• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Praha 10: "Naše Malešice" - dobrovolná iniciativa obyvatel městské čtvrti

Dobrovolná iniciativa Naše Malešice působí ve čtvrti náležící k městské části Praha 10. Malešice si přesto, že se jedná o pražskou čtvrť, uchovávají kouzlo "vesnice ve městě" a lokální iniciativu tvoří dobrovolníci z místních spolků i volně spolupracující občané, kteří mají k Malešicím mnohaletý vřelý citový vztah. Z většiny jsou zdejšími rodáky, případně zde dlouhodobě žijí nebo působí v místních spolcích. Kladou si za cíle dlouhodobou podporu společenského života v Praze 10 – Malešicích, revitalizaci prostoru místní výklenkové kapličky v ulici Rektorská a provoz vlastnoručně vybudované městské naučné stezky sv. Josefa. Aktivity pořádají převážně pod hlavičkou základní organizace Českého svazu ochránců přírody – ZO „Natura, quo vadis?“.

Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Praha 10
Příjmení, jméno: Bc. Iva Hájková
Organizace: MČ Praha 10, Oddělení strategického rozvoje a participace
E-mail: iva.hajkova@praha10.cz
Telefon: 267,093,210
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace
Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví
Místní tradice, patriotismus a folklor

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? V průběhu let 2011 - 2019 se díky podpoře donátorů, zapojení občanů, ale zejména neutuchající aktivitě místních, podařilo mnohé… Hmatatelnými výsledky jsou vybudování naučné stezky sv. Josefa (2013), opakované fotovýstavy Historie Malešic (2011 a 2015, nyní 2019 chystáme obnovenou prezentaci), pořádání pravidelných akcí (Den Země, Den architektury, vycházky naučnou stezkou, sousedské sportovní akce, spolupořadatelství sousedské slavnosti Zažít Malešice jinak atd.) a dále úspěšně realizovaných nebo již dokončených projektů participativního rozpočtu MČ Praha 10 z let 2016 - revitalizace kapličky (dosud probíhá), 2017 - piknikové místo Pikniště (zrealizováno), 2018 - hmyzí hotely (zrealizováno) a 2019 - knihobudky (započato). Je vydávána edice populárně-naučných letáků s místopistnou tematikou jako "Edice Naše Malešice", volně k odběru je několik sad nově vydaných historických pohlednic... Vedle těchto konkrétních výsledků se povedlo to nejdůležitější, tedy zásadní posílení místní komunity, občanské společnosti jako celku a identifikaci obyvatel s místem svého života. Nejen naučnou stezkou, ale i mixem dalších aktivit došlo k propojení obyvatel - sousedů ze tří částí této čtvrti, staré zástavby, sídliště a nové výstavby 21. století, kteří dlouhodobě žili anonymním městským životem. Občanským podnícením také vzniklo několik nových spolků (např. Kaple Rektorská, Malešice v pohybu, které dále svým přínosem rozvíjejí místní aktivity. Podařilo se iniciovat zachránu místního evangelického kostela (sbor funguje v rekonstruované kapli plnohodnotně a samostatně od roku 2017) a (zatím úspěšnou) petici proti průmyslové výstavbě čítající téměř 2000 podpisů. Malešice jsou v kontextu ostatních okolních čtvrtí i Prahy jako celku vnímány jako čtvrť se silným komunitním duchem a velkou sousedskou sounáležitostí. A přestou zůstávají onou nenápadnou "vesnicí ve městě" ...
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
Začátek aktivity: 01.01.2011
Příloha
Foto PDF (1,72 MB)
Videozáznam HTML ()
Jak byla aktivita financována? Aktivity dobrovolné iniciativy Naše Malešice byly v minulých letech podpořeny financemi z dotačníhch řízení Hlavního města Prahy a Městské části Praha 10. Dále se iniciativa aktivně podílala na několika projektech participativního rozpočtu MČ Praha 10, kde o vynaložení prostředků rozhoduje hlasování veřejnosti. Některé aktivity umožnilo zapojení soukromých dárců nebo poskytnutí bezplatného plnění.Nedocenitelnou je pak veškerá vložená dobrovolnická práce.
Detailní rozpis: Nespecifikováno

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Z pohledu městské části Praha 10 je třeba zmínit několik opatření a kroků, kterými jako municipalita přispěla k dosavadním výsledkům této iniciativy: 1. dlouhodobá čitelná dotační podpora zohledňující proaktivní a spolehlivé lokální organizace 2. zavedení participativního rozpočtu, 3. zviditelňování dobrovolnictví ze strany obce (anketa Dobrovolník roku), 4. nově (nyní od 2018) zavedení gesce radního pro sousedské vztahy (spojeno s kulturou) a nově od 2019 také pracovní místo referenta pro koordinaci lokálních aktivit, 5. propagace místních akcí aktivit v radničním periodiku

