• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Prachatice: Dobrovolník v každém z nás

Mladí lidé měli příležitost seznámit se s pravidly a možnostmi dobrovolnické služby v rámci zážitkového víkendového pobytu.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Prachatice
Kontakt: KreBul, o.s., Zlatá stezka 145, Prachatice 38301
Příjmení, jméno: Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.
Organizace: KreBul, o.s.
E-mail: oskrebul@centrum.cz
Telefon: +420 723 123 093
Téma: Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Zážitkový víkendový pobyt, zaměřený na téma dobrovolnictví. Účastníci se pomocí zážitkových forem dozvídají, kdo je dobrovolník, jaká má práva a povinnosti, kdo se dobrovolníkem může stát, kde může působit. Seznamují se též s možností působení v rámci Evropské dobrovolné služby. Během aktivit se učí týmové spolupráci, nácviku komunikačních dovedností, poznání ostatních a sebepoznání.

Vzdělávací program byl připraven z několika důvodů. Prvním byl zájem mladých lidí o informace z oblastí dobrovolnictví – kdo je dobrovolník, jaké činnosti může dělat, kde všude může svou činnost vykonávat. Druhým důvodem bylo získat mladé lidi pro dobrovolníky nejen pro naše aktivity, též pro aktivity dalších organizací a institucí v našem městě. Cílovou skupinou tedy byli mladí lidé, kteří se chtěli dozvědět o dobrovolnictví více, či se dokonce chtěli dobrovolníky stát. Věková hranice byla stanovena na věk minimálně 16 let (ovšem do kurzu lze zařadit i mladší účastníky). Ve většině případů se jednalo o studenty středních škol či vyšší odborné školy.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Během kurzů byly pořizovány fotografie, které slouží k další propagaci obdobných aktivit. S konkrétními výstupy jsou seznamováni mladí lidé, kteří se mohou kurzů dále zúčastnit.
Začátek aktivity: 01.01.2011
Konec aktivity: 07.05.2020
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 12000
Jak byla aktivita financována? Projekt byl podpořen z prostředků projektu Klíče pro život, následně pak z grantu Nadace Vodafone ČR.
Detailní rozpis: Tato suma platí v případě, že si dobrovolníci nepřispívají na stravu a ubytování.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Ze strany dodavatele vzdělávání hodnotím oba realizované semináře za velmi zdařilé. Obsahově byla naplněna stanovená kritéria, účastníci se dozvěděli potřebné informace z oblasti dobrovolnictví, dodržen byl časový harmonogram vzdělávání, proběhla výměna zkušeností z oblasti dobrovolnictví a beseda s dobrovolnicemi Informačního centra pro mládež Prachatice. Z analýzy evaluačních dotazníků jasně vyplývá, že účastníci jej hodnotí velmi pozitivně, a to jak po obsahové stránce (získané informace, osobní přínos…), tak po stránce formální (přínos semináře, připravenost semináře, ubytování a strava, předané materiály, volba lektorského týmu). Účastníci obou seminářů se aktivně zapojovali do připravovaných aktivit, se zájmem naslouchali přednáškám i povídání dobrovolníků. Z našeho pohledu tak kurzy zcela naplnily stanovené cíle a napomohly k rozšíření dobrovolnické základny našeho dobrovolnického centra. Z reakcí účastníků je patrný pozitivní dopad semináře na jejich uvědomění si role dobrovolníka a zvýšení jejich motivace k pomáhání.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? V rámci projektu došlo k běžné prezentaci aktivit - tvorba plakátů, pozvánek, tiskové zprávy. Propagace také probíhala na sociálních sítích. Příklad dobré praxe byl uveden ve sborníku "Průřezová témata - Výchova k dobrovolnictví".
Příloha:

Aktéři

Název: KreBul, o.s.
IČO nebo jiný registrační údaj: 28553268
Adresa: Zlatá stezka145, 38301 Prachatice
Web: http://www.oskrebul.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Prachatice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu