• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Kopřivnice: Aktivní senior - celoroční aktivizační program


Město Kopřivnice již od roku 2012 úspěšně rozvíjí aktivizační program pro seniory „Aktivní senior aneb Setkávání při sportu, zábavě i vzdělávání“. Podařilo se sdružit několik neformálních seniorských uskupení, sladit program, který zohledňuje různorodé zájmy, schopnosti a možnosti seniorů. Pořádají se cyklozájezdy, sportovní dny, turistické výlety, ale i zábavné, společenské a soutěžní aktivity pro méně pohyblivé osob. Program se těší velkému zájmu, daří se získávat i finanční zdroje.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Kopřivnice
Příjmení, jméno: Pavla Žáčková
Organizace: Město Kopřivnice
E-mail: pavla.zackova@koprivnice.cz
Telefon: 556 879 460
Téma: Vzdělávání a osvěta ke zdraví (programy, akce a kampaně)
Sport, pohybové aktivity a místní rekreace
Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Do roku 2012 v Kopřivnici působilo 5 neformálních seniorských uskupení, každé s vlastní historií tradičními akcemi a členy, ale pro aktivní ""mladé seniory nováčky"" bylo komplikované se do kolektivu začlenit, zároveň činnost klubů měla spíše "pasivní" setkávací charakter a chyběl komunitně - aktivizační rozměr.

Od roku 2012 připravuje město Kopřivnice prostřednictvím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví aktivizační program pro seniory – „Aktivní senior aneb Setkávání při sportu, zábavě i vzdělávání“. Při sestavování programu zohledňuje různorodé zájmy, schopnosti a možnosti seniorů. Velké oblibě se těší sportovní aktivity – cyklozájezdy, sportovní dny pro seniory, turisticko - poznávací výlety, minigolf, apod. Nezapomínáme ani na zábavné, společenské a soutěžní aktivity pro méně pohyblivé osoby (jarní a podzimní seniorská odpoledne, zpívání při harmonice, zábavná soutěžní odpoledne …).
Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? První komplexní program pro seniory byl v roce 2012 připraven pod záštitou mezinárodního Projektu Zdravé město Kopřivnice. Tehdy byl pojmenován „Kopřivnický rok aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce“ a město na jeho realizaci získalo podporu z Dotačního programu na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji.

Cíle projektu:
1. posílit mezigenerační solidaritu obyvatel města
2. aktivizovat obyvatele v seniorském věku
3. podpořit realizaci MA21 na území Kopřivnice
4. poskytnout dobrou praxi v oblasti proseniorských aktivit ostatním municipalitám

V souladu s Plánem zlepšování projektu Zdravé město a MA21 byla jako součást projektu vypracována analýza zdravotního stavu obyvatelstva města včetně místních částí. V této aktivitě se samozřejmě taktéž pokračuje v obvyklé periodicitě, dle metodiky NSZM ČR s ohledem na platnost a vyhodnocování Zdravotního plánu, jehož tvorba na analýzu navazuje.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO, jako přílohu připojujeme ukázky Celoročního přehledu aktivit = soutěžní kartičky seniora z počátečních let 2012, 2013 a nejúspěšnějších let, co do počtu zúčastněných seniorů - 2018 a 2019.
Začátek aktivity: 01.01.2012
Příloha
Jak byla aktivita financována? Každoročně se snažíme na aktivity získat dotaci z externích prostředků, což se nám v převážné většině let podařilo. Donátor: Moravskoslezský kraj - Dotační program na podporu MA21 v Moravskoslezském kraji, Program na podporu zdravého stárnutí v MSK, apod. Spoluúčast z rozpočtu města, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Partneři do aktivit vstupují "nefinančně" - odpuštění nájmu, příprava občerstvení, zajištění programu apod.
Detailní rozpis: Částka se každoročně liší, dle plánovaného počtu a charakteru akcí. V roce 2012 se jednalo o 139,5 tisíc korun (včetně přípravy analýzy zdravotního stavu). V úspěšném roce 2019 činily náklady 99 tisíc korun.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?
- Důležité je seniory správně oslovit a „přitáhnout“. Osvědčilo se nám pozvánky na akce rozesílat mj. i na e-mail. Máme cca 150 emailových kontaktů. Také, když na plakátu zazní „vstup zdarma“, případně „vstup a drobné občerstvení zdarma“  - káva, čaj, případná oplatka seniory přitáhne.
 - Nabízet různorodé aktivity (sport, zábava, besedy, tvoření,…), ale nepřehltit.
 - Jít s dobou – před pár lety byl zájem o kurzy práce na PC, nyní vedou chytré telefony.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? - Populace stárne a tak zájemců o aktivity přibývá. Uvědomujeme si, že jde o ""pozitivum"" pouze v jistém smyslu. To, že populace stárne, je spíše výzvou do budoucna - nejen pro města.
- Program vnímáme, jako o jednu z možností města, jak o stárnoucí populaci pečovat tak, aby zůstala dlouho aktivní, tudíž bez nároku o prostředky na zdravotní péči.
- „Stálí účastnící“ přivádí své známé a kamarády.
- Dlouholetí partneři (místní knihovna, skauti, členové dětského zastupitelstva, členové spolku Vlčovjan, … ), kteří se na aktivitách v průběhu let podílí.
- Zřízení pozice Sociální pracovník, samospráva na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, díky kterému se z původně jednoročního projektu stala každoročně opakovaná a rozvíjená nabídka.
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Díky tomuto programu v aktivitách pro seniory přebralo ve velké míře iniciativu město. Na jedné straně je to pro město výhodné (zjišťování názorů, operativní zpětná vazba cílové skupiny na potřebná témata, …), na druhou stranu však ubyly aktivity iniciované samotnými seniory či neziskovými organizacemi.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? V letech 2018, 2019 a 2020 získání dotace z MSK, Program na podporu zdravého stárnutí, rozšíření nabídky aktivit o finančně náročnější. Např. cvičení QI GONG, které probíhalo 1x týdně a pro velký zájem účastníků museli být senioři rozděleni na dvě skupiny – na sudý a lichý týden.