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Významným předělem v růstu spolkové činosti v Malešicích bylo zavedení participativního rozpočtu ze strany MČ Praha 10. Možnost každoročního realizovaného projektu (podpořeného zájmem a hlasy místních obyvatel) přinesla zvýšené naplňování potřeb místní komunity. Významným předělem byla v roce 2015 nová spolupráce se soukromým subjektem nově otevřeného Malešického mikropivovaru, který umožnil ve svém zázemí rozšíření kapacit pro některé spolkové akce pro veřejnost (např. přednášky, cestovatelská promítání, Blešák). Pro Malešice jako celek byla důležitá rekonstrukce některých objektů (kaple ze soukromých zdrojů, Bytový dům ze zdrojů MČ), které umožnili existenci dalších aktivit ve čtvrti a podnítil síťování mezi jednotlivými subjekty. V současné době místní organizace vydávají vlastní měsíční plán významných akcí a disponují společným internetovým kalendářem akcí.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? 2x během let 2017 a 2018 byly 2 projekty přímého realizátora hodnoceny veřejností jako nejúspěšnější v rámci participativního rozpočtu MČ Praha 10. Jako vnější pozitivní hodnocení je třeba vnímat i ocenění některých jednotlivců, malešických dobrovolníků, v oficiálních oceněních "Dobrovolník roku MČ Praha 10" a také několikeré ocenění prestižní dobrovolnickou cenou "KŘESADLO" . Oceněni nebyly jen členové přímého realizátora projektu, ale i dalších spolků, což svědčí o pestré dobrovolnické základně místní komunity.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Participativní rozpočet - projekty jsou realizovány na základě finanční rozvahy žadatelů a dle podpory veřejnosti prostřednictvím hlasovací podpory D21. Celkově byla Praha 10 již v minulosti hodnocena v rámci mezirepublikového srovnání obcí, (nejen) díky procesu participativního rozpočtu, pozitivně.
Příloha:
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Lokální iniciativa se průběžně rozrůstá, zapojuje nové subjekty z regionu. Aktuálně Městká knihovna v Praze otevřela novou pobočku v Malešicích, ochránci přírody byli osloveni o spolupráci Botanickou zahradou při Střední odborné škole ze sousední MČ Prahy 9, kam Malešice malou částí katastru také zasahují. S MČ Praha 10 se aktuálně spouští modelový ověřovací projekt k používání tvrzených plastových kelímků. Vede se diskuze o řešení několika prázdných historických objektů v majetku městské části nebo hl. m. Prahy, a jejich budoucího využití. Vše s ohledem na udržitelnost města a zapojení místních obyvatel. Letošní podzimní akce Zažít Malešice jinak si klade zacíl připomenout 710 let od první písemné zmínky o Malešicích.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Přímý realizátor komunikuje s veřejností prostřednictvím webových stránek, které obsahují i společný kalendář akcí všech místních organizací (viz www.malesice.cz/akce), které si akce administrují sami prosřednictvím elektronického formuláře. Dále prostřednictvím aktivně a živě působícím facebookovým stránkám (viz www.facebook.com/NaseMalesice). O místních aktivitách bylo referováno prostřednictvím lokálních periodik, ale také třeba díky několika reportážím v pořadu České televize "Z metropole" (dostupné stremy reportáží ze stránky www.malesice.eu/malesice/video). Propagační činnost dále zahrnuje vydávání společného plánu akcí a ediční činnost místopisného charakteru (letáčky, pohlednice). Tištěné materiály jsou alokovány v takovém množství, aby nedocházelo k nadbytečnému plýtvání papíru. Šetrnost je hlavním organizátorům, jakožto aktivním ochráncům přírody, vlastní.

Příloha:
Program akcí 2018 JPG (111 kB)

Další poznámky

Další poznámky Ze pohledu hlavního realizátora je zásadním článkem celé iniciativy Naše Malešice kolektiv místních občanů, přátel, kteří nezištně věnují čas ve prospěch druhých a svého okolí. Identifikace místních se svou čtvrtí je v kontextu hl. m. Prahy příkladná a nadstandardní. Spolupráce mezi místními spolky ukazuje cestu, kterou lze určitě dporučit i jiným obdobně velkým sídlům a lokálním sídelním jednotkám.

Aktéři

Název: 01/14 ZO ČSOP "Natura, quo vadis?"
IČO nebo jiný registrační údaj: 66005850
Adresa: Rektorská 22, Praha 10 - Malešice, 108 00
Web: http://www.malesice.eu

Další aktéři

Název:Ing. arch. MgA. Mateásko David - Studio MAD
IČO nebo jiný registrační údaj:61025879
Adresa:Korunní 108a/2569, Praha 10 - Vinohrady, 101 00
Web:http://www.arch.cz/mateasko

Název:

Městská část Praha 10
IČO nebo jiný registrační údaj:00063941
Adresa:Vršovická 68, Praha 10 - Vršovice, 101 00
Web:http://www.praha10.cz

Název:

Malešický mikropivovar
IČO nebo jiný registrační údaj:02895951
Adresa:Malešická 126/50, Praha 10 - Malešice, 108 00
Web:http://www.malesickymikropivovar.cz

Název:

Veřejnost z Malešic a další spolupracující spolky a organizace
IČO nebo jiný registrační údaj:Dílčí aktivity propojují další spolky a organizace, církevní sbor, školy a samozřejmě širokou veřejnost
Adresa:Praha 10 - Malešice, 108 00
Web:http://malesice.eu/partneri
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu