• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Kopřivnice: Centrum Pětka - vznik komunitního centra ve městě

V objektu bývalých jeslí působily v 90. letech tři organizace - Mateřské centrum Klokan, pobočka městské knihovny a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Kamarád. Objekt byl v nevyhovujícícm technickém stavu. Projektem došlo k rekonstrukci celého objektu na bezbariérový a lepšímu využití prostor, kdy předimenzované prostory Klubu Kamarád byly zmenšeny a došlo zde k přemístění Denního stacionáře Kopretina pro mentálně postižené klienty. Všechny organizace tak spolupracují ve prospěch komunity, v KC bpůsobí i sociální pracovníci městského úřadu. Dochází tak k setkávání různých cílových skupin a začleňování sociálním vyloučením ohrožených osob. V průběhu investiční fáze projektu se do něj zapojila také marketingová firma Plus Design and Marketing z Kopřivnice, která v rámci svého projektu 1000 hodin věnovala zdarma svůj čas projektu vzniku KC.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Kopřivnice
Téma: Mimoškolní vzdělávání
Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Vybudovaly se bezbariérové prostory pro všechny stávající organizace a také pro novou organizaci - Denní stacionář. Všechny organizace v objektu musely začít společně komunikovat a připravovat se na vzájemnou spolupráci. Podařilo se začlenit do tohoto území novou cílovou skupinu osob se středním až těžkým mentálnlím a kombinovaným postižením. Do projektu se zapojila komerční firma z Kopřivnice v rámci spol. odpovědnosti této firmy a začalo se více zabývat marketingem projektu (konkrétně vytvořila webové stránky, facebookové stránky, logo KC, pomáhá s komunikaci projektu s veřejností a pomáhá oslovovat firmy ve městě o projektu a získávat prostředky např. na slavnostní otevření centra).
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
http://www.centrumpetka.cz
facebookové stránky centra pětka
Začátek aktivity: 01.01.2015
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 35
Jak byla aktivita financována? Celkové výdaje projektu - 34 310 tis. Kč (požadovaná dotace - 18 000 tis. Kč, podíl města - 16 310 tis. Kč).

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Důležité je začít pracovat na takovémto projektu v dostatečném předstihu, nebát se přicházet s novými nápady a myšlenkami, snažit se prospojit různé cílové skupiny. Zkusti oslovit místní firmy s nabídkou spolupráce a zapojit je takovýchto projektů.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Přestože se jedná o projekt města Kopřivnice, zapojila se do něj firma Plus Design & Marketing, která původně chtěla věnovat svůj čas neziskovým organizacím v Kopřivnici, ale náš projekt ji natolik oslovil, že se firma rozhodla věnovat svůj čas tomuto projektu a jeho propagaci. Spolupráce již pokračuje druhým rokem a firma hodlá dále se spoluprací pokačovat.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Sledujeme návštěvnost fb stránek a jednotlivých příspěvků. K přestěhování organizací dojde v průběhu května a června, kdy zde začnou opět působit. Jednou ročně bude oslovena veřejnost k možnost vyjádřit se k aktivitám probíhajícím v KC.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Jednotlivé organizace působící v KC se zavázaly, že každá zorganizuje, a to nejen pro své klienty a klienty ostatních organizací působících v KC, 2x ročně akci pro veřejnost. Již nyní zde některé organizace plánují rozšířit svou činnost - konkrétně knihovna a mateřské centrum.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? O projektu průběžně informuje v Kopřivnických novinách a na webových stránkách města Kopřivnici, taktéž na stránce www.centrumpetka.cz a na facebookové stránkce Centra Pětka
Příloha:

Další poznámky

Další poznámky Prvotní nápad přestěhovat do objektu další cílovou skupinu (osoby s mentálním postižením) se zpočátku zejména laikům jevil jako nevhodný. Přesto se nám podařilo přesvědčit politiky, že by to mohlo fungovat a samotné organizace s tímto neměly problém. Na počátku projektu, se nám podařilo oslovit projektantku z místní architektonické firmy, která má sama postižené dítě, která vypracovala studii projektu. Před vytvořením studie se osobně seznámila jak s chodem a požadavky jednotlivých stývajících organizací v objektu, ale také s tím, jak by měly vypadat vhodné prostory pro denní stacinář pro osob s mentálním postižením a náměty a nápady se snažila zapracovat nejprve do studie projektu a poté spolupracovala i s projekční firmou a při samotné realzaci.

Aktéři

Název: Město Kopřivnice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00298077
Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Web: http://www.koprivnice.cz

Další aktéři

Název:Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:60798891
Adresa:Česká 320, 742 21 Kopřivnice
Web:http://www.sssmk.cz

Název:

Dům dětí a mládeže Kopřivnice, p.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:739298182
Adresa:Kpt. Jaroše 1077/3, 742 21 Kopřivnice
Web:http://www.ddmkoprivnice.cz

Název:

Kulturní dům Kopřivnice, p.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:66741122
Adresa:Obránců míru 368/1a, 742 21 Kopřivnice
Web:http://www.kdk.cz

Název:

Plus Design & Marketing
IČO nebo jiný registrační údaj:27776344
Adresa:Záhumenní 1161/3a, 742 21 Kopřivnice
Web:http://www.plusdesign.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Kopřivnice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu