• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Jihlava: Mapování kulturního zázemí města s vazbou na ÚAP

Jihlava v roce 2016 dokončila práci na kulturní strategii města. Jedním z důležitých vstupů pro tuto strategii byla také analýza kulturního zázemí města a její průmět do územně-analytických podkladů. Zjednodušeně řečeno jsme chtěli vidět přehledně a na mapě jaké zázemí pro kulturu má město k dispozici a jaké jsou předpoklady pro její další rozvoj, a to se díky analýze opravdu povedlo.

Mapování identifikuje kulturní instituce a jejich charakter, veřejné prostory pro kulturu a jejich stav a potenciál, místa paměti, která nesou stopu historických událostí a významných momentů v jihlavských dějinách. Mapování také hodnotí stav a případné deficity cest vedoucích ke kulturním institucím a prostranstvím s cílem odstranění prostorových a provozních bariér v cestě za kulturním vyžitím.

Analýza proběhla jako pilotní aktivita svého druhu v ČR v rámci projektu Národní sítě Zdravých měst ČR financovaného ze zdrojů ESF a pod vedením renomovaných expertů pro kulturu. Výstupem je také METODIKA, která je k dispozici na webu NSZM ČR.

Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Jihlava
Příjmení, jméno: Kafková Tereza
Organizace: Odbor rozvoje města, Magistrát města Jihlavy
E-mail: tereza.kafkova@jihlava-city.cz
Telefon: 420 565 592 404
Téma: Plánování v tématu kultury a volného času

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Výstup mapování byl využit jako součást analytických podkladů pro Strategii pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017 – 2024, výstupy jsou podkladem pro zadání územních studií a dalších projektů revitalizace veřejných prostranství. Byly identifikovány 3 klastry kulturních institucí a město nyní pracuje na jejich dalším rozvoji. V návaznosti na Strategii byl vytvořen post Manažerky kulturní strategie, která spolupracuje i na zpracování výstupů mapování kulturního zázemí.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO, na základě pilotního mapování v Jihlavě vznikla ""METODIKA MAPOVÁNÍ KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉHO ZÁZEMÍ MĚSTA a využití v územním plánování"". Součástí této Metodiky je i závěrečná zpráva shrnující hlavní výstupy mapování v Jihlavě (vč. náhledu na mapové klastry). Oba tyto dokumenty jsou k dispozici zde: www.ZdravaMesta.cz/publikace. Metodika je podrobným a přehledným podkaldem pro jakékoli další město, které by obdobnou aktivitu chtělo realizovat.
Začátek aktivity: 01.02.2008
Konec aktivity: 01.01.2016
Příloha
Jak byla aktivita financována? Vznik Metodiky i mapování v Jihlavě byly financovány v rámci projektu NSZM ČR (ze zdrojů ESF, OP Zaměstnanost). Během realizace projektu je třeba zmínit i finanční zapojení města v podobě spolupráce zaměstnanců v rámci pracovních úvazků.


Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Díky mapování kultury byly identifikovány kulturní klastry, kde může dojít k vzájemné synergii kulturních institucí, toto zjištění pomáhá prioritizovat úpravy veřejných prostranství (nejen) v okolí kulturních institucí a to s důrazem na jejich kulturní využití a je proto podkladem pro tvorbu rozpočtu a plánu investic města. Zároveň je možné objevené klastry rozvíjet jako produkty cestovního ruchu. Mapování bylo základem prostorového průmětu Strategie pro kulturu a tím usnadnilo práci se získanými daty a díky jejich zanesení do Územně analytických podkladů s nimi mohou pracovat i další subjekty. Konkrétní doporučení na práci s daty jsou obsažena ve vzniklé Metodice.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Jednoznačně pozitivní bylo spojení Mapování s tvorbou Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017 – 2024, v rámci které byly poznatky z Mapování využity v analytické části a promítnuty do návrhové části a do jednotlivých opatření. Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017 – 2024 měla (a má) podporu vedení města a kulturních aktérů a díky tomu je možné s výstupy Mapování efektivně pracovat.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Nebylo měřeno.

K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Evaluace probíhá, zatím jsme zjistili potřebu lépe strukturovat data z mapování pro účely využití pro ÚAP.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? S mapováním město Jihlava pracuje, a nadále bude pracovat, v rámci Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017 – 2024 a návazného akčního plánu.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Komunikace probíhala zejména za Strategii pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017 – 2024 jako celek. Článek v Novinách jihlavské radnice, Dotazníkové šetření mezi občany Jihlavy (viz odkaz níže), Urban Game popularizující jednotlivé kulturní instituce formou zážitkové hry (viz odkaz níže)
Příloha:

Aktéři

Název: Statutární město Jihlava
IČO nebo jiný registrační údaj: 00286010
Adresa: Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 1
Web: https://www.jihlava.cz/

Další aktéři

Název:MgA. Olga Škochová (Kvas z.s., OnPlan, IPR Praha) a Ing. Arch Petr Klápště, PhD. (NatureSystems) - autorský tým Metodiky, metodické vedený procesu mapování v Jihlavě

Název:

Národní síť Zdravých měst ČR
Web:https://www.ZdravaMesta.cz

Název:

Řada kulturních aktérů z celého města byla zapojena do workshopu a pracovních setkání.
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu