• naše weby..
 • ..
 • .
Téma

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Porovnání měst

Zajímá Vás, jak města porovnat z pohledu udržitelného rozvoje?
Podle jakých kritérií či oblastí?
Díky těmto Auditům udržitelného rozvoje naleznete odpovědi
na otázky...

Jak témata řeší různá města?
Jak vnímají své silné a slabé stránky a jak je vidí externí experti?
Jak měří aktuální stav a s jakými daty pracují?
Kde jsou excelentní výsledky a inspirace pro ostatní?

Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost
Rozbalit všechna +

8 Kultura a volný čas

8.1 Vztah města ke kultuře

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 8.1 Vztah města ke kultuře
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Chrudim nabízí širokou škálu kulturního vyžití: divadlo, kino, koncerty vážné i populární hudby, přednášky, dílničky a kurzy malby apod., letní festivaly (Yanderov, Loutkářská Chrudim, Zlatá Pecka), zájezdy. Důležitá je činnost Chrudimské besedy, která je zřízena právě za účelem realizace kulturních aktivit. Další aktivity nabízí městská knihovna, a to jak pro děti, tak zejména pro seniory. V neposlední řadě zde působí NNO, které doplňují škálu pestré nabídky. Město vyčleňuje každoročně v rozpočtu prostředky na provoz a investice do kulturních zařízení. Dále pravidelně dotačně podporuje činnost NNO a úzce s nimi spolupracuje. Spolupráce funguje také s organizacemi zřízenými krajem, Ministerstvem kultury a soukromými subjekty (Regionální muzeum, Muzeum loutkářských kultur, firma Vodní zdroje...). Aktivní jsou také Kulturní komise a Komise historická a letopisecká.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Kulturní život ve městě je na velmi vysoké úrovni a je poměrně stabilní.
Kultura je řešena v komplexním strategickém dokumentu města, vedení města pěčuje o kulturní život díky svým příspěvkovým organizacím i prostřednictvím podpory nezávislým subjektům. Výdaje jsou na vysoké úrovni, kulturní služby jsou dostupné všem cílovým skupinám.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 8.1 Vztah města ke kultuře
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Oblast kultury je součástí SPRM, kde byly podněty a připomínky diskutovány s veřejností. Město zpracovalo v rámci odborných workshopů s odbornou veřejností podkladové materiály pro tvrobu samostatného strategického dokumentu pro oblast kultury. Rovněž  v letech 2016 - 2017 participovalo na pilotním programu  NSZM "Evaluace kulturních organizací zřízených městem".  Výdaje z rozpočtu města do oblasti kultury jsou stabilní, resp. mírně rostou. Ve městě je dostupná celá škála kulturních služeb rozmanitých žánrů pro všechny cílové skupiny. Zastoupení různých kulturních žánrů je sledováno a zohledňováno v kulturních programech. Příspěvkové organizace města zajišťují v rámci své hlavní činnosti převážnou část požadovaných kulturně-společenských potřeb občanů města. Jejich programová nabídka je rozmanitá, cílená na široké spektrum žánrů v této oblasti, je každým rokem rozšiřována/obměňována s přihlédnutím k trendům a požadavkům návštěvníků akcí. Nároky na financování z rozpočtu zřizovatele jsou několik let stabilní, další zdroje financování jsou z doplňkové činnosti PO a fondů organizace. Došlo ke zkvalitnění komunikace mezi PO a zájmovými skupinami v oblasti kultury.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Kultura ve městě je na velmi vysoké úrovni, nabídka je velmi rozmanitá a dostupná všem věkovým a sociálním skupinám. Kultura je součástí strategického plánu z r. 2012 a město se snaží řídit kulturu strategicky. 
Odborné workshopy v roce 2015 přinesly zajímavé poznatky, stejně pozitivně hodnotíme vznik nové metodiky evaluace kulturních organizací, která pomáhá kulturním organizacím se strategickým řízením.  
Výdaje na kulturu jsou rostoucí a umožňují rozvoj kultury, a ty prostřednictvím přísp. organizací i řady nezávislých subjektů.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 8.1 Vztah města ke kultuře
Sebehodnocení +1

Pro oblast kultury vznikl nový širokospektrální  koncepční dokument,který navazuje na strategické dokumenty města. Rozpočet pro oblast kultury je stabilní. Při posuzování přidělení financí v rámci dotací je zajištěna transparentnost a otevřenost tohoto jednání. Komise je složena z odborníků.  

Hodnocení oponenta +1

Město Jihlava má nově samostatný strategický dokument v oblasti kultury, který obsahuje měřitelné indikátory, město má vypracovaný akční plán plnění strategického dokumentu. Pomocí procesu tvorby strategie bylo evidentně zvýšeno vnímání důležitosti kultury jako strategického prvku rozvoje města.

Doporučujeme navázat na participativní tvorbu strategie zapojením kulturních aktérů do aktualizace.

Škála nabídky kulturních služeb, finance odpovídají nabídce kulturních služeb.

Co se týče uvedení dat o poptávce a spokojenosti publika, lze napříště intenzivněji pracovat s průzkumem publika realizovaným v kulturní strategii.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 8.1 Vztah města ke kultuře
Sebehodnocení +1

Město soustředilo poskytování kulturních služeb a poskytování služeb informačního centra pod jednu příspěvkovou organizaci. Ve městě vznikly v posledních letech nové kulturní prostory. Není identifikována absence kulturní služby pro žádnou z cílových skupin. Výdaje města na dotace v rámci dotačního programu na podporu kultury a osvětové činnosti se meziročně zvyšují.

Hodnocení oponenta +1

Kulturní nabídka je adekvátní, návštěvnost vysoká, objem financí na kulturu roste. Kladně hodnotíme dobré zapojení veřejnosti a vzájemnou spolupráci městských organizací s městem při vytváření koncepčních a strategických dokumentů. 

Město dobře pracuje se všemi cílovými skupinami včetně dětí a mládeže.

Pro další rozvoj doporučujeme realizovat dotazníkový průzkum zaměřený přímo na oblast kulturních služeb (nejen celoměstské indikátory).

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
8.1.1 Má město pro oblast kultury písemný strategický dokument (kulturní politika, Koncepce/strategie podpory kultury)? Vznikl strategický dokument se zapojením veřejnosti?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město řeší otázku kultury v novém Strategickém plánu udržitelného rozvoje města Chrudim 2015 - 2030 (SPURCH). Tento plán byl tvořen společně s veřejností i v pracovních skupinách, kde byli i zástupci pro oblast kultury.

http://www.chrudim.eu/aktualni-dokumenty/ds-1285/p1=1841

http://www.chrudim.eu/strategicky-plan-udrzitelneho-rozvoje-mesta-chrudimi-2015-2030/d-1667/p1=1841

Chrudimská beseda, městské kulturní středisko (CHB) má zpracován koncepční dokument, který řeší problematiku kultury ve městě. Je v návaznosti na strategické dokumenty města.

Rada města schválila v únoru 2011 svým usnesením pro následující roky nosná témata kulturních akcí pro další roky: 2011 Rok baroka, 2012 Rok sportu; 2013 Rok kultury a gastronomie. Dále pokračovaly tematické roky: Chrudim sobě 2014, Chrudim historická 2015, Chrudim sobě 2016, Chrudim sobě 2017, Chrudim sobě 2018.

Tato témata jsou pak dále rozpracována na konkrétní aktivity (spolu se stanovením odpovědností, finančního odhadu a termínu). Aktuálně jsou projednávány i nové projekty spolupráce v oblasti kultury s dalšími subjekty, jejichž zřizovatelem není město Chrudim (např. Muzeum loutkářských kultur, Regionální muzeum, společnost Vodní zdroje).

Aktuální výročí vztahující se k významným osobnostem nebo událostem v dějinách města monitoruje Historická a letopisecká komise, spolupracujeme i s komisí Kulturní. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče na každý rok zpracuje aktuální tabulku s daty výročí, podle níž se pak odehrávají pietní akty, přednášky popř. větší akce (např. výročí J. Ressela, zahradního architekta Vaňka, tzv. osmičková výročí).

Rozpočet pro oblast kultury je stabilní. Zároveň však pružně reaguje na aktuální potřeby (aktuální výročí, projekty, nové spolupráce). Při posuzování přidělení financí v rámci dotací je zajištěna transparentnost a otevřenost tohoto jednání. Komise je složena z odborníků. CHB nabízí kulturní služby dle svého statutu. Tyto služby jsou poskytovány cca ve stejném rozsahu, Tato organizace získává finance z rozpočtu města, ale i od dalších subjektů. Město diskutuje s veřejností i o oblasti kultury. Město má propracovaný systém, který řeší prostor pro propagaci kulturních aktivit. NNO i podnikatelé, kteří se zabývají oblastí kultury získávají na své aktivity finance i z ostatních zdrojů.

přílohy - Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 - 2030 - analytická a návrhová část

 • 8.1.A Písemný strategický dokument pro oblast kultury a zařazení kultury do celkového strategického plánu města. ?
  ANO

Strategický plán udržitelného rozvoje do roku 2030, který byl schválen v březnu 2016. Zde se oblasti kultury a volnočasových aktivit věnuje Rozvojová oblast C. Tvorba materiálu proběhla se zapojením veřejnosti na veřejném projednávání tzv. Desatera problémů města Chrudim. Akční plán rozvoje města byl schválen na ZM 10.12.2018, usnesením č. Z/96/2018.

CHB má od června 2019 nového ředitele, který pro rozpočet 2020 zpracovává plán činnosti - jednotlivých akcí. Tento plán bude vedení města předložen v září 2019.

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče sumarizuje pro daný rok aktuální výročí - na ně navazuje příslušný program akcí.

Úzká spolupráce s Historickou a letopiseckou komisí, která zpracovává každoroční aktuální plán činnosti.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Aktualizace strategického dokumentu včetně oblasti zabývající se kulturou. Chrudimská beseda disponuje ročními plány.

Každoroční aktualizace tabulky významných výročí zpracovaná na Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče.

Historická a letopisecká komise zpracovává plán činnosti.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Kultura je řešena v rámci Strategického plánu rozvoje města. V akčním plánu na rok 2019 je obsažena jen okrajově. Každoroční téma města pro kulturní oblast je již několik let stejné (Chrudim sobě). Kladně hodnotíme snahu zpracovat koncepci pro p.o. Chrudimskou besedu, která je významným hybatelem kultury města.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Oblast "C" Strategického plánu rozvoje města Litoměřice - zdravé město, město kultury, sportu a vzdělanosti, Cíl C.III Rozvíjet kulturu, místní tradice a zvyklosti a komunitní (spolkový) život - viz webové stránky města:
https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/SPRM_2012_FINAL_pro_web-2014.pdf
Na přelomu 2015 a 2016 proběhly ve spolupráci se spolkem KVAS o.s. odborné workshopy s aktéry na poli kulturních služeb z řad odborné veřejnosti, jehož cílem bylo vypracovat podkladový materiál resp. zadání vlastního strategického dokumentu pro oblast kultury ve městě. Výsledný materiál viz příloha. Vlastní strategický dokument pro oblast kultury ve městě nebyl zatím vypracován.

 • 8.1.A Písemný strategický dokument pro oblast kultury a zařazení kultury do celkového strategického plánu města. ?
  NE
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V letech 2015 - 2016 proběhly přípravné workshopy a diskuse s aktéry z řad oborné veřejnosti pro oblast kultury, byla vypracována závěrečná zpráva s doporučeními pro vlastní tvorbu kulturní strategie města.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Strategický plán rozvoje města má jeden z pěti cílů zaměřený na kulturu a je dobře zpracovaný, avšak je z roku 2012 a už by si zasloužil aktualizaci (v úvodu SPRM je uvedeno, že aktualizace bude probíhat nejméně 1x za 5 let).
 
Doporučujeme, aby byla oblast kultury více rozpracována a ukotvena v koncepčních dokumentech města (buď v rámci aktualizace SPRM, nebo jako samostatný dokument), protože je v ní velký potenciál a je na vysoké úrovni.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město má zpracovanou koncepci kultury http://www.jihlava.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=486949

a nově zpracovanou Strategii pro kulturu, volný čas a cestovní ruch statutárního města Jihlavy na období 6 let (do r. 2024). Pro tvorbu nové Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch byl vybrán externí zpracovatel, společnost Kvas z.s. Rozpočet na zpracování činil 350 tis. Kč. 

Na výsledné podobě Strategie kultury se kromě zpracovatele a odboru školství, kultury a tělovýchovy také poprvé účastní zástupci městských a krajských příspěvkových organizací a pracovníci dalších odborů Magistrátu města Jihlavy, s jejichž gescí kulturní plánování v širším slova smyslu souvisí. (odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Kancelář starosty a koordinátorka MA 21)

Závěrečná zpráva Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch http://www.jihlava.cz/zaverecna-zprava-strategie-pro-kulturu-volny-cas-a-cestovni-ruch-ve-meste-jihlave/d-517020/p1=103733

Kulturní koncepce-dokument.

Smlouva se společností Kvas z.s:
http://www.jihlava.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=510183

 Zápisy ze setkání řídící skupiny a veřejných setkání na OŠKT.

 • 8.1.A Písemný strategický dokument pro oblast kultury a zařazení kultury do celkového strategického plánu města. ?
  V souvislosti s plněním strategického plánu bylo vyhlášeno výběrové řízení na post manažera strategie pro správní činnosti v oblasti kultury.

Hodnota indikátoru:

ANO

 

Sebehodnocení +2
Počínaje od prosince 2015 až do října roku 2016 probíhaly napříč celým kulturním spektrem analýzy pramenů, rozhovory s kulturními aktéry a představiteli místního veřejného života, veřejné diskuse/kulaté stoly a závěrem i veřejné projednávání připraveného dokumentu (doporučené postupy a organizační opatření) a v závěrečné fázi i samotné představení strategie na pracovním semináři zastupitelů.
Je třeba zdůraznit, že do zhruba 10ti měsíčního procesu se zapojilo zhruba 50 různých subjektů (zhruba 120 jednotlivců), kteří procesu věnovali (zdarma) v úhrnu 1000 hodin. Dále byla zpětná vazba získána od 900 obyvatel Jihlavy v dotazníkovém šetření. Takovýto rozsah zapojení odborné i laické veřejnosti výrazně přispěl ke komplexnímu pojetí řešených témat a zrcadlí i zájem aktérů podílet se na realizaci strategie.
Hodnocení oponenta +2

Velmi pozitivně hodnotíme jak zpracování koncepce, tak participativní přístup k tvorbě dokumentu.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Koncepce rozvoje kultury města je implementována ve Strategickém plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2007 – 2022 (www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice). Strategický plán rozvoje města je schválen zastupitelstvem města. Kultura a marketing města mají v dokumentu celou prioritní oblast Image města.

Strategický plán vznikl se zapojením veřejnosti.

Město má zřízenou příspěvkovou organizaci Kulturní dům Kopřivnice, která disponuje ročními plány činnosti, které navazují na strategický plán města a akční plány města a jsou projednány radou města.

Spoluzaložená obecně prospěšná společnost Regionální muzeum v Kopřivnici každoročně projednává se svými zakladateli (Městem Kopřivnice a TATROU TRUCKS, a. s.) roční plány činnosti. Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s- také zastřešuje činnost Muzejní letopisecké komisi.

Samostatný materiál má také odbor školství, kultury a sportu.

 • 8.1.A Písemný strategický dokument pro oblast kultury a zařazení kultury do celkového strategického plánu města. ?

www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice

Strategický plán rozvoje města vznikal se zapojením veřejnosti. Byly vytvořeny pracovní skupiny a oblast Image města měla svou skupinu, kde byli zastoupeni zástupci odborné kulturní veřejnosti.

Sebehodnocení +1

Strategický plán je implementován do akčních plánů města včetně oblasti kultury. Příspěvková organizace má roční plány činnosti. Regionální společnost v Kopřivnici, o.p.s. založená městem má v gesci muzejní letopiseckou komisi, která sestavuje každoročně seznamy významných výročí.

Hodnocení oponenta +1

Strategický plán je dobře zpracován.

8.1.2 Jaká je dostupnost a vybavenost města kulturními službami?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Většina kulturních akcí se odehrává v centru v dostupnosti MHD.

V centru města se nachází v majetku města městské kino, knihovna  (ta má po městě několik poboček), divadlo K. Pippicha, Spolkový dům, Muzeum barokních soch, Regionální muzeum a Muzeum loutkářských kultur, které je majetkem Pardubického kraje apod.

Nabídka služeb je pestrá. Město prostřednictvím příspěvkové organizace CHB nabízí možnost předplatného do divadla, provozuje kino, výstavní síň, pořádají se Chrudimské hudební pátky, v prostorách budovy Muzea jsou plesy.

V objektu MUBASO (Muzeum barokních soch), který spravuje CHB, se pořádají koncerty, výstavy, v letních měsících výtvarné dílny, slavnostní stužkování prvňáčků i loučení s docházkou do ZŠ. Tento krásný prostor je také oblíbeným místem pro pořádání svateb. V MUBASO se vystavil nový model historického centra města zpracovaný ve formě 3D tisku v měřítku 1:500. K tomuto modelu byl promítán i dokumentární film o tvorbě modelu. Firma VIZarch, která model zhotovila, jej prezentuje jako prestižní zakázku na svých webových stránkách: http://chrudim2015.cz/fotogalerie.html

Zajímavé akce pořádá i Městská knihovna Chrudim (taktéž příspěvková organizace města), a to zejména se zaměřením na mládež a seniory (Noc a Andersenem, Akademie třetího věku...)

http://www.knihovna-cr.cz/pro-seniory

http://www.knihovna-cr.cz/detsky-koutek

Chrudim je městem, které má velmi bohatou kulturní tradici, na kterou nyní navazujeme. Připravujeme v průběhu roku mnoho kulturních a společenských aktivit a programů, které svým zaměřením přesahují hranice města i regionu. Rok 2011 byl nazván Rokem baroka. Šlo o projekt, který je zaměřen na podporu barokní kultury a turismu v Chrudimi v r. 2011, jehož vyvrcholením bylo otevření nově vybudovaného Muzea barokních soch (MUBASO). Tento systém připomenutí si našich tradic běží od roku 2008, kdy byl tento rok ve znamení Chrudimských osmiček, rok 2009 se stal Chrudimským rokem hudby, rok 2010 se nesl v duchu hesla Chrudim hraje. Na Rok baroka (2011) navazovalo vyhlášení r. 2012 za Rok sportu; dále 2013 Rok kultury a gastronomie, Chrudim sobě 2014 a Chrudim historická 2015. Od roku 2016 každoročně probíhá projekt Chrudim sobě.

Své místo v programu mají i akce, které se zaměřují na podporu kulturních a řemeslných tradic. K nejznámějším patří např. Chrudimské obžínky, staročeská pouť, Masopust či Chrudimské hudební pátky, ale zejména Loutkářská Chrudim - nejstarší národní přehlídka amatérských loutkářských souborů v České republice. Přehlídka je charakterizována bohatým programem loutkových souborů z různých koutů České republiky, ale i souborů ze zahraničí. V roce 2016 jsme hostili již 65. ročník!!! Od roku 1944 probíhají ve městě pravidelné hudební večery vážné hudby, pořádané CHB: Chrudimské hudební pátky, kde se střídají nejvýznamnější interpreti z České republiky i celého světa (oslavili jsme již 800 díl). K dalším tradičním kulturním a společenským akcím patří pořádání mnoha výstav, bálů, koncertů a trhů apod. Na Resselově náměstí, v centru města, jsou v průběhu roku pořádány tradiční, ale i netradiční jarmarky. Nově byl zařazen festival vážné hudby Zlatá Pecka. Představení probíhají v Klášterních zahradách v centru města, v divadle a v ulicích centra (doprovodný program). Část programu je i v místní části Medlešice.

Na území města působí mnoho spolků a sdružení , které mají vliv na kulturní a společenský život města a pravidelně jsou napojeny na dotační a grantový systém města . Jejich činnost vychází z historických tradic města a jejich konání je každoročně v hojném počtu navštěvováno. Např. Divadelní spolek Jana Nepomuka Štěpánka Chrudim, který pravidelně vystupuje v místním divadle a jezdí i mimo město http://www.divadelnispolekchrudim.cz/ ochotnický loutkový soubor Ahoj z Chrudimi http://www.ahoj.chrudimka.cz/ pěvecký soubor Slavoj http://www.slavojchrudim.cz/ v oblasti vážné hudby je to Chrudimská komorní filharmonie http://www.chkf.cz/ 

Analýza spolupracujících organizací je vložena formou přílohy. Ve městě působí 8 aktivních organizací zaměřených na oblast kultury.

Podařilo se odblokovat jednání o dalším využití prostoru letního kina. Spolek MaCHR zde za podpory města (dotační program) realizuje nejen pravidelné promítání filmů, ale i jiné společenské a kulturní akce (bleší trhy, lampionový průvod - Ukládání broučků, koncerty).

Obyvatelé i návštěvníci města se mohou o akcích dozvědět z webových stránek:http://www.chrudim.eu/ - odkaz na kulturní akce přímo z hlavní stránky, dále pak http://www.chrudimsobe.cz/http://www.chrudimsky.navstevnik.cz/

Zdarma je všem obyvatelům města do schránek doručován radniční měsíčník Zpravodaj, jehož součástí je i přehled kulturních akcí pořádaných jednak organizacemi města, ale i ostatními subjekty. Tento Zpravodaj je k dispozici také v elektronické podobě na webových stránkách města:http://www.chrudim.eu/chrudimsky-zpravodaj/ds-1241/p1=1379   

O všech akcích se mohou návštěvníci také informovat v Turistickém a informačním centruhttp://www.chrudimsky.navstevnik.cz/sluzby/informacni-centrum/

Všechna kulturní zařízení jsou dnes již bezbariérová. V roce 2010 byl vybudován výtah v historické budově Muzea. Pohybově hendikepovaní obyvatelé města nebo turisté si mohou vychutnat krásy památkových objektů i na nově vytyčených bezbariérových trasách: http://www.chrudimsky.navstevnik.cz/ke-stazeni/

Pro seniory a studenty platí zvýhodněné vstupné.

Předprodej vstupenek zajištěn v Infocentru, ve Spolkovém domě, v divadle. Možnost rezervací vstupenek telefonicky nebo přes internet (kino).

Velmi oblíbené jsou výlety - kterých se účastní především senioři. Pořádá je město Chrudim, popř. NNO Hurá na výlet nebo Chrudimská beseda.

Město Chrudim uspořádalo výlet do Vídně po českých stopách (ve spolupráci se společností Vodní zdroje). Dále město uspořádalo výlet do partnerského Znojma na okurkové slavnosti. Oba výlety byly vždy s průvodcem a odborným výkladem.

 • 8.1.B Vybavenost města kulturními službami a jejich dostupnost různým cílovým skupinám ?
  Hodnota indikátoru: ANO

Dostupnost a vybavenost města kulturními službami je výborná v dosahu MHD (busy pro vozíčkáře) a bezbariérovost budov zajištěna. Funguje i cenové zvýhodnění pro seniory, studenty i děti.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Kulturní zařízení jsou dostupná MHD (její jízdní řád se každoročně aktualizuje dle připomínek obyvatel); na webových stránkách města jsou zveřejněny dvě bezbariérové trasy historickým centrem města; cenové zvýhodnění se týká zejména tradičních kulturních akcí o něž je stabilní zájem: divadelních představení (předplatné řady A a B), hudebních představení na Chrudimských hudebních pátcích, promítání v kině a vstupu do Muzea barokních soch. Po delším jednání se podařilo odblokovat řešení využití areálu letního kina - provozuje jej spolek MaCHR.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Kultura je dostupná po stránce dopravní, bezbariérové, finanční aj., kladně hodnotíme různorodost kulturních aktivit pro různé cílové skupiny.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Příspěvkové organizace zřízené městem:

 • Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích
 • Základní umělecká škola Litoměřice

Zařízení poskytující kulturní služby jsou soustředěny do historického jádra městské památkové rezervace a jeho blízkého okolí:

 • Divadlo K.H. Máchy
 • Hrad Litoměřice
 • Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích
 • Dům kultury
 • Dále pak ve vlastním ochranném pásmu městské památkové rezervace:
 • Kino Máj
 • Základní umělecká škola Litoměřice - Město Litoměřice plánuje revitalizaci objektu bývalé Vojenské ubytovací a stavební správy (VUSS), nacházejícího se přímo v historickém jádru města, za účelem přestěhování všech oborů Základní umělecké školy. Budova umožňuje vybudování veškerého zázemí jak pro výuku tak i kulturně-společenské akce – koncertní a taneční sály, divadelní prostor... V letošním roce je po zapracování připomínek a podmínek KHS dokončena PD a město aktivně vyhledává vhodný dotační titul pro realizaci akce. Bohužel v rámci aktuálních výzev IROP podpora infrastruktury základního uměleckého vzdělávání zohledněna není, proto se město bude zaměřovat spíše na dotační příležitosti podporující revitalizaci brownfileds (MMR, RE:START).

K 31. prosinci 2017 došlo ke zrušení PO CCR Litoměřice a objekt Hradu je tak plně využíván PO MKZ v Litoměřicích pro pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. Došlo k rozšíření nabídky kulturních žánrů (jazz/swing večery a další...). Propojení obou objektů a správa v rámci jedné příspěvkové organizace je nákladově efektivní, což se projevilo i v příspěvku zřizovatele ne provoz.

Příspěvkové organizace zřízené Ústeckým krajem:

 • Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích (dále jen SGVÚ)
 • Oblastní muzeum v Litoměřicích

Expozice jsou otevřeny veřejnosti rovněž přímo v centru města:

 • Mírové náměstí – budova Novorenesanční radnice – Oblastní muzeum v Litoměřicích
 • Máchova ulice – Máchova světnička – expozice Oblastního muzea v Litoměřicích
 • Mírové náměstí – Muzeum litoměřické diecéze - provozuje SGVÚ
 • Jezuitská ul. – kostel Zvěstování Panně Marii (Jezuitský kostel) – expozice a kulturně-společenské akce SGVÚ
 • Michalská ul. – expozice SGVÚ
 • Gotické dvojče - expozice SGVÚ od roku 2018

Vedle těchto PO působí ve městě celá řada kulturních spolků, které rozšiřují nabídku kulturních služeb pro občany a návštěvníky města.

Město Litoměřice disponuje seznamem spolků, které působí v oblasti kultury ve městě. Finančně podporuje v rámci dotačních programu jejich celoroční činnost případně i jednorázové akce pořádané těmito subjekty. Město Litoměřice přispívá i na jednotnou propagaci jejich akcí s názvem culturaL.

Litoměřice jsou městem s největším počtem pěveckých sborů, které zahrnují všechny věkové kategorie, v celé ČR, při letních koncertech pravidelně vystupuje Litoměřickýc festivalový sbor tvořený zpěváky všech litoměřických pěveckých sborů.

Koncerty a divadelní představení probíhají jak prostorách provozovaných příspěvkovými organizacemi města viz shora, tak i v dalších objektech většinou v okolí centra města nebo na písečných ostrovech v blízkosti řeky Labe:

 • Mírové náměstí – koncerty pod „otevřeným nebem“
 • Varhanní sál Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2
 • Park V. Havla
 • Střelecký ostrov – letní kino, koncerty (Litoměřický kořen), kulturní akce
 • Lodní náměstí
 • Expozice galerií, výstav fotografů a další :
 • Hrad Litoměřice
 • Jezuitská hvězdárna – Muzeum marionet
 • Bašta hradebního systému města – Dílna ručního papíru
 • Gotické dvojče – Galerie ve dvoře
 • Mírové náměstí – „fotografie na dlažbě“
 • Jezuitský kostel
 • Divadlo K.H. Máchy, Dům kultury, Kino

Od roku 2015 je město organizátorem tzv. Litoměřického kutlurního léta - LIKUL, kulturního projektu, který od června do září přináší divákům několik desítek akcí rozmanitého žánru, a to pod vlastním logem a jednotnou propagací - viz příloha.

Pořadateli těchto akcí jsou jak vlastní příspěvkové organizace města či kraje, tak i nejrůznější nezávislé spolky.

 

 • 8.1.B Vybavenost města kulturními službami a jejich dostupnost různým cílovým skupinám ?
  ANO
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve městě je dostupná celá škála kulturních služeb rozmanitých žánrů pro všechny cílové skupiny. Zastoupení různých kulturních žánrů je sledováno a zohledňováno v kulturních programech. Ceny vstupenek odráží skutečnost, že jde o veřejnou službu s významnou finanční podporou města, proto jsou cenově dostupné pro každého. Město Litoměřice je centrum kultury pro návštěvníky z okolních obcí.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město má velmi rozsáhlou a rozmanitou nabídku kulturních služeb, poskytovanou mnoha subjekty různých právních forem. Vybavenost i dostupnost z různých aspektů (cenová, geografická, sociální...) hodnotíme jako velmi dobrou.
Pozitivně hodnotíme také fakt, že město aktivně pracuje se svými PO i dalšími kulturními subjekty a má aktivní snahu situaci dále zlepšovat, optimalizovat a nabídku rozšiřovat.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město má bohatou kulturní tradici, která je uchovávána či rozvíjena subjekty, jež ve městě pořádají rozmanité kulturní akce (často podpořené dotací města), či městem samotným při zajišťování kulturního programu pro své občany (např. Jihlavské dny/ Heimattage, Havíření, Živé obrazy z historie, Den otevřených dveří památek ad.).

Ve městě působí řada aktivních spolků, pro něž se město chystá vytvořit spolkový dům, jenž by mohly využívat pro udržování a rozvoj svých aktivit.

V centru města se nachází městské kino, knihovna a zoologická zahrada se vzdělávacím environmentálním centrem PodpoVRCH, dále krajské muzeum, galerie a divadlo, jež také nabízejí bohaté kulturní vyžití. Kromě výše zmíněných příspěvkových organizací disponuje město Jihlava též divadlem DIOD orientujícím se především na alternativní kulturní scénu, a dále kulturním zařízením DKO, zaměřujícím se na tradičnější kulturní program s širokou diváckou základnou. V případě zájmu mohou občané města vybírat z bohaté kulturní nabídky.

Plesy a větší kulturní akce se konají v hotelu Gustav Mahler, v sále kulturního domu DKO nebo v Dělnickém domě, který je rovněž místem pro koncerty v místním hudebním klubu. 

Na základě podnětů kulturní veřejnosti (každoročně v rámci Fóra Zdravého města Jihlava, Fóra mladých, zpracovávání strategických dokumentů města), případně podnětů vzniklých při jednání kulturní komise jsou radě města předkládány návrhy na vyhlášení absentujících kulturních programů (např. „OŽIVENÍ NÁMĚSTÍ“, „OŽIVENÍ LETNÍHO KINA“, „OŽIVENÍ KOSTELA SV. KŘÍŽE“, apod.)

Obyvatelé města i návštěvníci se mohou o všech akcích dozvědět na webových stránkách www.visitjihlava.eu v kulturním kalendáři. Na tyto stránky mohou své akce vkládat sami pořadatelé.

Občané města a turisté se také mohou informovat v Turistických informačních centrech, která jsou umístěna na radnici a v objektu Brány Matky Boží. 

Zdarma je všem obyvatelům města také doručován do schránek měsíčník Noviny jihlavské radnice, jehož součástí je i přehled kulturních akcí ve městě. 

 

 • 8.1.B Vybavenost města kulturními službami a jejich dostupnost různým cílovým skupinám ?

Hodnota indikátoru:

Dostupnost a vybavenost města kulturními službami je velmi kvalitní, v dosahu MHD (bezbariérové busy). Tomuto tématu se bude věnuje též nová Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch. 

 

Sebehodnocení +1

Ve městě je dostupná celá škála kulturních služeb rozmanitých žánrů pro všechny cílové skupiny. Zastoupení různých kulturních žánrů je sledováno a zohledňováno v kulturních programech, případně jsou vyhlašovány konkrétní programy zaměřené na absentující kulturní žánry.  

Hodnocení oponenta +1

Vzhledem k tomu, že značnou část kulturní nabídky financují organizace zřizované krajem, doporučujeme co nejlepší spolupráci s krajem při tvorbě kulturní nabídky pro občany. 
Podporujeme doplnit kulturní infrastrukturu o uvažovaný průmyslový areál Modety (jak vyplynulo ze zpracovaných analýz města).

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Dostupnost kultury z hlediska vzdálenosti je vzhledem k charakteru města Kopřivnice velmi dobrá. Kulturní nabídka je nejhustější v centru města, které je ze všech částí Kopřivnice dostupné pěší procházkou. Kopřivnice má tři místní části, z nichž v každé se nachází kulturní dům, roli kulturního centra v místních částech Lubina a Mniší plní také navíc malotřídní základní školy.

Vybavenost města kulturními službami je velmi dobrá.

Organizace poskytující veřejné kulturní služby:
Organizace zřizované nebo zakládané městem:
1. Kulturní dům Kopřivnice (http://www.kulturakoprivnice.cz/kultura/) – příspěvková organizace zřizovaná městem (v roce 2012*) zabezpečuje nejvyšší podíl kulturní nabídky ve městě. Organizace zastřešuje nejen kulturní činnost, ale také činnost turistického informačního centra (http://www.kulturakoprivnice.cz/infocentrum/) , kina (http://kino.kulturakoprivnice.cz/) a městské knihovny (http://www.kulturakoprivnice.cz/knihovna/). Organizace má právo hospodaření k objektu kulturního domu, který se nachází v centru města a je využívaný ryze ke kulturním účelům. Kulturní účel reflektují také všechny služby poskytované nájemci prostor (fotoateliér, půjčovna kostýmů Kašpárek). V budově se nachází informační centrum, kulturní zázemí (sál, salónky, jednací místnosti, zkušebny mladých umělců), kino, loutkové divadlo, městská knihovna a také muzejní expozice – věhlasné Technické muzeum automobilů značky Tatra a Expozice Dany a Emila Zátopkových.
* Do roku 2012 byly kulturní a informační služby města poskytovány komerčním subjektem. Město hledalo nejvhodnější formu poskytování kulturních služeb, vhodného partnera se snažilo získat i prostřednictvím koncesního řízení. V roce 2012 město rozhodlo o transformaci příspěvkové organizace Městská knihovna na organizaci Kulturní dům Kopřivnice.

2. Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s. (https://www.tatramuseum.cz/start-page.php) založená městem Kopřivnice a společností Tatra a. s. provozuje muzejní expozice ve městě: Technické muzeum automobilů značky Tatra, expozici Dany a Emila Zátopkových (v objektu kulturního domu), Muzeum Fojtství – budova č. p. 1 s expozicemi historie města a bryček a kočárů a Šustalovu vilu v parku s expozicí věnovanou kopřivnické umělecké keramice a expozicí rodáka Zdeňka Buriana.

3. Osvětová beseda Vlčovice a Osvětová beseda Mniší jsou organizační složky města pro zajištění poskytování kulturně-společenských služeb a provozu kulturních domů v místních částech Kopřivnice. V každém kulturním domě proběhne cca 200 akcí ročně (včetně akcí soukromých). V kulturních domech má také pobočky Městská knihovna Kopřivnice a dobře při nich fungují kluby důchodců.

4. Město je vlastníkem Kabelové televize Kopřivnice, s. r. o. (http://ktk.cz/), která zabezpečuje vysílání informací do kopřivnických domácností a zároveň vytváří kulturní projekty audiovizuálního charakteru zaměřeného na poznání historie Kopřivnice, života v Kopřivnici a další.

Soukromoprávní organizace:
1. Katolická beseda v Kopřivnici, z. s. (http://www.katolickabeseda.org/) poskytuje kulturní služby ve svém objektu v Katolickém domě v Kopřivnici. Kulturní prostory (sál a podkrovní výstavní prostory) jsou vhodně doplněny restaurací.
2. Společnost katolického domu v Lubině (http://www.katolicky-dum-lubina.cz/) provozuje vlastní objekt - Katolický dům v Lubině. Nachází se v centrální části obce, poblíž mostu a fotbalového hřiště. Patrová budova z roku 1931 byla několikrát rekonstruována. Majitel objekt spravuje vlastními zdroji, na opravy a rekonstrukce přispívá částečně i město Kopřivnice formou dotace.
3. Vila Machů (http://www.vilamachu.cz/) – manželé Machů v roce 2014 od města koupili a kompletně zrekonstruovali objekt bývalého loutkového divadla – vilu Ignáce Bönische, jednu z mála historických vil nacházejících se v Kopřivnici. Po citlivé rekonstrukci vila nabízí bohatý kulturní program, do nabídky patří kinokavárna, koncerty, přednášky a další.
4. Jaroslav Šerý (http://www.automotomuzeum.cz/) – provozovatel AUTO MOTO MUZEA Oldtimer Kopřivnice – provozovatel ve vlastních nově vybudovaných prostorách otevřených v roce 2015 nabízí prohlídku historických vozidel a motocyklů různých značek.
5. Živá Mandala, z.s. (https://cs-cz.facebook.com/MANDALA.koprivnice/) –spolek poskytuje nabídku alternativní kultury v komorním kulturním prostoru v suterénu Šustalovy vily.
6. Kultura srdcem, o. s. – občanské sdružené s nabídkou kultury pro mládež, programy, akce a další. V letech 2014-2016 provozovalo sdružení Volnočasový klub pro děti a mládež. Provoz klubu byl podpořen dotací města.
7. Purpura, o. s. (http://www.purpura21.cz/idea/) – občanské sdružení Purpura navrhuje a řeší alternativní a nové způsoby pracovní a sociální integrace lidí se zdravotním postižením a to taktéž prostřednictvím osvětových, kulturních akcí a hapeningů – v roce 2015 se spolku povedlo zrekonstruovat městský objekt č. p. 142/4 v parku pro kulturní účely.
8. Spolek loutkohereckého divadla Rolnička Kopřivnice (http://www.kulturakoprivnice.cz/kultura/loutkove-divadlo-rolnicka/) – spolek, který provozuje loutkové divadlo v kulturním domě. Spolek se čtyřicetiletou historií nabízí nejmenším divákům vždy vyprodaná představení.
9. Další kulturní spolky (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=kulturni-zarizeni-koprivnice)  – v Kopřivnici působí celá řada kulturních spolků s pravidelnou činností.
10. Další poskytovatelé kulturních služeb: školská zařízení, Dům dětí a mládeže, dvě základní umělecké školy, kostely, dva provozovatelé galerií, soukromí provozovatelé komerčních podniků (restaurace, bary, diskotéky).

Město má adresář kulturních subjektů. V mapě města jsou kulturní atraktivity a prostory pro kulturu označeny.

Cílové skupiny jsou definovány na základě věkového složení obyvatelstva a poznání potřeb uživatelů a potencionálních uživatelů kulturních služeb.

Nevnímáme absenci organizace kulturní nabídky pro žádnou konkrétní cílovou skupinu.

Bezbariérová dostupnost – kulturní zařízení jsou zařazeny do projektu Bezbariérové město.

Dostupnost dle výsledků sociologického průzkumu. Jak vyplývá z analýzy výsledků sociologického průzkumu provedeného v roce 2016 necelá pětina respondentů (17,9 %) dojíždí za volnočasovými aktivitami (sportem, kulturou, zábavou) do okolních obcí. Ostatní respondenti (82,1 %) tuto možnost nevyužívají a meziročně podíl občanů, kteří vyjíždějí za volnočasovými aktivitami do okolních obcí, klesá.

 • 8.1.B Vybavenost města kulturními službami a jejich dostupnost různým cílovým skupinám ?

Hypertextové odkazy na webové stránky a informační zdroje organizací.

Rozpočet města

Cenová politika příspěvkové organizace města – slevový program.

Součástí kalendáře města distribuovaného do každé domácnosti bývají při výročích volné vstupenky nebo slevové poukazy do kopřivnických muzejních expozic.

Sebehodnocení +1

Vybavenost města kulturními službami je velmi dobrá a nabídka kulturních služeb ve městě se stále zvyšuje. Kultura je dostupná různým cílovým skupinám a je dosažitelná bez použití dopravního prostředku. Kulturní zařízení jsou součástí bezbariérové trasy ve městě.

Hodnocení oponenta +1

Velmi dobrá infrastruktura a nabídka kulturních služeb veřejnoprávních i soukromoprávních subjektů. 

8.1.3 Jaká je výše a struktura výdajů na kulturu?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město Chrudim každoročně vyčleňuje finanční prostředky na podporu rozvoje kultury formou dotačních a grantových titulů a dále provoz svých kulturních zařízení: příspěvkových organizací Chrudimská beseda (CHB) a Knihovna. Rozpočty města za jednotlivé roky jsou na webových stránkách města: http://www.chrudim.eu/financni-dokumenty/ds-1086/p1=1079

Usnesením zastupitelstva Z/84/2013 byl schválen rozpočet na rok 2014;                              celková výše rozpočtu: 390,5 mil. Kč                                                                                  CHB provoz 11.954 tis. Kč; Knihovna provoz 8.450 tis. Kč; kulturní dotace 650 tis. Kč; granty Zdravého města 200 tis. Kč; publikace o Chrudimi 520 tis. Kč; projekt Chrudim sobě 50 tis. Kč; slavnostní koncert Smetanovy Litomyšle 200 tis. Kč;

Z/118/2014 schválen rozpočet na rok 2015; celková výše rozpočtu: 417,7 mil Kč;                   CHB provoz 12.204 tis. Kč; Knihovna provoz 8.859 tis. Kč; kulturní dotace 650 tis. Kč; granty Zdravého města 200 tis. Kč; projekt Chrudim historická 50 tis. Kč; projekt Architecture Week 100 tis. Kč;

Z/92/2015 schválen rozpočet na rok 2016; celková výše rozpočtu 413,3 mil. Kč;                      CHB provoz 12.300 tis. Kč; CHB investice 17.300 tis. Kč; Knihovna provoz 9.000 tis. Kč; kulturní dotace 650 tis. Kč; granty Zdravého města 200 tis. Kč; dotace Muzeum loutkářských kultur (MLK) 40 ti. Kč; dotace Regionální muzeum (RgM) 40 tis. Kč; projekt Chrudim sobě 70 tis. Kč; počet obyvatel 22 714.

Z/71/2016 schválen rozpočet na rok 2017; celková výše rozpočtu: 432,3 mil Kč;                      CHB provoz 12.677 tis. Kč; CHB investice 11.800 tis. Kč; Knihovna provoz 9.537 tis. Kč; kulturní dotace 650 tis. Kč; granty Zdravého města 200 tis. Kč; dotace MLK 40 tis. Kč, Památník národ. písemnictví 65 tis. Kč; festival Zlatá Pecka 500 tis. Kč; reedice encyklopedie 250 tis. Kč; Národní zahájení EHD 200 tis. Kč; Chrudim sobě 70 tis. Kč; projekt Český rok v Polsku 100 tis. Kč; počet obyvatel 22 703.

Z/81/2017 schválen rozpočet na rok 2018; celková výše rozpočtu 472,4 mil. Kč;                       CHB provoz 12.731 tis. Kč;, CHB investice 14.300 tis. Kč; Knihovna 10.755 tis. Kč; kulturní dotace 700 tis. Kč; granty Zdravého města 200 tis. Kč; dotace MLK 40 tis. Kč; dotace RgM 40 tis. Kč; Chrudim sobě 200 tis. Kč; festival Zlatá Pecka 500 tis. Kč; počet obyvatel 22 682.

Z/90/2018 schválen rozpočet na rok 2019; celková výše rozpočtu: 488,8 mil Kč;                       CHB provoz 12. 986 tis. Kč; Knihovna 11.361 tis. Kč; kulturní dotace 700 tis. Kč; granty Zdravého města 200 tis. Kč; dotace MLK 60 tis. Kč, Chrudim sobě 70 tis. Kč; festival Zlatá Pecka 500 tis. Kč.

Mimo výše uvedených výdajů město ve svém rozpočtu tradičně určuje prostředky pro nákup obrazů mladých umělců (40 tis. ročně). Nákupu předchází vernisáž a výstava daného umělce.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016 Grantový a dotační systém je dobře propracován a každoročně aktualizován. Jednotlivá specifika, jsou vždy uvedena - obecně lze říci, že je systém otevřený všem subjektům - mohou žádat fyzické i právnické osoby (tedy i příspěvkové organizace města) i nestátní neziskové organizace, záleží na konkrétním druhu dotací/grantů.

S výjimkou darů RM/ZM (v souladu se zákonem o obcích) se k podaným žádostem o jednotlivé druhy dotací a grantů vyjadřují příslušné komise jako poradní orgány RM. Složení komisí schvaluje RM a při jejich složení je dbáno na to, aby byly tvořeny jak z členů politických stran, tak ze zástupců místních neziskových organizací (klubů, spolků), členy jsou v malé míře i zaměstnanci úřadu s příslušnou odbornou znalostí.

Konkrétní podmínky pro dotace, stanovené v pravidlech - od roku 2015 v tzv. programu - jsou veřejnosti k dispozici na webových stránkách města pod Odborem školství, kultury, sportu a památkové péče. Totéž platí pro grantová témata a oblast darů rady nebo zastupitelstva města. Mimo příslušné aktuální informace k jednotlivým oblastem jsou zde zveřejněny také všechny příslušné formuláře a kontakty na osoby vyřizující tuto agendu.

Přesto, že systém považujeme za dobře nastavený a dobře fungující, každoročně se diskutuje v komisích o nastavených pravidlech, provádí se (přes schválení RM) změna programu (dříve pravidel), aktualizace grantových témat i aktualizace znění příslušných smluv.

Od počátku roku 2019 je zaveden nový elektronický systém podávání žádostí o dotace kulturní, sportovní, ostatní a granty Zdravého města.

http://www.chrudim.eu/formulare/ds-1254/p1=1471

KULTURNÍ DOTACE

Žadatelé:

 • fyzické osoby (pouze v případě, že budou žádat dotaci na jednorázovou akci či cyklus akcí)
 • právnické osoby, které nebyly založeny za účelem podnikání a mají sídlo v Chrudimi nebo svoji aktivitu budou vyvíjet na území města Chrudim
 • nestátní neziskové organizace (zejména spolky, pobočné spolky a obecně prospěšné společnosti) se sídlem v Chrudimi nebo místem působnosti v Chrudimi

DOTACE OSTATNÍ - NEZAŘADITELNÉ

Žadatelé:

 • nestátní neziskové organizace (zejména spolky, pobočné spolky a obecně prospěšné společnosti) se sídlem nebo místem působnosti ve městě Chrudim.

GRANTOVÝ SYSTÉM

Žadatelé:

 • fyzické osoby, které mají trvalý pobyt nebo působí na území města Chrudim
 • právnické osoby, které nebyly zřízeny za účelem podnikání a roli zakladatele neplní obec, kraj či stát, a které  mají sídlo nebo působí na území města Chrudim
 • nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), které mají sídlo nebo působí na území města Chrudim
 • školy a školská zařízení se sídlem na území města Chrudim - v případě vyhlášení dotačních témat směřovaných na školy a školská zařízení 

Dále bychom zde mohli uvést: Sportovní dotace, Přímé dotace a Peněžité dary

Jak je výše uvedeno, každoročně jsou schváleny dotace pro organizace, které sice nejsou zřízeny městem Chrudim, ale významně se podílí na jeho kulturním životě: Muzeum loutkářských kultur (zřizovatel MK ČR), Regionální muzeum v Chrudimi (zřizovatel je Pardubický kraj).

Tyto dotace jsou řešeny individuálně, nespadají do kulturních dotací, prochází schvalovacím procesem příslušné komise, RM a ZM.

 

Podle dat Benchmarkingu jsou výdaje města Chrudim na kulturní zařízení a služby vysoko nad mediánem. U kapitálových výdajů došlo k výraznějšímu poklesu z toho důvodu, že oproti minulému období byla ukončena finančně nákladná rekonstrukce střechy a fasády budovy čp. 85 (tzv. budova Muzea).

 • 8.1.C Výdaje na kulturu ?
  Na kulturu (dotační tituly, provozní prostředky, investiční prostředky) město Chrudim vynakládá z rozpočtu: 2016: 9,58 % 2017: 8,34 % 2018: 8,35 % Grantový a dotační systém je otevřen fyzickým i právnickým osobám, a to včetně neziskových organizací a organizací zřízených městem, ovšem při určitých specifikách určených pro jednotlivé druhy dotací a grantů. Běžné výdaje na kulturní zařízení a služby celkem v Kč na jednoho obyvatele: 2016 - 2162 Kč; 2017 - 1901 Kč; 2018 - 2267 Kč.
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Ačkoliv je hodnota v roce 2016 nejvyšší, je třeba přihlédnou k tomu, že se jednalo o výraznou investici do rekonstrukce rozsáhlé památky. Ostatní výdaje na kulturu mají mírně rostoucí tendenci - rozděluje se více financí v kulturních dotacích. Každoročně se zvyšují částky na provoz kulturních zařízení CHB a Knihovny.

Město má otevřený grantový systém pro fyzické i právnické osoby a pro NNO. Město má nastaven dobře fungující systém komisí složených z nezávislých odborníků.

Město zavedlo nový SW na podávání žádostí o dotace a granty.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Výdaje na kulturu jsou nadprůměrné v porovnání s podobnými městy. Celkové výdaje na kulturu tvoří stabilní podíl rozpočtu a pravidelně plynou jak na vlastní příspěvkové organizace a akce, tak formou grantů nezávislým subjektům.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Městská kulturní zařízení v Litoměřicích

MKZ v Litoměřicích hradí své náklady částečně z výnosů z vlastní činnosti resp. úplata návštěvníků  (zhruba 60 %). Zbytek je dofinancován z prostředků zřizovatele.Nárůst je způsoben vznikem Kulturního a konferenčního centra resp. DK + Hrad Litoměřice od dubna 2017.

Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích

Úhrada čtenářů za roční registraci a účastníků příležitostních akcí a workshopů je ve vztahu k celkovým nákladům organizace spíše symbolická (do 10 %), provoz je hrazen hlavně z příspěvku zřizovatele, případně pak z aktuálně vypsaných grantů (Ústecký kraj, MK ČR, Nadace ČEZ).Nárůst v roce 2017 je způsoben růstem nákladů a zkvalitňováním služeb.

ZUŠ Litoměřice

Zřizovatel poskytuje organizaci stabilní příspěvek na provoz a energie. Mzdy jsou hrazeny se SR prostřednictvím KÚ ÚK.

 

Město Litoměřice - výdaje na KULTURU - 2015 -2018        
  výdaje v tis. Kč
POLOŽKA 2015 2016 2017 2018
výdaje na kulturní příspěvkové organizace - MKZ, Knihovna 19 588 17 216 24 000 24 947
výdaje na umělecké vzdělávání ZUŠ 1 227 1 247 1 420 1 326
Grantové výdaje na kulturní akce   UZ 3401/3403 1 811 1 899 1 399 1 205
Dotace na činnost kulturních organizací 3401 dotace činnost sbory 500 500 500 770
výdaje na péči o kulturní dědictví UZ 3404 410 553 527 865
celkem výdaje rozpočet města 556 752 495 981 540 682 615 232
% podíl kultura/výdaje města 4,23% 4,32% 5,15% 4,73%

 

 • 8.1.C Výdaje na kulturu ?
  ANO

VÝDAJE NA KULTURU CELKEM:

2015    23.536 tis. Kč
2016    21.415 tis. Kč
2017    27.846 tis. Kč
2018    29.113 tis. Kč

VÝDAJ NA OBYVATELE:

2015 -    963 Kč
2016 -    873 Kč
2017 - 1.141 Kč
2018 - 1.193 Kč

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Výdaje na kulturu ve městě jsou ve sledovaném období stabilní a předvídatelné pro poskytovatele kulturních služeb.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Finance jsou dlouhodobě rostoucí, pozitivně však hodnotíme také snahy o efektivitu a optimalizaci výdajů (mj. nepopulárním rozhodnutím spojit dvě přísp. organizace, zpracovat metodiku evaluace PO, mít jasná pravidla grantového systému ap.). 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

 

Město pořádá akce, o které nebyl zájem pořádat v rámci dotační podpory, z nichž jsou níže vypsány ty nejdůležitější - za rok 2016 byly na tyto akce takovéto náklady: 
- Jihlavské Vánoce 860 tis. Kč 
Havíření 800 tis. Kč 
sv. Martin 350 tis.
Den evropského dědictví 250 tis. Kč 
- Vysočinafest - doprovodný program 150 tis. Kč,
- Letní promenádní
koncerty na náměstí 120 tis.
- 21. setkání hornických měst a obcí v Chomutově 100 tis.
- Čarodějnice
90 tis. Kč 
Velikonoce 70 tis. Kč 
- Zaplétání máje
70 tis. Kč 
Celkově se na kulturní akce v roce 2016 vynaložilo 3.034.904 Kč 

Město dále plní smluvní finanční závazky, v roce 2016 bylo vynaloženo celkem 2.650.000 Kč
- Služby města Jihlavy (SMJ) na ztrátovost amfiteátru - 550.000 Kč
- TJ Sokol Jihlava na provoz divadla DIOD - 1.000.000 Kč
- D-cinema na provoz kina Dukla - 750.000 Kč
- Centrum dokumentárního filmu - 350.000 Kč


CELKOVÉ VÝDAJE NA KULTURNÍ AKCE POŘÁDANÉ MĚSTEM (včetně smluvních finančních závazků)

  akce města smluvní plnění       celkem
2013 2 087 953 Kč 870 000,00 Kč 2 957 953 Kč
2014 2 243 494 Kč 2 115 467,00 Kč 4 358 961 Kč
2015 2 735 416 Kč 2 100 000,00 Kč 4 835 416 Kč
2016 3 034 904 Kč 2 650 000,00 Kč 5 684 904 Kč

CELKOVÉ VÝDAJE PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

   knihovna   ZOO  celkem
2012 11 691 000,00 Kč 12 540 000,00 Kč 24 231 000,00 Kč
2013 12 123 000,00 Kč 11 045 000,00 Kč 23 168 000,00 Kč
2014 12 432 000,00 Kč 16 000 000,00 Kč 28 432 000,00 Kč
2015 12 862 000,00 Kč 15 800 000,00 Kč 28 662 000,00 Kč
2016 13 020 000,00 Kč 14 500 000,00 Kč 27 520 000,00 Kč

V těchto výdajích nejsou zahrnuty náklady na dotační systém pro kulturu. Ty jsou blíže popsány v položce 8.3.1.

 

 • 8.1.C Výdaje na kulturu ?

Hodnota indikátoru:

Sebehodnocení +1

Oproti roku 2016 byla částka navýšena o 1 300 tis Kč.

Hodnocení oponenta +1

Celkové výdaje na kulturu na obyvatele jsou nižší v porovnání s jinými městy, což je dáno financováním několika významných PO krajem. 
Doporučujeme více ztransparentnit systém financování, zlepšit grantový systém, případně stanovit prioritní akce města, které budou financovány dlouhodobě (např. formou víceletých grantů).

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Výdaje jsou uvedeny v tis. Kč

2014

2015

2016

Celkové výdaje města

486 691,8

398 270,7

367 356,9

Počet obyvatel

22 414

22 277

22 226

Výdaje na kulturní příspěvkové organizace a organizační složky – provoz:

 

 

 

 

 

 

- Kulturní dům Kopřivnice

19 209,1

17 596,6

17 610,2

- OB Mniší

467,2

554,8

1 183,7

- OB Vlčovice

508,7

1 234,2

595,1

- Opravy kulturních zařízení

538,4

205,4

218,6

Výdaje na kulturní příspěvkové organizace a organizační složky – investice:

 

 

 

- Kulturního domu Kopřivnice

0

250,9

0

- Osvětová beseda Mniší

0

0

0

- Osvětová beseda Vlčovice

0

0

0

Dotace z dotačního programu na podporu kultury a osvětové činnosti

517,6

545,0

618,9

Dotace z dotačního programu na podporu aktivit v oblasti mezinárodních vztahů

71,0

150,0

 

Individuální dotace z oblasti mezinárodních vztahů (tj. soutěžní finance rozdělované s pomocí odborné komise)

 

 

156,0

Výdaje na péči o kulturní dědictví

- oprava a údržba kulturních památek a umělecký děl

 

95,9

 

137,4

 

37,9

Jiné

- Neinvestiční příspěvek na opravu Libušína na Pustevnách

 

100,0

 

 

 

- Digitalizace filmů o Kopřivnici

200,0

 

 

- Příspěvek na opravu kaple v Mniší

 

100,0

 

Jiné výdaje na kulturní akce a organizace

- Kopřivnické dny techniky

 

242,0

 

660,2

 

696,5

- Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s.

2 700,0

2 700,0

2 700,0

- Volnočasový klub pro mladé

469,3

274,0

275,0

 • 8.1.C Výdaje na kulturu ?

V rozpočtu města Kopřivnice je každoročně alokována finanční částka na potřebně opravy památek, památníků, soch.

Příspěvková organizace města Kulturní dům Kopřivnice všechny výnosy z pronájmů prostor v objektu vynakládá zpět do objektu.

Sebehodnocení +1

Výdaje z rozpočtu města na kulturu meziročně rostou.

Hodnocení oponenta +1

Chybí celkové výdaje na kulturu a výdaje na kulturu per capita (na obyvatele). Vychází za rok 2016 na 1083 Kč/os.

8.1.4 Mají městské kulturní organizace vlastní strategické dokumenty?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Vlastní aktuální strategický dokument CHB v současné době nemá, program týkající se kultury je připravován ve vazbě na rozpočet města. Reaguje na aktuální výročí České republiky či města Chrudim. Pro MUBASO je zpracován Plán činnosti na kalendářní rok.

Při tvorbě Strategického plánu udržitelného rozvoje města Chrudim 2015 - 2030 byla oblast kultury diskutována a připravována v pracovní skupině, která byla složena ze zástupců kulturních organizací, komisí RM, neziskových organizací a MěÚ Chrudim. 

Cílená evaluace neprobíhá, ale za hodnocení lze považovat opakované pořádání akcí v prostorách CHB (trvalý zájem škol).

přílohy: Mubaso - plán činnosti na rok 2016 a vyhodnocení

 • 8.1.D Existence vlastních strategických dokumentů v městských (obecních) kulturních organizací ?
  strategický dokument NE; roční plány akcí - ANO

Vlastní aktuální strategický dokument CHB v současné době nemá. Cílená evaluace neprobíhá, ale za hodnocení lze považovat opakované pořádání akcí v prostorách CHB.

Hodnocení oponenta -1
Trend ↑ zlepšující se

Dlouhodobá absence koncepčních dokumentů p.o. se letos ukázala jako problém u Chrudimské besedy, kdy po výpadku ředitele bylo těžké zajistit kontinuitu. Oceňujeme snahu zpracovat koncepci CHB s příchodem nového ředitele a doporučujeme vyžadovat alespoň roční plány akcí všech p.o.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Od července 2016 do července 2017 jsme ve spolupráci s NSZM pracovali na projektu "Evaluace kulturních zařízení zřizovaných městem", jehož cílem bylo ohodnotit, jak efektivně fungují kulturní organizace, jejichž zřizovatelem je město. V rámci tohoto projektu něhož vznikl "sebehodnotící nástroj", který naše kulturní organizace využily pro zmapování svého stávajícího fungování a budoucího směřování. K tomuto bylo využito souboru návodných otázek, indikátorů a cílů.
Výsledky sebehodnocení poskytly kulturním organizacím i městu řadu zajímavých informací, s nimiž hodláme i do budoucna pracovat a kontinuálně je využívat za účelem zvyšování jejich kvality ve vazbě na očekávání návštěvníků.
Souhrnně lze říci, že jsme na výstupu získali zajímavou zpětnou vazbu ohledně fungování a dlouhodobého směrování těchto organizací - např. z hlediska jejich vnitřního fungování, komunikace s návštěvníky a veřejností, nebo spolupráce s významnými stakeholdery v místě či regionu. Rozkryly se některé slabé stránky, na nichž nyní můžeme společné dále pracovat.
Kompletní postup je popsán v Metodice, která v této souvislosti vznikla. Za pomocí Metodiky je možno sebehodnocení dále realizovat již samostatně, bez závislosti na externí odborné autoritě - personálně jsou jej schopny ošetřit samy kulturní organizace. Postup byl zpracován také jako příklad dobré praxe, který již NSZM prezentovala v letošním roce na svém webináři.

Metodiku autoevaluace resp. sebehodnocení využívají všechny příspěvkové organizace v rámci tzv. Zprávy o činnosti resp. prezentaci celoroční činnosti na jednání Rady města, kde je zároveň schvalována i účetní závěrka. Součástí jednotlivých prezentací jsou i vize a cíle do budoucna.

 • 8.1.D Existence vlastních strategických dokumentů v městských (obecních) kulturních organizací ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Koncepce knihovny a ZUŠ  + zpracovaná metodika evaluace kulturních organizací zřízených městem.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Je pozitivní, že město a jeho P.O. využívají novou metodiku sebeevaluace také jako nástroj pro tvorbu strategických dokumentů. Díky vypracování nové metodiky je město Litoměřice příkladem pro další města.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město zřizuje městskou knihovnu, která z velké části plní i funkci veřejné služby. Městská knihovna si každoročně zajišťuje finanční prostředky i z jiných zdrojů mimo rozpočet města (http://www.knihovna-ji.cz/).

Příspěvkové organizace nemají vlastní strategické dokumenty.

V rámci dotační politiky města má město uzavřené smlouvy na zajištění závazků veřejné služby s TJ Sokol Jihlava – provoz divadla otevřených dveří DIOD s multifunkčním sálem se zaměřením na nekomerční uměleckou scénu, či se spolkem DOC.DREAM na provoz Centra dokumentárního filmu CDF, vzniklého ve zrekonstruovaném kině Dukla, pořádajícího vzdělávací cykly, workshopy, filmové projekce, jež navíc disponuje bohatou videotékou a knihovnou volně přístupnou veřejnosti. V rámci zajištění veřejné služby město přispívá cca 3 mil. Kč subjektům, které na území města zajišťují kulturní programy.

Určité městské slavnosti a akce zajišťuje přímo pracovník odboru kultury. Další kulturní služby zajišťují ve městě různí pořadatelé – fyzické i právnické osoby, a to neziskové i s.r.o. Pořadatelé větších finančně náročných akcí si zajišťují vícezdrojové financování projektu.

 • 8.1.D Existence vlastních strategických dokumentů v městských (obecních) kulturních organizací ?

Hodnota indikátoru:

NE

Pouze zřizovací listina městské knihovny. Smlouvy na zajištění závazků veřejné služby.

Sebehodnocení 0

Město není kromě městské knihovny zřizovatelem jiné kulturní organizace, ale má propracovaný systém podpory na zajištění veřejné kulturní služby tak, aby byla dostatečně zajištěna.

Hodnocení oponenta 0

Doporučujeme alespoň sledovat provázanost aktivit PO s městskou koncepcí kultury. 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Městské kulturní organizace mají roční plány činnosti, které předkládají k projednání radě města. V rámci dlouhodobých strategií jsou důležitými aktéry figurujícími při tvorbě a plnění strategického plánu města. Jsou také nositeli odpovědnosti za konkrétní úkoly akčních plánů města.

 • 8.1.D Existence vlastních strategických dokumentů v městských (obecních) kulturních organizací ?

Roční plány činnosti a zprávy pro radu města.

Sebehodnocení +1

Městské kulturní organizace jsou důležitými aktéry města při formulaci strategických dokumentů a spolupracují na plnění akčních plánů k dokumentům. K naplňování cílů města přispívají svou činností, kterou formulují do ročních plánů.

Hodnocení oponenta +1

Velmi kladně hodnotíme vzájemnou spolupráci města a příspěvkových organizací. Akční plány organizací doporučujeme doplnit o stručnou vizi či koncepci rozvoje na střednědobý horizont.

8.1.5 Jaká je spokojenost občanů s kulturními zařízeními a nabídkou kulturních aktivit ve městě?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Spokojenost s kulturou, sportem a volnočasovými aktivitami je hodnocena prostřednictvím evropského indikátoru Spokojenost občanů s místním společenstvím

Respondenti hodnotili míru spokojenosti s kvalitou kultury, sportu, knihovnou a volnočasových aktivit ve městě a s nabídkou obchodů. Nejvíce jsou spokojeni s působením knihovny a nabídkou kulturních akcí, naopak nejmenší spokojenost vyjádřili v případě kina. Zjištěné výsledky převážně odpovídají závěrům z předchozích dotazníkových šetření.

V centru města se nachází městské kino, knihovna, divadlo K. Pippicha, Spolkový dům, Muzeum loutkářských kultur, Muzeum barokních soch, Regionální muzeum, výstavní síně budova knihovny (ta má po městě několik poboček) apod.

Nabídka služeb je pestrá. Město prostřednictvím příspěvkové organizace CHB nabízí možnost předplatného do divadla, provozuje kino, výstavní síň, pořádají se Chrudimské hudební pátky, v prostorách budovy Muzea jsou plesy.

V objektu MUBASO (Muzeum barokních soch), který spravuje CHB, se pořádají koncerty, výstavy, v letních měsících výtvarné dílny, slavnostní stužkování prvňáčků i loučení s docházkou do ZŠ. Tento krásný prostor je také oblíbeným místem pro pořádání svateb. V MUBASO se vystavil nový model historického centra města zpracovaný ve formě 3D tisku v měřítku 1:500. K tomuto modelu byl promítán i dokumentární film o tvorbě modelu. Firma VIZarch, která model zhotovila, jej prezentuje jako prestižní zakázku na svých webových stránkách: http://chrudim2015.cz/fotogalerie.html

Zajímavé akce pořádá i Městská knihovna Chrudim (taktéž příspěvková organizace města), a to zejména se zaměřením na mládež (Noc a Andersenem) a seniory - u nich je velmi oblíbená tzv. Akademie třetího věku. Každoročně se zvyšuje zájem o tuto aktivitu a z kapacitních důvodů se musí kurzy konat ve větších prostorách.

Velmi oblíbené jsou výlety pořádané městem, Chrudimskou besedou nebo spolkem Hurá na výlet (ten je dotačně podporován městem).

http://www.knihovna-cr.cz/pro-seniory

http://www.knihovna-cr.cz/detsky-koutek

Vše se odehrává v dostupnosti MHD.

Svou nespokojenost občané také mohou vyjádřit prostřednictvím Desatera problémů.

V roce 2016 byl jako problém mezi prvními deseti uveden: Oživit centrum města během léta.

V roce 2017 pak jako problém občané uvedli: Restart letního kina.

V roce 2018 pak: Obohatit kulturní program v rámci festivalu Loutkářská Chrudim (veřejné koncerty.

Řešenírestart letního kina již proběhl - vedení města se se spolkem MaCHR dohodlo a realizují se změny. Oživení veřejného prostoru proběhlo koncerty živé hudby v ulicích. Bohužel občané na tuto aktivitu téměř nereagovali.

 • 8.1.E Spokojenost s nabízenými kulturními aktivitami a projekty ?

Nabídka je velmi pestrá: vážná hudba, populární hudba, hip-hop, rokový festival Yanderov, divadlo, kurzy, výstavy, přednášky…

Je třeba vzít v potaz, že 14 km od Chrudimi je město Pardubice s další širokou nabídkou kulturního vyžití.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město reaguje na přání občanů. V posledních třech letech bylo v rámci Desatera problémů 1x veřejností nárokován restart areálu letního kina - toto se podařilo. Oživení centra bylo na žádost veřejnosti realizováno nově provozovaným festivalem Zlatá Pecka a CHruFestem (festival hip-hopu). Na živou hudbu v ulicích v rámci Zlaté Pecky ale paradoxně lidé téměř nereagovali.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Celková úroveň spokojenosti občanů s  kulturou je, zdá se, dobrá, město má dobře nastavený dialog s občany. Doporučujeme pokračovat v opakování průzkumu spokojenosti prostřednictvím evropského indikátoru (naposledy byl průzkum realizován v roce 2015, tedy před minulým auditem).

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

V Litoměřicích je pravidelně sledován evropský indikátor ECI A.1  Spokojenost občanů s místním společenstvím. Šetření proběhlo v roce 2007, 2011, 2014 a 2017. V rámci měření tohoto indikátoru  je měřena spokojenost s dostupností škol a spokojenost s kvalitou divadel, kina, kulturního domu, knihovny, muzeí, galerií a kulturních akcí, viz https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/ECI_Indikator-Spokojenost_2017_vysledky_Litomerice.pdf

 • 8.1.E Spokojenost s nabízenými kulturními aktivitami a projekty ?
  ANO

 

 

 

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Nabídka kulturních akcí v Litoměřicích je rozmanitá, obyvatelé mají možnost najít si svůj "žánr".

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město pravidelně a dlouhodbě měří spokojenost obyvatel (což samo o sobě není v řadě měst běžné), kultura je dlouhodobě hodnocena velmi dobře, spokojenost se navíc zvyšuje. 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Hodnocení proběhlo v rámci Hodnocení dostupnosti služeb v roce 2015 - 

Kvalitou divadla a kina - 7,5
Kvalitou muzea - 7,1
Kvalitou kulturního domu -5,6
Kvalitou knihovny - 7,9

(10 maximální spokojenost, 0 nespokojenost) v rámci  průzkumu Spokojenost obyvatel s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel Jihlavy 2015.

Tento průzkum probíhal již potřetí, jednotlivá šetření je možno nalézt na: http://www.jihlava.cz/indikatory-udrzitelneho-rozvoje/d-496531/p1=104067

 

 

 • 8.1.E Spokojenost s nabízenými kulturními aktivitami a projekty ?
  2015 - Kvalitou divadla a kina - 7,5 Kvalitou muzea - 7,1 Kvalitou kulturního domu -5,6 Kvalitou knihovny - 7,9
Sebehodnocení 0

Ve sledovaném období, průzkum 2011, 2013 a 2015, je trend konstantní.

Hodnocení oponenta 0

Doporučujeme na výsledky průzkumu navázat systém evaluace včetně zhodnocení stavu (proč jsou výsledky jaké jso, co lze zlepšit?) a stanovení cílů, které by vedly ke zvýšení spokojenosti. 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Z analýzy výsledků sociologického průzkumu provedeného v Kopřivnici v roce 2016 vyplývá, že Informační centrum v Kopřivnici, které je součástí příspěvkové organizace města Kulturní dům Kopřivnice, je třetí v pořadí nejvyšší spokojenosti - s městským informačním centrem je spokojeno 62,6 % respondentů. S kulturními zařízeními a nabídkou kulturních atraktivit ve městě jsou spokojeny tři čtvrtiny respondentů (75,6 %) respondentů. Spokojenost s nabídkou kulturních služeb je ověřována v rámci sociologického průzkumu prováděného každé dva roky.

Úspěšnost nabídky příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice je každoročně také ověřována kvantitativně sledováním počtu návštěvníků jednotlivých akcí a meziroční komparací. Kulturní dům Kopřivnice – příspěvková organizace města realizuje každoročně stovky akcí (v roce 2016 bylo v Kulturním domě uskutečněno 832 akcí, které navštívilo 52 393 návštěvníků.

Muzejní expozice Regionálního muzea v Kopřivnici, o.p.s.) navštívilo více než 90 tisíc návštěvníků.

Nabídka základním školám je ověřována zpětnou vazbou. Nabídka kultury školám je školám poskytnuta rozsáhle a školy si samy vybírají kulturní programy.

Příspěvková organizace Kulturní dům Kopřivnice usiluje o udržování a opravy kulturního domu, který má ve správě. Výnosy z pronájmů prostor všechny vynakládá na opravy kulturního domu, objekt z roku 1991 však potřebuje rozsáhlejší rekonstrukci.

 • 8.1.E Spokojenost s nabízenými kulturními aktivitami a projekty ?

Výsledky z průzkumu veřejného mínění provedeného ve městě Kopřivnici v červnu 2016 společností Augur, s.r.o. (http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/vyzkum_verejneho_mineni_2016.pdf)

Výroční zprávy příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice, statistiky návštěvnosti.

Sebehodnocení +1

Počet realizovaných akcí městskými zařízeními i soukromými subjekty je na obec střední kategorie mimořádně vysoký. Počty návštěvníků svědčí o jejich zájmu.

Hodnocení oponenta +1

Návštěvnost kulturních organizací a akcí je velmi vysoká, dle průzkumu však spokojenost s kulturní nabídkou a kulturními zařízeními nedosahuje tak dobrých výsledků. Není zřejmé, jak se vyvíjí spokojenost v čase. 

Doporučujeme také provést důkladnější průzkum mezi návštěvníky veřejných kulturních služeb a rozšířit systém evaluace (příspěvkových organizací i grantovaných projektů).

8.1.6 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů města v oblasti kultury na jedné straně a jaký je zájem veřejné správy odpovídat na kulturní potřeby občanů (zvyšování kvality politické kultury) na straně druhé?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Každý rok připravujeme pro veřejnost veřejné projednání Desatera problémů města Chrudim. Zde mohou občané pracovat v jednou týmu s odborníky i na oblast kultury a předat své připomínky a náměty k této oblasti. Ty jsou posléze řešeny. Rada města jmenovala kulturní komisi, která se také touto problematikou zabývá.

Od roku 2011 připravujeme velké veřejné projednání Desatera problémů pro mladou generaci. Řeší se např. společně takto problematika letního kina, koncertů pod širým nebem, nová pobočka knihovny apod.

http://www.chrudim.eu/aktuality/ds-1220/p1=1944

Podařilo se odblokovat stav kolem jednání o dalším využití letního kina. Radnice dospěla k dohodě se spolkem MaCHR, který letní kino provozuje.

Pro veřejnost jsou při jakékoliv regeneraci připravovány kulaté stoly či plánovací setkání. Veřejnost se jich účastní a stává se tak i spolutvůrcem projektu. Projednávání se účastní i architekt města a případně zpracovatel studií. Toto metodou vznikla a byla připomínkována např. studie Červené studánky či Červené kapličky, parku Republiky, provoz letního kina – výpůjčka NNO a aktuálně zejména studie využitelnosti areálu Letního kina

http://www.chrudim.eu/restart-letniho-kina/d-1755/p1=1674

Občané také hojně navštěvují pravidelná neformální setkání se starostou, která se konají pravidelně vždy první středu v měsíci.

Občané mají možnost akce a projekty Zdravého města sledovat na webových stránkách města. Přístup na internet zdarma jim zajišťuje městská knihovna a Infocentrum.

http://www.chrudim.eu/aktuality/ds-1220/p1=1944

 • 8.1.F Účast občanů na tvorbě kulturní politiky ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město diskutuje s veřejností i o oblasti kultury, podporují se spolky a NNO, je zde prostor pro tvorbu nových projektů, akcí, projednání zásadních projektů týkající se kulturní oblasti apod.

Nejaktuálněji se podařilo vyřešit situaci kolem využití areálu letního kina. Hodně se nyní diskutuje o festivalu Zlatá Pecka.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má dobře nastavený a rozvinutý systém komunikace s občany a je otevřené novým podnětům i spolupráci s nezávislými spolky a dalšími subjekty. Situace je dlouhodobě stabilní.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Všechna kulturní zařízení zohledňují průběžně podněty občanů ve své programové nabídce v návaznosti na jejich žánrové požadavky.

Odborná kulturní veřejnost (komise kultury a pracovní skupina ke kultuře) pravidelně diskutuje podmínky působení kulturních subjektů a kvalitu nabízených kulturně společenských akcí. Výstupy jsou předávány jak vedení města, tak jednotlivým příspěvkovým organizacím. Došlo ke zkvalitnění komunikace mezi PO a zájmovými skupinami v oblasti kultury. Aktuální aktivitou je jednání pracovní skupiny ke kultuře v rámci přípravy oslav 800. výročí založení města - příští rok - viz přiložený zápis. Jednotliví aktéři budou zároveň zapojeni přímo do všech realizovaných aktivit.

Oblast kultury je rovněž projednávána v rámci pravidelného veřejného fóra "Desatero problémů města Litoměřice", výstupy ověřovány následně v internetové anketě a sociologickém průzkumu.

ZM a MA 21
Občané Litoměřic mohou vyjádřit svůj názor k oblasti kultura na veřejné diskuzi s názvem „Desatero problémů města Litoměřice“ - tato forma setkání nám umožní sestavit žebříček nejpalčivějších problémů našeho města. Následně po akci probíhá anketa a sociologický průzkum, které ověřují u široké veřejnosti, zda souhlasí problémy nadefinovanými na samostatné akci. Výstupy z akce jsou prezentovány Radě a Zastupitelstvu města. Vedení následně uloží dle důvodové zprávy, aby metodický konzultant, po dohodě s příslušným garantem zodpovědným za řešení daného problému, předložil průběžnou informaci o plnění navrhovaných opatřeních, a to v rámci každého čtvrtletí. Více na http://zdravemesto-litomerice.myebrana.com/forum

Obdobnou formou probíhá diskuze pro mladou generaci z názvem „Desatero problémů města Litoměřice očima žáků a studentů Litoměřicích škol“. Mladé fórum je novým prostředkem, který umožňuje dětem a mládeži ovlivňovat cestu budoucího rozvoje města. V rámci akce navrhuje a zapisuje mládež všechny problémy, které by chtěli ve městě řešit.

Po vytipování nejpalčivějších problémů bude následně probíhat hlasování o TOP 10 problémech města. Po akci probíhá na litoměřických školách anketa, která ověřuje odhlasované problémy na samostatné akci. Výstupy z akce najdete http://zdravemesto-litomerice.myebrana.com/mlade-forum a http://zdravemesto-litomerice.myebrana.com/mlade-forum

Měření spokojenosti
Jednou za tři roky je ve městě v rámci dotazníkového šetření vyhodnocován Společných evropských indikátorů – ECI A.1 Spokojenost občanů s místním společenstvím, který zjišťuje a vyčísluje subjektivní pocit spokojenosti občanů s městem, ve kterém žijí či pracují a další dílčí aspekty této spokojenosti (hodnotí spokojenost občanů ve všech oblastech kvality života – kvalita kulturních služeb/zařízení. Poslední údaj z roku 2017 hovoří o dosažení 92,5% spokojenosti obyvatel. Souhrnná zpráva je uvedena na: https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/ECI_Indikator-Spokojenost_2017_vysledky_Litomerice.pdf

Kulaté stoly
Veřejnost má možnost I cestou menších diskuzí - tzv. kulatých stolů - rozhodovat o způsobu a podobě organizace různé akce. Naposledy se uskutečnil kulatý stůl k litoměřickému kulturnímu létu (LIKUL).

Pracovní skupina kultura
Tato skupina se pravidelně schází ve čtvrtletních periodách, jejími členy jsou aktivní zástupci všech kulturních subjektů ve městě, kteří tak mohou uplatňovat své podněty a připomínky ke kulturnímu dění ve městě.

 

 • 8.1.F Účast občanů na tvorbě kulturní politiky ?
  ANO

hodnocení obyvatel ECI:

 

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Podněty občanů jsou průběžně zahrnovány do programové nabídky.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město nabízí řadu nástrojů a příležitostí, jak se mohou občané zapojit do projednávání záměrů města a ovlivnit, jak se bude město rozvíjet, a to včetně kulturního života.

Vzhledem k pokročilosti města z hlediska UR se nabízí otázka, zda je ve městě prostor pro nové nápady a inovace v oblasti participace.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město pravidelně pořádá setkání s jednotlivými komunitami na danou oblast, kde jsou formou širší diskuse probírána aktuální témata. Zdravé město organizuje každoročně od roku 2008 veřejná setkání Fórum Zdravého města (příští Fórum zdravého město proběhne dne 6. 4. 2017), kde zástupci odborů magistrátu diskutují s veřejností o problémech či námětech na zlepšení ve městě, včetně oblasti kultury.  Tyto vytipované „problémy“ jsou pak ověřeny následnou anketou, do které se zapojuje široká veřejnost (možnost elektronického i fyzického hlasování). V roce 2015 byla poprvé zařazena i diskuse, co se mi ve městě líbí, jaké akce/aktivity a následné hlasování o TOP akcích ve městě:  http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=512281&n=obcane%2Djihlavy%2Dpodporili%2Dkamenny%2Dhospic%2Dlibi%2Dse%2Djim%2Dhavireni

http://www.jihlava.cz/rozcestnik/d-502352/p1=89101

 Každý občan má možnost různými formami uplatnit podněty ke kultuře. Mimo dotazníková šetření v souvislosti se strategií pro kulturu, volný čas a cestovní ruch může každý občan využít společných každoročních setkávání, která město pořádá, případně využít osobního kontaktu s pracovníky úřadu nebo politiky.

http://www.jihlava.cz/jihlavska-radnice-chce-znat-nazory-na-kulturu-volny-cas-a-cestovni-ruch/d-512891

http://www.jihlavske-listy.cz/radnicni_noviny/clanky/jr/2015-12/12jr33.pdf

Město pravidelně diskutuje s veřejností i o oblasti kultury, podporují se spolky a NNO, vytváří prostor pro tvorbu nových projektů, akcí apod. V rámci záměru města vytvořit spolkový dům proběhlo dotazníkové šetření, v jehož rámci měly jihlavské spolky možnost vyjádřit se k podobě či využití spolkového domu.

 • 8.1.F Účast občanů na tvorbě kulturní politiky ?
  ANO Program veřejných projednávání. Dotazníkové šetření v souvislosti se vznikající strategií pro kulturu, volný čas a cestovní ruch. Dotazníkové šetření ohledně vzniku spolkového domu.
Sebehodnocení +1

Občané jsou zváni k projednávání všech témat. Každoročně se uskutečňuje kulatý stůl ke kulturním tématům.

Hodnocení oponenta +1

Dobrá situace, doporučujeme pokračovat v participativním přístupu.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Občané města měli možnost zapojit se do tvorby Strategického plánu ekonomického rozvoje na roky 2007 – 2022. Ke každému konkrétnímu záměru město realizuje veřejné projednání, ve kterém mohou občané vyjádřit své náměty a připomínky. Řada podnětů z oblasti kultury je identifikována na veřejném fóru k hledání příležitostí Kopřivnice, které se koná každoročně v jarních měsících. Na webových stránkách města je zřízeno Diskusní fórum, na kterém mohou občané diskutovat o aktuálních problémech. Ve městech jsou dostupné schránky důvěry. Město realizuje každé dva roky velké dotazníkové šetření, ve kterém je prostor také pro otázky z oblasti kultury. Město a organizace v oblasti kultury komunikují s občany na sociálních sítích. Kulturní spolky a další potencionální žadatelé o dotaci z vyhlašovaných dotačních programů mají možnost svými potřebami zaměření dotačních programů ovlivnit, jsou realizovaná setkání zástupců města s potenciálními žadateli o dotaci.

Konkrétním příkladem výsledku komunikace je realizace Volnočasového klubu pro náctileté v Kopřivnici. Mladí identifikovali svou poptávku prostor, kde by se mohli v bezpečném prostředí scházet a připravovat s pomocí dospělé osoby programy z  vlastního podnětu a s vlastními nápady mladých. Potřeba byla poprvé identifikována na fóru mladých, které předchází veřejnému fóru Kopřivničanů. Poté byl záměr projednán s příslušným odborem města a odbor hledal vhodného provozovatele klubu. Provozovatelem klubu se stalo občanské sdružení Kultura srdcem. Město klub vybavilo potřebným majetkem a technikou pro pořádání kulturních akcí a od počátku roku 2014 probíhala v klubu pravidelná činnost. ( http://www.nordclub.cz/)

 • 8.1.F Účast občanů na tvorbě kulturní politiky ?
Sebehodnocení +1

V Kopřivnici probíhá oboustranný dialog občanů a města. S podněty občanů se aktivně pracuje, při řešení projektů dochází k projednání s veřejností a hledání konsenzu.

Hodnocení oponenta +1

Město má nastavenu velmi dobrou spolupráci s občanskou společností a je schopné nejen naslouchat, ale také podněty realizovat. 

8.1.7 Existuje ve městě podpora tzv. kulturních a kreativních průmyslů?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Prostřednictvím sdružení MaChr byl znovu oživen areál letního kina; téma řešení nového kulturního využití areálu vyplynulo i z projednávání Desatera problémů.

http://www.chrudim.eu/restart-letniho-kina/d-1755/p1=1674

Každý rok je tematicky laděn – rok hudby, baroka, rok sportu, rok kultury a gastronomie apod. Kulturní aktivity ve městě se obsahově váží k vyhlášenému tématu v daném roce. Tematický program roku se projednává s příslušnou komisí rady města.

Nově jsou zařazeny tematicky laděné jarmarky pořádané Chrudimskou besedou.

Tradiční chrudimské sochařské sympozium proběhlo v MPZ, kde mladí umělci tvoří sochy z pískovce. Chrudimští občané, návštěvníci města a turisté mají tak příležitost být u toho a vidět, jak vzniká socha. Hotová díla jsou vždy umístěna na různých místech města.

V roce 2015 proběhly sochařské práce přímo před budovou Muzea, a to v rámci akce "Kameny se valí na Chrudim".

CODEX GIGAS

v Muzeu barokních soch byla v roce 2015 2x vystavena unikátní faksimile největší rukopisné knihy světa Codexu gigas, která byla pravděpodobně napsána počátkem 13. stol. v nedalekém podlažickém klášteře (Podlažice u Chrasti). Faksimile je dílem žamberského knihaře Jiřího Fogla. Mimo přednášky pana Fogla byl zájemcům po celou dobu výstavy k dispozici i krátký dokumentární film o výrobě knihy.

Nové aktivity jsou pravidelně pořádány mimo jiné i díky iniciativě Historické a letopisecké komise RM: konference o Mistru Janu Husovi 2015, vydání sborníku v návaznosti na dobu Karla IV. v r. 2016; reedice Chrudimské encyklopedie v roce 2017-2018.

Výroba a výstava sta panelů s texty a fotografiemi v intravilánu města - připomínka jednotlivých roků v rámci stoletého výročí založení republiky.

V rámci destinačního managementu turistické oblasti Chrudimsko - Hlinecko probíhá spolupráce s východočeskou filmovou kanceláří, jejíž součástí je organizace tripů pro filmaře po památkách, místech a dalších objektech vhodných pro natáčení.

Pravidelně jsou posílány nabídky prostor k natáčení - na základě poptávky filmařů.

V rámci pořádání kampaně Dne Země spolupracujeme na programu s chrudimskými kapelami a umělci, kteří se také podílejí dle jejich zájmu na doprovodném programu (hudebním, divadelním apod.). Součástí je také podpora regionálních produktů - pravidelně se Dne Země účastní majitelé certifikátů. Poskytujeme jim propagaci i prodejní místo zdarma - šperky, košíky, skleněné figurky, textil apod.

Propagace akcí je také prostřednictvím http://www.chrudim.tv/ . Jde o městský web, videa jsou připravena na základě objednávky dodavatelsky.

 • 8.1.G Podpora kulturních a kreativních odvětví (ze strany města) ?
  ANO
Sebehodnocení +1

Spolupráce odboru školství a kultury, PO v oblasti kultury a příslušných komisí RM

Nové aktivity jsou pravidelně pořádány mimo jiné i díky iniciativě Historické a letopisecké komise RM: konference o Mistru Janu Husovi 2015, vydání sborníku v návaznosti na dobu Karla IV. v r. 2016, zhotovení busty a křest knihy o zahradním architektu Vaňkovi + uspořádání přednášky v rámci výročí jeho úmrtí.

Spolupráce s Okresním archivem při připomenutí osmičkových výročí.

Oživení veřejného prostoru výstavou sta panelů s fotografiemi a informacemi ke každému roku ze stoleté historie republiky.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město podporuje KKP většinou nepřímo prostřednictvím významných akcí ve městě, podporou regionální televize aj. Doporučujeme více si všímat kreativních odvětví s ekonomickým potenciálem pro město.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město realizuje prostřednictvím svých příspěvkových organizací následující projekty:

Máchovou stopou - Literární soutěž vyhlašovaná Knihovnou Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, se koná každý rok již od roku 2009. Je zaměřena na středoškoláky a kategorii dospělých se zadaným literárním žánrem a tématem. Vítězové  obdrží knižní ceny a jejich texty jsou otištěny ve speciálním čísle knihovních novin.

Litoměřická letní filharmonie (LLF) - staví na spolupráci ZUŠ Litoměřice, Konzervatoře Teplice a hudebních škol německých partnerských škol a Saska. Akci pod záštitou českého velvyslance v Německu Tomáše Podivínského podpořilo kromě města Litoměřice i  Sdružení Euroregionu Elbe Labe, Sächsischer Musikrat  3. ročník této akce byl realizován v roce 2017 pod názvem „Putování Evropou“ . Zazněla díla evropských skladatelů. - Beethovena, Händela, Dvořáka, Mozarta, Griega, Suchoně, Verdiho, Elgara, Chačaturjana, Borodina, Brahmse, ale třeba i rockové legendy Queen...

Velký letní koncert - již po čtvrté se v červenci 2018 konal za podpory Města Litoměřice společný koncert zpěváků všech litoměřických sborů a Severočeské filharmonie, v letošním roce ke 100. výročí vzniku Československa https://www.youtube.com/watch?v=rDBbtfqawqg

publicita viz:  https://www.youtube.com/watch?v=bDKlfZQyZtE

 

 

 • 8.1.G Podpora kulturních a kreativních odvětví (ze strany města) ?
  ANO

Knihovna KHMáchy - každoročně 25 tis. Kč - Máchovou stopou

ZUŠ - projekt LLF 200 tis. Kč

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město podporu neposkytuje.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Do kulturních a kreativních průmyslů spadá také např. reagionální TV, která je v Litoměřicích poměrně aktivní.
Pro další rozvoj města i ekonomickou prosperitu doporučujeme více sledovat tato odvětví (vč. grafiky, designu, hudebního a filmového průmyslu, videoher a IT...) a zvážit jejich možnou podporu, jelikož skýtají mnoho pracovních a podnikatelských příležitostí. 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

URBAN GAME
Kulturní oběh v srdci Jihlavy je městská zážitková hra pro širokou veřejnost, na své si přijdou rodiny s dětmi. Hráči navštěvují zapojené kulturní organizace centra Jihlavy a absolvují v nich nejrůznější zábavná a nenáročná "vyšetření", např. vyšetření zraku v galerii, vyšetření srdce v divadle, kontrola pohybového ústrojí v DIODu apod. Po absolvování prohlídky se hráčům zaznamenává do zdravotní karty příslušná diagnóza a razítko, cíl hry je situován do Diodu.  Na vzájemné vyhodnocení diagnóz navázalo představení procesu vzniku kulturní strategie města a prezentace výsledků z dotazníků zjišťujících Názory obyvatel Jihlavy na kulturní a volnočasové vyžití a cestovní ruch v Jihlavě.
https://www.youtube.com/watch?v=HaLNO9zqeR4

Dny otevřených dveří památek
Jihlava se každoročně účastní celosvětového projektu zvaného Dny otevřených dveří památek - Dny evropského dědictví (European Heritage Days) jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí o kulturním dědictví v mezinárodním kontextu.
Prostřednictvím "Dnů evropského dědictví se otevírají brány nejzajímavějších architektonických, archeologických, technických a sakrálních památek, muzeí, galerií, knihoven i dalších objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak z části nebo zcela nepřístupné. Dále jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce - rozšířené prohlídky, přednášky, koncerty, historické slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy.

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava (MFDF)
Festival, který je značně podporován městem ve formě dotací, je beze sporu nejdůležitější akcí z hlediska propagace města Jihlavy. Festival je největší přehlídkou autorského dokumentárního filmu ve střední a východní Evropě, která se za dobu své existence stala nepřehlédnutelnou součástí českého i světového dokumentárního dění. Festivalový program se již se skládá ze šesti soutěžních kategorií, z nichž každá klade důraz na jinou část produkce – středo a východoevropskou tvorbu prezentuje sekce Mezi moři, experimentální produkci představuje Fascinace a světovou Opus Bonum. Každoročně divácky nejúspěšnější je sekce Česká radost, která nabízí nejnovější díla českých autorů. Od roku 2014 festival otevřel dvě nové soutěže. První světla jsou průřezovou sekcí debutových filmů uvedených zároveň ve světové, středo a východoevropské či české soutěži MFDF Ji.hlava, a Krátká radost, která nabízí výběr nejlepších evropských krátkých filmů. Festival inicioval založení portálu Doc Alliance, který zprostředkovává dokumentární filmy pro diváky online. Je zde zpřístupněno více jak 600 filmů, mnohé právě z programů jihlavského festivalu.

Doprovodným programem MFDF je program Ji.hlava Industry, který nabízí celou řadu aktivit zaměřených na filmové profesionály. 
EMERGING PRODUCERS - Propagační a vzdělávací projekt sdružující evropské producenty dokumentárních filmů. 
DOCU TALENTS @KVIFF - Panel, na němž režiséři a producenti ze střední a východní Evropy představují dokumentární filmy ve fázi produkce či postprodukce festivalovým dramaturgům, distributorům, nákupčím a novinářům, kteří se účastní MFF Karlovy Vary.
JI.HLAVA FILM FUND - Podpora ve formě vizuální a zvukové postprodukce pro středometrážní a dlouhometrážní dokumentární a hybridní filmy ve fázi produkce nebo postprodukce natočené v regionu střední a východní Evropy.
INSPIRAČNÍ FÓRUM - První projekt svého druhu inicující nová témata v dokumentárním filmu. Pětidenní setkání vybraných režisérů z celého světa s významnými osobnostmi mimo filmovou komunitu, vědci, spisovateli, výtvarnými umělci či filozofy.
FESTIVAL IDENTITY - Jedinečné setkání zástupců filmových festivalů různých druhů a programových zaměření včetně speciální prezentace nazvané Festival Hub.
KONFERENCE FASCINACE - Konferenční setkání distribučních společností experimentálních filmů a experimentálních dokumentů z celého světa. 
VISEGRAD ACCELERATOR - Platforma pro profesionály z visegrádských zemí.
EAST SILVER - East Silver Market je unikátním filmovým trhem věnující se výhradně dokumentární tvorbě ze střední a východní Evropy. 
EX ORIENTE - Mezinárodní workshop autorského dokumentárního filmu, který podporuje jeho vývoj a financování v celém regionu střední a východní Evropy. 

 

 • 8.1.G Podpora kulturních a kreativních odvětví (ze strany města) ?
  ANO

Urban game vznikl při tvorbě Strategie pro kulturu a setkal se s nebývalým zájmem občanů města i samotných organizací. 

Dny evropského dědictví jsou již tradiční akcí, která zaručuje vždy velmi vysokou návštěvnost. 

Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Mezinár. festival dok. filmů je velmi dobrým subjektem pro rozvoj kult. a kreativních průmyslů. Jistě jsou ve městě i další subjekty KKP, které je dobré znát, příp. podporovat (návrháři, designéři, řemesla...). 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Rada města Kopřivnice má zřízenou Komisi pro architekturu a urbanizmus.

Město vlastní Kabelovou televizi Kopřivnice, s. r. o., která vedle poskytování digitálního vysílání a internetu do kopřivnických domácností, (http://ktk.cz/)

provozuje televizní studio a zajišťuje pravidelný televizní zpravodaj občanům města.

Město realizuje audiovizuální projekty (Kopřivnice, město automobilů, Kopřivnice – město očima pamětníků – 3 díly, Kopřivnické pexeso).

 • 8.1.G Podpora kulturních a kreativních odvětví (ze strany města) ?

Statut komise (http://www.koprivnice.cz/urad/organy_mesta/statut_architektura.pdf)

Sebehodnocení +1

Město Kopřivnice podporuje kulturní a kreativní průmysl dle identifikovaných potřeb a dle svých možností.

Hodnocení oponenta +1

Stav je uspokojivý, kladně hodnotíme audiovizuální projekty města.

8.2 Vztah k historickému dědictví

kvalita péče o movité i nemovité dědictví, hmotné i nehmotné dědictví na území města
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 8.2 Vztah k historickému dědictví
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město systematicky pracuje na obnově kulturních movitých a nemovitých památek. Město každoročně připravuje projekty oprav a čerpá prostředky z Programu regenerace (dotace MK ČR). Finančně podporuje také opravy objektů, které nejsou v jeho vlastnictví + nejsou to památkově chráněné objekty, ale jsou v MPZ. Za tuto činnost město získalo ocenění Historické město roku 2013. V této práci dále pokračuje.
Město má propracovaný systém strategických dokumentů, které se týkají i oblasti ochrany ne/hmotného kulturního dědictví.

Město prostřednictvím komisí a Odboru školství a kultury zajišťuje menší projekty, které pomáhají podporovat povědomí občanů o historickém významu Chrudimi - chrudimský Pantheon s bustami významných osobností; systematická péče o hroby významných osobností, péče o drobné sakrální stavby v plenéru.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Město podporuje hmotné i nehmotné dědictví různými nástroji, často samo iniciuje opravy kulturních památek, veřejných prostranství, hrobů, drobných sakrálních památek apod. Má velmi kvalitně zpracované koncepční dokumenty, v r. 2013 získalo titul Historické město roku.

Projekty jako je MUBASO, Město 3 muzeí, i úvahy nad estetikou vývěsních štítů jsou výjimečné. Chrudim může jít ostatním městům příkladem.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 8.2 Vztah k historickému dědictví
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město revitalizuje objekty a následně je poskytuje za symbolické nájemné, a tak dochází k zpřístupňování historických objektů veřejnosti. Snahou města je revitalizovat nevyužité historické objekty a zpřístupnit je veřejnosti. Za období posledních 10 let došlo k významnému posunu. Za období existence Programu regenerace MPR byla zrevitalizována většina památkových objektů v jádru města, je zajištována pravidelná podpora z rozpočtu města na udržovací práce.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Litoměřice jsou příkladem dobře spravovaného historického města. Mají kvalitně zpracovaný Program regenerace MPR a neustávají ve zpřístupňování dalších a dalších památek, které nabízejí k pronájmu neziskovým subjektům za symbolické nájemné. Jsou to mimojiné tyto příklady dobré praxe, které město řadí do čela Zdravých měst.
Doporučujeme pokračovat v této práci, zejména u významných památek v centru, které stále čekají na obnovu (např. pivovar).

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 8.2 Vztah k historickému dědictví
Sebehodnocení +1

Dlouhodobý plán obnovy kuturních památek i celého území má město zpracované v Programu regenerace MPR Jihlava.

Město dotacemi podporuje projekty, které pečují o nehmotné kulturní dědictví – např. Jihlavský havířský průvod, Mezinárodní festival Hudba tisíců Mahler, činnost tanečního souboru Dřeváček (udržujícího folklor Horácka). Tradice je jedním z hodnotících kritérií při posuzování žádostí o dotace grantovou komisí.

Město se dlouhodobě snaží opravovat historické objekty a zpřístupnit je veřejnosti. Za období posledních 10-ti let došlo k významnému posunu. Město má zavedený dlouhodobý systém podpory majitelů movitého i nemovitého kulturního dědictví.

Hodnocení oponenta +1

Velmi dobrý přístup k historickému dědictví, a to hmotnému i nehmotnému. Město podporuje majitele kulturních památek k péči o ně. Město si uvědomuje svoji historii a prezentuje ji také prostřednictvím kulturních akcí.

Pro zachování dobrého stavu kulturního dědictví doporučujeme aktualizaci Programu regenerace MPR.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 8.2 Vztah k historickému dědictví
Sebehodnocení +1

Město nemá mnoho historických památek, přístup města je adekvátní počtu těchto památek a jejich charakteru.

Hodnocení oponenta +1

Kopřivnice je dobrým příkladem města, které si uvědomuje, že kulturní dědictví není jen o množství památkových budov. Dokáže z mála udělat hodně, prezentuje průmyslové kulturní dědictví i slavné rodáky, a to jak tradičními formami (expozice, muzeum), tak i inovativními způsoby (běh E. Zátopka). Tím posiluje patriotismus místních občanů i atraktivitu města pro turisty a návštěvníky. 

Ve městě jsou zpřístupňovány a rekonstruovány nové prostory, město vnímá a podporuje v této činnosti také soukromý sektor.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
8.2.1 Má město koncepci podpory historického kulturního dědictví, včetně tradic; zveřejněná pravidla/ strategii přístupu ke kulturním památkám a jejich vlastníkům, památkové zóně; ad?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Chrudim lze charakterizovat jako jednu z nejkvalitnějších a největších městských památkových zón ve východních Čechách. Městská památková zóna má rozlohu 52 ha a na území města je 85 nemovitostí zapsaných v seznamu nemovitých kulturních památek - z toho 60 ve vlastnictví města Chrudim.

Městská památková zóna byla vyhlášena v roce 1990, má zachovanou středověkou strukturu s památkově významnou zástavbou se starými hradbami. Historické jádro si zachovalo funkci městského centra. Město má zpracován Regulační plán městské památkové zóny a Program regenerace městské památkové zóny. Dohled nad historickým architektonickým dědictvím je v ČR stanoven zákonem. V rámci regenerace Městské památkové zóny město pečuje o své památky. U nemovitostí, které nejsou ve vlastnictví města a byly opraveny v rámci Programu regenerace MPZ v letech 1995 až 2015, činil příspěvek města Chrudim vlastníkům těchto nemovitostí více než 5 mil. Kč.

Celkově činil objem prostředků vložených do obnovy MPZ v letech 1995 až 2015 více než 700 milionů Kč.

2016: dotace MK ČR: 1.130.000,- Kč; investice města: 13.547.000,- Kč

2017: dotace MK ČR: 1.810.000,- Kč; investice města: 10.845.000,-Kč; příspěvek města soukromým vlastníkům památek: 33.987,- Kč

2018: dotace MK ČR 1.975.000,- Kč; investice města: 13.881.000,- Kč; příspěvek města soukromým vlastníkům památek 67.000,- Kč.

Město Chrudim pečuje v centru o Městskou památkovou zónu (MPZ). K tomuto účelu je zhotoven Regulační plán MPZ, přístupný na internetových stránkách města:
http://www.chrudim.eu/aktualni-dokumenty/ds-1285/p1=1841Pracuje se na aktualizaci - v současné době je návrh zadání projednán s dotřenými orgány a veřejností.

V závěru roku 2012 byl dokončen a schválen ZM nový Program regenerace MPZ na roky 2013 - 2023. Systematicky zde dlouhodobě pracuje Pracovní skupina regenerace složená z odborníků, zástupců vedení města a příslušných zaměstnanců úřadu (aktuální složení schváleno v březnu listopadu 2018). Tato skupina posuzuje žádosti o finance na regeneraci památek v soukromém vlastnictví a zařazuje je vedle památek ve vlastnictví města do plánu, který předkládá s žádostí o dotaci na MK ČR.

Na základě jednání letopisecké komise je sestaven seznam hrobů významných chrudimských osobností, o které město pečuje.

Pro občany je také k dispozici materiál, který popisu správný přístup k ochraně památek a poskytuje informace jak se k památkám chovat: Příručka vlastníka kulturní památky.
http://www.chrudim.eu/StaticFiles//cs/download/osk/prirucka-vlastnika-kulturni-pamatky.pdf

Pokud jde o regulaci reklamy, je ve spolupráci s OŠK připraven koncept finanční podpory na vyřešení vývěsních štítů a reklam v centru města pod dohledem AM a vybraných designerů. Proběhl workshop památkové péče ve spolupráci s městem Znojmo, které je nám příkladem při řešení problematiky reklamního smogu v centru města.

 • regenerace Městské památkové zóny (MPZ) - město se účastní formou příspěvku ke státní podpoře (je to spoluúčast) – nemovitosti, které nejsou ve vlastnictví města: dům Na Puši, Wiesnerova vila, Filištínská ul. čp. 28, Koželužská ul. čp. 129, Sladkovského ul. čp. 29; obnova krovu a střechy nad schodištěm na kůr na kostele sv. Michala; východní iluzivní brána ve Wiesnerově parku; rekonstrukce krovu s třešní krytiny + nová fasáda na památkově chráněném objektu čp. 85 (budova Muzea s historickým sálem)
 • pravidelná dotace na opravu střechy kostela Nanebevzetí p. Marie (je ve vlastnictví Římskokatol. farnosti)…
 • poradenství o vyhlašovaných programech zaměřených na regeneraci památek na Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče
 • pro posuzování žádostí o finance na regeneraci památek v soukromém vlastnictví je zřízena komise, která má vypracovaná pravidla pro rozdělování financí
 • město Chrudim získalo 50 tis. Kč výhru v krajském kole soutěže za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2011; dále 50 tis. Kč za vítězství v krajském kole soutěže za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2013, přičemž jsme zvítězili v celostátním kole a získali tak i 100 tis. Kč. od Ministerstva pro místní rozvoj ČR a zároveň titul Historické město roku 2013 a s tím související částku 1 milion Kč od MK ČR.

 

Film - Chrudim historickým městem roku 2013 https://www.youtube.com/watch?v=fkGaWpM_4IQ

Program Regenerace MPZ https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/koncepce/regulacni-plan-mestske-pamatkove-zony-2014 

přílohy prezentace Regenerace MPZ

 • 8.2.A Koncepce/strategie podpory historického kulturního dědictví, včetně tradic ?
  Hodnota indikátoru: Strategické materiály: Program regenerace MPZ na roky 2013 - 2023: schváleno ZM 17.12.2012 usnesení č. Z/97/2012. Regulační plán schválen 24.2.2003 - v současnosti se pracuje na novém zadání. Aktualizovaný Územní plán schválen ZM dne 11.11.2013 (Z/78/2013). Změnu č. 1 ÚP Chrudim vydalo ZM Chrudim dne 19.9.2016, usnesením Z/58/2016. Příručka vlastníka kulturní památky (na webových stránkách města od roku 2010). Pracovní skupina pro regeneraci (její aktuální složení schváleno usnesením č. R/82/2015 ze dne 2.3.2015); po komunálních volbách došlo ke změnám v obsazení pracovní skupiny: usnesení RM R/484/2018 ze dne 26. 11. 2018; schází se 2x ročně a její zřízení a činnost vyplývá ze Zásad Programu regenerace (nemá statut komise rady města).
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Velmi kvalitně zpracovaný strategický dokument: Program regenerace MPZ; aktualizuje se Regulační plán MPZ a pravidelně se schází Pracovní skupina pro regeneraci.

Titul Historické město roku 2013.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Nadprůměrné strategické dokumenty, dlouhodobě vysoké výdaje na péči o kulturní dědictví, pracovní skupina pro regeneraci.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Koncepce programu  Regenerace MPR na období 2015 - 2020

Aktualizované znění Programu regenerace městské památkové rezervace Litoměřice zpracované s platným Usnesením vlády české republiky č. 209 ze dne 25. března 1992 viz odkaz. Obsahem dokumentu je shrnutí všech aspektů záchrany kulturních hodnot a rozvoje významných částí historického jádra města s výhledem na období 2015 - 2020. Jde o jeden z hodnocených podkladů pro stanovení výše kvóty finančních příspěvků Ministerstva kultury ČR určených na obnovu nemovitých kulturních památek v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón, kterého se město Litoměřice účastní pravidelně již od roku 1992.
Dokument, který schválilo ZM dne 16.9.2014, byl připraven ve spolupráci s Národním památkovým ústavem Ústí n. L, odborem územního rozvoje MěÚ Litoměřice, městským architektem, odborem životního prostředí MěÚ Litoměřice a PO CCR v Litoměřicích, byl projednán subkomisí Regenerace MPR Litoměřice dne 1. 9. 2014.
Tento dokument byl následně zaslán na MK ČR, kde byl hodnocen jako jeden z podkladů pro přidělení finanční podpory z dotačního titulu Program Regenerace MPR. Město Litoměřice následně získalo  pro rok 2015 celkem 1.645 tis. Kč, oproti 2013/2014. kdy dosahovala pouze 685 tis./795 tis. Kč. V následujících letech byla podpora od MK ČR rostoucí.

https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/2386-program-regenerace-mpr-litomerice-na-obdobi-2015-2020

Soutěž "Historické město roku"

Město Litoměřice se v roce 2015 stalo v celostátním programu "Cena za nejlepší přípravu Programu regenerace MPR" krajským vítězem, v celostátním hodnocení pak bylo druhým finalistou společně s městem Jičín. Šlo o ocenění dlouholeté systematické práce v oblasti obnovy a regenerace památek a realizace řady akcí, které vylepšují nejen celkový vzhled historického jádra města, ale zároveň vytváří podmínky pro to, aby se v něm lidem dobře žilo a byly turisticky atraktivní.

https://www.litomerice.cz/aktuality/3532-litomerice-ziskaly-titul-historicke-mesto-usteckeho-kraje-roku-2015

Turistická trasa městem a spolupráce s Destinační agenturou a Biskupstvím litoměřickým

Tematické turistické okruhy po městě :
• Kalich
• Máchova světnička
• Kdo se to na nás dívá (štíty, reliéfy, sochy)
• Baroko (vesměs církevní památky)
• Věž sv. Štěpána (provozována In Principio)
• Expozice Důl Richard v proměnách času – podzemní expozice cca 80 m dlouhá (4 tematické části: vápencová továrna, továrna Richard –II.sv.válka, SURAO- současnost, Sad smíření – vize)
• Objekt bývalé vodárny v parku Václava Havla – FérCafé – kavárna fairtrade káva
• Muzeum křišťálových doteků
• Nový produkt " Okruh církevními památkami" realizovaný ve spolupráci s Destinační agenturou České středohoří a Biskupstvím Litoměřickým

http://www.ceskestredohori.info/tipy-na-vylety/vylet/okruh-cirkevni-pamatky-v-litomericich

 • 8.2.A Koncepce/strategie podpory historického kulturního dědictví, včetně tradic ?
  ANO

Alokované prostředky:

2014:
MKČR                        795 tis. Kč
město Litoměřice      500 tis. Kč
2015:
MKČR                      1.645tis. Kč
město Litoměřice      500 tis. Kč
2016: 
MKČR                     2.345 tis. Kč
město Litoměřice      500 tis. Kč
2017:
MKČR                     2.390 tis. Kč
město Litoměřice      500 tis. Kč

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Vypracovaný koncepční dokument Programu regenerace MPR pro období 2015 - 2020 reflektuje zájmy všech dotčených odborných subjektů. Dokument byl schválen zastupitelstvem města v roce 2014. Podpora od MK ČR má rostoucí trend.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Velmi kvalitně zpracovaný koncepční dokument a stabilní až rostoucí výdaje na hmotné kulturní dědictví.
Nehmotné kult. dědictví je řešeno částečně v SRPM, v rámci aktualizace by si však také zasloužilo větší pozornost. 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Finanční podpora města je součástí některých dotačních titulů, např. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, vyhlášený Ministerstvem kultury ČR, a Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina. U obou těchto titulů se statutární město podílí min. 10% celkových nákladů (ministerstvo a kraj max. 40%). Dlouhodobý plán obnovy nemovitých kulturních památek i celého území je obsažen v Programu regenerace MPR Jihlava (http://www.jihlava.cz/program-regenerace-mpr-jihlava/d-1637).

Přístup ke kulturním památkám je řešen např. v rámci Dnů evropského kulturního dědictví.

Program regenerace MPR - aktualizace je naplánována na rok 2017. Dokument obsahuje podmínky obnovy nemovitých kulturních památek na území městské památkové rezervace a seznam objektů určených k obnově. Součástí přehledu je seznam objektů obnovených v předchozím období.

 

 • 8.2.A Koncepce/strategie podpory historického kulturního dědictví, včetně tradic ?
  Dlouhodobý plán obnovy kuturních památek i celého území má město zpracované v Programu regenerace MPR Jihlava.
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

Město udělalo významný posun. Doporučujeme aktualizovat Program regenerace MPR, aby se úroveň památkové péče udržela na výši. Nehmotné dědictví je zakotveno v koncepci kultury. 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice nemá koncepci podpory historického kulturního dědictví. Ve městě včetně místních částí (Mniší, Vlčovice, Lubina) se nenachází mnoho historických památek. Město každý rok podporuje opravu některé evidované i neevidované kulturní památky nacházející se v Kopřivnici nebo místních částech a to buď formou individuální dotace (dotační program na opravy památek není vyhlašován) nebo opravu realizuje přímo příslušný odbor města.

Pro zachování kulturního dědictví město již dvacet let podporuje jím a TATROU TRUCKS, a. s. založenou obecně prospěšnou společnost Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s. Obecně prospěšná společnost provozuje Technické muzeum automobilů značky Tatra, Muzeum Fojtství s expozicí historie Kopřivnice a expozicí bryček a kočárů, Muzeum v Šustalově vile s expozicemi kopřivnické keramiky a Zdeňka Buriana a expozici manželů Dany a Emila Zátopkových. Provoz všech expozic mimo expozici Technického muzea automobilů značky Tatra, která je soběstačná, hradí město Kopřivnice formou dotace poskytované Regionálnímu muzeu v Kopřivnici, o.p.s. (2,7 mil. Kč/rok). ¨V působnosti muzea je činnost Muzejní letopisecké komise, která aktivně dává podněty k případným opravám památek ve městě.

 • 8.2.A Koncepce/strategie podpory historického kulturního dědictví, včetně tradic ?
Sebehodnocení 0

Město je moderním městem, jehož dnešní podoba je odrazem rozmachu automobilky Tatra v minulém století. Z původní vsi vyrostlo v podhůří Beskyd město se "socialistickou" zástavbou. Vzhledem k malému počtu historických památek přistupuje město k jejich ochraně adekvátně.

Hodnocení oponenta +1

Město má velmi dobře zpracovanou oblast péče o vzhledu města ve Strategickém plánu. I přes malé množství památkových budov má živé a atraktivní kulturní dědictví.  

8.2.2 Má město otevřený grantový systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního dědictví?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Na stránkách městského úřadu je zveřejněn přehled grantových projektů: http://www.chrudim.eu/formulare/ds-1254/p1=1471

V závěru roku 2012 byl dokončen a schválen ZM nový Program regenerace MPZ na roky 2013 - 2023. Systematicky zde dlouhodobě pracuje Pracovní skupina regenerace složená z odborníků, zástupců vedení města a příslušných zaměstnanců úřadu (aktuální složení schváleno v listopadu 2018). Tato skupina posuzuje žádosti o finance na regeneraci památek v soukromém vlastnictví a zařazuje je vedle památek ve vlastnictví města do plánu, který předkládá s žádostí o dotaci na MK ČR. Město Chrudim pak těmto soukromým subjektům přispívá určitým finančním podílem k realizaci oprav v rámci Programu regenerace MPZ (v r. 2013 přes 212 tis. Kč, v r. 2014 112 tis. Kč, v r. 2015 16 tis. Kč, v roce 2017 34 tis. Kč a v roce 2018 67 tis. Kč). Mimo tyto příspěvky ještě město - jako vlastník mnoha nemovitostí v MPZ - samo platí podíly na opravách vlastních budov (v r. 2013 to bylo více než 700 tis. Kč, v r. 2014 to bylo více než 96 tis. Kč, v r. 2015 to byly téměř 4 mil. Kč - na opravu nejstarší části městského opevnění, v r. 2016 13.547.000 Kč, v r. 2017 10.845.000 Kč a v r. 2018 13.881.000 Kč).

Kulturní dotace pod bodem č. 3 FORMULÁŘE: kulturní dotace a granty. V rámci těchto dotací jsou poskytovány prostředky spolkům a sdružením na akce, které významně podporují udržování a rozvíjení historických tradic našeho regionu (folklor, loutkářství...) Na webových stránkách MěÚ jsou každoročně zveřejňována platná pravidla a formuláře pro poskytování kulturních dotací.

Finance z EU – Zlatá stezka, MUBASO vč. Klášterních zahrad http://www.mubaso.cz/

Finanční podpora formou dotace kraje na Obžínky, Loutkářskou Chrudim, Jazzový festival, Přehlídku školních pěveckých sborů;

Město ve svém rozpočtu na rok 2011:

 • vyčlenilo 500 tis. Kč. na realizaci projektu Rok baroka, který mj. realizoval publikaci a expozici o barokním sochařství zdejšího regionu;
 • 450 tis. Kč na doplnění o další busty do Pantheonu významných osobností Chrudimi
 • vyčlenilo 500 tis. Kč jako příspěvek pro ŘKF na opravu střecha kostela Nanebevzetí P. Marie. Finanční podpora města pro žadatele formou darů rady města.
 • 65 tis. Kč - nový interiér Červené kapličky - dubový "oltář" s vyobrazením patronů kapličky

Město ve svém rozpočtu na rok 2012:

 • vyčlenilo částku 1 mil. Kč pro podporu realizace expozice plakátů Alfonze Muchy v  Regionálním muzeu v Chrudimi;
 • 18 tis. Kč - realizace projektu k roku Elišky Přemyslovny - nová socha
 • Zpracování nového Programu regenerace MPZ 163 tis. Kč
 • oprava vstupu židovského hřbitova 48.630 Kč z rozpočtu města Chrudim
 • oprava vstupu židovského hřbitova 100 tis. Kč z darů od Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.
 • vybudování pomníku chrudimským židům 90 tis. Kč z darů EOP, a.s.
 • 5 tis. Kč na pamětní desku parašutisty Jehličky
 • 500 tis. Kč jako příspěvek pro ŘKF na opravu střecha kostela Nanebevzetí P. Marie.

Město ve svém rozpočtu na rok 2013:

 • vydalo částku 140 tis. Kč na reprezentativní publikaci o Chrudimi
 • 400 tis. Kč na restaurování soch do expozice Muzea barokních soch
 • téměř 452 tis. Kč na doplnění o další busty do Pantheonu významných osobností Chrudimi
 • 500 tis. Kč jako příspěvek pro ŘKF na opravu střecha kostela Nanebevzetí P. Marie.

Město ve svém rozpočtu na rok 2014:

 • vydalo částku téměř 736 tis. Kč na reprezentativní publikaci o Chrudimi
 • 400 tis. Kč na restaurování soch do expozice Muzea barokních soch
 • 450 tis. Kč na doplnění o další busty do Pantheonu významných osobností Chrudimi
 • 500 tis. Kč jako příspěvek pro ŘKF na opravu střecha kostela Nanebevzetí P. Marie.
 • přes 300 tis. Kč na stavební úpravy vojenského hřbitova z 1. sv. války na hřbitově Sv. Kříže
 • téměř 30 tis. Kč na pamětní desku Milanu Vošmikovi

Město ve svém rozpočtu na rok 2015:

 • vydalo více než 500 tis. Kč na model historického centra (3D tisk)
 • 400 tis. Kč na restaurování soch do expozice Muzea barokních soch
 • více než 100 tis. Kč na pořádání konference o M. J. Husovi vč. vydání sborníku příspěvků
 • 500 tis. Kč jako příspěvek pro ŘKF na opravu střecha kostela Nanebevzetí P. Marie.

Finanční podpora města pro žadatele formou darů rady města

 • plastika Anežky Přemyslovny 30 tis. Kč z darů Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. a Vodovody a kanalizace Chrudim a.s.

Město ve svém rozpočtu na rok 2016:

 • vydalo 50 tis. Kč na informační tabulky k hrobům a památkovým objektům
 • 750 tis. Kč na restaurování soch do expozice Muzea barokních soch
 • 500 tis. Kč na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie
 • 450 tis. Kč na opravu střechy divadla - kulturní památka
 • 470 tis. Kč na sanaci a odvlhčení suterénu divadla - kulturní památka

Město ve svém rozpočtu na rok 2017:

 • vydalo 200 tis. Kč na Národní zahájení dnů památek
 • 400 tis. Kč na restaurování soch do expozice Muzea barokních soch
 • 500 tis. na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie
 • 250 tis. na reedici vlastivědné encyklopedie Chrudimi
 • 170 tis. Kč na opravu kaple ve Vestci

Město ve svém rozpočtu na rok 2018:

 • vydalo více než 200 tis. Kč na realizaci nového venkovního betléma
 • 490 tis. Kč na restaurování soch do expozice Muzea barokních soch
 • 500 tis. Kč na opravu střech kostela Nanebevzetí Panny Marie
 • 315 tis. Kč na rekonstrukci kašen a portálů
 • více než 2 mil. Kč na opravu střechy a odvlhčení divadla
 • 8.2.B Otevřený grantový/dotační systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního dědictví ?
  ANO

Město ve svém rozpočtu dlouhodobě pamatuje na finanční podporu kulturního dědictví prostřednictvím grantového a dotačního systému. Programy grantů a dotací jsou v souladu se zákonem zveřejněny a přístupny na webových stránkách veřejnosti. O žádostech jednají odborné komise - ty své návrhy předkládají radě (zastupitelstvu) města ke schválení.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Podávání žádostí na jednotlivé projekty není nijak omezováno a různorodost těchto projektů je zaručena rozmanitostí žadatelů. Jsou zveřejňovány seznam a částky podpořených organizací.

Město finančně podporuje činnost nebo projekty sdružení, která se zabývají folklórem lidovými tradicemi: Kohoutek, Kuřátka, Český lidový soubor.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město má kvalitní systém na podporu kulturního dědictví, pravidelně vydává dostatečné peníze na hmotné i nehmotné dědictví. Oceňujeme snahu regulovat estetiku vývěsních štítů formou pozitivní motivace.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

V rámci Programu regenerace MPR, vyhlašovaného každoročně již od roku 1992 Ministerstvem kultury ČR, podporuje město Litoměřice vedle státní účelové dotace vlastníky nemovitých kulturních památek i dotacemi z vlastního rozpočtu. Žádost může podat vlastník nemovité kulturní památky dle podmínek dotačního titulu MK ČR.
Program Regenerace MPR je zveřejněn na webových stránkách města. Jeho publicita je rovněž zajištěna v rámci terénní práce referentů st. památkové péče odboru ŠKSaPP MěÚ Litoměřice.
Žádosti o finanční podporu hodnotí  subkomise při RM, která v hodnocení anketních dotazníků jednotlivých žadatelů o podporu vychází ze stavebního stavu dotčených objektů, a z faktu, jak vlastníci objektů udržují průběžně stavební stav kulturní památky z vlastních prostředků. Přihlédnuto je rovněž k  současnému stavu připravenosti obnovy kulturních památek včetně toho, jak vlastníci kulturních památek dlouhodobě respektují ustanovení zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péče ve znění platných předpisů.

Informace o programu podpory v rámci sekce MěÚ Litoměřice "Potřebuji si vyřídit"

https://www.litomerice.cz/potrebujivyridit/3582-vydani-zavazneho-stanoviska-statni-pamatkove-pece

https://www.litomerice.cz/dotace/6764-vyhlaseni-programu-podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-orp-na-rok-2018

Informovanost o všech městských dotačních programech je uvedena komplexně na webu města: https://www.litomerice.cz/dotace

 • 8.2.B Otevřený grantový/dotační systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního dědictví ?
  ANO

500 tis. Kč /rok z rozpočtu města Litoměřice

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Podpora vlastníků nemovitých kulturních památek v rámci MPR Litoměřice. I při stagnujícím příspěvku z rozpočtu města se stav objektů v historickém centru neustále zlepšuje.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Grantový program má stabilní rozpočet a daří se díky němu neustále zlepšovat stav historických objektů. O programu jsou potenciální žadatelé dostatečně informováni.
V této oblasti jsou Litoměřice opět nadprůměrné.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Finanční podpora (spolupodíl města) v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina. Podíl města je v souladu s podmínkami dotačních titulů schvalován Zastupitelstvem města Jihlavy.

http://www.jihlava.cz/formulare/ds-53297/p1=50153

Město dotacemi podporuje projekty, které pečují o nehmotné kulturní dědictví – např. Jihlavský havířský průvod, Mezinárodní festival Hudba tisíců Mahler, činnost tanečního souboru Dřeváček (udržujícího folklor Horácka). Tradice je jedním z hodnotících kritérií při posuzování žádostí o dotace grantovou komisí.

Nehmotné kulturní dědictví – podpora v rámci dotačních programů (výzvy – kritérium tradice). Formuláře k žádostem o příspěvek města, resp. o zařazení do dotačního programu, jsou k dispozici na webových stránkách města.

http://www.jihlava.cz/vyzvy-granty/ds-53558/p1=52587

 • 8.2.B Otevřený grantový/dotační systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního dědictví ?
  Orgán státní památkové péče je v kontaktu s vlastníky nemovitých kulturních památek; při plánované obnově těchto objektů konzultuje i možnosti finanční podpory v rámci dotačních titulů.
Sebehodnocení +1

V hodnoceném období město podpořilo prostřednictvím dotací i nehmotné kulturní dědictví – kulturní akce podporující tradice vztahující se k historii statutárního města Jihlavy např. Jihlavský havířský průvod, Mezinárodní festival Hudba tisíců Mahler, činnost tanečního souboru Dřeváček (udržujícího folklor Horácka).

Hodnocení oponenta +1

Situace dobrá a stabilní.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ve městě je velmi málo nemovitých a movitých historických památek jak ve vlastnictví města, tak ve vlastnictví soukromého sektoru. Podpora se poskytuje individuálně. Co se týče nehmotného kulturního dědictví – odkazu známých kopřivnických rodáků, bývá jejich zviditelňování a předávání jejich odkazu tématem projektů městských organizací i soukromých žadatelů o dotace.

V případě, že se objeví potřeba ze strany soukromých vlastníků památek, město jednotlivé potřeby projedná, posoudí a opravy památek podpoří. (např. Podpora restaurování Křížové cesty v kostele v Lubině (200 tis. Kč).

 • 8.2.B Otevřený grantový/dotační systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního dědictví ?
Sebehodnocení +1

Vzhledem k charakteru města není vyhlášení dotačního programu potřebou. Město však formou dotace hradí provoz společnosti (Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s.), která je zřízena za účelem identifikace, prezentace a zpřístupnění historie.

Hodnocení oponenta +1

Stav odpovídá městu moderní zástavby.

8.2.3 Má město další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví; podpory tradic apod.? Čerpá město finanční prostředky z programů MK ČR a dalších zdrojů určených na památkovou péči?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město získává pravidelně finance z rozpočtu MK ČR,  EU, dále město poskytuje finance i mimo systém grantů a dotací, spolupráce s Pardubickým krajem. Pro občany je otevřen pravidelně Fond rozvoje bydlení, ze kterého mohou čerpat na opravy památek i v soukromém vlastnictví.

Město mimo příspěvku k financím z MKČR na Program regenerace MPZ (viz bod 8.2.2) poskytuje i jiným subjektům ze svého rozpočtu prostředky na podporu projektů oprav, zachování hmotného i nehmotného kulturního dědictví.

2016: dotace MK ČR: 1.130.000,- Kč; investice města: 13.547.000,- Kč

2017: dotace MK ČR: 1.810.000,- Kč; investice města: 10.845.000,-Kč; příspěvek města soukromým vlastníkům památek: 33.987,- Kč

2018: dotace MK ČR 1.975.000,- Kč; investice města: 13.881.000,- Kč; příspěvek města soukromým vlastníkům památek 67.000,- Kč.

Město Chrudim pečuje v centru o Městskou památkovou zónu (MPZ). K tomuto účelu je zhotoven Regulační plán MPZ, přístupný na internetových stránkách města:
http://www.chrudim.eu/aktualni-dokumenty/ds-1285/p1=1841Pracuje se na aktualizaci - v současné době je návrh zadání projednán s dotřenými orgány a veřejností.

V r. 2018 byla opravena kaplička v místní části Vestec a byl v ní osazen symbolický kříž, vyrobený uměleckým kovářem. Kaplička byla vysvěcena sv. Josefu (jak bylo v minulosti) a také sv. Hubertu, a to na žádost místního mysliveckého sdružení.

V pololetí roku 2018 byl navedeno do majetku města soubor opuštěných drobných sakrálních staveb (křížků), ke kterým se nikdo nehlásil a město je chce udržovat - Odbor školství, kultury a památkové péče využil práce stážisty a nechal si vypracovat pasport těchto křížků na katastru města. V závěru roku 2018 byla navedeny do majetku města další skupina hrobů významných osobností, o které se nikdo nestaral. Péči o hroby navrhla Historická a letopisecká komise. U každého hrobu je informační tabulka. Město také převzalo do péče hrob významné osobnosti od pozůstalých, kteří již nebyli schopni se o hrob starat - sami požádali město a hroby darovali. Darována byla městu i hrobka rodiny Popperů - kulturní památka. Protože její oprava byla nad finanční možnosti rodiny. Město v roce 2019 začne s opravou.

V závěru roku 2012 byl dokončen a schválen ZM nový Program regenerace MPZ na roky 2013 - 2023. Systematicky zde dlouhodobě pracuje Pracovní skupina regenerace složená z odborníků, zástupců vedení města a příslušných zaměstnanců úřadu (aktuální složení schváleno v březnu listopadu 2018). Tato skupina posuzuje žádosti o finance na regeneraci památek v soukromém vlastnictví a zařazuje je vedle památek ve vlastnictví města do plánu, který předkládá s žádostí o dotaci na MK ČR.

Na základě jednání letopisecké komise je sestaven seznam hrobů významných chrudimských osobností, o které město pečuje.

Formou přímých dotací:

2016: 40 tis. Kč na restaurování historické opony, která je ve vlastnictví Regionálního muzea v Chrudimi, 40 tis. Kč na realizaci výstavy o Hurvínkovi v Muzeu loutkářských kultur (zřizovatelem je MK ČR)., 500 tis. Kč na opravu střechy kostela NPM v Chrudimi (kostel je ve vlastnictví Římskokatol. církve a je kulturní památkou).

2017: Muzeum loutkářských kultur 40 tis. Kč dotace na realizaci výstavy ke 45. výročí založení muzea; Památník národního písemnictví 65 tis. Kč dotace na realizaci XV. trienále českého ex libris Chrudim; Římskokatolická farnost Chrudim 500 tis. Kč na opravu střechy kostela;

2018: Muzeum loutkářských kultur 40 tis. Kč dotace na projekt "Bez nití"; Regionální muzeum dotace 40 tis. Kč na projekt "Dědečku proč přijely ty tanky?"; Římskokatolická farnost 500 tis. Kč na opravu střechy kostela.

Formou darů RM/ZM:

2011: pan Benoni dostal 10 tis. na opravu rodinného hrobu, který je kulturní památkou; Spolek sběratelů a přátel Ex libris 10 tis. zajištění sjezdu organizace v Chrudimi. Památník nár. písemnictví 65 tis. na projekt XIII. trienále českého Ex libris; pan Jan Rýdlo 10 tis. na koncert věnovaný památce Lidic a Ležáků

2012: MLK na oslavy 40 výročí založení muzea 10 tis.; Jan Rýdlo 4 tis. na 24. ročník štafety k uctění obcí Lidic a Ležáků

2013: 20 tis. Regionální muzeum v Chrudimi na přírodovědnou výstavu; 10 tis. na výrobu celovečerního filmu pro Masterfilm, s.r.o.; Tomáš Pavlík na zajištění výstavy Antické mýty 15 tis.

2014: Památník národního písemnictví 65 tis. na XIV. trienále Ex libris; pan Rudolf Vařejka na zhotovení fotografií na plátno na autorskou výstavu 15 tis.; pan Jan Rýdlo 3 tis. na památku Lidic a Ležáků

2015: pan Jan Rýdlo 5 tis. na zajištění štafety a 5 tis. na mezinárodní koncert k uctění památky Lidic a Ležáků

Další peněžité dary jsou za roky 2016-2018 vypsány v příloze - viz níže.

Město pravidelně žádá (a získává prostředky) z Pardubického kraje na finanční podporu festivalu Loutkářská Chrudim. Příspěvkové organizace města pravidelně žádají (a získávají prostředky) z dotačních programů kraje nebo ministerstev.

V roce 2018 Pardubický kraj přispěl na opravu kapličky ve Vestci a rekonstrukci pomníku padlým ve Vlčnově (místní části) - v obou případech při slavnostním odhalení proběhla kulturní akce.

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče na webových stránkách města odkazuje občany (zájemce) na možnost získání dalších finančních zdrojů: přehled grantových projektů v oblasti ochrany památek

http://www.chrudim.eu/formulare/ds-1254/p1=1471

 Informace o usneseních RM/ZM jsou k dispozici na webu města:

http://www.chrudim.eu/rada-mesta/ds-1090/p1=1110

http://www.chrudim.eu/zastupitelstvo-mesta/ds-1091/p1=1111

Město poskytuje ve svých historických objektech, které zrekonstruoval, prostor pro realizaci kulturních a kulturně-sociálních programů, a to za nekomerčních podmínek: např. nízkoprahový Klub Agora, provozovaný organizací Šance pro Tebe sídlí v nově zrekonstruovaném domě ve Štěpánkově ulici čp. 92. http://www.sance.chrudim.cz/centrum-podpory-volnocasovych-a-zajmovych-aktivit-645/

 • 8.2.C Další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví a tradic ?
  ANO

Mimo tradičního dotačního a grantového systému město přiděluje finanční pomoc individuálním projektům formou darů RM/ZM. Město také reaguje na návrhy občanů, popř. Historické a letopisecké komise a přebírá do péče opuštěné hroby a křížky. Tím, že v Muzeu barokních soch obměňuje výstavu barokních plastik a platí jejich restaurování, pomáhá zachraňovat drobné plastiky z širokého okolí.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město pravidelně čerpá finance na opravu památek z Programu regenerace MPZ (dotace MK ČR). Město ze svých prostředků podporuje fyzické i právnické osoby při péči o hmotné i nehmotné dědictví. Město poskytuje zrekonstruované prostory za výhodných podmínek a mimo kladný efekt poskytovaných služeb je tak zpřístupněný veřejnosti i objekt samotný.

Město i jeho organizace získávají prostředky i z jiných dotačních zdrojů.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Město podporuje hmotné i nehmotné dědictví různými nástroji, často samo iniciuje opravy kulturních památek, veřejných prostranství, hrobů, drobných sakrálních památek apod. Projekt MUBASO je výjimečný. Chrudim může jít ostatním městům příkladem.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město podporuje zpřístupňování nemovitých kulturních památek veřejnosti formou symbolického nájemného objektů, kde jsou provozovány galerie, muzea, tvůrčí dílny apod. nezávislými subjekty, např.:

• Jezuitská hvězdárna – Muzeum marionet - Klub ochotníků a přátel loutkového divadla
• Gotické dvojče – Galerie Ve dvoře – pí Skopalová/pí Kahuda Klokočková - litografická díla
• Hradební bašta Velká Dominikánská -  Dílna ručního papíru – pí Štyrandová
• od 2017 Muzeum křišťálových doteků - Mírové náměstí - Jan Huňát

https://www.litomerice.cz/aktuality/5551-muzeum-kristalovych-doteku-otevrela-marta-kubisova

 

 • 8.2.C Další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví a tradic ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město revitalizuje objekty a následně je poskytuje za symbolické nájemné a tak dochází k zpřístupňování historických objektů veřejnosti.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město čerpá prostředky z programů MK ČR na památkovou péči a zpřístupňuje nové objekty. Nehmotné kulturní dědictví je podporováno také díky grantovému systému na kulturní akce. 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město zajišťuje finančně též obnovu objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památky, mimořádnými příspěvky v případě, že objekt leží v exponované poloze v centru města, příp. má pro město historický význam apod.

(Podpora funguje průběžně. Tzn. Kdo si zažádá o podporu a doloží, že objekt leží v exponované poloze v centru města, má pro město historický význam, je dům cenný z památkového hlediska apod. , dostane po schválení příspěvek na obnovu.)

Jsou to například: Park Gustava Mahlera http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=468418&p1=51960

Regenerace veřejných prostranství v MPR Jihlava

http://www.jihlava.cz/regenerace-verejnych-prostranstvi-v-casti-mesta-jihlava-pavov/d-475202

http://www.jihlava.cz/regenerace-verejnych-prostranstvi-v-casti-mesta-jihlava-pistov/d-479920

http://www.jihlava.cz/regenerace-verejnych-prostranstvi-v-mpr-jihlava-i-etapa/d-479921

http://www.jihlava.cz/regenerace-verejnych-prostranstvi-ul-srazna-jihlava/d-501244

 • 8.2.C Další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví a tradic ?
  Při konzultacích předcházejících obnově památkově významných objektů je orgánem státní památkové péče navržena možnost spolufinancování obnovy objektu formou mimořádného příspěvku města.
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava realizovalo projekty spolufinancované z národních i evropských finančních prostředků.

Hodnocení oponenta +1

Dobrá situace, doporučujeme pokračovat. 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Nejdůležitějším nástrojem města Kopřivnice pro podporu tradic ve městě je spoluzaložená společnost Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s., která spravuje městské muzejní expozice. Město provoz těchto expozic dotuje částkou 2 700 tis. Kč ročně.

Dalšími nástroji jsou akce pro různé cílové skupiny, např. Pochování basy, stavění Máje, pro školy jsou realizovány místním muzeem akce s tématikou tradic. Školská zařízení samotná realizují akce pro podporu tradic – vynášení Morény, tradiční jarmarky a další.

Příjemcem dotace z Ministerstva kultury byla v roce 2016 Římskokatolická farnost Vlčovice na opravu střechy kostela ve Vlčovicích (200 tis. Kč).

 • 8.2.C Další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví a tradic ?
Sebehodnocení 0

Město má silné nástroje k podpoře tradic a odkazů slavných rodáků. Vzhledem ke své velikosti velikosti provozuje prostřednictvím spoluzaložené obecně-prospěšné společnosti Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s. velký počet muzejních expozic.

Hodnocení oponenta 0

Stav je odpovídající a vyhovující.

8.2.4 Je místní kulturní dědictví zpřístupňováno veřejnosti? Dochází k novému způsobu využití objektů soukromých majitelů (nové funkce budov); kulturní dědictví je digitalizováno, jsou vydávány publikace, DVD, pořádány nové akce apod.?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Každý rok probíhá Den otevřených památek k příležitosti Dne evropského dědictví.
http://chrudimdnes.cz/den-otevrenych-dveri-pamatek/

Statistika návštěvnosti EHD (Dnů otevřených dveří památek) je k dispozici v příloze - viz níže.

V roce 2011 byly nově otevřeny Klášterní zahrady a Muzeum barokních soch. V MPZ se po rekonstrukci otevřela soukromá galerie RICH-ART - http://www.galerieart.cz/, a soukromý hotel FORTNA http://www.fortna.cz/.

Státní okresní archiv v Chrudimi (SOkA) nabízí v rámci svých provozních možností digitalizovanou podobu archiválií a dalších dokumentů týkající se kulturního dědictví - http://vychodoceskearchivy.cz/chrudim/ebadatelna/

Aktuálně se v MUBASO vystavil nový model historického centra města zpracovaný ve formě 3D tisku v měřítku 1:500. K tomuto modelu byl promítán i dokumentární film o tvorbě modelu. Firma VIZarch, která model zhotovila, jej prezentuje jako prestižní zakázku na svých webových stránkách: http://chrudim2015.cz/fotogalerie.html Model věrně zachycuje stav historického centra města tak, jak bylo počátkem roku 2015.

Město pořádá i akce vážící se na aktuální významná výročí určená nejen odborníkům, ale i široké veřejnosti: např. na podzim r. 2015 to byla konference k osobě Mistra Jana Husa. Z této konference byl vydán sborník příspěvků a tento sborník je zdarma k dispozici pro veřejnost. http://2015.chrudimsobe.cz/2015-09-16-jan-hus-husitstvi-a-vychodni-cechy

Město v r. 2015 dokončilo rozsáhlou opravu nejstarší části městského opevnění, které navazuje částečně na tzv. Zlatou stezku.

2017-2018: reedice chrudimské vlastivědné encyklopedie. Město hradilo a organizačně zajistilo reedici encyklopedie pojednávající o historii i současnosti města.

Ve spolupráci se soukromými vlastníky památkově chráněného objektu (hotel Fortna) byla na budovu umístěna na náklady města pamětní deska spolku Kosů - dříve působící satirické společnosti sdružující místní obyvatele.

2018: panely ke 100 letům výročí republiky Historická a letopisecká komise ve spolupráci s Chrudimskou besedou vytvořili 100 panelů do veřejného prostoru. Které zobrazovaly a popisovali jednotlivé roky ve městě od počátku republiky do současnosti.

2018: Město odblokovalo jednání se spolkem MaCHR a umožnilo tak další kroky k novému využití areálu letního kina.

http://www.chrudim.eu/restart-letniho-kina/d-1755/p1=1674

 • 8.2.D Zpřístupňování místního kulturní dědictví veřejnosti ?
  ANO

Město mimo pravidelných investic do oprav budov, chodníků, silnic, také přispívá vlastníkům objektů při opravách budov. Dále město financuje i akce neinvestičního charakteru - pamětní desky, publikace o historii, přednášky.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Existuje dlouhodobý systém podpory majitelů movitého i nemovitého kulturního dědictví. Ve městě dochází i k novému způsobu využití objektů soukromých majitelů. Kulturní dědictví je dle možností Státního okresního archívu digitalizováno. Město má koncepční dokument schválený ZM zaměřený na regeneraci MPZ. Přístup města k historickému kulturnímu dědictví se zlepšuje. Město schválilo strategické materiály, finance do této oblasti jsou s ohledem na vysoké požadavky (např. oprava hradeb) dlouhodobě plánovány a rozděleny do etap. Město dalo vyrobit nový model města formou 3D tisku a vystavilo jej pro veřejnost.

Město odblokovalo jednání o využití areálu letního kina. Vydalo reedici encyklopedie a zafinancovalo zpracování 100 panelů z historie města.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město pravidelně zpřístupňuje či otevírá nové památkové objekty, podporuje restaurování uměleckých děl (sochy, opona…), dbá také na nehmotné dědictví (osobnosti, loutkářská tradice, encyklopedie apod.)

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Veřejné budovy

 • Zpřístupnění věže Kalich na Mírovém náměstí – provozováno PO CCR v Litoměřicích
 • Hrad Litoměřice - součástí kulturního a konferenčního centra (MKZ v Litoměřicích) pro pořádání kulturních, vzdělávacích a společenských akcí
 • Novorenesanční radnice – expozice Oblastního vlastivědného muzea
 • Máchova světnička v domě „Na Vikárce“ v Máchově ul.
 • Stálé expozice Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích – Michalská ul.
 • v rámci Dnů evropského dědictví každoročně pořádá město „Den otevřených dveří kulturních památek“
 • Muzejní noc a  Noc kostelů
 • Jezuitská hvězdárna – Muzeum marionet - Klub ochotníků a přátel loutkového divadla
 • Gotické dvojče – Galerie Ve dvoře – pí Skopalová
 • Hradební bašta Velká Dominikánská -  Dílna ručního papíru – pí Štyrandová
 • Expozice Důl Richard v proměnách času – podzemní expozice cca 80 m dlouhá (4 tematické části: vápencová továrna, továrna Richard – II. sv. válka, SURAO - současnost, Sad smíření – vize)
 • Vodárna v parku Václava Havla - kavárna Fér kafe

Soukromé objekty

 • Věž sv. Štěpána (provozována In Principio)
 • Objekt bývalého prvorepublikového  nádraží Litoměřice město – kavárna „Káva s párou“
 • Secesní objekt v ul. Zítkova – Minipivovar Labuť

http://www.vez-litomerice.cz/
http://www.kavasparou.cz
http://www.minipivovarlabut.cz/

 • 8.2.D Zpřístupňování místního kulturní dědictví veřejnosti ?
  ANO
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Snahou města je revitalizovat nevyužité historické objekty a zpřístupnit je veřejnosti.
Za období posledních 10 let došlo k významnému posunu.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Zpřístupňování památek a jejich poskytování za symbolické nájemné hodnotíme jako velmi dobrý příklad dobré praxe i pro další města. 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město je generálním organizátorem Dne otevřených dveří památek, dochází k prolínání veřejného a soukromého sektoru, jsou zpřístupňovány památky nejenom soukromých majitelů. Jsou vydávány katalogy.

Město má sofistikovanou ediční činnost zaměřenou na mapování historie města. Byly vydány 3 knihy o jihlavských zaniklých domech, jejichž autorem je Ladislav Vilímek. Ve spolupráci se Státním okresním archivem v Jihlavě vzniká faksimile Zbraslavské kroniky a Gelnhausenova kodexu. Byl natočen film o Jihlavě.

Videa o Jihlavě - http://www.jihlava.cz/videa-o-jihlave/d-504194

Město koupilo a opravilo kostel sv. Kříže, kde  probíhají koncerty a výstavy pořádané městem i externími pořadateli.

 

V roce 2013 byly v centru města vyznačeny tři naučné stezky (Hudební osobnosti Jihlavy, Pivovarská naučná stezka a Jihlavské pevnosti). Součástí projektu bylo umístění informačních tabulek na domy a vydání propagačních materiálů).

http://jihlava.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=996898a939ae40309f4d1bc1e20e1db7

Při různých kulturních a osvětových akcích jsou jihlavské památky zpřístupněny veřejnosti zdarma např. v rámci kampaně Cesta za čistým vzduchem ku příležitosti Světového dne bez tabáku jsou zdrarma zpřístupněny Věž sv. Jakuba a Brána Matky Boží.

http://www.jihlava.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=512528

 • 8.2.D Zpřístupňování místního kulturní dědictví veřejnosti ?
  ANO Den otevřených dveří památek, unikátní prostor pro kulturní akce – kostel sv. Kříže, naučné stezky městem, ediční činnost města.
Sebehodnocení +1

Město se dlouhodobě snaží opravovat historické objekty a zpřístupnit je veřejnosti. Za období posledních 10-ti let došlo k významnému posunu. Město má zavedený dlouhodobý systém podpory majitelů movitého i nemovitého kulturního dědictví.  

Hodnocení oponenta +2

Velmi pozitivně hodnotíme aktivní zpřístupňování kulturního dědictví a celkový přístup města k místním památkám a významným budovám. Příkladná je koupě a rekonstrukce kostela Povýšení sv. Kříže.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město dotuje provoz Regionálního muzea v Kopřivnici, o.p.s., jehož posláním je zpřístupňování kulturního dědictví a historie veřejnosti. Regionální muzeum v Kopřivnici v rámci své činnosti každoročně realizuje řadu akcí zaměřených na posílení povědomí občanů o historickém a kulturním dědictví. Společně s městem pečuje o odkaz významných kopřivnických rodáků. V Kopřivnici najdeme muzejní expozici manželů Dany a Emila Zátopkových, expozici Zdeňka Buriana a další pamětní desky a odkazy. Město každoročně pořádá Běh rodným krajem Emila Zátopka, kdy start závodu je v jeho rodné Kopřivnici a cíl v místě jeho posledního odpočinku v Rožnově pod Radhoštěm. Celý týden v termínu pořádání běhu je ve znamení běhu a pohybu v mateřských i základních školách pod hlavičkou odkazu slavného rodáka.

Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s. spolupracovalo na vydání knihy o životě slavného olympijského páru Dany a Emila Zátopkových „Náš život pod pěti kruhy“.

Městská knihovna věnuje v pravidelných cyklech jedno z témat Akademie třetího věku historii a kulturnímu dědictví.

V roce 2014 město digitalizovalo dostupné filmy o Kopřivnici. Město Kopřivnice realizovalo již 3 díly filmu Město očima pamětníků. Kalendář každoročně vydávaný městem a zdarma dodávaný do všech kopřivnických domácností byl v roce 2016 věnován proměnám Kopřivnice v historii.

Ve městě dochází ke změnám funkcí budov ve prospěch zvyšování standardů kulturních služeb.

Od doby, kdy kulturní dům spravuje a provozuje příspěvková organizace města, došlo v rámci využití prostor k posunu směrem k ryze kulturnímu využití. Nově prostory užívá také Spolek Loutkohereckého divadla ROLNIČKA Kopřivnice a malý sál byl upraven jako sál pro divadla malých forem. Noví majitelé jedné z historických vil ve městě – vily MUDr. Ignáce Bönische, bývalého loutkového divadla, vilu opravili tak, že byla zachována její historická hodnota a nyní ji provozují jako kulturní zařízení s ubytováním.

Nevyužívaný zdevastovaný objekt v parku byl opraven pro kulturní a jiné účely občanského sdružení Purpura.

 • 8.2.D Zpřístupňování místního kulturní dědictví veřejnosti ?

Výroční zprávy Regionálního muzea v Kopřivnici, o. p. s. (https://www.tatramuseum.cz/start-page.php)  

Sebehodnocení +2

Místní kulturní dědictví je nadstandardně zpřístupňováno veřejnosti. Město digitalizuje materiály o své historii a vydává knihy a publikace. Ve městě vznikají nové akce (Kopřivnické dny techniky, Festival medu a písničky ...)

Hodnocení oponenta +2

Velmi dobrý přístup k hmotnému i nehmotnému dědictví.

Doplňující otázka / tip pro Komisi pro architektru a urbanizmus: Uvažujete také o tématu architektury 2. pol. 20. století jako kulturního dědictví (modernistické město), včetně umění ve veřejném prostoru v rámci tehdejší výstavby sídlišť (viz např. iniciativa Vetřelce a volavky)?  

8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město se snaží pro občany nabídnout co nejpestřejší škálu kulturního vyžití. Reaguje na návrhy z Desatera problémů. K tomu slouží především organizace Chrudimská Beseda a Knihovna. Mimo nich město podporuje aktivitu mnoha NNO i jednotlivců. Spolupráce funguje také se školami, Státním okresním archivem, Regionálním muzeem, Muzeem loutkářkách kultur i soukromou firmou Vodní zdroje. Město udržuje tradiční akce a snaží se zapojit i novinky - festival Zlatá Pecka, festival hip-hopu Chrufest, aktivní spolupráce se Znojmem (zájezdy), výstava interiérového chrudimského betlému v Infocentru a zhotovení nového venkovního betlému.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město významně podporuje kulturní a umělecké aktivity, řadu z nich samo iniciuje a organizuje, nebo na ně přispívá finančně nezávislým subjektům. Výdaje na granty, dotace a dary jsou dlouhodobě na vysoké úrovni, systém je transparentní a stále se zlepšuje dle požadavků občanů (např. elektronické podávání žádostí). Kulturní aktivity jsou velmi rozmanité, jsou mezi nimi jak tradiční akce, tak nové projekty. Velmi dobrá je spolupráce s krajskými a státními organizacemi ve městě a společná organizace kulturních aktivit a projektů.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město podporuje inovativní projekty spolků a neziskových subjektů a samo realizuje nové hudební a kulturně-společenské akce - Litoměřické kulturní léto. Různorodost nabídky kulturně-společenských akcí se zvyšuje. Za období posledních 3 let byla významně obohacena nabídka kulturně-společenských akcí pořádaných jak městem, tak i NNO. Významně přispělo i fungování pracovní skupiny ke kultuře. Kvalita vystoupení místních sborů je vysoká, kulturní subjekty pravidelně úspěšně  reprezentují město Litoměřice na národní i mezinárodní úrovni.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Nabídka kulturních a uměleckých aktivit je na velmi vysoké úrovni co do počtu, rozměnitosti, i kvality.
Město podporuje kulturu jak prostřednictvím vlastních příspěvkových organizací, tak prostřednictvím transparentního grantového systému pro nezávislé subjekty. Město také samo iniciuje kooperativní projekty zapojující více organizací i žánrů a je vstřícné k novým iniciativním projektům.
Mobilita místních úmělců za hranice města roste, stejně tak je město oblíbeným cílem umělců z jiných měst a zemí.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Sebehodnocení +1

Město ve spolupráci s ostatními subjekty dbá na zachování tradic, ale zároveň podporuje nové i netradičních projektů. Během roku se snažíme hledat nové příležitosti pro podporu chybějících  oblastí kultury.

Hodnocení oponenta +1

Kulturní aktivity mají v otevřené soutěži přiměřené množství prostředků k velikosti a charakteru města. Pro udržení kvality kulturních služeb, které poskytují nezávislé subjekty je třeba sbírat pravidelnou zpětnou vazbu od žadatelů jak procesu grantového řízení, tak k výši alokované částky, respektive vyhodnocovat převis poptávky a nabídky alokovaných prostředků. Zároveň je třeba reflektovat vyhlašované tematické okruhy a vytvářet prostor pro akceptaci nových projektů, které sledují současné trendy a podporovat odborné kapacity komise tyto projekty posuzovat. Dotační systém je stabilní.

Město zlepšuje systém propagace kultury.

 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Sebehodnocení +1

Prostřednictví dotačních programů je zajištěno dofinancování široké škály kulturních aktivit a akcí. Meziročně objem finančních výdajů města na dotační programy roste.

Hodnocení oponenta +1

Kulturní aktivity mají přiměřené množství prostředků k velikosti a charakteru města Kopřivnice. Pro udržení kvality kulturních služeb, které poskytují nezávislé subjekty je třeba sbírat pravidelnou zpětnou vazbu jak procesu grantového řízení, tak k výši alokované částky, respektive vyhodnocovat převis poptávky jak z pohledu alokovaných prostředků. Zároveň dbát na to, aby se do výběru dostaly i projekty nové.

Město kontinuálně podporuje vztah k místu a váží si dlouhodobé činnosti spolků, iniciuje vlastní projekty.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
8.3.1 Jaké jsou neinvestiční grantové (soutěžní) a dotační výdaje na kulturní projekty?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Grantový a dotační systém je určen nejen pro kulturu, ale i pro oblast sportu a ostatních aktivit.

Tematické roky: 2011 Rok baroka, 2012 Rok sportu; 2013 Rok kultury a gastronomie, Chrudim sobě 2014 a Chrudim historická 2015; dál pokračujeme každoročně pod názvem "Chrudim sobě" -  prostředky na tyto akce jsou poskytovány v rámci rozpočtu přímo na provoz CHB, která tematický rok vždy z naprosté většiny realizuje. Dále pak jsou v rozpočtu vyčleněny samostatné prostředky pro Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, a to na uhrazení výdajů s těmito akcemi spojených, které ze zákona nemohou příspěvkové organizace hradit (dary...). Dále je z rozpočtu města hrazen provoz Městské knihovny (MK).

V každém z níže uvedených rozpočtů mají jednotlivé druhy dotací a granty svou samostatnou položku v rámci rozpočtové kapitoly Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče. Rozpočty i závěrečné účty jsou zveřejněny na webových stránkách města.

http://www.chrudim.eu/financni-dokumenty/ds-1086/p1=1079

Výdaje na provoz CHB a Městské knihovny rostou (viz rozpočty výše). Výdaje na kulturní dotace se po mírném poklesu mezi lety 2011 a 2012 opět každým rokem zvyšují.

Město každoročně vyhodnocuje od r. 2007 benchmarkingová data. Zde sledované běžné výdaje na kulturní zařízení a služby na jednoho obyvatele v daném roce mají trvale rostoucí tendenci.

Data benchmarkingu: běžné výdaje na kult. zařízení a služby celkem v Kč na jednoho obyvatele v roce činily:

r. 2016: 2162 Kč

r. 2017: 1901 Kč

r. 2018: 2267 Kč

Chrudim se dlouhodobě pohybuje nad hodnotou mediánu. 

Mimo dotačního a grantového systému, který cílí do oblasti kultury město každoročně vydává finanční prostředky formou darů pro konkrétní žadatele, kteří se nezapojili do dotačního a grantového systému - viz příloha (údaje 2016-2018).

Z/92/2015 schválen rozpočet na rok 2016; celková výše rozpočtu 413,3 mil. Kč;                       kulturní dotace 650 tis. Kč; granty Zdravého města 200 tis. Kč; dotace Muzeum loutkářských kultur (MLK) 40 ti. Kč; dotace Regionální muzeum (RgM) 40 tis. Kč; projekt Chrudim sobě 70 tis. Kč; počet obyvatel 22 714.

Z/71/2016 schválen rozpočet na rok 2017; celková výše rozpočtu: 432,3 mil Kč;                       kulturní dotace 650 tis. Kč; granty Zdravého města 200 tis. Kč; dotace MLK 40 tis. Kč, Památník národ. písemnictví 65 tis. Kč; festival Zlatá Pecka 500 tis. Kč; reedice encyklopedie 250 tis. Kč; Národní zahájení EHD 200 tis. Kč; Chrudim sobě 70 tis. Kč; projekt Český rok v Polsku 100 tis. Kč; počet obyvatel 22 703.

Z/81/2017 schválen rozpočet na rok 2018; celková výše rozpočtu 472,4 mil. Kč;                       kulturní dotace 700 tis. Kč; granty Zdravého města 200 tis. Kč; dotace MLK 40 tis. Kč; dotace RgM 40 tis. Kč; Chrudim sobě 200 tis. Kč; festival Zlatá Pecka 500 tis. Kč; počet obyvatel 22 682.

Z/90/2018 schválen rozpočet na rok 2019; celková výše rozpočtu: 488,8 mil Kč;                       kulturní dotace 700 tis. Kč; granty Zdravého města 200 tis. Kč; dotace MLK 60 tis. Kč, Chrudim sobě 70 tis. Kč; festival Zlatá Pecka 500 tis. Kč.

Mimo výše uvedených výdajů město ve svém rozpočtu tradičně určuje prostředky pro nákup obrazů mladých umělců (40 tis. ročně). Nákupu předchází vernisáž a výstava daného umělce.

 • 8.3.A Neinvestiční grantové a dotační (soutěžní) výdaje na kulturní projekty ?
  ANO

Kulturní dotace 700 tis. ročně (navýšení - bylo 650 tis.); granty 200 tis. ročně; přímé dotace (spolek MaCHR 100 tis. Kč, Regionální a loutkářské muzeum - většinou po 40 tis. Kč). V průběhu celého roku pak mohou žadatelé obdržet peníze z položky dary RM/ZM.

Město má v rozpočtu samostatné položky (dotace a granty), ze kterých finančně podporuje subjekty (NNO, fyzické osoby), které působí v oblasti nabídku kulturních akcí. 2016:Nejvýraznější podporu má spolek MaCHR, který nabízí kulturní aktivity v areálu letního kina; ten navíc (mimo kulturní dotace) každoročně, pravidelně pobírá tzv. přímou dotaci 100 Kč. Každoročně město vyplácí dary (viz příloha)

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Stabilní grantový a dotační systém. V oblasti kulturních dotací došlo ke zvýšení rozdělované částky o 50 tis. Kč ročně. Město přispívá i institucím, které nejsou zřízeny městem, ale spolupodílejí se na nabídce kulturních akcí pro občany (Muzeum loutkářských kultur, Regionální muzeum)

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Zvyšující se výdaje na kulturu celkově i per capita, více forem podpory.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Dotace na celoroční činnost

Město Litoměřice vyhlašuje každoročně dotační program na "Činnosti subjektů v oblasti kultury v Litoměřicích", viz https://www.litomerice.cz/images/Clanky/dotace/2018/kultura_celorocni/Program_podpory_celorocni_cinnosti_subjektu_v_obl_KULTURY.pdf,

Dotace na kulturní akce

Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu "Litoměřické kulturní léto, který finančně podporuje jak jednorázové kulturní projekty ve městě, tak i případně výjezdy  místních kulturních spolků na soutěže mimo region (v rámci ČR i do zahraničí).

https://www.litomerice.cz/images/Clanky/dotace/2018/Kultura_a_likul/Program_podpory_v_oblast_KULTURY.pdf

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je možné poskytovat i individuální dotace mimo dotační program - tradiční akce, které město podporuje již několik let (Hasičské slavnosti, Sochařské sympozium, Letní filmový festival, Podzimní sborové dny atd.), případně významná reprezentace města v zahraničí - např. pro rok 2018 schválen příspěvek sborům Puellae Cantantes a Páni kluci na sborovou olympiádu v JAR celkem 270 tis. Kč.

 • 8.3.A Neinvestiční grantové a dotační (soutěžní) výdaje na kulturní projekty ?
  ANO

Alokace na celoroční činnost NNO
2014 - 2018 - 500 tis. Kč/rok

Dotační program kulturní akce:
2014 - 1 050 tis. Kč
2015 - 1 811 tis. Kč
2016 - 1 900 tis. Kč
2017 - 1 399 tis. Kč

Indikátory zahrnují i částky na individuální dotace poskytnuté mimo dotační systém.

K faktickému snížení nedošlo, pouze byla část alokace přesunuta přímo do příspěvku PO zřízených městem (MKZ, Knihovna, ZUŠ) na tradiční akce, které pořádají.
 

 

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Neinvestiční dotační prostředky určené na podporu kultury jsou dlouhodobě stabilní a předvídatelné pro žadatele o podporu.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Kladně hodnotíme nejen grantový program na kulturní akce, ale také program na celoroční činnost neziskových organizací. 
Individuální dotace jsou sice běžnou praxí ve městech, nicméně v některých městech jsou často kritizovány jako nesystémové a netransparentní. Proto doporučujeme pro větší udržitelnost a transparentnost stanovit kritéria, které akce město takto chce podporovat, nebo zavést lepší nástroj pro podporu pravidelných "významných" akcí (např. víceleté granty).

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Statutární město Jihlava se snaží prostřednictvím vyhlašovaných dotačních programů ovlivnit kulturní nabídku, motivovat organizátory kulturních akcí k realizaci konkrétního typu kulturní produkce. V letech 2014 a 2015 byl vyhlášen Průběžný grant zacílený na podporu kulturních akcí oživujících veřejná prostranství, především centrum města Jihlavy, v období červenec až prosinec 2015.

Pro rok 2017 bylo na dotační systém na kulturu v rozpočtu schválena částka ve výši 9.000.000 Kč. Tato částka byla do dnešního dne navýšena již o téměř 300.000 Kč.

Značnou část této částky pokryjí tzv. VIP akce, na něž bylo alokováno 6.000.000 Kč.

Je v nich sedm akcí, na jejichž pořádání má město výrazný zájem - mezi nimi například Mezinárodní festival dokumentárních filmů, činnost Filharmonie Gustava Mahlera, Festival Gustav Mahler a Jihlava, Jihlavský havířský průvod, Festival sborového umění, Mezinárodní festival operního zpěvu Jakuba Pustiny a novinkou je podpora celoročního programu prostoru DIOD.

Do činnosti byla alokována částka 200.000 Kč, která se ukázala jako dostačující, využily ji 4 spolky - 3 taneční spolky (Taneční spolek Bonanza, Folklorní Dřeváček při TJ Sokol v Jihlavě, Hotch - Potch) a 1 Pěvecké sdružení kampanula (sborové umění).

Zbývající finanční částku ve výši 3.100.000 komise rozdělila mezi 69 kulturních akcí v programu Jednoletá podpora. 

 • 8.3.A Neinvestiční grantové a dotační (soutěžní) výdaje na kulturní projekty ?

Město každoročně vynakládá konstantní částku na dotační tituly ve výši  7.700 tis.Kč, samostatnou položkou v rozpočtu. Výdaje na kulturu se dlouhodobě během roku navyšují (dle usnesení ZM).

Pro rok 2017 byly navýšeny výdaji na dotační tituly na 9.000.000 Kč.

Poskytnuté dotace na kulturu:
r. 2016 - 8.782.353 Kč
r. 2015 – 8.400.659 Kč
r. 2014 – 8.710.935 Kč
r. 2013 – 8.761.660 Kč
r. 2012 – 7.500.292 Kč
r. 2011 – 8.070. 232 Kč

Hodnotitelské komise jsou jmenovány tak, aby v nich byli poměrově zastoupeni lidé z oblasti kultury ze všech odvětví.

Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

Systém financování je poměrně nepřehledný a nejasný, řada projektů dostává finance jak přímo z rozpočtu města, tak z grantového systému apod.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Druh výdaje

2014 (tis. Kč)

2015 (tis. Kč)

2016 (tis. Kč)

Dotace z dotačního programu na podporu kultury a osvětové činnosti

517,6

545,0

618,9

Dotace z dotačního programu na podporu aktivit v oblasti mezinárodních vztahů

71,0

150,0

 

Individuální dotace z oblasti mezinárodních vztahů (tj. soutěžní finance rozdělované s pomocí odborné komise)

 

 

156,0

Dotace na provoz městských muzejních expozic Regionálnímu muzeu v Kopřivnici, o.p.s.

(nesoutěžní)

2700

2700

2700

Dotace na provoz volnočasového klubu pro náctileté

469,3

274,0

275,0

 • 8.3.A Neinvestiční grantové a dotační (soutěžní) výdaje na kulturní projekty ?

Ve městě existují jak dotační programy na akce, tak je z dotačních programů podporovaná činnost občanských sdružení a spolků.

Sebehodnocení +1

Dotace jsou poskytovány dle platné legislativy. Objem finančních prostředků má rostoucí trend.

Hodnocení oponenta +1

Finanční prostředky na granty jsou rozdělovány transparentně, jejich objem je dostačující. Grantový systém je dobře zpracován a nastaven. 

8.3.2 Má město otevřený grantový systém pro kulturní projekty? Do jaké míry je grantový systém pro kulturní projekty otevřený a transparentní?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město poskytuje granty Zdravého města a MA21, kulturní dotace, dotace ostatní – nezařaditelné mezi sport a kulturu, sportovní dotace, přímé dotace a peněžité dary rady/zastupitelstva města. Do rozhodovacího procesu v případě grantů a dotací jsou zapojeny komise - komise pro Zdravé město a MA 21, kulturní komise, komise pro mládež a sport. Každá komise (jako poradní orgán rady města) se vyjadřuje k dané oblasti a připomínkuje navrhovaná pravidla = programy pro přidělování financí, popř. témata grantů. Poté příslušná komise navrhuje radě města a poté i zastupitelstvu města přidělení dotací a grantů. Jednotlivé druhy dotací se řídí schválenými programy (do r. 2014 to byla tzv. pravidly), které jsou uveřejněny na webových stránkách města:http://www.chrudim.eu/formulare/ds-1254/p1=1471 a jejichž součástí jsou kritéria, na která bude při přidělování financí brán zřetel.

Na přelomu roku 2018-2019 jsme zavedli nový systém elektronického podávání žádostí.

Granty reagují na aktuální potřeby v daném roce. Témata jsou diskutována na komisi a opírají se o priority vytyčené při veřejném projednání. Propracovanost systému veřejného projednávání se neustále zvyšuje, je zapojována i mládež.

Přidělení grantů Zdravého města, darů RM/ZM, dotací (sportovních, kulturních, ostatních a přímých) pravidelně prochází procesem schvalování RM, popř. (v souladu se zákonem o obcích dle výše částky) i ZM. Jednotlivé druhy dotací, granty Zdravého města, částka na dary RM/ZM a jednotlivé přímé dotace pak mají v rozpočtu vždy samostatný řádek a schválenou částku a jsou zařazeny pod kapitolu č. 7 Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče. Rozpočet města (včetně několika let dozadu) je k dispozici na webových stránkách města

http://www.chrudim.eu/financni-dokumenty/ds-1086/p1=1079

Dotační a grantový systém je tvořen, aktualizován a kontrolován příslušnou komisí RM. Při přidělování finančních částek se posuzují předem stanovená kritéria, a to v souladu s platným zněním zákona č. 250/2000 Sb.,

SYSTÉM ROZDĚLOVÁNÍ FINANCÍ (DOTACE, GRANTY, DARY)

Město Chrudim poskytuje tyto druhy finanční podpory:

 • sportovní dotace
 • kulturní dotace (poskytovány jednak na činnost a dále na projekt)
 • dotace ostatní – nezařaditelné mezi sport a kulturu (poskytovány jednak na činnost a dále na projekt)
 • granty Zdravého města a MA 21
 • peněžité dary rady města (RM) a zastupitelstva města (ZM)
 • přímé dotace

SPORTOVNÍ DOTACE

jsou poskytovány jednak na dopravu mládeže do 19 let, dále na zabezpečení vlastní sportovní činnosti mládeže do 19 let a také na pořádání mimořádných akcí celostátního a mezinárodního významu nebo významných akcí pro neregistrovanou veřejnost.

KULTURNÍ DOTACE

jsou poskytovány na kulturní činnost na území města Chrudim nebo na kulturní činnost významně reprezentující město Chrudim v ČR či v zahraničí (festivaly, přehlídky).

DOTACE OSTATNÍ - NEZAŘADITELNÉ

jsou poskytovány jako podpora činnosti organizacím, které působí na území města Chrudim, například v oblastech práce s dětmi a mládeží, ekologie, ochrany zdraví, sdružení s jinou zájmovou činností, atd.

Při poskytování dotací bude přihlíženo k následujícím prioritám:

 • aktivity soustřeďující se na práci s dětmi a mládeží a podporující spontánní aktivity neorganizované mládeže
 • aktivity zájmového charakteru s otevřenou nabídkou vůči všem občanům města

-      aktivity usilující o toleranci a snižování předsudků mezi jednotlivými skupinami

-      aktivity propagující město

-      aktivity podporující historickou paměť národa

 • aktivity usilující o integraci hendikepovaných občanů do běžného života mimo pravidelnou sociální službu

GRANTOVÝ SYSTÉM  ZM a MA 21 - Cílem grantového systému je podpora města Chrudim následujícím aktivitám:

Aktivity reagující na potřeby a problémy identifikované komunitním Plánem zdraví a kvality života Zdravého města Chrudim 

Aktivity reagující na problémy vzešlé z veřejného diskuzního fóra – „Desatero problémů města Chrudim"

Aktivity reagující na problémy vzešlé z mladého fóra - Desatero problémů města Chrudim očima mladé generace

Aktivity související s dalšími odbornými koncepcemi - např. Zdravotní plán, Bezpečná komunita apod.

DARY RM/ZM – zde není žádné vnitřní členění pro poskytování prostředků, čili se posuzuje daná žádost o dar.

PŘÍMÉ DOTACE: zde se jedná o hrazení provozních nákladů a vybraných akcí neziskových organizací, které mají sídlo na území města Chrudim a město samo je nezřizuje, ale má trvalý zájem na jejich existenci a prosperitě. (RM města hodnotí zejména soustavnou, dlouhodobou působnost v rámci aktivit ve městě Chrudim, dosavadní spolupráci s městskými organizacemi a celkový přínos pro občany).

Na každý z výše uvedených druhů finanční podpory je stanoven tzv. program a schválena RM pravidla jejího poskytování. Vše je k dispozici na internetových stránkách města:

http://www.chrudim.eu/formulare/ds-1254/p1=1471

Na daný kalendářní rok je pro každý druh finanční podpory schválena v rozpočtu města určitá finanční částka; výše této podpory má setrvalou, popř. rostoucí tendenci. Na webových stránkách města je možné prohlédnout si schválené rozpočty na jednotlivé roky: http://www.chrudim.eu/financni-dokumenty/ds-1086/p1=1079

Všechny žádosti zpracovává Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče (OŠK), který posoudí formální správnost a následně jsou žádosti postoupeny příslušným komisím RM (s výjimkou žádostí o peněžitý dar – ty posuzuje přímo RM nebo ZM). Tyto komise po projednání navrhnou přidělení výše finanční podpory pro jednotlivé žádosti a postupují přitom v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění. Návrhy komisí mají pro RM doporučující charakter, takže konečné schválení spadá dle výše částky do kompetence RM popř. ZM (viz zákon o obcích).

Na základě usnesení RM popř. ZM (tedy v případě schválení) jsou na OŠK vyhotoveny s úspěšným žadatelem smlouvy. Vyúčtování poskytnutých prostředků musí být předloženo na OŠK v souladu se stanovenými programy a smlouvami.

 • 8.3.B Otevřený grantový/dotační systém pro projekty z oblasti kulturních a uměleckých aktivit ?
  ANO
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město má otevřený grantový systém pro fyzické i právnické osoby a pro NNO. Město má nastaven dobře fungující systém komisí složených z nezávislých odborníků.

Programy pro poskytování grantů a dotací jsou každoročně aktualizovány a tato aktualizace probíhá prostřednictvím konzultací v jednotlivých komisích RM, složených z nezávislých odborníků. Práci komisí vyhodnocuje pravidelně RM, vydává o tomto usnesení a materiál, který probírá aktivitu jednotlivých komisí, to ve spolupráci s příslušnými odbory úřadu, v jejichž gesci jednotlivé činnosti jsou.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Funkční a transparentní systém, otevřený i pro státní a krajské organizace ve městě, nezávislé odborné komise. Oceňujeme nové zavedení elektronického podávání žádostí.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Program podpory v oblasti kultury

Město každoročně v rámci schváleného rozpočtu vyhlašuje granty v oblasti podpory kultury za podmínek schválených Radou města Litoměřice. Finanční příspěvky jsou určeny jako částečná  kompenzace  nákladů na KULTURNÍ AKCE a Litoměřické kulturní léto (LIKUL) pořádané  pro veřejnost na území města Litoměřic. Popř. lze udělit výjimku při významné reprezentaci města místními spolky, a to i v zahraničí. Žadateli mohou být jak fyzické, tak i  právnické osoby bez ohledu na typ právní subjektivity. Předložené žádosti hodnotí komise KULTURY (poradní orgán Rady města)  složená ze členů, kteří přímo pracují nebo  se pohybují v kulturní sféře, a to  dle následujících kritérií:

 • Naplnění cíle grantu
 • Dopad na cílovou skupinu
 • Originalita projektu
 • Finanční stránka projektu
 • Celkový dojem

Každý hodnotitel uděluje v příslušném kritériu bodovou škálu 1 - 5 tj. max. 25 bodů každému projektu. Hodnocení je následně zprůměrováno za všechny hodnotitele a projekty jsou seřazeny sestupně dle svého bodového hodnocení pro přiřazení finanční podpory.

Poskytnutí dotace schvaluje Rada města popř. Zastupitelstvo města  dle pravomocí vymezených v zákoně 128/2000 Sb. o obcích.
Nad rámec tohoto dotačního titulu poskytuje město finanční příspěvek tradičním akcím, pořádaným nezávislými kulturními organizacemi, přímo z rozpočtu města:
• Sochařské sympozium
• Hasičské litoměřice
• NF Gaudeamus - Gymnázium Cheb - Dějepisná soutěž studentů gymnázií        
• Severočeská státní filharmonie Teplice - Hudební festival  
• Cantica Bohemica - Mezinárodní  sborové dny        
• Kinoklub Ostrov, o.s. - Litoměřický filmový festival

 

Dotace na celoroční činnost kulturních subjektů

Finanční podpora  divadelních souborů, pěveckých sborů a dalších nezávislých uskupení působících v oblasti kultury ve městě za účelem zajištění zdrojů financování jejich celoroční činnosti, zajištění informovanosti občanů o dění probíhá ve městě prostřednictvím regionální kabelové TV.
Dotace jsou rozdělovány RM resp. ZM na doporučení komise kultury v závislosti na oblasti činnosti spolku (divadlo, sbor, ostatní - paušál zohledňující nákladovost daného odvětví) a dále pak v návaznosti na velikost členské základny - spolky každoročně předkládají dotazník o činnosti s aktuálními údaji ke konci předchozího kalendářního roku pro rozdělení prostředků na další rok (obvykle únor/březen).

 • 8.3.B Otevřený grantový/dotační systém pro projekty z oblasti kulturních a uměleckých aktivit ?
  ANO

Částky viz oblast 8.3.1.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Dotační program je otevřený s hodnocením podle kritérií.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Grantové systémy mají jasná hodnotící kritéria, žádosti hodnotí odborníci. Podporu lze získat jak na akci, tak na celoroční činnost.
U dotací mimo grantový systém (které neprochází hodnocením odborníků dle jasných kritérií) je potřeba neustále hlídat vysokou kvalitu a pozitivní dopad pro město. 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město poskytuje dotace na kulturu, sport, v rámci Zdravého města a MA21.

Do rozhodovacího procesu v případě grantů a dotací jsou zapojeny komise - komise pro Zdravé město a MA 21, grantová komise pro kulturu a sportovní komise. Každá komise (jako poradní orgán rady města) se vyjadřuje k dané oblasti. Poté příslušná komise navrhuje radě nebo zastupitelstvu města přidelení dotací nebo darů. Jednotlivé druhy dotací se řídí schválenými a vyhlášenými programy, které jsou uveřejněny na webových stránkách města a  obsahují konkrétní kritéria.

Přidělení grantů Zdravého města, darů RM/ZM, dotací (sportovních, kulturních, ostatních a přímých)pravidelně prochází procesem schvalování RM, popř. (v souladu se zákonem o obcích dle výše částky) i ZM. 

Kulturní grantová komise je jmenována primátorem na základě doporučení politických klubů zastoupených v městském zastupitelstvu. Pro rok 2017 bylo v grantové komisi 15 osob, mezi nimiž jsou nejen organizátoři kulturních akcí samotných, ale také osoby o kulturu se zajímající. Většinou se účastní velký počet členů kulturní komise. 

Hodnocení projektů probíhá podle níže přiložených kritérií, která jsou každoročně evaluována. Grantová komise obdrží všechny přijaté žádosti (formálně a věcně správné), které pak po dobu cca 5 týdnů hodnotí. Na základě zaslaných bodových hodnocení jednotlivých členů komise vytvoří OŠKT tabulku pořadí, která je pak předmětem diskuzí. Bodová škála 

PŘÍMÉ DOTACE: zde se jedná o hrazení provozních nákladů pro neziskové organizace, které mají sídlo na území města Jihlavy a zřizuje je město. Kromě městské knihovny a Zoo Jihlava má v rámci dotační politiky město uzavřené smlouvy na zajištění závazků veřejné služby s TJ Sokol Jihlava – provoz divadla otevřených dveří DIOD s multifunkčním sálem se zaměřením na nekomerční uměleckou scénu, či se spolkem DOC.DREAM na provoz Centra dokumentárního filmu CDF, vzniklého ve zrekonstruovaném kině Dukla, pořádajícího vzdělávací cykly, workshopy, filmové projekce, jež navíc disponuje bohatou videotékou a knihovnou volně přístupnou veřejnosti.

ŽÁDOSTI O DAR - jsou posuzovány individuálně. 
Poskytování darů je v přímé pravomoci Rady města Jihlavy (dary do 20.000 Kč) a Zastupitelstva města Jihlavy (nad 20.000 Kč). Doporučovacím orgánem je v tomto případě Kulturní komise Rady města Jihlavy, která přijatou žádost posoudí a buď doporučí nebo nedoporučí ke schválení. 
V roce 2017 byly poskytnuty prozatím dva dary společnosti Dlouhá cesta, z.s. na divadelní představení Budu všude kolem tebe a panu O. Mikuláškovi na výstavu Českcýh korunovačních klenot v Jihlavě. Nebyla doporučena žádost Českomoravské myslivecké jednoty na Memoriál R. Knolla a to z toho důvodu, že akce se nekoná přímo v Jihlavě, ale v přilehlých honitbách. 

Dotace jsou poskytování v těchto oblastech: 
1. Významné kulturní akce (jedná se o akce, na jejichž konání má město eminentní zájem a značně prohlubují povědomí o městě i na mezinárodní úrovni)
2. Jednoletá podpora (kulturní akce do 100.000 Kč v kategoriích hudba, divadlo, tanec, happening, výstava, vzdělávací pořady, film, výtvarné umění, městské slavnosti a jiné akce a aktivity)
3. Jednoletá podpora - činnost (činnost kulturních spolků - do 100.000 Kč)

Doposud byli oprávněnými žadateli právnické nebo fyzické osoby s platným dokladem o právní subjektivitě žadatele, kteří mají ŽL na pořádání kulturních akcí. Pro rok 2018 je v plánu omezit tuto povinnost u žádostí do 30.000 Kč. 

Webové stránky s veškerými informacemi o grantech (pravidla, atd.) jsou zde https://jihlava.cz/vyzvy-granty/ds-53558/p1=103473

 • 8.3.B Otevřený grantový/dotační systém pro projekty z oblasti kulturních a uměleckých aktivit ?

Kulturní grantová komise je jmenována primátorem na základě doporučení politických klubů zastoupených v městském zastupitelstvu. Pro rok 2017 bylo v grantové komisi 15 osob, mezi nimiž jsou nejen organizátoři kulturních akcí samotných, ale také osoby o kulturu se zajímající. Většinou se účastní velký počet členů kulturní komise. 

Hodnocení projektů probíhá podle níže přiložených kritérií, která jsou každoročně evaluována. Grantová komise obdrží všechny přijaté žádosti (formálně a věcně správné), které pak po dobu cca 5 týdnů hodnotí. Na základě zaslaných bodových hodnocení (max. 100 bodů) jednotlivých členů komise vytvoří OŠKT tabulku pořadí, která je pak předmětem diskuzí. Na grantové komisi bylo rozhodnuto, že budou podpořeny projekty, které dosáhly v průměru 75 a více bodů a nepodpořeny ty, které mají méně jak 68 bodů. Projekty, které zůstaly mezi vyřazenými a podpořenými byly předmětem diskuzí.

Systém rozdělování financí mezi zbývající projekty byl následovný - finanční možnosti dotací stačili přibližně na polovinu projektů a proto byly finance rozděleny do oblastí, na které město finance rozděluje stejnou měrou (zjednodušeně trojčlenkou). Ve zbytku tudíž byla podpořena každá oblast na základě stejného vzorce. 

Sebehodnocení 0

V návaznosti na novou kulturní startegii města bude v roce 2017 přehodnocen proces poskytování dotací v souladu s výstupy z uváděné strategie.

Hodnocení oponenta 0

Doporučujeme následovat v této věci výstupy strategie zpracovávané odborníky. 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice má otevřený systém podpory pro kulturní projekty. Každoročně vyhlašuje dotační program na podporu kultury a osvětové činnosti. Předmětem podpory jsou kulturní a osvětové projekty žadatelů. Příjemcem dotace mohou být fyzické i právnické osoby působící v tematických oblastech dotačního programu na území města Kopřivnice a místních částí. Žadatelé mohou žádat o dotaci na provozní náklady vzniklé při soustavné a pravidelné činnosti a na pořádané akce a projekty. Podrobné podmínky, formuláře a výsledky (http://www.koprivnice.cz/urad/dotace/2OSK2017.pdf) jsou k dispozici na webu města.

V letech 2014 a 2015 samostatným dotačním programem a v roce 2016 formou individuálních dotací byly podporovány projekty v oblasti mezinárodních vztahů.

Individuální dotací jsou financovány také provozy muzejních expozic Regionálního muzea v Kopřivnici, o. p. s. a provoz Volnočasového klubu pro náctileté.

Proces přijímání žádostí, posuzování žádostí a přidělování dotací je transparentní, probíhá zcela v souladu se zákonem č. 250/2001 Sb. Dotační programy jsou vyhlašovány zastupitelstvem města. Žádosti jsou podávány písemně, administrovány odborem školství, kultury a sportu a předloženy pracovní skupině pro poskytování účelových dotací. Pracovní skupina pro poskytování účelových dotací je jmenovaná radou města a sestavena z odborníků a zástupců veřejnosti z jednotlivých oblastí podporovaných dotačními programy. Pracovní skupina projednává návrhy dotačních programů, žádosti o dotace v dotačních programech, vyhodnocení poskytnutých dotací. Po zpracování pracovní skupinou jsou návrhy dotačních smluv na základě žádostí s doporučením či nedoporučením podpory předloženy orgánům města ke schválení.

Projekty jsou vybírány dle kritérií vyhlášenými v dotačním programu. Každý projekt je dle daných kritérií obodován a dle počtu bodů navržen či nenavržen k podpoře.

Ze smlouvy o poskytnutí dotace jasně vyplývají povinnosti příjemce dotace po ukončení projektu. Každá dotace je v souladu s legislativou vyhodnocena a vyúčtována.

Dotace jsou vyhlašovány vyvěšením na webu města, vydáním tiskové zprávy, oznámením v Kopřivnických novinách, v kabelové televizi, na úřední desce a rozesláním podmínek potenciálním žadatelům emailem, popř. poštou.

Dotační programy mají v rozpočtu města samostatné položky a objemy finančních prostředků mají meziročně rostoucí trend.

Sebehodnocení +1

Dotační program je otevřen všem subjektům pro činnosti mající vazbu na město či jeho obyvatele. Počet žádostí o dotace je ustálený, roste objem finančních prostředků.

Hodnocení oponenta +1

Grantový systém je velmi dobře zpracován a nastaven, neelimituje žádné skupiny žadatelů, v grantové komisi jsou odborníci a zástupci veřejnosti, proces je transparentní. 

(Do budoucna doporučujeme zvážit přeřazení mezd a odměn do kategorie uznatelných výdajů, může to mít pozitivní dopad na zvyšování kompetencí žadatelů, následně i na rozvoj města, kulturních služeb a kvality života ve městě.)

8.3.3 Podporuje město různorodé projekty (z hlediska obsahového i formálního zaměření)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město poskytuje pravidelně Kulturní dotace celkem 700 tis. Kč – BEZ OMEZENÍ PRO ŽADATELE (do toku 2017 to bylo 650 tis. Kč - došlo zde k navýšení), Dotace ostatníčást financí z Grantů zdravého města; Peněžité dary RM a ZM; přímá dotace pro spolek MaCHR 100 tis. Kč ročně a přímé dotace pro jiné kulturní instituce.

Informace pod bodem č. 3 FORMULÁŘE: kulturní dotace, dotace ostatní a peněžité dary

http://www.chrudim.eu/formulare/ds-1254/p1=1471

Tyto finance jsou použity na různé oblasti kulturního života: divadlo, loutkářství, folklór, šermíři, pěvecké soubory, hudební spolky …

Formou přímých dotací např. na rok 2016 40 tis. Kč na restaurování historické opony, která je ve vlastnictví Regionálního muzea v Chrudimi, 40 tis. Kč na realizaci výstavy o Hurvínkovi v Muzeu loutkářských kultur (zřizovatelem je MK ČR)., 500 tis. Kč na opravu střechy kostela NPM v Chrudimi (kostel je ve vlastnictví Římskokatol. církve a je kulturní památkou).

Formou darů RM/ZM - zde město reaguje na konkrétní žádosti a potřeby občanů:

2011: pan Benoni dostal 10 tis. na opravu rodinného hrobu, který je kulturní památkou; Spolek sběratelů a přátel Ex libris 10 tis. zajištění sjezdu organizace v Chrudimi. Památník nár. písemnictví 65 tis. na projekt XIII. trienále českého Ex libris; pan Jan Rýdlo 10 tis. na koncert věnovaný památce Lidic a Ležáků.

2012: MLK na oslavy 40 výročí založení muzea 10 tis.; Jan Rýdlo 4 tis. na 24. ročník štafety k uctění obcí Lidic a Ležáků.

2013: 20 tis. Regionální muzeum v Chrudimi na přírodovědnou výstavu; 10 tis. na výrobu celovečerního filmu pro Masterfilm, s.r.o.; Tomáš Pavlík na zajištění výstavy Antické mýty 15 tis.

2014: Památník národního písemnictví 65 tis. na XIV. trienále Ex libris; pan Rudolf Vařejka na zhotovení fotografií na plátno na autorskou výstavu 15 tis.; pan Jan Rýdlo 3 tis. na památku Lidic a Ležáků.

2015: pan Jan Rýdlo 5 tis. na zajištění štafety a 5 tis. na mezinárodní koncert k uctění památky Lidic a Ležáků.

Dary město poskytuje pravidelně - přehled za roky 2016-2018 viz příloha.

Usnesením č. Z/12/2010 schválen rozpočet města na rok 2011, kulturní dotace: 645 tis. Kč; granty 200 tis. Kč a dotace ostatní 350 tis. Kč.

Z/78/2011 schválen rozpočet na rok 2012 kulturní dotace: 610 tis. Kč; granty 200 tis. Kč a dotace ostatní 500 tis. Kč.

Z/89/2012 schválen rozpočet na rok 2013; kulturní dotace 650 tis. Kč; granty 200 tis. Kč a dotace ostatní 500 tis. Kč.

Z/84/2013 schválen rozpočet na rok 2014; kulturní dotace 650 tis. Kč; granty 200 tis. Kč a dotace ostatní 450 tis. Kč.

Z/118/2014 schválen rozpočet na rok 2015; kulturní dotace 650 tis. Kč; granty 200 tis. Kč a dotace ostatní 450 tis. Kč.

Z/92/2015 schválen rozpočet na rok 2016; kulturní dotace 650 tis. Kč; granty 200 tis. Kč a dotace ostatní 450 tis. Kč., dotace Muzeum loutkářských kultur (MLK) 40 ti. Kč; dotace Regionální muzeum (RgM) 40 tis. Kč; projekt Chrudim sobě 70 tis. Kč.

Z/71/2016 schválen rozpočet na rok 2017; celková výše rozpočtu: 432,3 mil Kč;                       kulturní dotace 650 tis. Kč; granty Zdravého města 200 tis. Kč; dotace MLK 40 tis. Kč, Památník národ. písemnictví 65 tis. Kč; festival Zlatá Pecka 500 tis. Kč; reedice encyklopedie 250 tis. Kč; Národní zahájení EHD 200 tis. Kč; Chrudim sobě 70 tis. Kč; projekt Český rok v Polsku 100 tis. Kč.

Z/81/2017 schválen rozpočet na rok 2018; celková výše rozpočtu 472,4 mil. Kč;                       kulturní dotace 700 tis. Kč; granty Zdravého města 200 tis. Kč; dotace MLK 40 tis. Kč; dotace RgM 40 tis. Kč; Chrudim sobě 200 tis. Kč; festival Zlatá Pecka 500 tis. Kč.

Z/90/2018 schválen rozpočet na rok 2019; celková výše rozpočtu: 488,8 mil Kč;                       kulturní dotace 700 tis. Kč; granty Zdravého města 200 tis. Kč; dotace MLK 60 tis. Kč, Chrudim sobě 70 tis. Kč; festival Zlatá Pecka 500 tis. Kč.

Mimo výše uvedených výdajů město ve svém rozpočtu tradičně určuje prostředky pro nákup obrazů mladých umělců (40 tis. ročně). Nákupu předchází vernisáž a výstava daného umělce.

 • 8.3.C Různorodost podporovaných projektů v rámci grantového systému ?
  Grantová témata jsou každoročně vyhlašována pro veřejnost. Žádosti o dotace nejsou ze strany města co se týče různorodosti akcí nijak omezována. Vše prochází přes příslušné komise RM.
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město ve spolupráci s NNO i ostatními subjekty dbá na zachování tradic, ale i na podporu nových, inovativních i netradičních projektů.

Během roku se snažíme hledat nové příležitosti pro podporu inovací v oblasti kultury.

Chrudimské kulturní spolky, ale i NNO se účastní přehlídek, festivalů, výstav apod. i za hranicemi našeho regionu.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město dbá na zachování tradic, ale i na podporu nových, inovativních i netradičních projektů. V Chrudimi je řada akcí, které jsou velmi rozmanité a dokážou oslovit více cílových skupin, spojují tradici a inovaci.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

ANO - viz předchozí odpovědi, jak v rámci hlavní činnosti příspěvkových organizací, tak i činnosti nezávislých kulturních spolků.

Podpořené projekty v roce 2018:

https://www.litomerice.cz/images/Clanky/sksapp/kultura/dotace_kultura_k_vyveseni.pdf

https://www.litomerice.cz/images/Clanky/sksapp/kultura/dotace_na_cinnost_-_tabulka_k_vyveseni.pdf

 

 • 8.3.C Různorodost podporovaných projektů v rámci grantového systému ?
  ANO
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město podporuje inovativní projekty spolků a neziskových subjektů a samo realizuje nové hudební a kulturně-společenské akce.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Vedení města má dobrou schopnost podporovat široce zaměřené projekty z různých oborů i žánrů, také samo iniciuje inovativní projekty.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

V rámci každého vyhlášeného dotačního programu je statutárním městem Jihlava stanoven účel poskytování dotací v daném programu. Snahou města je podpořit jak projekty menšího rozsahu, tak podílet se na financování projektů více finančně náročných, jednorázových i realizovaných v cyklech. Podporovány jsou projekty napříč kulturním spektrem, projekty z kategorie živého umění (hudba, divadlo, tanec, happening, výstava, vzdělávací pořady), vizuálního umění (film, výtvarné umění), literatury i kulturního dědictví. Vedle projektů je podporována též vlastní činnost subjektů formou dotací na pronájem a energie související s pronájmem.

Kromě tzv. “programových” dotací jsou z rozpočtu města podporovány též tzv. “individuální” dotace na základě individuálních žádostí o dotaci podaných mimo vyhlášené programy - na účel určený žadatelem v žádosti.

Mezi příjemci dotací jsou neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby), fyzické osoby podnikající i nepodnikající, společnosti s ručením omezením, příspěvkové organizace ad.

 • 8.3.C Různorodost podporovaných projektů v rámci grantového systému ?

Hodnota indikátoru:

ANO

Město každoročně podporuje různorodé projekty (z hlediska obsahového i formálního zaměření i různé příjemce dotací) v rámci vyváženého členění jednotlivých kulturních žánrů (viz. výzva dotačního programu). Kulturní dotace v roce 2015 byly poskytnuty ve výši 8.400.659 Kč.

Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Město podporuje různorodé projekty jak pomocí grantů, tak díky vlastní iniciativě. 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město podporuje různorodé projekty z hlediska obsahového i formálního zaměření.

Seznamy podpořených projektů ve vedlejším sloupci.

Podporu získávají projekty realizované spolky, sdruženími i neformálními skupinami lidí, které jsou zastoupeny jednou fyzickou osobou. Co do zaměření jsou podporovány projekty kulturní, projekty neformálního vzdělávání, projekty zájmové činnosti (např. velká modelářská přehlídka Beskyd Model Kit Show (http://www.kitshow.cz/)) a další více o projektech v přiložených seznamech a na webu města..

Sebehodnocení +1

Město podporuje různorodé projekty. Řada projektů je podporovaná dlouhodobě a staly se z nich tradiční akce.

Hodnocení oponenta +1

Rozmanitost projektů je dobrá, objevují se i méně tradiční a inovativní aktivity.

8.3.4 Vznikají z iniciativy města umělecké a kulturní akce s cílem doplnit různorodost kulturní nabídky, využít místního potenciálu, obnovit či zviditelnit tradice, osobnosti, historické události; posilovat kulturní povědomí občanů o místní kulturní identitě?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město připravuje kulturní akce ve spolupráci s příspěvkovou organizací města – Chrudimskou besedou - http://www.chrudimsobe.cz/ http://chrudimdnes.cz/

Z finančních prostředků města se ve vestibulu budovy Muzea zrealizoval Chrudimský Pantheon, ve kterém jsou umístěny bronzové busty významných místních osobností. Plánujeme dobudování Pantheonu umístěním desek se jmény čestných občanů města.

Každý rok jsou vyhlašovány osobnosti města, schvaluje je Zastupitelstvo města.

Jsou vyhlašována (a radou města schvalována) témata pro jednotlivé roky: 2011 Rok baroka, 2012 Rok sportu; 2013 Rok kultury a gastronomie, Chrudim sobě 2014 a Chrudim historická 2015; od ruku 2016 každoročně tzv. Chrudim sobě.

Město ve spolupráci s Historickou a letopiseckou a Kulturní komisí pravidelně ve svém časopise Zpravodaj (distribuován zdarma obyvatelům) připomíná události a historické osobnosti regionu; realizuje vzpomínkové akty (provázáno na péči o hroby významných chrudimských osobností).

Úzká spolupráce města a SOkA při realizaci výstav vážících se k místním tradicím. V roce 2018 pak přednáška o historii letectva v roce 1938.

V rámci projednávání Desatera je otázka kultury jedním z okruhů, kde mohou občané dávat své návrhy a připomínky.

Výpůjčka areálu Letního kina spolku MaChr pro pořádání různých kulturních akcí (koncerty, bleší trhy, promítání …)

V srpnu 2012 byla odhalena socha sv. Anežky Přemyslovny. Socha je zde instalována jako projev úcty k této významné osobnosti českých dějin, patronce naší země, světici, jejíž blahořečení je úzce spojeno s pádem totality v našich zemích. Královský rok Přemyslovců stál u zrodu našeho města. Socha je dílem studentů Střední průmyslové školy kamenické a sochařské Hořice.

V Chrudimi se nachází židovský hřbitov s 90 náhrobky, který byl založen roku 1889. Koncem roku 2012 proběhl pietní akt, který připomínal 70. výročí odsunu židů do koncentračního tábora. K této příležitosti byl ve městě odhalen památník. Prostředky na pomník jsou uvedeny vv rozpočtu města v kapitole Odboru školství...

Pravidelně pořádáme pro veřejnost vzpomínkové akty konané při příležitostech výročí či úmrtí významných osobností. Snažíme se tak posilovat občanskou hrdost. Významné osobnosti připomínají i instalované pamětní desky. Ty jsou slavnostně odhalovány. Pro zájemce o poznání města jsou připraveny procházky s průvodcem na téma historie a ochrany životního prostředí. Tyto akce se plánují a projednávají s Historickou a letopiseckou komisí. Přes tuto komisi také bylo řešeno pojmenování nových ulic a sídlišť v Chrudimi, a to právě s ohledem na významné místní osobnosti: ulice Dr. Bartůňka, Sídliště Jaroslava Lonky (jednání ZM 23.6.2014). Zápisy z jednání komisí v aktuálním roce jsou veřejně přístupné na webu města http://www.chrudim.eu/vybory-a-komise/ds-1092/p1=1113

V roce 2014 poskytlo město Chrudim místní Římskokatolické farnosti účelovou dotaci přes 300 tis. Kč na dofinancování stavebních úprav vojenského pohřebiště z 1. sv. války na hřbitově Sv. Kříže. V roce 2014 vydalo město Chrudim výpravnou fotografickou publikaci o městě "Chrudim jak ji (ne)znáte". V témže roce města nechalo zhotovit pamětní desku Milanu Vošmikovi a zároveň po dohodě s příbuznými zakoupilo hrobové místo na chrudimském hřbitově U Kříže a přemístilo tam na své náklady urnu z pražského hřbitova. O hrob nyní město pečuje. 

V roce 2015 město Chrudim (z popudu Historické a letopisecké komise) v souvislosti s výročím upálení Mistra Jana Husa uspořádalo konferenci "Jan Hus, husitství a východní Čechy". V rámci této konference byly předneseny i příspěvky, které danou tématiku prezentovaly s akcentem na místní historii. http://2015.chrudimsobe.cz/2015-09-16-jan-hus-husitstvi-a-vychodni-cechy Z konference byl vydán sborník příspěvků, který si mohou občané bezplatně vyzvednout v místním Turistickém a informačním centru. Pořádání konference i vydání sborníku bylo hrazeno z rozpočtu města: http://www.chrudim.eu/financni-dokumenty/ds-1086/p1=1079

V roce 2015 město přispělo na realizaci akce "Kameny se valí na Chrudim", která se uskutečnila v rámci 3. konference národních geoparků právě v Chrudimi.  Na rok 2016 si město v rozpočtu vyčlenilo částku - příspěvek na konání projektu "PaleoART" - součástí bude výstava "Mamuti se řítí na Chrudim" a tématem bude paleorekonstrukce území Železných hor (město Chrudim se označuje také jako brána Železných hor).V r. 2016 jsme si připomněli výročí Karla IV. (získali jsme dotaci MK ČR) a město vydalo sborník odborných příspěvků vztahujících se k historii města v období vlády Karla IV.; město ze svých prostředků podpořilo spolupořádáním oslavy 70. výročí otevření MŠ v Medlešicích (místní část Chrudimi - akce v rámci bloku Chrudim sobě), proběhl pietní akt, výstava a zádušní mše k památce Fr. Machníka (někdejšího ministra národní obrany, který pedagogicky působil v Chrudimi - bylo 130. výročí narození).

V r. 2017 město zafinancovalo restaurování pomníku Transport síly (vazba na bývalý závod Transporta Chrudim), Město pořádalo nultý ročník festivalu vážné hudby Zlatá Pecka; započaly práce na reedici vlastivědné encyklopedie Chrudimi; město zafinancovalo projekt Český rok v Polsku a za podpory Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska uspořádalo Národní zahájení dnů Evropského dědictví (EHD) - byla to celorepubliková akce. Na počátku adventu byl v prostorách infocentra instalován interiérový betlém od pana Tapušíka, který tento betlém vyrábí speciálně pro město Chrudim a zachycuje v něm některé výjevy z historie města + nejvýznamnější městské budovy.

V r. 2018 jsme se podílely na křtu knihy o našem rodákovi zahradním architektu Vaňkovi (v rámci křtu byla i přednáška Dr. Ottomanské); dokončila se reedice encyklopedie; pokračovali jsme prvním ročníkem festivalu Zlatá Pecka; v průběhu roku probíhaly akce v rámci osmičkových výročí - pietní akt u busty T.G.M.; přednášky o letectvu v roce 1938, akce pro školy - stavba kopie řopíku + přednáška o českosl. opevnění; výroba a instalace panelů (100 kusů) o jednotlivých letech historie města od vzniku republiky - instalováno v ulicích města; v prostorách infocentra byl vystaven rozšíření interiérový betlém pana Tapušíka (přibyly nové vyobrazení z chrudimských pověstí); na náměstí byl instalován nový venkovní betlém od chrudimského rodáka pana Smejkala.

Město tradičně přímou dotací a organizační spoluúčastí podporuje lidový běh Vaňka Vaňky. Jedná se o akci, která má dvě části. První je určena široké veřejnosti a také školským zařízením, běží se 1500 m - pro školu/školku s nejvyšší účastí jsou připraveny věcné dary, druhá část je určena pro profesionální běžce.

Dalším podobně sportovně-kulturní akcí se každoroční setkání u rozhledny Bára. Jedná se o areál městských lesů, kde je sociální zázemí, občerstvení , venkovní tělocvičny, okruh pro vozíčkáře, pro cyklo i pěší. V tomto areálu je celoročně několik akcí, na nichž je připraven kulturní program.

 • 8.3.D Umělecké a kulturní akce iniciované městem ?
  Město dlouhodobě podporuje tradiční projekty a vznikají i projekty nové.
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město podporuje tradiční i novodobé akce a projekty.

K tradičním akcím patří Loutkářská Chrudim, Obžínky. Lidový běh se již stává tradicí. Novou (třetí ročník) akcí je festival vážné hudby Zlatá Pecka.

Historii pro veřejnost jsme zpřístupnili v rámci osmičkových výročí přednáškami + instalací panelů o 100 leté historii města přímo v ulicích.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město a jeho p.o. iniciují řadu akcí a projektů nadstandardní úrovně (např. Zlatá Pecka, Muzeum barokních soch, model města, betlém aj.). Dlouhodobě se daří ve městě zažehávat nadšení a podporovat nové projekty a akce.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

V průběhu sledovaného období došlo k významnému rozšíření nabídky kulturně-společenských akcí ve městě. V současné době je nabídka uměleckých a kulturních akcí velmi rozmanitá. Vzhledem k počtu akcí v současné době upřednosňujeme kvalitu před množstvím pořádaných akcí.

V roce 2018 bude již podruhé v průběhu tří let produkována a zpívána Litoměřickým festivalovým sborem, který je tvořen členy litoměřických pěveckých sborů, rozsáhlé dílo Carla Orffa Carmina Burana.

 • 8.3.D Umělecké a kulturní akce iniciované městem ?
  ANO
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Různorodost nabídky kulturně-společenských akcí se zvyšuje.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Nabídka je široká, kvalita také, včetně projeků posilujících místní kulturní identitu. 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město pořádá akce, o které nebyl zájem pořádat v rámci dotační podpory, z nichž jsou níže vypsány ty nejdůležitější - za rok 2016 byly na tyto akce takovéto náklady: 
- Jihlavské Vánoce, Jihlavské Havíření, sv. MartinDen evropského dědictví, Vysočinafest - doprovodný program, Letní promenádní koncerty na náměstí, 21. setkání hornických měst a obcí v Chomutově, Čarodějnice, Velikonoce, Zaplétání máje. 

Podporovány jsou kulturní akce připomínající jihlavské kulturní tradice a historické události (např. Jihlavský havířský průvod, činnost tanečního souboru Dřeváček udržujícího folklor Horácka, projekt Napoleonovi vojáci v Jihlavě a bitva u Štoků roku 1805, Muzeum na dlažbě), případně projekty odkazující na známé osobnosti jihlavské minulosti (např. Mezinárodní festival Hudba tisíců Mahler – Jihlava, Filharmonie G. Mahlera, výstava Slavné stavby Bohuslava Fuchse, vydání knihy Odkaz Evžena Plocka z Jihlavy či publikace Bez kresby v malbě nepokročíte o jihlavském malíři F. X. Oesterreicherovi ad.).

Město každoročně oceňuje významné činy a události, udělováním Cen rady města, Cenou města, případně čestným občanstvím. Vznikají podklady pro vytvoření dokumentu (kniha) o významných hrobech a významných občanech, které jsou v Jihlavě, kteří v Jihlavě žili, tvořili.

 • 8.3.D Umělecké a kulturní akce iniciované městem ?

Hodnota indikátoru:

ANO

 „Tradice“ – jedno z hodnotících kritérií dotačních programů. 

Udělování Cen města – oceňování významných osobností jihlavského života.

Sebehodnocení +1

Spektrum nabídky kulturně-společenských akcí se každoročně rozšiřuje.

 

Hodnocení oponenta +1

Aktivita města v iniciování nových projektů je na dobré úrovni. 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Každoročně radnice identifikuje nosné téma kulturního dění ve městě. Reflektuje při tom různá výročí města i státu, významné události či kulturní počiny. Radnice má zpracovanou marketingovou strategii, v rámci které propaguje město Kopřivnici.

Ve městě jsou organizovány tradiční akce, jako jsou Pouť, Bartolomějský večer, Mikuláš pro děti, přehlídka hendikepovaných dětí Motýlek, adventní koncerty, tradiční jarmarky a farmářské trhy. Některé z akcí mají tradici trvající celá desetiletí. V roce 2016 se konal již 50. ročník taneční soutěže Tatra. Při této příležitosti předal Český svaz tanečního sportu městu čestné uznání. Kulturní dům Kopřivnice vydal při této významné události almanach padesáti ročníků taneční soutěže.

Město Kopřivnice realizuje významné aktivity pro podporu místní kulturní identity. Místní kulturní identitu se snaží posílit především v mladé generaci. Využívá k tomu jak kulturní nástroje, tak metody neformálního učení V rámci programu ERASMUS+ město koordinuje dvouletý mezinárodní projekt „O našem městě chceme rozhodovat s Vámi“, kdy aktivní mladí lidé ze tří evropských měst poznávají kulturu a kulturní tradice měst svých a měst parterů, poznávají metody zapojování mladých lidí do rozhodovacích procesů v jednotlivých evropských městech. Výstupem projektu je vedle uskutečněných výměn a nabytí nových kulturních i dalších poznatků vypracovaná metodika „Dětské zastupitelstvo jako nástroj k spolurozhodování o našem městě“.

Dvouletý projekt byl podpořen z rozpočtu Evropské unie částkou 44 824 EUR:

Řadu akcí realizují občanská sdružení, která mají v Kopřivnici desítky let trvající tradici: Pěvecké sdružení Kopřivnice – Přehlídka pěveckých sborů, Taneční skupina Farridah – outdoorová přehlídka Šostýnská Venuše

Novým produktem je třídenní Festival medu a písničky – jedná se o kulturně-vzdělávací třídenní akci organizovanou místními včelaři.

Dětské zastupitelstvo (https://www.facebook.com/dzkoprivnice/) pořádá kulturní akce pro seniory a soutěže pro širokou veřejnost.

Pro zviditelnění osobností jsou realizovány akce s odkazem kopřivnických rodáků.

Prostřednictvím Klubu Kamarád (nízkoprahový volnočasový klub pro mládež) a Základní školy Floriána Bayera jsou podporovány také kulturní aktivity mladých Romů. Kulturní dům Kopřivnice realizuje kulturní akce pro seniory.

Město dále organizuje vzpomínkové akce k  významným dnům a státním svátkům, vyhlašuje Sportovce roku, oceňuje učitele při příležitosti Dne učitelů, účastní se předávání maturitních vysvědčení a výučních listů na místní střední škole a VOŠ, starosta slavnostně předává vysvědčení žákům 9. tříd, kteří mají vyznamenání. Město obdarovává žáky 1. tříd při nástupu do ZŠ. Město při slavnostních obřadech vítá nové občánky a blahopřeje občanům k jejich významným jubileím.

Velký podíl kulturních akcí k zviditelnění tradic a historických událostí realizují Kulturní dům Kopřivnice, Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s. Plány akcí jsou projednávány s městem Kopřivnice.

Vznikly nové produkty pro občany i turisty - pěší a cyklistické výletní okruhy, které provádějí turistickými i kulturními atrakcemi.

V letech 2014-2016 fungoval v Kopřivnici Volnočasový klub pro náctileté. Vznik klubu iniciovalo město na základě potřeb mladých lidí. Město klub vybavilo nemovitým majetkem a klub byl provozován občanským sdružením Kultura srdcem, o. s.

Největší společenskou akcí nadregionálního charakteru jsou Kopřivnické dny techniky (http://koprivnickednytechniky.webnode.cz/) , které od roku 2013 nabyly takových rozměrů, že v roce 2016 přivítaly více než 20 tisíc návštěvníků. Tato akce realizovaná s cílem nalákat mladé ke studiu technických oborů svou kulturní částí poskytuje platformu prezentace nejen kopřivnických umělců. Akce plně využívá potenciál polygonu (zkušební dráha automobilů Tatra) místní automobilky.

Důležitým prvkem pro vytváření „kopřivnického kulturního podhoubí“ jsou aktivity občanského sdružení Živá mandala a nové aktivity Vily Machů a dalších subjektů.

 • 8.3.D Umělecké a kulturní akce iniciované městem ?

Programy Kulturního domu Kopřivnice (http://www.kulturakoprivnice.cz/kultura/) , programy realizátorů akcí.

Web města (http://www.koprivnice.cz/), Kopřivnické noviny, (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice)  archiv Kabelové televize Kopřivnice

Zprávy o činnosti Volnočasového klubu pro mladé

Sebehodnocení +1

Město využívá četnost a potenciál kulturních spolků a institucí ve městě včetně dvou základních uměleckých škol ke zviditelnění a zpřístupnění tradic, zviditelnění a zpřístupnění odkazu kopřivnických rodáků a zvyšování kulturního povědomí občanů.

Hodnocení oponenta +2

Město velmi vhodně iniciuje nové projekty, citlivě přináší prezetaci rodáků, podporuje všechny cílové skupiny v jejich aktivitách (včetně dětí a mládeže, které vede k aktivní participaci na rozvoji města). 

8.3.5 Má město systém prezentace, propagace a publicity nabídky kulturních akcí jak pro vlastní akce a organizace, tak pro akce soukromoprávních subjektů?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Obyvatelé i návštěvníci města se mohou o akcích dozvědět z webových stránek:

http://www.chrudim.eu/volny-cas/ms-60/p1=60

http://www.chrudimsobe.cz/

http://chrudimdnes.cz/?m=20110901&cat=7

http://www.chrudimsky.navstevnik.cz/

Zdarma je všem obyvatelům města do schránek doručován radniční měsíčník  Chrudimský zpravodaj (tištěný na náklady města), jehož součástí je i přehled kulturních akcí pořádaných jednak organizacemi města, ale i ostatními subjekty. Tento Zpravodaj je k dispozici také v elektronické podobě na webových stránkách města http://www.chrudim.eu/chrudimsky-zpravodaj/ds-1241/p1=1379

Všichni mohou v tomto měsíčníku zveřejňovat zdarma své příspěvky i kulturní programy, akce, nabídky (kulturní programy pak konkrétně v jeho příloze Vademecum) v tištěné i digitální verzi

O všech akcích se mohou návštěvníci také informovat v Turistickém a informačním centruhttp://chrudimsky.navstevnik.cz/

Pořádání veřejných podniků ve městě se ohlašuje na Odboru školství a kultury; součástí je i možnost bezplatné prezentace na webových stránkách města.

K dispozici jsou výlepové plochy (i zdarma); propagaci některých kulturních akcí zařizuje Chrudimská beseda.

Zaměstnanci MěÚ pravidelně provádí aktualizaci webových stránek města, vč. informací o pořádaných kult. akcích.

Je možné se informovat a reagovat i na facebooku města h  ttps://www.facebook.com/mu.chrudim

Na hlavní webové stránce města je přímý odkaz na kulturní akce: po kliknutí se zobrazí kalendář akcí: http://www.chrudimsky.navstevnik.cz/

 • 8.3.E Prezentace, propagace a publicita nabídky kulturních akcí ?
  Prezentace a propagace kulturních akcí je dlouhodobě na dobré úrovni; do tohoto systému se mohou zapojit všechny subjekty, které o to projeví zájem.
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město pro systém propagace využívá všech informačních médií: výlepové plochy, radniční měsíčník, webové stránky města, facebook i webové stránky příspěvkových organizací.

Inovovali jsme radniční měsíčník radnice Zpravodaj.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Město provozuje více informačních webů, každý obsahuje trochu jiné informace o kultuře, návštěvník neví, kterým se řídit (např. Chrudimsobe.cz neobsahuje program letního kina, nejpřehlednější je Chrudimdnes.cz, ovšem vyhledávač je až velmi nízko na stránce a řada lidí jej nezaregistruje).

Naopak oceňujeme možnost inzerce v městském tisku a výlep plakátů zdarma.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Veřejnost je o kulturní nabídce informována několika způsoby, a to klasicky - výlepové plochy města,  které jsou ve správě MKZ v Litoměřicích. Tyto využívají nezávislé kulturní spolky pro svou propagaci v režimu 3x ročně plakát A3 zdarma na týden a dále měsíční program culturaL - viz shora - 1x měsíčně A2 plakát zdarma.

Programová nabídka v papírové podobě (dostupná na IC a všech veřejných místech), dále pak prostřednictvím internetu a sociálních sítí:
http://www.mkz-ltm.cz/
https://www.knihovnalitomerice.cz/o-knihovn%C4%9B/
http://zusltm.cz/
http://www.kamvltm.cz/
https://litomerice.mobilnirozhlas.cz/
https://www.facebook.com/Litomerice

 • 8.3.E Prezentace, propagace a publicita nabídky kulturních akcí ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Informovanost veřejnosti je široká, nicméně nutné zapracovat i na "nových mediích", zlepšit uživatelskou kvalitu jednotného webového portálu s informacemi o kulturních akcích.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Informovanost je dobrá a město neustále pracuje na zlepšování.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město v rámci vlastních www stránek provozuje kulturní a sportovní kalendář - http://www.jihlava.cz/ap/p1=103871 kam mohou pořadatelé vkládat nabídky akcí. Stránky jsou od roku 2017 nově modernizované do uživatelsky vstřícnější a přehlednější podoby. V rámci prezentace a propagace kulturních akcí spolupracuje město i s dalšími weby, např. JihlavaCity.cz, či využívá Facebooku https://www.facebook.com/mesto.jihlava, kde též zveřejňuje pozvánky na události a akce města.

Město dále disponuje Novinami jihlavské radnice, jež vycházejí každý měsíc v nákladu 22.200 ks, distribuovanými do jihlavských domácností, kde jsou zdarma zveřejňovány akce města i soukromoprávních subjektů. Noviny jsou dostupné též online na internetu: http://www.jihlavske-listy.cz/radnicni_noviny/?noviny=jr.

Pravidelně probíhají tiskové konference médií s mluvčím radnice.

V rámci dotačních programů město hradí náklady spojené s prezentací a propagací projektů. Se společností Rengl, jež spravuje plakátovací plochy ve městě, má město vyjednanou slevu na propagaci akcí podpořených dotací.

 http://www.jihlava.cz/vylep-plakatu-v-jihlave-informace-pro-uzivatele-plakatovacich-ploch-v-jihlave/d-497629/p1=50131

 • 8.3.E Prezentace, propagace a publicita nabídky kulturních akcí ?
  ANO Prezentace a publikace kulturních akcí je dlouhodobě na dobré úrovni; do tohoto systému se mohou zapojit všechny subjekty, které o to projeví zájem. Město připravuje nový webový kulturní kalendář.
Sebehodnocení +1

Modernizace webových stránek včetně kulturního kalendáře.

Hodnocení oponenta +1

Funkční systém prezentace kulturních akcí a projektů.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město má propracovaný systém prezentace. Kulturní akce jsou prezentovány na webu města, v Kopřivnických novinách (jediné týdenní noviny v ČR vydávané městem), v Kabelové televizi. Město má zřízenou pozici tiskový mluvčí. Plakátovací plochy ve městě jsou majetkem města. Hlavním aktérem prezentace je potom Informační centrum města Kopřivnice (součástí příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice). Informační centrum spravuje elektronicky kalendář akcí, který je umístěn jak na stránkách města (http://www.koprivnice.cz/), tak je součástí responzivního turistického portálu www.lasska-brana.cz. Do elektronického kalendáře akcí jsou vloženy jak veškeré akce, které organizuje Kulturní dům Kopřivnice včetně Kina Kopřivnice, tak veškeré nahlášené, nebo informační centrem získané akce jiných subjektů, a to nejen za Kopřivnici, ale za celou oblast Lašské brány Beskyd (neformální sdružení obcí spolupracující na základě uzavřené smlouvy - Kopřivnice, Štramberk, Příbor, Hukvaldy). Databáze kalendáře je propojena s kalendáři sousedních měst (přenos dat od nich) a zároveň také sdílena na turistický portál turistické oblasti Beskydy - Valašsko (www.beskydyportal.cz). Pracovníci informačního centra aktivně sbírají data o organizovaných akcích (z tiskovin, plakátů atd.) Informační centrum je rovněž sběrným místem pro kopřivnickou plakátovací službu, kterou může jakýkoliv subjekt za úplatu využít pro prezentaci svých akcí na plakátovacích plochách města. Plakáty k výlepu jsou automaticky zpracovávány do kalendáře akcí. Informační centrum každoročně ke konci roku připravuje podklady pro tištěný kalendář města pro následující rok, kde jsou mimo jiné také prezentovány nahlášené akce. Podklady jsou následně opět zpracovány do elektronického kalendáře akcí. Informační centrum v rámci své provozní doby zajišťuje i prodej vstupenek za úplatu na akce cizích subjektů v Kopřivnici a okolí. Subjekty jsou také zařazeny do databáze informačního centra a prezentovány na informačních portálech.

 • 8.3.E Prezentace, propagace a publicita nabídky kulturních akcí ?
Sebehodnocení +1

Město má propracovaný systém prezentace. Přidanou hodnotu vytváří aktivní spolupráce města na poli cestovního ruchu v rámci regionu a miniregionu.

Hodnocení oponenta +1

Systém prezentace je poměrně dobrý a neopomíná ani soukromé akce.

Doporučujeme zlepšit webovou prezentaci kulturních organizací (přehlednost, design) – Dům kultury, Regionální muzeum (příp. i kalendář akcí na www.koprivnice.cz). Webové stránky kvalitou neodpovídají zjevné kvalitě programu a nových expozic organizací.

8.3.6 Podporuje či umožňuje obec poskytování informací o jiných zdrojích na podporu kultury? (např. krajské, státní, nadační grantové programy, fondy EU, setkání s místními podnikateli apod.)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město Chrudim v oblasti kultury sleduje vypisování příslušných dotačních titulů a zejména ve spolupráci se svými PO je pak realizuje (dotace na pořádání Loutkářské Chrudimi, Obžínek, Swingového odpoledne, Postupové přehlídky dětských pěveckých souborů...).

Informaci o aktuální nabídce dotačních titulů (mimo městský rozpočet) posíláme neziskovým organizacím e-mailem.

Spolupracující organizace jsou také prostřednictvím mailu informováni o dalších možnostech  v oblasti kultury - výstav, seminářů, kulturních akcích apod.

 • 8.3.F Informovanost o jiných zdrojích na podporu kultury ?
  Dlouhodobé působení v rámci DSO Královská věnná města, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska; výborná spolupráce s komisemi (kulturní a historickou), jednání s NNO ohledně jejich podpory činnosti ve městě. E-mailem informujeme NNO o dalších finančních zdrojích.
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Spolupracujícím organizacím poskytujeme informační servis prostřednictvím e-mailů, výzev, akcí…

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město aktivně informuje o jiných zdrojích podpory možné zájemce.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Program podpory obnovy nemovitých kulturních památek

Město Litoměřice administruje jak Program Regenerace MPR Litoměřice, tak i Program podpory kulturních památek v rámci ORP Litoměřice. Vlastníky objektů informuje ať už při vlastním jednání v rámci pravidelného monitoringu správního území, tak i na webových stránkách.

https://www.litomerice.cz/dotace/4992-vyhlaseni-programu-podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-orp-na-rok-2017.

Ostatní dotace - kultura

Jsou projednávány na komisi kultury, tak i neformálních schůzkách pracovní skupiny ke kultuře se zástupci místních kulturních spolků.

Nabídka ostatních dotací: https://www.litomerice.cz/dotace

 

 • 8.3.F Informovanost o jiných zdrojích na podporu kultury ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město zveřejňuje programy ostatních poskytovatelů dotací na vlastních webových stránkách a informuje i při jednání s vlastníky resp. aktéry kulturního dění ve městě.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Stabilně dobrá úroveň komunikace dalších možností podpory.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Na webových stánkách města je uveden odkaz na Fond Vysočiny Kraje Vysočiny, který prostřednictvím grantových schémat poskytuje dotace na kulturní akce.

Odbor kultury krajského úřadu informuje odbor kultury města o vyhlášených dotačních programech, tyto informace jsou v případě zájmu předávány žadatelům o městské dotace.

Žadatelé o dotace vědí o možnostech financování svých projekt ze strany města či kraje, řada z nich využívá vícezdrojového financování.

Pořadatelé významných kulturních akcí jsou výzvou dotačního programu vybízeni k zajištění vícezdrojového financování s ohledem na jejich nadregionální až mezinárodní přesah. Řada z nich využívá státních dotací, příp. též dotací Evropské unie.

Vznikající strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch se bude věnovat též možnostem dalšího financování kulturních projektů, motivací podnikatelské sféry k podpoře kulturních aktivit apod.

 • 8.3.F Informovanost o jiných zdrojích na podporu kultury ?
  Na webových stánkách města je uveden odkaz na Fond Vysočiny Kraje Vysočiny, který prostřednictvím grantových schémat poskytuje dotace na kulturní akce.
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta +1

Pozitivně hodnotíme snahu zapojit další subjekty do financování kultury, včetně podnikatelské sféry. 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Odbor rozvoje města informuje tematicky příslušné odbory města o možnostech zdrojů k financování v rámci jejich činnosti. V případě kultury odbor školství, kultury sportu e-mailem oslovuje potenciální žadatele.

 • 8.3.F Informovanost o jiných zdrojích na podporu kultury ?
Sebehodnocení 0

Město podává informace o dotačních zdrojích v oblasti kultury dotčeným subjektům.

Hodnocení oponenta 0

Není zcela zřejmé, zda město informuje i o dotačních programech a aktuálních výzvách jiných subjektů (kraje, ministerstva, nadací). 

Přesto považujeme stav za dostatečný.

8.3.7 Jaká je mobilita místních umělců, uměleckých skupin a kulturních produktů?. Účastní se např. kulturní organizace nadregionálních a zahraničních projektů a akcí?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Kapely, místní umělci, loutkáři, pěvecké sbory apod. se mohou účastnit vzájemných návštěv, které probíhají v rámci partnerských měst – dle sestaveného plánu. Setkání bývají zaměřena na propagaci naší kultury. Město je podporuje v rámci dotačního systému (kulturní dotace).

Spolupráce probíhá také v rámci projektu Královských věnných měst: http://www.vennamesta.cz/

Olešnice – loutkářský soubor Ahoj, Slavoj Polsko;

Účast na jarmarcích v Ede (Holandsko). CHB pořádá pravidelně akce, kterých se účastní zástupci s Ede - naposledy v říjnu 2015 holandskou večeři ve vinárně (s hudbou) http://2015.chrudimsobe.cz/2015-10-27-orangzova-vecere

V rámci každoročně pořádaných tradičních oslav Obžínek navštěvují Chrudim různé folklórní soubory. Tradiční soubor Kohoutek se účastní tradičních folklórních akcí i mimo Chrudim.

V r. 2011 poskytnuta dotace „Propagace města Chrudim na Dnech Evropy“ v Olešnici v Polsku, a to lout. souboru AHOJ Chrudim ve výši 6 tis. Kč; v r. 2011;
na mezinárodní festival Ignatze Reimanna v r. 2011 v Polsku poskytnuto pěveckému spolku Slavoj poskytnuto 10 tis. Kč.

V r. 2012 dotace dětskému folklórnímu souboru Kuřátka na spoluúčast na mezinárodním folklórním festivalu Tradice Evropy ve výši 15 tis. Kč.

V r. 2013 byla poskytnuta kulturní dotace na mezinárodní festival Ignatze Reimanna v Polsku poskytnuto pěveckému spolku Slavoj poskytnuto 10 tis. Kč. Dotace dětskému folklórnímu souboru Kuřátka na spoluúčast na mezinárodním folklórním festivalu Tradice Evropy ve výši 15 tis. Kč.

V r. 2014 byla poskytnuta kulturní dotace na mezinárodní festival Ignatze Reimanna v Polsku poskytnuto pěveckému spolku Slavoj poskytnuto 10 tis. Kč. Dotace dětskému folklórnímu souboru Kuřátka na spoluúčast na mezinárodním folklórním festivalu Tradice Evropy ve výši 5 tis. Kč. Hudebnímu spolku byl poskytnut peněžitý dar ve výši 20 tis. Kč na úhradu letenek do Ruska na kulturní akci.

V r. 2015 byla poskytnuta dotace pěveckému spolku Slavoj na výměnný pobyt pěveckých sborů ve Francii ve výši 10 tis. Kč. Sdružení členů a přátel národopisného souboru Kohoutek byl poskytnut peněžitý dar ve výši 10 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů na dopravu na prestižní folklórní festival CIOFF XII. HOLLLOJA MARTTA FOLKLORE FESTIVAALI 2015 ve Finsku.

V r. 2016 poskytnuta dotace Sdružení rodičů a přátel dětského folklorního souboru Kuřátka Chrudim, z.s. na projekt „Tradice Evropy 2016 (mezinárodní dětský folklórní festival)“ ve výši 7 tis. Kč,

 V roce 2017  poskytnuta dotace pro Slavoj – pěvecký a hudební spolek v Chrudimi na projekt  „Koncert s flétnovým kvartetem Beau4“ ve výši 2.000 Kč . Jednalo se o společný koncert s holandským flétnovým kvartetem, byl podpořen společný koncert s hostujícími kanadskými sbory Choeur radio ville - Marie a Katimavik ve výši 6 tis. Kč, město financovalo projekt Český rok v Polsku, který byl realizován s partnerským městem Olešnice a za záštity českého velvyslance v Polsku.

 V roce 2018 byla poskytnuta dotace pro Slavoj – pěvecký a hudební spolek v Chrudimi na projekt „Společný koncert s hostujícím francouzským sborem“  ve výši  7 tis. Kč., také vystoupil loutkářských soubor Ahoj a skupina historického šermu na partnerských dnech ve Znojmě.

V r. 2019 - chystáme zájezd Chrudimské filharmonie do Znojma

 • 8.3.G Mobilita místních umělců, uměleckých skupin a kulturních produktů ?
  NNO jsou poskytovány finanční prostředky na reprezentaci města Chrudim i v rámci akcí partnerských měst, ale i jiných akcí.
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Organizacím a spolkům jsou poskytovány finance na prezentaci města jak v rámci partnerských měst, tak na prezentaci na dalších významných akcích. Existuje komise pro zahraniční vztahy, která připravuje plán činnosti. 

Kvalita vystoupení místních sborů je vysoká a pravidelně reprezentují město Chrudim na národní i mezinárodní úrovni.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město aktivně podporuje reciproční návštěvy souborů v rámci sítě partnerských měst, Královských věnných měst apod.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Pěvecké sbory:

Puealle Cantantes
Sbor  v překladu „Zpívající dívky“ funguje na Základní škole Litoměřice, B.Němcové 2. Sbor doposud vystupoval v Polsku, Německu, Maďarsku, Francii, Belgii, Velké Británii, Itálii a jedním z dosavadních největších úspěchů je získání zlatého diplomu a stříbrné medaile na sborové olympiádě v USA v roce 2012.
2014: 8.-15. 7. Sborová olympiáda - World Choir Games, Lotyšsko (Riga)
Puellae Cantantes - 2 stříbrné medaile, Syrinx v kategorii Scenic Pop / Show Choirs zlatá medaile a vítěz kategorie Přípravné sbory
2015: Svátky písní Olomouc 2015 -  43. ročník největšího tuzemského sborového festivalu - 2. místo
2016: Hudebního festival pro mládež v belgickém Neerpeltu - 1. místo
2017: koncert Fórum Karlín společně s kapelou The Tap Tap

http://www.puellae.cz/

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11697790053-mikulasska-s-the-tap-tap-ve-foru-karlin/21654215017

Páni kluci
Chlapecký sbor Páni kluci je jedním z pouhých pěti chlapeckých sborů v České republice.  Byl založen svým sbormistrem Dr. Václavem Hančem Ph.D. v roce 1993, při Základní škole Litoměřice, Boženy Němcové 2.
Páni kluci pořádají pravidelně své koncerty v Litoměřicích, koncertují po celé České republice, absolvovali několik zahraničních zájezdů (Německo, Francie, Belgie, Itálie) a zúčastnili se několika mezinárodních festivalů. 
Soutěže:
2/2014  Festival pořádaný česko-čínskou společností - Praha  – celý koncertní sbor
4/2014  Festival sborového zpěvu - Ústí nad Labem – celý koncertní sbor
7/2014  World Choir Games/Světové sborové hry -  Riga, Lotyšsko – celý koncertní sbor – získali dva stříbrné diplomy  
11/2014   soutěž středoškolských sborů, reprezentanti Ústeckého kraje na soutěži Opava Cantat – Opava - mužský sbor získal Zlaté pásmo a dvě Zvláštní ceny poroty
7/2015  European Choir Games/Evropské sborové hry – Magdeburg, Německo – mužský sbor - stříbrné pásmo
10/2015  reprezentace Ústeckého kraje na Česko-německých dnech – Drážďany, Německo - celý koncertní sbor
6/2015  zlatá medaile ze Svátků písní Olomouc 2015
10/2015  zlaté pásmo na Celostátní soutěži středoškolských sborů Opava Cantat 2015 – mužský sbor Pánů kluků
8/2016  1. společný koncert českých chlapeckých pěveckých sborů - poprvé zazněla kantáta „Bez konce láska je“ autora Jana Jiráska na motivy Máje K. H. Máchy
2017 - příprava na Světovou sborovou olympiádu v JAR, účast na Benefičním koncertu Ústeckého kraje

https://www.panikluci.cz/

Cantica Bohemica
Ženský komorní sbor vznikl v roce 2000. Je každoročně  organizátorem Mezinárodních sborových dnů v Litoměřicích. Město Litoměřice reprezentuje jak na koncertech v ČR, tak i v zahraničí:
9. - 11. 9. 2016 - festival „Míšeň zní“
13. 5. 2017  Drážďany SRN – projekt „Dcery Labe“, společný koncert se sborem Femmes vocales
24. – 27. 8. 2018 Slovinsko Koper – koncerty Koper

http://www.canticabohemica.cz/koncerty.php

ZUŠ Litoměřice
Úspěchy v celostátních kolech soutěží:
- Celostátní kolo soutěže orchestrů ZUŠ  2017 - „Schizzo band“ (zlaté pásmo)
- Celostátní kolo ve hře na klavír – M. Pallasová (3. místo), T. Neužilová (Čestné uznání 1. st.)
- Celostátní kolo ve hře na violoncello -L. Landová (2. místo)
- Soutěž B. Martinů Praha 2016 –  D. Středová (3. místo)
- Klavírní soutěž Beethovenovy Teplice 2017 – T. Svoboda (3. místo), J. van Vegchel (3. místo)
- Klavírní soutěž B. Martinů 2017 – D. Dančo (bronzové pásmo)
- Kytarová soutěž „Hradecké quitarreando“ 2017 T. Loskot (3. místo)
- Mezinárodní přehlídka amatérského divadla Jiráskův Hronov – inscenace divadelního
souboru Mladivadlo  „Jak daleko je daleko“
Mezinárodní projekty
- Koncertní zájezd do Francie  (29. 6. – 4. 7. 2017) do Montpellier. Hostitelem byla klavírní škola Ecole Rouvarel. Zájezdu se zúčastnilo 18 žáků a 3 pedagogové. 

http://www.zusltm.cz/

Litoměřická letní filharmonie
Litoměřická letní filharmonie (16. – 18. 6. 2017) organizovaná ZUŠ Litoměřice pod záštitou velvyslance České republiky ve Spolkové republice Německo Mgr. Tomáše Podivínského. Projektu se zúčastnili žáci a pedagogové z německých hudebních škol z Drážďan, Míšně, Radebeulu, Freibergu, českých ZUŠ Litoměřice, Libochovice a studenti Konzervatoře Teplice. Zapojeny byly také litoměřické pěvecké  sbory. Celkem se projektu zúčastnilo 127 hudebníků.

http://www.zusltm.cz/index.php/akce/projekty/litomericka-letni-filharmonie/litomericka-letni-filharmonie-2017

divadlo:

Klub ochotníků a přátel loutkového divadla
V repertoáru jsou klasické loutkové pohádky, hádanky a písničky, spolek hraje pro MŠ,  ZŠ, kulturní domy i divadla, vystupuje na jarmarcích a dobových slavnostech, mikulášských nadílkách, dětských  dnech aj.
Pořádá akce v celém regionu:  Litoměřice, Lovosice, Roudnice, Štětí,  Děčín, Liberec, Praha, Ústí nad Labem aj.

https://www.svatovo-dividlo.cz/

Hynkovo hravé divadlo
- divadlo litoměřických ochotníků

https://www.facebook.com/Hynkovo-hrav%C3%A9-divadlo-os-145451668800887/

 • 8.3.G Mobilita místních umělců, uměleckých skupin a kulturních produktů ?
  ANO
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Kvalita vystoupení místních sborů je vysoká a pravidelně reprezentují město Litoměřice na národní i mezinárodní úrovni.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Mobilita místních úmělců je velmi rozvinutá, počet cest umělců za hranice města roste, stejně tak je město oblíbeným cílem umělců z jiných měst a zemí.

Meziměstká a mezinárodní kulturní spolupráce může mít velký dopad na renomé města i kvalitu místních obyvatel, pokud tento potenciál dokáže město dobře zužitkovat.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Jihlava vítá prezentaci místních uměleckých skupin či produktů za hranicemi vlastního regionu. Dotacemi podporuje prezentaci místních uměleckých uskupení a produkce v rámci zahraničních kulturních projektů - v roce 2015 finančně podpořilo např. koncertní cestu Jihlavského smíšeného sboru Melodie na 20. mezinárodní sborový festival v Provence ve Francii, v roce 2016 účast Pěveckého sdružení Campanula, z. s. na pěveckém festivalu v italském městě Savigliano či výměnu zkušeností jihlavské skřipácké muziky Pramínku Jihlava, o. s. s německými “skřipáky” při setkání vě městě Neckarzimmern. Pravidelně probíhají ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu.

http://www.campanulajihlava.cz/ckoncerty.php?nadpis=Koncerty,%20nejbližší%20aktivity&&teleso=C&&jazyk=cz

http://praminekjihlava.cz/blogpost/iglauer-musikanten-in-neckarzimmern/

https://www.facebook.com/JSPS-Melodie-Jihlava-458323874199720/

Organizátoři tzv. významných kulturních akcí, jež mají nadregionální přesah, se pravidelně účastní kulturních projektů, jež mají spojitost s jejich zaměřením, mimo město Jihlavu, mnohdy v zahraničí (např. pravidelná účast organizátorů Jihlavského havířského průvodu na setkání hornických měst, prezentace vítězných filmů Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava na zahraničních filmových přehlídkách apod.), řada jihlavských hudebních i divadelních uskupení vystupuje na festivalech mimo kraj Vysočina (Divadlo T.E.J.P., divadlo DE FACTO MIMO, pěvecké sdružení Campanula, taneční spolek Hotch-Potch ad.).

ŽADATEL OKRUH NÁZEV AKCE TERMÍN DOTACE POČET ZAPOJENÝCH UMĚLCŮ
Opera mladých - Jakub Pustina mimo výzvy Koncert vítězů mezinárodní pěvecké soutěže Jakuba Pustiny 7.5.2013 23 000 5 osob
Pramínek Jihlava, o. s. Reprezentace Reprezentace v rámci projektu Festival "Melodie Orientu" Samarkand, Uzbekistán  1.8.2013 35000 7 osob
Pramínek Jihlava, o. s. Reprezentace Nominace na reprezentaci ČR na šesti folklorních festivalech v Mexiku září - říjen 2014 60 000 30 osob
Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie Reprezentace Koncertní cesta JSPS Melodie na 20. mezinárodní sborový festival v Provence Francie červenec 2015 47 000 47 osob
Pěvecké sdružení Campanula, z. s. Reprezentace Účast na mezinárodním festivalu sborového zpěvu XXIV. Rassegna Internazionale di Canto Corale červen 2016 45 000 47 osob
Pramínek Jihlava, o. s.  Reprezentace Účast jihlavské skřipácké muziky na setkání německých skřipců Iglauer Musikantentreffen in Neckarzimmern duben 2016 8 000 4 osoby
 • 8.3.G Mobilita místních umělců, uměleckých skupin a kulturních produktů ?
  Město Jihlava podporuje mobilitu místních uměleckých uskupení a produkce v rámci neregionálních i zahraničních kulturních projektů. Dotačně tyto akce podporuje.

Hodnota indikátoru:

ANO

 

Město Jihlava podporuje mobilitu místních uměleckých uskupení a produkce v rámci neregionálních i zahraničních kulturních projektů. Dotačně tyto akce podporuje.

 

 

Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Mobilita místních subjektů je na odpovídající úrovni. 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Účastní se regionálních i celostátních, v některých případech mezinárodních přehlídek a festivalů. Mobility jsou podporovány z rozpočtu města formou dotace.

Kulturní mobility město podporuje a v některých případech také iniciuje. Město Kopřivnice dlouhodobě spolupracuje se svými partnerskými městy (Trappes ve Francii, Myszków v Polsku, Castiglione de Lago v Itálii). V roce 2016 navázalo město Kopřivnice spolupráci se slovenskými Bánovci nad Bebravou, v roce 2017 bylo podepsáno memorandum o spolupráci, na rok 2018 se připravuje podpis smlouvy o spolupráci mezi městy.

 • 8.3.G Mobilita místních umělců, uměleckých skupin a kulturních produktů ?

Příklady (http://www.koprivnice.cz/urad/dotace/dotace3OSK2015.pdf)

Příklady 2 (https://cs-cz.facebook.com/Tane%C4%8Dn%C3%AD-skupina-THARA-455990594454146/) – účastníkem mezinárodních soutěží je také taneční skupina Thara

Sebehodnocení +1

Mobilita místních umělců je městem podporována i iniciována, město samo iniciuje. Město je nositelem projektu podpořeného Evropskou unií.

Hodnocení oponenta +1

Kladně hodnotíme samostatný grantový program na mezinárodní spolupráci. 

8.4 Atraktivita a vzhled města

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 8.4 Atraktivita a vzhled města
Sebehodnocení 0
Trend nehodnoceno

Město systematicky pracuje na zlepšení vzhledu, a to nejen historického centra. Pečuje o opuštěné hroby, drobné sakrální stavby (křížky, kapličky). Problematiku reklamy řešíme s novým vedením města. V r. 2018 proběhl se Znojmem workshop v oblasti památkové péče, který se zabýval mj. i touto otázkou.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město má velmi dobře zpracované koncepční dokumenty k péči o vzhled města. Snaží se neustále zlepšovat vzhled města nejen pro místní, ale i pro cestovní ruch. Provozuje aplikaci, díky které mohou občané vznést podněty k veřejnému prostoru. Dlouhodobě je v řešení zkrášlení vývěsních štítů na náměstí

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 8.4 Atraktivita a vzhled města
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Z rozpočtu města je poskytována stabilní částka na Program MPR. Veřejnosti je umožněno uplatnit během diskuze veškeré své podněty. Za sledované období byl mobiliář města významně doplněn, jistá rezerva je v oblasti orientačního označení v rámci města. Město a ostatní subjekty se snaží zvyšovat atraktivitu města.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Péče o vzhled města má dobře zpracovanou koncepci, město na vzhled města vydává pravidelnou částku, občané mají standardní možnosti, jak se zapojit. 
Některé brownfieldy v centru města čekají na revitalizací.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 8.4 Atraktivita a vzhled města
Sebehodnocení +1

Došlo k celkovému zlepšení vzhledu centra města opravou budov

Hodnocení oponenta +1

Ve městě je zřejmá dlouhodobá práce na zkvalitňování vzhledu města. Doporučujeme více rozvíjet započatou práci na participativním zapojování občanů (nejen) do projednávání revitalizace veřejných prostranství.

Podporujeme revitalizaci areálu Modety s částečným zaměřením na kulturu. 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 8.4 Atraktivita a vzhled města
Sebehodnocení +1

Město Kopřivnice aplikuje městský marketing, reaguje na potřeby občanů. Ve městě vznikají nové produkty.

Hodnocení oponenta +2

Vzhled města je poměrně dobře zapracován do strategického plánu, kladně hodnotíme existenci Komise pro architekturu a urbanizmus. 

Je zřejmá velmi dobrá spolupráce s občany i se soukromým sektorem, neustále probíhá zatraktivňování vzhledu města, revitalizace veřejných prostranství a brownfieldů. Kladně hodnotíme participativní navrhování nových projektů i s hlasováním o šeky.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
8.4.1 Má město pro oblast atraktivity a vzhledu města konkrétní nástroje a strategické dokumenty?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Základním dokumentem je Územní plán.

Město má zpracován Strategický plán udržitelného rozvoje 2015-2013.

Město má zpracován Regulační plán MPZ, který v současné době aktualizuje.

Kvalitně zpracovaný: Program regenerace MPZ na roky 2013 - 2023: schváleno ZM 17.12.2012 usnesení č. Z/97/2012.

Vzhledem města se zabývá i Koncepce rozvoje cestovního ruchu. 

Výše uvedené dokumenty: http://www.chrudim.eu/aktualni-dokumenty/ds-1285/p1=1841

Město Chrudim získalo 50 tis. Kč výhru v krajském kole soutěže za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2011; dále 50 tis. Kč za vítězství v krajském kole soutěže za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2013, přičemž jsme zvítězili v celostátním kole a získali tak i 100 tis. Kč. od Ministerstva pro místní rozvoj ČR a zároveň titul Historické město roku 2013 a s tím související částku 1 milion Kč od MK ČR.

 • 8.4.A Písemné strategické dokumenty zabývající se atraktivitou a vzhledem města ?
  ANO

Město má propracovaný systém strategických dokumentů, v jejichž rámci se řeší i turistický ruch a atraktivita města.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město se snaží zvyšovat atraktivitu města, pečuje o jeho vzhled a to nejen pro vyšší a spokojenost obyvatel, ale také pro posílení cestovního ruchu.
Dle možností se město snaží realizovat podněty obyvatel, které získává na společných projednáváních. Ve městě jsou vytvářena místa pro spontánní setkávání občanů.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Vzhled města je řešen v několika koncepčních a strategických dokumentech.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Návrh vzhledu města je zapracován do Strategického plánu rozvoje Města Litoměřice – aktualizace plánu z roku 2012 s vizí, jak by mělo město Litoměřice vypadat v roce 2030 je dostupná na webových stránkách města. Cíl ze SPRM B.I Zajistit citlivý urbánní rozvoj a zkvalitňování obytného prostředí na sídlištích a v residenčních čtvrtích.
Dále byla aktualizována koncepce Programu regenerace MPR pro období 2015 - 2020 a schválena zastupitelstvem.

https://www.litomerice.cz/strategicky-plan

https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/2386-program-regenerace-mpr-litomerice-na-obdobi-2015-2020

 • 8.4.A Písemné strategické dokumenty zabývající se atraktivitou a vzhledem města ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Koncepce péče o historické centrum pro období 2015 - 2020.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Stabilně vysoká úroveň, žádné větší změny v koncepcích od r. 2015 nenastaly.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Od roku 1994 má město pro městskou památkovou rezervaci zpracován Program regenerace MPR (http://www.jihlava.cz/program-regenerace-mpr-jihlava/d-1637), který je průběžně aktualizován (a schvalován zastupitelstvem města).

V přípravné fázi jsou zpracovávány různé druhy projektové dokumentace (např. studie) – zelený okruh města, volnočasové areály apod.

Aktualizace je naplánována na rok 2017. V posledních letech je v rámci Programu regenerace MPR prováděna obnova zejména obnova vnějších plášťů budov (fasády, střechy, okna). Obnovována jsou i veřejná prostranství a technická infrastruktura (např. kašny na náměstí, Brněnská ulice).

Strategický plán ve své prioritní oblasti D: Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch řeší zvýšení atraktivity města jako turistického cíle. Naplňování daného cíle je sledováno prostřednictvím ročních akčních plánů a jejich vyhodnocení.

Probíhá příprava řešení vybraných veřejných prostranství prostřednictvím územních studií zadaných formou architektonické soutěže.

 

 • 8.4.A Písemné strategické dokumenty zabývající se atraktivitou a vzhledem města ?
  ANO

 

 

Sebehodnocení +1

Došlo k celkovému zlepšení vzhledu centra města opravou budov

Hodnocení oponenta +1

Vzhled města je dobrý, pozitivně hodnotíme zpracování zmíněných analýz. Dooručujeme aktualizaci Programu regenerace MPR: 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Oblast atraktivity a vzhledu města je samostatnou oblastí Strategického plánu města Kopřivnice. Vedle Strategického plánu a akčních plánů má město zpracovanou marketingovou strategii města Kopřivnice. Dalšími důležitými dokumenty této oblasti jsou: projekty Revitalizace centra města Kopřivnice – studie řešení území byla projednána s veřejností v roce 2016, nyní jsou prováděny projektové práce. Regenerace sadu E. Beneše včetně rekonstrukce Ringhofferovy vily. Důležitým dokumentem je také zpracovaný cyklogenerel.

Konkrétním nástrojem pro oblast propagace města jsou také Turistický informační portál (http://www.lasska-brana.cz/) a Informační portál Lašské brány Beskyd (http://www.lasska-brana.cz/infoportal/) s databázemi subjektů v obcích Kopřivnice, Štramberk, Příbor a Hukvaldy.

Přidanou hodnotou atraktivity města je spolupráce v rámci Lašské brány Beskyd, kterou tvoří Kopřivnice, Štramberk, Příbor a Hukvaldy. Obce na základě smlouvy o spolupráci schválené svými zastupitelstvy spolupracují při společné propagaci a prezentaci a při tvorbě společných turistických produktů.

 • 8.4.A Písemné strategické dokumenty zabývající se atraktivitou a vzhledem města ?
Sebehodnocení 0

Město pokračuje v implementaci městského marketingu, realizuje aktivity definované v Marketingové strategii města a pravidelně sleduje a řídí mediální obraz města uvnitř i navenek. Identifikujeme potřebu marketingovou strategii aktualizovat.

Hodnocení oponenta +1

Ze strategických dokumentů a studií je zřejmý aktivní práce na zlepšování vzhledu města.

8.4.2 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů města v oblasti vzhledu města, projednávání investičních záměrů města (zvyšování kvality politické kultury)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Každý rok připravujeme pro veřejnost veřejné projednání Desatera problémů města Chrudim. Zde mohou občané pracovat v jednom týmu s odborníky i na oblast kultury a předat své připomínky a náměty k této oblasti. Ty jsou posléze řešeny. Rada města jmenovala kulturní komisi, která se také touto problematikou zabývá. Zápisy z jednání komisí (z aktuálního roku) jsou k dispozici na webových stránkách města: http://www.chrudim.eu/vybory-a-komise/ds-1092/p1=1113

Od roku 2011 připravujeme i velké veřejné projednání Desatera problémů pro mladou generaci. Řeší se např. společně takto problematika letního kina, koncertů pod širým nebem, nová pobočka knihovny apod. Pro veřejnost jsou při jakékoliv regeneraci připravovány kulaté stoly či plánovací setkání. Veřejnost se jich účastní a stává se tak i spolutvůrcem projektu. Projednávání se účastní i architekt města a případně zpracovatel studií. Pro veřejnost jsou při jakékoliv regeneraci připravovány kulaté stoly či plánovací setkání. Veřejnost se jich účastní a stává se tak i spolutvůrcem projektu. Projednávání se účastní i architekt města a případně zpracovatel studií. Toto metodou vznikla a byla připomínkována např. studie Červené studánky či Červené kapličky, parku Republiky, diskuse o revitalizaci parku okolo kostela sv. Michala. 

http://www.chrudim.eu/planovani-s-verejnosti/ds-1162/p1=1970

Provoz letního kina – výpůjčka NNO a aktuálně zejména studie využitelnosti areálu Letního kina. Informace o dalším postupu akce "Letní kino Chrudim - Restart".

http://www.chrudim.eu/restart-letniho-kina/d-1755/p1=1674

Na začátek malé shrnutí - po rozporech v průběhu zpracování studií letního kina   se uskutečnilo plánovací setkání "Restart letního kina" a následně dotazníkové šetření, které dalo prostor i těm, kteří se plánovacího setkání nemohli zúčastnit. Ve své podstatě se začalo od čistého stolu. Ze setkání a dotazníkového šetření zpracoval nezávislý facilitátor a koordinátor Ing. arch Petr Klápště "Výstup participace veřejnosti pro tvorbu návrhů". Výstup je přístupný (odkaz na webové stránky) a byl podkladem pro pracovní skupinu, jejímž úkolem bylo sestavit zadání pro nový projekt areálu. Pracovní skupinu zastupovali na straně jedné zástupci spolku MaChr ve složení Richard Herbst, Stanislav Novotný, Jan Axmann a František Pilný a na straně druhé zástupci města, architekt města, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje.  Nezávislým koordinátorem byl při pracovních schůzkách opět Ing. arch. Petr Klápště, který dohlížel na to, aby pracovní skupina vycházela z výstupu participace. Pracovní skupina vydiskutovala a po vzájemné dohodě sestavila zadání pro Ing. arch. Škardu, který v souladu se zadáním zpracuje minimálně dvě varianty návrhu možného řešení letního amfiteátru v parku.

http://www.chrudim.eu/restart-letniho-kina/d-1755/p1=1674

Od března r. 2018 město provozuje aplikaci "Všímálek" - občané mohou pomocí chytrých telefonů vyfotit a poslat na radnici upozornění na jakýkoliv nedostatek v prostorách města (rozbité chodníky, posprejované památky i domy, rozházené odpadky…)

 • 8.4.B Participace občanů na záměrech města týkající se vzhledu města. ?
  Při většině investičních záměrů má veřejnost možnost vznesení připomínek. Veřejnost se aktivně účastní i pravidelných schůzek se starostou. Město systematicky řeší vzhled ulic, náměstí i jednotlivých staveb, a to nejen v centru města. Finančně podporuje i vlastník objektů (Římskokatolickou církev pravidelně; ostatní fyzické osoby). Řešení lepšího vzhledu reklamních poutačů v centru města je aktuálně řešeno s novým vedením města. Informace jsme si v r. 2018 vyměňovali s partnerským městem Znojmo díky workshopu památkové péče.
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Veřejnosti je umožněno uplatnit během diskuze veškeré své podněty. Většina investičních záměrů je projednávána s veřejností.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má systém strukturovaného dialogu s občany a návrhy zavádí do praxe, iniciuje veřejné debaty (např. restart letního kina), provozuje mobilní aplikaci pro podněty občanů.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Občané mají možnost účastnit se pravidelných diskuzních fór "Desatero problémů Litoměřic", kde je řešena tematická oblast kultura - viz 8.1.10.
Roku 2014 proběhla 2 veřejná projednávání investičního záměru o budoucnosti areálu městského pivovaru a budoucnosti areálu kasáren pod Radobýlem Zájemci diskutovali se zástupci města a architekty o transformaci v plnohodnotnou charakteristickou část města.

K tématu kasáren byla vypsána architektonická soutěž, v únoru 2015 byl odbornou komisí vybrán vítěz soutěže.

Městská tržnice

V roce 2015 byl s veřejností projednán Návrh na revitalizaci městské tržnice v centru města - realizace začala na podzim roku 2017, dokončení 1. polovina 2018.

https://www.litomerice.cz/aktuality/3175-navrh-na-zruseni-trznice-neziskal-mezi-lidmi-podporu

Jiráskovy sady

Občané Litoměřic měli opakovaně příležitost se vyjádřit k obměně a revitalizace Jiráskových sadů. Proměna byla dokončena v roce 2015.

Více viz https://www.promenypromesta.cz/cz/novinky/article/50/jiraskovy-sady-litomericky-central-park.html, http://cestamipromen.cz/promeny-2017/647-litomerice-jiraskovy-sady

V roce 2017 za ni Litoměřice získaly titul Park roku 2017 - http://www.szuz.cz/cs/hlavni-menu/akce/park-roku/2017/, http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/jiraskovy-sady-v-litomericich-ziskaly-titul-park-roku-2017/1536217

 

Revitalizace pokratického sídliště

Město také pravidelně s občany diskutovalo jednotlivé etapy revitalizace sídliště Pokratice.

Více viz https://www.youtube.com/watch?v=uxP16Xr8irg

https://www.youtube.com/watch?v=Yk-P0ileqdk

https://www.litomerice.cz/aktuality/3875-obyvatele-pokratickeho-sidliste-resili-treti-etapu-revitalizace

https://www.litomerice.cz/aktuality/6144-promena-pokratickeho-sidliste-pokracuje,

 

Startovací byty

Startovací byty jsou obyvateli Litoměřic požadovány dlouhodobě, téma se pravidelně objevuje při veřejných fórech Desatero problémů. Proto byla již dříve připravena rekonstrukce brownfieldu kasáren Jiřího z Poděbrad na startovací byty. Žádost o jejich podporu uspěla v roce 2018 v programu Ekoinovace SFŽP, proto byl projekt diskutován v únoru 2018 s veřejností: https://www.youtube.com/watch?v=Z71DB1NIgck

 

Participativní rozpočet

Každý rok mají obyvatelé možnost navrhnout realizaci projektu v rámci participativního rozpočtu, ve kterém navrhují projekty na veřejných prostranstvích, které může veřejnost využívat, více také na https://dobrapraxe.cz/cz/tema/litomerice-participativni-rozpocet-litomerice-modelove-reseni-nejen-pro-zdrava-mesta, http://alternativazdola.cz/tag/litomerice/, http://www.participativnirozpocet.cz/litomerice

Participativní rozpočet byl poprvé vyhlášen na konci roku 2015 - http://www.participativnirozpocet.cz/node/96

 

V následující letech zvítězily tyto projekty:

2016 – Lanové centrum na Mostné hoře- https://www.zdravamesta.cz/cz/videogalerie/litomerice-participativni-rozpocet-podruhe

2017 – Bosá stezka u ZŠ U Stadionu - https://www.zdravamesta.cz/cz/videogalerie/litomerice-na-zs-u-stadionu-vznikla-bosa-stezka

2018 – Zelená oáza - http://litomericko24.cz/tagy/participativni-rozpocet/, https://www.litomerice.cz/aktuality/7096-z-asfaltove-plochy-skoly-ma-vzniknout-zelena-oaza

 

 • 8.4.B Participace občanů na záměrech města týkající se vzhledu města. ?
  ANO
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Veřejnosti je umožněno uplatnit během diskuze veškeré své podněty.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Občané si již zvykli aktivně se zapojovat do rozhodovacích procesů, diskutovat o záměrech města i sami navrhovat projekty ke zlepšení vzhledu města a využití nevyužitých prostor.
Město je v situaci, kdy se může zamýšlet nad vývojem nových nástrojů a metod pro aktiviní participaci obyvatel, včetně zapojení moderních technologií.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Úřad územního plánování ve spolupráci s firmou T-MAPY vytvořil webovou aplikaci Připomínkování Územních Plánů (PUP), která umožňuje interaktivně projednávat návrhy územních plánů. Zároveň mají občané možnost zadávat k vznikajícímu dokumentu své námitky a připomínky. Ty jsou následně vyhodnocovány pořizovateli územních plánů a případně postoupeny k dalšímu zapracování. Celá aplikace pracuje na bázi geoinformačních technologií.

Připomínkování Územních Plánů (PUP):

http://www.jihlava.cz/pripominkovani/d-489726/p1=76231

Fórum Zdravého města – Řešení největších problémů města 2014/2015:

http://www.google.cz/url?url=http://www.jihlava.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx%3Fid_org%3D5967%26id_dokumenty%3D506461&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi3t8X6q8LMAhUHWhQKHScaBNAQFggWMAE&usg=AFQjCNG1J3KA_wNXBFTeFeKc3FB5E7s2tQ

Jelikož se v diskusním fóru jednak moc nediskutovalo, a když, tak povětšinou anonymně a vulgárně a smysluplných příspěvků bylo minimum, bylo v rámci nové struktury webových stránek od diskuzního fóra upuštěno.
I nadále se na adrese https://www.jihlava.cz/diskuze/ objevují nové příspěvky (adresa je dohledatelná přes vyhledávač). Tiskovému mluvčímu chodí nadále upozorňování na nové příspěvky, ke kterým se průběžně vyjadřuje. 
OI s příspěvky více nepracuje.

Zapojení veřejnosti do vznikající integrované strategie IPRÚ:

http://www.jihlava.cz/aktuality/d-501654/p1=88407

 

 • 8.4.B Participace občanů na záměrech města týkající se vzhledu města. ?
  Hodnota indikátoru: ANO Projekty revitalizace panelových sídlišť (Královský vršek, Březinova) byly s občany projednány na veřejném jednání. Relevantní připomínky byly do předmětných projektů zapracovány. Občané mají dále prostor vyjádřit se k záměrům města na diskusním fóru v rámci webových stránek města: http://www.jihlava.cz/diskuze/

Hodnota indikátoru:

ANO

Projekty revitalizace panelových sídlišť (Královský vršek, Březinova) byly s občany projednány na veřejném jednání. Relevantní připomínky byly do předmětných projektů zapracovány.

Občané mají dále prostor vyjádřit se k záměrům města na diskusním fóru v rámci webových stránek města:

http://www.jihlava.cz/diskuze/

Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Dobré zapojování veřejnosti do územního plánování a péče o vzhled města.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město má propracovaný systém poskytování informací a prezentace projektů. Projekty jsou prezentovány na webu města, v Kopřivnických novinách, v Kabelové televizi. Město má zřízenou pozici tiskový mluvčí. Projekty jsou projednávány s veřejností na veřejných fórech ve veřejných prostorách a na veřejných prostranstvích. Projekty jsou vystaveny na veřejně-přístupných místech. Při prezentaci projektů mohou občané pokládat otázky vedení radnice, odborným pracovníkům nebo také vhazovat dotazy do schránek. Na veřejných setkáních je přítomen odborník i facilitátor. Jsou využívány kampaně. Pro zjišťování názorů občanů na záměry města je využíván také průzkum veřejného mínění, prováděný co dva roky odbornou firmou.

V rámci veřejného fóra, které hledá aktuální problémy a příležitosti města Kopřivnice mohou diskutující u jednotlivých pracovních stolů podat návrh na aktivitu, kterou by rádi realizovali. Jedná se o nenáročné, realizovatelné aktivity. U každého stolu je identifikovaná jedna taková aktivita a tyto aktivity poté soutěží o přidělení šeků v hodnotě 10 tis. a 5 tis. Kč. O přidělení šeků hlasují všichni zúčastnění v sále.

 • 8.4.B Participace občanů na záměrech města týkající se vzhledu města. ?
Sebehodnocení +1

Město otevřeně komunikuje se svými občany a projednává s nimi své záměry.

Hodnocení oponenta +1

Velmi dobrá úroveň spolupráce s občany. Kladně hodnotíme participativní navrhování nových projektů i s hlasováním o šeky.

8.4.3 Jak probíhá údržba, obnova a doplňování městského mobiliáře – lavičky, sochy, kašny, koše, info plochy, stojany na kola, orientační tabule, info tabule o pamětihodnostech, pamětní desky, pomníky? Existují ve městě další počiny, které zvyšují atraktivitu a vzhled města a estetickou kvalitu veřejného prostoru?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Pamětní desky, informační tabule k hrobům významných osobností, nové busty, úprava pohřebiště vojáků z 1. sv. války... tyto aktivity vznikají na základě podnětu z jednání Historické a letopisecké, popř. Kulturní komise, spolupráce se Státním okresním archivem atd. Odbor školství a kultury ve spolupráci s dalšími odbory MěÚ pak zajistí začlenění akce do rozpočtu na příslušné období a zajistí faktickou realizaci akce (výtvarníky, instalaci, proplacení).

rozpočet města 2014 250 tis. Kč na Chrudimský pantheon (busty); 100 tis. Kč na opravu soch a portálů; 50 tis. Kč na opravu hrobů významných osobností; oprava hrobky rodiny Rozvodovy 193 tis. Kč; 2015 20 tis. Kč na pamětní desky; na opravu soch a portálů 100 tis. Kč a na opravy hrobů významných osobností 100 tis. Kč; 2016 20 tis. Kč pamětní desky, 50 tis. Kč informační tabulky k hrobům; na opravu soch a portálů 100 tis. Kč a na opravy hrobů významných osobností 100 tis. Kč

2015: restaurování sochy Kalioppé v městském parku 250 tis. Kč, oprava soch a portálů 100 tis. Kč., oprava a statické zajištění nejstarší části hrady 5 mil. Kč;

2016: údržba odpočinkových míst (lavičky, cesty...) 91 ti. Kč, oprava soch a portálů 100 tis. Kč, oprava kapličky ve Vestci 139 tis. Kč (z toho 40 tis. Kč dotace Pardubického kraje).

2017: údržba odpočinkových míst 588 ti. Kč, oprava pomníku Transport síly 72 tis. Kč. opravy soch a portálů 100 tis. Kč, oprava kapličky ve Vestci 129 tis. Kč (z toho 50 tis. Kč dotace Pardubického kraje).

2018: údržba odpočinkových míst 233 ti. Kč, realizace nového venkovního betlému, opravy soch a portálů 100 tis. Kč, oprava Novoměstské kašny 309 tis. Kč, oprava kapličky ve Vestci 179 tis. Kč (z toho 40 tis. Kč dotace Pardubického kraje), rekonstrukce pomníku padlým ve Vlčnově (místní část) 194 tis. Kč (z toho 97 tis. Kč dotace z Pardubického kraje.

Je zpracován pasport laviček a odpadkových košů, obměna probíhá průběžně nebo dle požadavků veřejnosti.

Připravujeme koncept sjednocení mobiliáře v centru vč. stojanů na kola, květináčů, košů, informačních zařízení atd. formou jednoduchého manuálu, který by úřad mohl snadno používat.

Mimo udržování stávajícího stavu jsou aktivně vyhledávána místa, historické události, připomínka osobností důležitých pro kulturu města.

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče má ve své rozpočtové kapitole vyčleněny prostředky na obnovu a novou instalaci informačních tabulí k památkovým objektům, hrobům významných osobností.

Od března r. 2018 město provozuje aplikaci "Všímálek" - občané mohou pomocí chytrých telefonů vyfotit a poslat na radnici upozornění na jakýkoliv nedostatek v prostorách města (rozbité chodníky, posprejované památky i domy, rozházené odpadky…)

 • 8.4.C Veřejná místa pro spontánní setkávání ?
  Údržba probíhá přes Odbor investic, popř. Odbor správy majetku, tyto odbory mají ve své rozpočtové kapitole vyčleněny prostředky. Část akcí jde přímo přes rozpočet Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče.
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město dbá na obnovu inventáře, instalaci tabulí a opravy plastik a památníků. Dobrým počinem bylo zavedení aplikace "Všímálek", která umožní pružnější reakce a rychlejší opravy.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město dbá na obnovu inventáře, instalaci tabulí a opravy plastik a památníků, neustále zlepšuje systém péče.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

O pamětihodnostech města Litoměřice informuje zájemce na Mírovém náměstí  informační tabule s mapou města, která byla zmodernizována a doplněna o audio mapu. Mapa nyní poskytuje bez ohledu na denní dobu turistům ve třech jazycích praktické informace. Mapa obsahuje letecký snímek Litoměřic a přehlednou mapu s diodovým navigačním systémem.

2014 - Střelecký ostrov – revitalizace v okolí Letního kina – vybudování herních prvků pro děti a  místa pro aktivní seniory, ve 2017 dále rozšířeno
2017 - Sochařské sympozium -  Střelecký ostrov – doplněn o vytvořená díla účastníků sympozia.
Další dvě díla budou instalována v souvislostí s revitalizací Palachovy ulice a Městské tržnice v centru města.

 • 8.4.C Veřejná místa pro spontánní setkávání ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Za sledované období byl mobiliář města významně doplněn, jistá rezerva je v oblasti orientačního označení v rámci města.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Stav je dlouhodobě dobrý, jen orietační systém je na stejné úrovni jako před 3 lety. 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Obnova mobiliáře probíhá průběžně v rámci schváleného rozpočtu města. Jedná se buď o prostou obnovu na základě aktuální potřeby nebo z podnětu občanů nebo v rámci projektů revitalizace veřejných prostranství.

Lavičky, vývěsky, stojany na kola, obnova památek = dle schváleného Rozpočtu města pro daný rok v rámci revitalizace veřejného prostranství.

Pevné lavičky se doplňují na základě podnětů občanů, opravy jsou prováděny průběžně. Přenosné lavičky má město v určitém počtu a doplňují se pouze za rozbité neopravitelné kusy. Obnova kulturních památek probíhá soustavně a je omezena rozpočtem – doplňování nových probíhá zřídka kdy, většina info ploch je pronajata soukromým subjektům, vývěsky ve správě města jsou opravovány průběžně a doplňovány dle požadavků vedení města (příští rok se budou měnit ve všech okraj. částech města Jihlavy), Stojany na kola jsou průběžně doplňovány u velkých dětských hřišť – ve středu města jsou plánovány další cyklostojany.

V rámci projektů revitalizace nebo regenerace veřejných prostranství (viz výše) jsou prostory nově vybaveny a doplněny mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, informační tabule, sochy, herní a naučné prvky).

V roce 2013 byly v centru města vyznačeny tři naučné stezky (Hudební osobnosti Jihlavy, Pivovarská naučná stezka a Jihlavské pevnosti). Součástí projektu bylo umístění informačních tabulek na domy a vydání propagačních materiálů).

Z iniciativy Spolku pro navrácení sochy TGM do Jihlavy, o.s. a ve spolupráci s městem byly v Jihlavě umístěny dvě nové sochy. Jednak socha T.G. Masaryka a jednak památník   17.listopadu nesoucí název „Klíče“. Město umísťuje na domy, kde žili, případně působili významné osobnosti pamětní desky.

 • 8.4.C Veřejná místa pro spontánní setkávání ?
  Rekonstrukce ZUŠ a DDM. Vznik Sportovně relaxačního centra Český mlýn, Park Gustava Mahlera a revitaliizace dalších veřejných prostranství - viz. projekty 8.2.3

Hodnota indikátoru:

 

 

Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Dobrá situace. 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Obnovu klasického mobiliáře provádí společnost vlastněná městem SLUMEKO, s. r. o. Rozšiřování mobiliáře probíhá v rámci rekonstrukcí nemovitostí a ploch. Pomníky a sochy udržuje a opravuje odbor majetku města, dále jsou pravidelně opravovány a udržovány čestné válečné hroby. Kontrola památek, soch, pamětních desek a uměleckých děl probíhá každoročně. Informační a plakátovací plochy byly rekonstruovány a jsou udržovány stálou vylepovací službou. Pamětní desky jsou odhalovány při významných příležitostech a výročích. Informační tabule jsou doplňovány při budování cyklotras, rekonstrukci památek a v souvislosti s vybudováním atraktivit v cestovním ruchu. Vnitřní informační systém města je obnoven a v těchto letech probíhá jeho doplnění, každým rokem je instalován určitý počet směrovníků.

V závislosti na ročním období je ve městě doplňována květinová výzdoba. Květníky jsou umístěny na veřejných prostranstvích na sloupech veřejného osvětlení, jsou osazovaný plochy uvnitř kruhových objezdů. V čase adventu zdobí město vánoční výzdoba. Vánoční výzdoba je každoročně doplňována.

 • 8.4.C Veřejná místa pro spontánní setkávání ?

Město pokračuje v budování nových veřejných hřišť. Nové prostranství pro setkávání bylo vytvořeno v roce 2015 v rámci Integrovaného plánu rozvoje města pro obytnou zónu Kopřivnice-Jih, kdy byl vhodně využit prostor u Muzea Fojtství. Město Kopřivnice koupilo strategicky umístěné házenkářské hřiště v centru města. Prostor bude revitalizován na volnočasovou zónu. V roce 2015 byla realizovaná přístavba krytého bazénu v Kopřivnici. V roce 2016 byla realizována modernizace prostor zimního stadiónu zaměřená na návštěvníka.

Bezesporu největšími kopřivnickými akcemi jsou Kopřivnická pouť konaná v centru města a v Sadu E. Beneše a Kopřivnické dny techniky, konané v areálu TATRA TRUCKS, a. s.

Nové prostory zabezpečily také soukromé subjekty – Vila Machů, AUTO MOTO MUZEA Oldtimer Kopřivnice, revitalizovaný objekt v parku občanským sdružením Purpura (odkazy v části 8.1).

Sebehodnocení +1

Ve městě je jasně daná odpovědnost za údržbu a obnovu městského mobiliáře, turistických informačních systémů a dalších atributů, které zvyšují estetickou kvalitu veřejného prostoru.

V Kopřivnici vznikají nová veřejná místa pro veřejná setkávání a taktéž nové kulturně-společenské produkty v podobě akcí.

Hodnocení oponenta +1

Velmi dobrý stav.

8.4.4 Využívá město kulturu při revitalizaci brownfields a dalších rozvojových projektech?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Brownfields - nejsou ve vlastnictví města, ale mají své soukromé majitele.

Součástí Územního plánu je i využití starých brownfields pro realizaci nových firemních objektů, včetně kompletní infrastruktury. Brownfields jsou obsaženy v ÚPD. Ve městě všechny brownfields mají konkrétní majitele, kteří mají záměry v těchto lokalitách a postupně je realizují. Město s těmito subjekty aktivně spolupracuje a monitoruje jejich aktivity. Průběžně probíhá v rámci finančních možností města rekonstrukce komunikací i sítí a to i ve spolupráci s majiteli zařízení a sítí.


Příklady rekonstruovaných brownfields:

SIAG CZ je významným dodavatelem komponent zařízení na výrobu takzvané „čisté energie“, vznikl na pozemku bývalé Transporty Chrudim.

TMT - zrekonstruovaný brownfield firmy zabývající se Transportní a manipulační technikou, který při vyhlašování ocenění Průmyslová zóna roku 2005“ získal první místo v kategorii Brownfields roku.

Pivovar – Dům pro seniory a vzdělávací centrum - uskutečněna první etapa revitalizace

Nyní je připravena studie na rekonstrukci dalších 6:
•VCES – bydlení v návaznosti na Městský park - proběhla první etapa revitalizace - https://www.chrudimpark.cz/
•DEPO - přesun 2 nových firem do území a přístavby k jedné stávající hale,
•areál bývalých sladoven – bydlení, administrativa
•areál bývalé Dřevovýroby Ficek - probíhá výstavba první etapy bytových domů - http://www.kopanickymlyn.cz/
•Evona - zahájení regenerace
•areál bývalých Sladoven - připravena studie využití a zahájeny projektové práce na dopravním napojení lokality

 • 8.4.D Kultura jako faktor rozvoje území ?
  NE
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Z hlediska platného územního plánu jsou plochy brownfields využívány k jiným účelům.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

S brownfieldy město pracuje v územním plánu, jsou v soukromých rukou.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Revitalizace objektu VUSS pro zázemí ZUŠ Litoměřice

Již od roku 2015 město aktivně pracuje s vedením ZUŠ Litoměřice za účelem využití "brownfieldu", resp. budovy bývalé VUSS (armáda), pro účely jejího využití jako nového zázemí ZUŠ Litoměřice. Na základě projektu by nová budova disponovala kompletním vybavením včetně koncertního, divadelního a tanečního sálu, výtvarného ateliéru s odbornými učebnami pro kompletní výuku realizovanou prostřednictvím této příspěvkové orgnizace města. V současné době působí v několika objektech na Masarykově ul. a v zázemí domu kultury (taneční obor). PD je zpracována a vzhledem k výši celkové investice cca 50 mil. Kč, hledá vhodný dotační titul na spolufinancování tohoto projektu.

Objekt bývalého pivovaru

Město v roce 2016 provedlo na vlastní náklady kompletní opravu střechy této dominanty v historickém jádru města a nadále aktivně vyhledává dotační příležitosti pro dokončení jeho rekonstrukce. V současné době je zajištěna podpora z MMR pro budoucí využití levé části objektu, kde je plánován minipivovar a sklářská dílna s expozicí a sklářskými aktivitami pro návštěvníky města.

 • 8.4.D Kultura jako faktor rozvoje území ?
  ANO
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Je zpracovaná PD na využití VUSS pro zázemí ZUŠ Litoměřice,  hledáme vhodné dotační příležitosti.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Oproti minulému auditu vítáme určitý posun v revitalizaci pivovaru, doporučujeme jasně specifikat vhodný obsah pro celý objekt. 
Přejeme hodně zdaru při dalších projektech oživujících brownfieldy města.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Doposud město nevyužívalo. v roce 2017 jsou v rámci kulturní startegie připravovány projekty k využití brownfields (bývalý areál továrny Modeta - Stříbrné údolí).

 • 8.4.D Kultura jako faktor rozvoje území ?
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

Pozitivně hodnotíme plán revitalizace areálu Modety s navázáním na výstupy kulturni koncepce i jiných analýz města. 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V roce 2016 uzavřely Město Kopřivnice, Moravskoslezský kraj, Muzeum Novojičínska, TATRA TRUCKS, a. s. a Národní technické muzeum Memorandum o spolupráci při ochraně a popularizaci technických památek a industriální historie moravskoslezského regionu. Smyslem je spolupráce při realizaci projektu nového Technického muzea automobilů značky Tatra v Kopřivnici. Nové muzeum bude realizována ve staré nepoužívané hale v areálu TATRA TRUCKS, a. s.

Zdevastovaný objekt v Sadu E. Beneše byl v roce 2016 zrekonstruován na kulturní prostor. Dožívající vila MUDr. Ignáce Bönische byla zrekonstruována soukromým investorem na Vilu Machů nabízející kulturní programy.

 • 8.4.D Kultura jako faktor rozvoje území ?
Sebehodnocení +1

Město podporuje revitalizaci bownfields pro kulturní účely.

Hodnocení oponenta +2

Velmi dobrý stav. Oceňujeme, že ve městě probíhají projekty revitalizace i z iniciativy soukromého sektory a že město monitoruje tyto soukromé aktivity monitoruje a podporuje.

...přehled aktuálních kompletních Auditů