V letech 2018 a 2019 cvičení hrazeno z města (a dotace). V současnosti město poskytuje prostory a cvičení probíhá bez další finanční podpory dodnes (senioři platí cvičitelce).
Zřízení seniorpointu + pozice pracovníka – zkvalitnění předávání informací a distribuce materiálů mezi seniory.

Významné ochromení aktivit a stagnace zájmu seniorů v letech 2020 a 2021 z důvodu pandemie viru Covid-19.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Každoročně probíhá zhodnocení uplynulého programu při přípravě Zprávy o činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví za příslušný rok. Pokračování programu je vždy schvalováno v Plánu zlepšování Projektu Zdravé město a MA21, jehož součástí bývá zároveň harmonogramu plánovaných akcí na nadcházející rok.
Příloha:
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Osvědčené aktivity zachováváme a snažíme se pružně reagovat na aktuální přání a potřeby seniorů, program obohacovat a obměňovat o aktuální témata.

Za období existence programu jej vnímáme, jako živý organismus, který má své opakující se principy, avšak náplň a zapojení partneři se pozměňují, tak jako se proměňuje či vyvíjí jejich aktivita, tematické zaměření či aktuální směřování.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Veškeré akce propagujeme prostřednictvím místních médií – v Kopřivnických novinách a Kabelové televizi Kopřivnice, ale také prostřednictvím sociálních sítí https://www.facebook.com/aktivnisenior.

Plakáty senioři naleznou také na výlepových plochách města a v místních částech a rozesíláme je prostřednictvím e-mailu.

Pro seniory jsme na stránkách města vytvořili sekci, kde mají pohromadě veškeré informace – plánované akce, odkazy na články a reportáže z akcí, které již proběhly, fotogalerii z akcí a další sdělení. http://www.koprivnice.cz/aktivnisenior.

Aktéři

Název: Město Kopřivnice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00298077
Adresa: Štefánikova 1163, 742 21, Kopřivnice
Web: http://www.koprivnice.cz

Další aktéři

Název:Městská knihovna Kopřivnice, p.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:66741122
Adresa:Obránců míru 368/1a, 742 21, Kopřivnice
Web:https://www.kdk.cz/knihovna

Název:

Junák – český skaut, středisko Kopřivnice, z. s.
IČO nebo jiný registrační údaj:60336439
Adresa:Komenského 1520, 742 21, Kopřivnice
Web:https://vanaivan.cz/

Název:

Dětské zastupitelstvo Kopřivnice
IČO nebo jiný registrační údaj:73929182
Adresa:Kpt. Jaroše 1077, 742 21, Kopřivnice
Web:https://www.facebook.com/dzkoprivnice/

Název:

Vlčovjané, z.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:08574481
Adresa:Vlčovice 76, 742 21, Kopřivnice
Web:https://www.vlcovjane.cz/

Název:

Centrum pro zdravotně postižené, MSK, o.p.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:265 93 548
Adresa:ul. Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava
Web:http://www.czp-msk.cz/
Publicita NOR - PDP
Detailně zpracované dobré praxe

Kopřivnice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu