivé aktivity mají svůj individuální rozpočet.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Přestože město Vimperk není pořadatelem všech aktivit, v koordinaci se všemi ostatními pořadateli dokáže koordinovat širokou nabídku služeb pro seniory od pohybových aktivit, prevence, cestování, společenských setkávání či dlouhodobého vzdělávání.

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci?

stovky seniorů, kteří se těchto aktivit zúčastňují

Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci?

absence určeného koordinátora, který by byl pro tyto aktivity a jejich další progres určen

Monitorování a evaluace

Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat?

Stávající aktivity plánujeme udržet a rozvíjet, větší progres ale naráží na absenci koordinátora.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

regionální média, sociální sítě města, vlastní tiskoviny a periodika, kabelová televize

Webová stránka - Vimperská akademie seniorů:
https://www.vimperk.cz/vimperska-akademie-senioru/d-20095,

webová stránka města:
www.vimperk.cz/mesto-seniorum-seniori-mestu/ms-10913/p1=10913,

a webová stránka Základní umělecké školy:
www.zusvimperk.cz/ucebni-obory/akademie-umeni-a-kultury-vimperk-vzdelavani-iii-veku/

 

 

Aktéři

Název: Město Vimperk
IČO nebo jiný registrační údaj: 00250508
Adresa: Steinbrenerova 6, Vimperk
Web: https://www.vimperk.cz

Další aktéři

Název:Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity
IČO nebo jiný registrační údaj:60460709
Adresa:Kamýcká 129, 165 00 Praha 6
Web:http://www.pef.czu.cz

Název:

Základní umělecká škola Vimperk
IČO nebo jiný registrační údaj:70841080
Adresa:Nerudova 267, Vimperk
Web:https://zusvimperk.cz

Název:

Senior klub Vimperk
IČO nebo jiný registrační údaj:6527761
Adresa:Sklářská 399, Vimperk

Název:

Městská knihovna Vimperk
IČO nebo jiný registrační údaj:00250805
Adresa:1. máje 194, 385 01 Vimperk
Web:http://www.knihovna.vimperk.cz

Název:

Městská policie Vimperk
Adresa:Kaplířova 65, Vimperk
Web:https://www.vimperk.cz/mestska-policie
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu