• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Valašské Klobouky: Tradiční kulturní a folklórní akce

Cílem je zachovávat a zároveň pečovat o nehmotné kulturní dědictví, podporovat regionální lidové tradice, zvyky, společenské styky, pozitivní mezigenerační vztahy v našem příhraničním regionu. Neméně významným cílem je i podpora rozvoje amatérské, místní i regionální kultury a zájmové umělecké činnosti. Jako příklad tradičních akcí probíhajících v našem městě, jsme zvolili Valašské kumštování a Valašský mikulášský jarmek, na které jsme jako obyvatelé hrdí a každoročně se na ně těšíme.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Valašské Klobouky
Příjmení, jméno: Hana Slabiková
Organizace: Zdravé město Valašské Klobouky
E-mail: slabikova@mu-vk.cz
Telefon: 577,311,152
Téma: Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví
Místní tradice, patriotismus a folklor

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Podařilo se docílit navýšení počtu účastníků i návštěvníků na tradičních kulturních akcích, věhlas a mezinárodní povědomí. Město akce podporuje finanční částkou vyčleněnou pro pořádající spolky pravidelně z rozpočtu města.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
Akce jsou dokumentovány a publikovány ve zpravodaji, na stránkách města, regionálních novinách, na facebookových stránkách. Každá ze dvou zmiňovaných akcí má své vlastní webové stránky. Poskytnutou dotaci a i celkové náklady musí spolky městu vyčíslit a doložit.
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 700
Jak byla aktivita financována? Akce jsou podporovány přímou finanční částkou z rozpočtu města, finanční podpora přichází i ze Zlínského kraje. Město zajišťuje technické zázemí, bezpečnost, z akce Valašské kumštování odkupuje město vítěznou sochu a obraz.
Detailní rozpis: cca 700 000 Kč ročně

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Doporučujeme úzkou spolupráci a otevřenou komunikaci s místními spolky a jejich finanční podporu. Mohou pak vzniknout kouzelné akce, které v dětech a mladých lidech budují sounáležitost s rodným městem a samo město se dostává do povědomí lidí z blízkého i dalekého okolí.Oživí se mnohdy již zapomenuté tradice a zvyky našich předků.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? NE

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Akce se hodnotí klidným průběhem, počtem spokojených účinkujících, úsměvy a pozitivní energií návštěvníků, vnitřním obohacením všech zúčastněných….
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Rostoucí počet účinkujících i usměvavých návštěvníků.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Tradiční akce budeme podporovat i nadále.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Všemi dostupnými způsoby a kanály. Tiskové zprávy většinou zpracovává tisková mluvčí města a média je sdílí z odkazu.

Aktéři

Název: Valašský jarmek,z.s.
IČO nebo jiný registrační údaj: 22667059
Adresa: Brumovská 11, Valašské Klobouky, 766 01
Web: http://www.jarmek.cz/

Další aktéři

Název:Valašské kumštování, z.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:22737421
Adresa:Koželužská 690, Valašské Klobouky 766 01
Web:http://www.kumstovani.cz/

Název:

Město Valašské Klobouky
IČO nebo jiný registrační údaj:00284611
Adresa:Masarykovo nám. 189, Valašské Klobouky
Web:http://www.valasskeklobouky.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Valašské Klobouky

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu