• naše weby..
 • ..
 • .
Téma

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Porovnání měst

Zajímá Vás, jak města porovnat z pohledu udržitelného rozvoje?
Podle jakých kritérií či oblastí?
Díky těmto Auditům udržitelného rozvoje naleznete odpovědi
na otázky...

Jak témata řeší různá města?
Jak vnímají své silné a slabé stránky a jak je vidí externí experti?
Jak měří aktuální stav a s jakými daty pracují?
Kde jsou excelentní výsledky a inspirace pro ostatní?

Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost
Rozbalit všechna +

8 Kultura a volný čas

8.1 Vztah města ke kultuře

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 8.1 Vztah města ke kultuře
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Jihlava rozvíjí kulturu na základě komunitně zpracované Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlava 2017 – 2024. Výdaje města na záležitosti kultury každoročně stoupají, jak v oblasti přímých výdajů na kulturní akce, kde je pořadatelem města, tak i na dotační programy, kterými podporujeme další pořadatele. Podle jejich potřeb a podnětů aktualizujeme dotační programy.

Na základě Strategie je postupně aktualizován systém dotací do kulturní oblasti. Vzniká skupina významných projektů nazvaná Jihlavské rodinné stříbro. Pojem Jihlavské rodinné stříbro má radou schválenou definici a upravuje fungování kulturních projektů, které jsou pro město zásadní. 

Město klade velký důraz na připomenutí aktuálních výročí, například sto let republiky akcí Proletí století nebo třiceti let od Sametové revoluce akcí Svobodná třicítka. Na nejbližší dva roky připadá dvojí kulaté výročí narození a úmrtí významného jihlavského občana Gustava Mahlera. 

Město Jihlava nezřizuje žádné větší kulturní instituce typu kulturního domu, ale fungující krajské nebo soukromé instituce například Dům kultury odborů, Divadlo otevřených dveří, Horácké divadlo apod. dotačně podporuje.

Důraz klademe na komunikaci se všemi kulturními aktéry. Od roku 2017 se pravidelně schází představitelé vedení města s kulturními aktéry na setkání nazvaném Pěstírna.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Kultura v Jihlavě je na špičkové úrovni a trend je v posledních letech velmi pozitivní. Město navázalo během participativní tvorby strategie kultury dialog a velmi dobrou spolupráci se všemi kulturními aktéry ve městě a vnímá kulturu nejen jako zábavu, ale také jako důležitý městotvorný faktor a nástroj ke komunitnímu rozvoji, dobrým sousedským vztahům, i jako vizitku města směrem ven.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 8.1 Vztah města ke kultuře
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Vztah města ke kultuře  obecně se jeví jako velmi dobrý. Město má pro poskytování kulturních služeb včetně služeb knihovny a poskytování služeb informačního centra zřízenou příspěvkovou organizaci. Současně je město spoluzakladatelem obecně-prospěšné společnosti Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s. V rámci této společnosti se podílí na provozu čtyř muzejních expozic, přičemž městské muzejní expozice každoročně významně dotuje z městského rozpočtu. Ve městě vznikly v posledních letech nové kulturní prostory. Další kulturní prostory jsou v realizaci – v Kopřivnici se staví nové muzeum automobilů značky Tatra. Jedná se o významný projekt Moravskoslezského kraje a Tatry Trucks, a. s. , jehož je město významným partnerem.

Ve městě není identifikována absence kulturní služby pro žádnou z cílových skupin.

