• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Praha 10: Významné osobnosti Prahy 10

Praha 10 přibližuje obyvatelům a návštěvníkům městské části zajímavé osobnosti politického, kulturního a sportovního života naší republiky.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Praha 10
Příjmení, jméno: Procházka, Tomáš
Organizace: Městská část Praha 10
E-mail: tomas.prochazka@praha10.cz
Telefon: 267 093 511
Téma: Místní tradice, patriotismus a folklor

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

V Praze 10 žilo a žije mnoho osobností politického, kulturního a sportovního života naší republiky. Rozhodli jsme se věnovat se těmto osobnostem během tematického roku. Záměrem je život těchto osobností postupně popsat a přiblížit obyvatelům a návštěvníkům Prahy 10 pomocí celoročního programu.

Každý rok tedy představíme jednu osobnost prostřednictvím výstav, přednášek, komponovaných pořadů. Lze konstatovat, že během roku se uskuteční více než deset akcí. Při plánování a přípravě programu spolupracujeme s organizacemi z Prahy 10. Většina doposud vybraných osobností přesahovala svým působením i celorepublikový rozměr, a tak se spolupráce rozšířila i na zahraniční partnery. Program, který vzniká během tematických let, má své publikum jak u nás, tak i v zahraničí.

Jednotlivé roky a významné osobnosti v nich představené:

rok 2020 - Karel Čapek

rok 2021 - Jan Kotěra

rok 2022 - Jiří Kolář

rok 2023 - Josef Čapek

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument?

Základním dokumentem je Koncepce rozvoje kultury městské části Praha 10 na období 2020-2025 a dále Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

Koncepce rozvoje kultury městské části Praha 10 na období 2020-2025

Evaluace Koncepce rozvoje kultury městské části Praha 10 na období 2020-2025 

Začátek aktivity: 01.01.2020
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 750
Detailní rozpis: Náklady na realizaci jsou hrazeny z příslušných rozpočtových kapitol MČ Praha 10 a z rozpočtu partnerů projektu.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Městská část Praha 10 má s tímto projektem jen dobré zkušenosti, budeme i nadále pokračovat. Snažime se u obyvatel Desítky budovat vztah k místu kde žijí a připomínat, že právě jejich soused byl ten, který něčeho dosáhl, něco podstatného změnil nebo se o něco zasloužil.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Budování vztahu k místu, kde obyvatelé žijí.
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Systém propagace, závislost na cílových skupinách, i když podprahově je nutné pokrýt všechny obyvatele dané lokality.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Inspirovali jsme se pro výběr osobnosti, získali jsme další poznatky a dokumenty o osobnostech, z nichž některé byly doposud neznámé i partnerům, kteří se o osobnost profesně zajímají.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? U každé z akcí je sledován přímý i nepřímý dopad. Jelikož se jedná o komplex aktivit, z nichž některé jsou volně přístupné veřejnosti a dlouhodobě instalované na veřejném místě, tak zájem a dopad na veřejnost můžeme sledovat jen u vybraných akcí. Monitoring aktivit probíhá v rámci interního vyhodnocení v Cílech kvality Odborem kultury a projektů pro příslušný rok a dále formou evaluace Koncepce rozvoje kultury městské části Praha 10 na období 2020-2025 z roku 2022 (viz výše).
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Plánujeme nejen další z osobností, ale chtěli bychom více zapojovat i další partnery z řad fyzických a právnických osob.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Články:
Karel Čapek 130
Jan Kotěra 150! MČ Praha 10 si až do konce roku připomíná slavného architekta
Jiří Kolář 20
Tematický rok Josefa Čapka 2023
Čestní občané Prahy 10

Další poznámky

Další poznámky Do aktivity byli zapojeni i další (nejen níže jmenovaní) partneři, v každém roce spolupracujeme se zhruba 10 partnerskými subjekty.

Aktéři

Název: Městská část Praha 10
IČO nebo jiný registrační údaj: 00063941
Adresa: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Web: https://praha10.cz

Další aktéři

Název:Patrik Antcza
IČO nebo jiný registrační údaj:0196O172
Adresa:Koněvova 2414/153, Praha 3

Název:

Petr Bakoš
IČO nebo jiný registrační údaj:88009939
Adresa:Ostrovní 146/16, Praha 1

Název:

Kristina Váňová
IČO nebo jiný registrační údaj:08687889
Adresa:U Tratě 337, Stará Huť

Název:

Centrum MANA, z.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:22839810
Adresa:Moskevská 967/34, Praha 10

Název:

Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace
IČO nebo jiný registrační údaj:00373231
Adresa:Poděbradova 1291/12, Ostrava 1

Název:

Historický ústav Akademie věd CR, v. v. i.
IČO nebo jiný registrační údaj:67985963
Adresa:Prosecká 809/76, Praha 9

Název:

Muzeum T.G.M. Rakovník, příspěvková organizace
IČO nebo jiný registrační údaj:00360155
Adresa:Vysoká 95, Rakovník I
Detailně zpracované dobré praxe

Související témata ...

Místní tradice, patriotismus a folklor

Nejčtenější dobrá praxe z tématu