Výdaje města do oblasti kultury se meziročně zvyšují. Město realizuje, spolupracuje na realizaci, nebo se chystá realizovat zásadní investiční akce (rekonstrukce centra města Kopřivnice). Nárůst evidujeme také v objemu finanční podpory kulturních projektů v rámci dotačního programu na podporu kultury a osvětové činnosti.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Kultura je vnímána jako klíčová součást rozvoje města. Město příkladně pracuje se strategickým plánem, který je opravdovým nástrojem pro rozvoj (participace napříč procesem, pravidelná aktualizace), nejen pro forma dokument k žádostem o dotace. Město dlouhodobě pečuje a rozvíjí kulturní prostory (nově velkoryse zrekonstruována Ringhofferova vila). Dosluhující kulturní dům stále na rekonstrukci čeká. Výdaje na kulturu jsou stabilní. Město pravidelně šetří spokojenost svých obyvatel formou podrobného sociologického šetření (profesionálně zpracované a interpretované výstupy šetření). K dalšímu rozvoji kultury ve městě by mohla pomoci více koncepční práce na straně příspěvkových organizací (kulturního domu, knihovny...) - stávající plány činnosti nejsou strategickými ani koncepčními dokumenty - či samostatným koncepčním dokumentem pro celou kulturní obec. K rozvoji organizací je potřeba přistupovat stejně jako k rozvoji města - na základě analýzy situace a problémových okruhů definovat cíle a k nim pak hledat nástroje řešení problémů/naplňování cílů (ne naopak).

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 8.1 Vztah města ke kultuře
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město úzce spolupracuje se svými kulturními organizacemi a vytváří celoroční bohatý program pro všechny občany.


Občané se mohou účastnit různých projednání (Desatero problémů města Velké Meziříčí, elektronická kniha přání a stížností, dotazníkové šetření, ...), kde mohou vznést své připomínky a náměty ke kultuře.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Celkový přístup ke kultuře je dobrý. Město je nadstandardní tím, že má samostatnou koncepci pro oblast kultury, která je pravidelně aktualizována a evaluována. Doporučuji novou koncepci na další období zpracovat s co největším zapojením obyvatel a více ji provázat s celkovým strategickým plánem města a dalšími oblastmi (sport, doprava, podnikání, vzhled města, cestovní ruch ap.). 
Ředitelé p.o. jsou ve funkci min. 15 let bez výběrového řízení a nemají vlastní plán rozvoje.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 8.1 Vztah města ke kultuře
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Chrudim nabízí širokou škálu kulturního vyžití: divadlo, kino, koncerty vážné i populární hudby, přednášky, dílničky a kurzy malby apod., letní festivaly (Yanderov, Loutkářská Chrudim, Zlatá Pecka), zájezdy. Důležitá je činnost Chrudimské besedy, která je zřízena právě za účelem realizace kulturních aktivit. Další aktivity nabízí městská knihovna, a to jak pro děti, tak zejména pro seniory. V neposlední řadě zde působí NNO, které doplňují škálu pestré nabídky. Město vyčleňuje každoročně v rozpočtu prostředky na provoz a investice do kulturních zařízení. Dále pravidelně dotačně podporuje činnost NNO a úzce s nimi spolupracuje. Spolupráce funguje také s organizacemi zřízenými krajem, Ministerstvem kultury a soukromými subjekty (Regionální muzeum, Muzeum loutkářských kultur, firma Vodní zdroje...). Aktivní jsou také Kulturní komise a Komise historická a letopisecká.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Kulturní život ve městě je na velmi vysoké úrovni a je poměrně stabilní.
Kultura je řešena v komplexním strategickém dokumentu města, vedení města pěčuje o kulturní život díky svým příspěvkovým organizacím i prostřednictvím podpory nezávislým subjektům. Výdaje jsou na vysoké úrovni, kulturní služby jsou dostupné všem cílovým skupinám.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 8.1 Vztah města ke kultuře
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Oblast kultury je součástí SPRM, kde byly podněty a připomínky diskutovány s veřejností. Město zpracovalo v rámci odborných workshopů s odbornou veřejností podkladové materiály pro tvrobu samostatného strategického dokumentu pro oblast kultury. Rovněž  v letech 2016 - 2017 participovalo na pilotním programu  NSZM "Evaluace kulturních organizací zřízených městem".  Výdaje z rozpočtu města do oblasti kultury jsou stabilní, resp. mírně rostou. Ve městě je dostupná celá škála kulturních služeb rozmanitých žánrů pro všechny cílové skupiny. Zastoupení různých kulturních žánrů je sledováno a zohledňováno v kulturních programech. Příspěvkové organizace města zajišťují v rámci své hlavní činnosti převážnou část požadovaných kulturně-společenských potřeb občanů města. Jejich programová nabídka je rozmanitá, cílená na široké spektrum žánrů v této oblasti, je každým rokem rozšiřována/obměňována s přihlédnutím k trendům a požadavkům návštěvníků akcí. Nároky na financování z rozpočtu zřizovatele jsou několik let stabilní, další zdroje financování jsou z doplňkové činnosti PO a fondů organizace. Došlo ke zkvalitnění komunikace mezi PO a zájmovými skupinami v oblasti kultury.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Kultura ve městě je na velmi vysoké úrovni, nabídka je velmi rozmanitá a dostupná všem věkovým a sociálním skupinám. Kultura je součástí strategického plánu z r. 2012 a město se snaží řídit kulturu strategicky. 
Odborné workshopy v roce 2015 přinesly zajímavé poznatky, stejně pozitivně hodnotíme vznik nové metodiky evaluace kulturních organizací, která pomáhá kulturním organizacím se strategickým řízením.  
Výdaje na kulturu jsou rostoucí a umožňují rozvoj kultury, a ty prostřednictvím přísp. organizací i řady nezávislých subjektů.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
8.1.1 Má město pro oblast kultury písemný strategický dokument (kulturní politika, Koncepce/strategie podpory kultury)? Vznikl strategický dokument se zapojením veřejnosti?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Statutární město Jihlava má pro oblast kultury zpracovanou Strategii pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlava 2017 – 2024. Dokument sestavil externí zpracovatel, společnost Kvas, z.s. Strategie byla zpracovaná komunitně za účasti 50 subjektů z oblasti kultury, volného času a cestovního ruchu, dále 120 jednotlivců z těchto oblastí působení. Při zpracování bylo svoláno 5 společných setkání se zainteresovanou veřejností.

Strategie je realizována na základě akčních plánů. První akční plán pro roky 2017 a 2018 byl vyhodnocen a nyní je v realizaci druhý akční plán. Nové projekty a opatření do druhého akčního plánu byly vybírány ve spolupráci se zainteresovanou veřejností na společném setkání, která město pořádá od dokončení Strategie pro kulturu. Setkávání dostala název Pěstírna, protože na nich pěstujeme dobré vztahy v oblasti kultury, volného času a cestovního ruchu. Na druhé Pěstírně dostali přítomní možnost dát prioritu navrženým projektům. Zvolené projekty byly potom zahrnuty do druhého akčního plánu Strategie.

V roce 2020 probíhá aktualizace jednotlivých opatření strategie spojená s revizí jejich měřitelnosti a možnosti vyhodnocení. Aktualizace a návrh akčního plánu pro roky 2021 a 2022 budou předloženy v listopadu 2020 na setkání s veřejností, kde ověříme vybraná opatření a veřejnost je bude moci prioritizovat.

Z prvního akčního plánu Strategie byl dokončen obsáhlý a důležitý projekt architektonická soutěž na revitalizaci náměstí. S vybranou projekční kanceláří město spolupracuje a činí se další kroky, které vedou k nové podobě rozlehlého Masarykova náměstí. Dále se podařilo nastavit pravidelné setkávání s aktéry v oblastech kultury, volného času a cestovního ruchu, setkání jsou nazvaná Pěstírna a odehrály se již tři ročníky. Každoročně také město pořádá Urban game. První ročník měl podtitul Krevní oběh (po kulturních institucích), druhý rok se hledala totožnost Jihlaváka a poslední ročník byl zaměřený na téma řeka ve městě a odehrál se ve Stříbrném údolí u řeky Jihlavy.

Pro školní děti byla sestavena hra Čmuchalové, která zavedla děti ze 2. - 5. tříd do kulturních zařízení ve městě. Hry se zúčastnilo 200 školáků. Hra nebyla určena pro třídy, ale pro děti v doprovodu rodičů nebo jiných dospělých.

Daří se také realizovat projekt Inkubátor – Jihlava vzdělává kulturou. V roce 2018 město podpořilo úvodní odbornou konferenci na téma vzdělávání kulturou částkou 150 000 Kč a do dotačního programu na podporu sedmi vzdělávacích projektů šlo 445 000 Kč. V roce 2019 bylo opět sedm projektů, některé stejné jiné nové. Částka pro projekty byla 300 000 Kč a do podpory Inkubátoru šlo dalších 50 000 Kč. Pro rok 2020 je na Inkubátor –Jihlava vzdělává kulturou alokováno 500 000 Kč.

Na základě Strategie a připomínek kulturních aktérů byly aktualizovány dotační programy v oblasti kultury. Vedle dalších změn vzniká z významných kulturních projektů tak zvané Rodinné stříbro, tedy kulturní počiny s dlouhou tradicí, které pomáhají vytvářet dobré jméno Jihlavy a nabízejí místním kvalitní kulturní vyžití.

Zastupitelstvo města schválilo v listopadu 2019 Ideovou studii rozvoje Stříbrného údolí. Stříbrné údolí je jedním z kulturních a volnočasových klastrů, které definovala Strategie.

Strategie i akční plány včetně zprávy o plnění jsou zveřejněny v dokumentech odboru školství, kultury a tělovýchovy Magistrátu města Jihlavy. https://www.jihlava.cz/strategie-pro-kulturu-volny-cas-a-cestovni-ruch-ve-meste-jihlave-2017-2024/d-517032/p1=103733

Strategie byla v rámci aktualizace 2018 Strategického plánu rozvoje města implementována do akčního plánu celoměstského rozvojového dokumentu a každý rok je vázána k aktuálnímu rozpočtu města. 

 • 8.1.A Písemný strategický dokument pro oblast kultury a zařazení kultury do celkového strategického plánu města. ?
  ANO

Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017 - 2024 implemetovaná do Strategického plánu rozvoje města Jihlavy, prioritní oblast D - kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch. 

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní
Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Strategie kultury v Jihlavě je velmi kvalitně zpracovaná se zapojením veřejnosti, zároveň obsahuje ambiciozní cíle a řadu inovativních projektů. Nezapomíná na provazbu s dalšími oblastmi města, ale jde i do detailů běžných starostí kulturních aktérů ve městě. 

Velmi pozitivně hodnotím průběžnou evaluaci a 2-leté akční plány. Je vidět, že schválením dokumentu město neusnulo na vavřínech, naopak se tím rozběhla řada aktivit a otevřené spolupráce města s kulturními aktéry, ale i podnikateli, krajskými organizacemi atd.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Koncepce rozvoje kultury města je implementována ve Strategickém plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2007 – 2022. Strategický plán rozvoje města je schválen zastupitelstvem města. Kultura a marketing města mají v dokumentu celou prioritní oblast Image města.

Strategický plán vznikl se zapojením veřejnosti.

Město má zřízenou příspěvkovou organizaci Kulturní dům Kopřivnice, která disponuje ročními plány činnosti, které navazují na strategický plán města a akční plány města a jsou tvořeny ve spolupráci s odbory města a projednány radou města. V souvislosti se střednědobým rozpočtovým výhledem města jsou radou projednány také střednědobé finanční plány Kulturního domu Kopřivnice. 

Spoluzaložená obecně prospěšná společnost Regionální muzeum v Kopřivnici každoročně projednává se svými zakladateli (Městem Kopřivnice a TATROU TRUCKS, a. s.) roční plány činnosti. Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s- také zastřešuje činnost Muzejní letopisecké komisi.


Samostatný materiál má také odbor školství, kultury a sportu.

 • 8.1.A Písemný strategický dokument pro oblast kultury a zařazení kultury do celkového strategického plánu města. ?
  Součást Strategického plánu rozvoje města, samostatná oblast

www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice

Strategický plán rozvoje města vznikal se zapojením veřejnosti. Byly vytvořeny pracovní skupiny a oblast Image města měla svou skupinu, kde byli zastoupeni zástupci odborné kulturní veřejnosti.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Strategický plán je implementován do akčních plánů města včetně oblasti kultury. Příspěvková organizace má roční plány činnosti. Regionální společnost v Kopřivnici, o.p.s. založená městem má v gesci muzejní letopiseckou komisi, která sestavuje každoročně seznamy významných výročí. Plány činnosti Kulturního domu Kopřivnice a Regionálního muzea v Kopřivnici, o. p. s. jsou definovány společně s příslušnými odbory městského úřadu a vyplývají z potřeb veřejnosti.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Doporučujeme zvážit rozpracovat v rámci strategického plánu více oblast kultury či komunitně zpracovat samostatnou strategii pro kulturu (se zapojením všech klíčových kulturních aktérů - zástupců příspěvkových organizací, nezávislých organizátorů, kulturní komisí, odborem kultury, zástupci politické reprezentace a jinak aktivními občany v kultuře.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Velké Meziříčí má schválenou Koncepci podpory kultury města Velké Meziříčí 2014 - 2020. Dokument byl vytvořen v roce 2013. Je zveřejněný na webových stránkách http://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty/7987-koncepce-podpory-kultury-ve-velkem-mezirici-2.

V tomto období proběhlo několik aktualizací (poslední v roce 2019). Vzhledem k tomu, že v letošním roce Koncepce podpory kultury bude končit, plánujeme její celkové vyhodnocení s předpokládaným předložením zastupitelstvu města na podzim roku. V rámci tohoto vyhodnocení budou doplněny do příslušných tabulek rovněž údaje za rok 2019. Současně v letošním roce budou probíhat přípravné práce na tvorbě Koncepce pro období 2021 – 2027. Zde předpokládáme předložení a schválení zastupitelstvem města na jeho prosincové zasedání.


Také stávající celkový strategický plán města v opatření 4.2-Rozvoj a modernizace kulturních zařízení počítá jako s prioritou udržení a rozvoj vysokého standartu kulturních a společenských aktivit včetně infrastruktury a to zejména v závazku podpory rozvoje kulturní a edukační infrastruktury včetně podpory kulturních a společenských aktivit s čímž počítá i stávající schválená koncepce podpory kultury.

Podobně jako v roce 2013 se na tvorbě nové koncepce na roky 2021-2027 budou podílet pracovníci katedry kulturologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Kromě konečného schválení zastupitelstvem, se počítá s aktivním zapojením Komise kultury a cestovního ruchu, kde jsou i zástupci veřejnosti pracující v kultuře, dále se budou na tvorbě  koncepce podílet jako v minulosti ředitelé našich příspěvkových organizací a není vyloučeno i setkání s veřejností před schválením tohoto dokumentu či komunikace přes sociální sítě.

I když počítáme se schválením na zasedání zastupitelstva města v prosinci tohoto roku, nelze vyloučit, že se tento termín nepodaří zvládnout, zvláště pokud bude třeba vypořádat připomínky a hlavně město bude muset k důsledku nedávného nouzového stavu přehodnotit svoje investiční priority, což může mít přímý vliv na jednotlivé body koncepce. Neméně důležitou změnou je zásadní změna v uspořádání našeho zastupitelstva v únoru tohoto roku, kdy nelze vyloučit i zásadní změny ve strategických cílech v oblasti kultury. Pokud se tedy nepodaří naplnit termínový cíl, bude návrh koncepce předložen na jednání zastupitelstva města na jeho nejbližší zasedání v roce 2021.

 • 8.1.A Písemný strategický dokument pro oblast kultury a zařazení kultury do celkového strategického plánu města. ?
  Ano

viz. odpověď 8.1.1.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Na základě hodnocení zpracovatele koncepce lze konstatovat, že situace v této oblasti je velmi dobrá s příslibem dalšího zlepšení.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Kladně hodnotíme, že město má samostatný koncepční dokument pro oblast kultury. Doporučujeme do přípravy koncepce na další období zahrnout také veřejnost, případně alespoň odbornou veřejnost (např. zástupce nezávislých kulturních organizací a spolků ve městě) a více koncepci kultury provázat s celkovým strategickým plánem města a dalšími oblastmi. 

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město řeší otázku kultury v novém Strategickém plánu udržitelného rozvoje města Chrudim 2015 - 2030 (SPURCH). Tento plán byl tvořen společně s veřejností i v pracovních skupinách, kde byli i zástupci pro oblast kultury.

http://www.chrudim.eu/aktualni-dokumenty/ds-1285/p1=1841

http://www.chrudim.eu/strategicky-plan-udrzitelneho-rozvoje-mesta-chrudimi-2015-2030/d-1667/p1=1841

Chrudimská beseda, městské kulturní středisko (CHB) má zpracován koncepční dokument, který řeší problematiku kultury ve městě. Je v návaznosti na strategické dokumenty města.

Rada města schválila v únoru 2011 svým usnesením pro následující roky nosná témata kulturních akcí pro další roky: 2011 Rok baroka, 2012 Rok sportu; 2013 Rok kultury a gastronomie. Dále pokračovaly tematické roky: Chrudim sobě 2014, Chrudim historická 2015, Chrudim sobě 2016, Chrudim sobě 2017, Chrudim sobě 2018.

Tato témata jsou pak dále rozpracována na konkrétní aktivity (spolu se stanovením odpovědností, finančního odhadu a termínu). Aktuálně jsou projednávány i nové projekty spolupráce v oblasti kultury s dalšími subjekty, jejichž zřizovatelem není město Chrudim (např. Muzeum loutkářských kultur, Regionální muzeum, společnost Vodní zdroje).

Aktuální výročí vztahující se k významným osobnostem nebo událostem v dějinách města monitoruje Historická a letopisecká komise, spolupracujeme i s komisí Kulturní. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče na každý rok zpracuje aktuální tabulku s daty výročí, podle níž se pak odehrávají pietní akty, přednášky popř. větší akce (např. výročí J. Ressela, zahradního architekta Vaňka, tzv. osmičková výročí).

Rozpočet pro oblast kultury je stabilní. Zároveň však pružně reaguje na aktuální potřeby (aktuální výročí, projekty, nové spolupráce). Při posuzování přidělení financí v rámci dotací je zajištěna transparentnost a otevřenost tohoto jednání. Komise je složena z odborníků. CHB nabízí kulturní služby dle svého statutu. Tyto služby jsou poskytovány cca ve stejném rozsahu, Tato organizace získává finance z rozpočtu města, ale i od dalších subjektů. Město diskutuje s veřejností i o oblasti kultury. Město má propracovaný systém, který řeší prostor pro propagaci kulturních aktivit. NNO i podnikatelé, kteří se zabývají oblastí kultury získávají na své aktivity finance i z ostatních zdrojů.

přílohy - Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 - 2030 - analytická a návrhová část

 • 8.1.A Písemný strategický dokument pro oblast kultury a zařazení kultury do celkového strategického plánu města. ?
  ANO

Strategický plán udržitelného rozvoje do roku 2030, který byl schválen v březnu 2016. Zde se oblasti kultury a volnočasových aktivit věnuje Rozvojová oblast C. Tvorba materiálu proběhla se zapojením veřejnosti na veřejném projednávání tzv. Desatera problémů města Chrudim. Akční plán rozvoje města byl schválen na ZM 10.12.2018, usnesením č. Z/96/2018.

CHB má od června 2019 nového ředitele, který pro rozpočet 2020 zpracovává plán činnosti - jednotlivých akcí. Tento plán bude vedení města předložen v září 2019.

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče sumarizuje pro daný rok aktuální výročí - na ně navazuje příslušný program akcí.

Úzká spolupráce s Historickou a letopiseckou komisí, která zpracovává každoroční aktuální plán činnosti.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Aktualizace strategického dokumentu včetně oblasti zabývající se kulturou. Chrudimská beseda disponuje ročními plány.

Každoroční aktualizace tabulky významných výročí zpracovaná na Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče.

Historická a letopisecká komise zpracovává plán činnosti.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Kultura je řešena v rámci Strategického plánu rozvoje města. V akčním plánu na rok 2019 je obsažena jen okrajově. Každoroční téma města pro kulturní oblast je již několik let stejné (Chrudim sobě). Kladně hodnotíme snahu zpracovat koncepci pro p.o. Chrudimskou besedu, která je významným hybatelem kultury města.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Oblast "C" Strategického plánu rozvoje města Litoměřice - zdravé město, město kultury, sportu a vzdělanosti, Cíl C.III Rozvíjet kulturu, místní tradice a zvyklosti a komunitní (spolkový) život - viz webové stránky města:
https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/SPRM_2012_FINAL_pro_web-2014.pdf
Na přelomu 2015 a 2016 proběhly ve spolupráci se spolkem KVAS o.s. odborné workshopy s aktéry na poli kulturních služeb z řad odborné veřejnosti, jehož cílem bylo vypracovat podkladový materiál resp. zadání vlastního strategického dokumentu pro oblast kultury ve městě. Výsledný materiál viz příloha. Vlastní strategický dokument pro oblast kultury ve městě nebyl zatím vypracován.

 • 8.1.A Písemný strategický dokument pro oblast kultury a zařazení kultury do celkového strategického plánu města. ?
  NE
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V letech 2015 - 2016 proběhly přípravné workshopy a diskuse s aktéry z řad oborné veřejnosti pro oblast kultury, byla vypracována závěrečná zpráva s doporučeními pro vlastní tvorbu kulturní strategie města.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Strategický plán rozvoje města má jeden z pěti cílů zaměřený na kulturu a je dobře zpracovaný, avšak je z roku 2012 a už by si zasloužil aktualizaci (v úvodu SPRM je uvedeno, že aktualizace bude probíhat nejméně 1x za 5 let).
 
Doporučujeme, aby byla oblast kultury více rozpracována a ukotvena v koncepčních dokumentech města (buď v rámci aktualizace SPRM, nebo jako samostatný dokument), protože je v ní velký potenciál a je na vysoké úrovni.

8.1.2 Jaká je dostupnost a vybavenost města kulturními službami?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Jihlava má pestrou nabídku kulturních aktivit: fungují zde 4 divadelní scény, dvě kina, kulturní dům s bohatou nabídkou pořadů, mnoho galerií, muzeum a řada soukromých drobných většinou výtvarných dílen. Návštěvníci z celého světa se sjíždějí na Mezinárodní festival dokumentárního filmu nebo na Mezinárodní hudební festival Hudba tisíců - Mahler Jihlava. Velkou oblibu má letní festival Vysočina fest, tradičně mnoho tisíc návštěvníků přijde na listopadový průvod svatého Martina a vyhledávaná je také akce Havíření - oslava připomenutí historické tradice, jejíž součástí je průvodu v dobových kostýmech a městský slavnost. Aktivní roli v kulturní oblasti hraje také Městská knihovna Jihlava, a to nabídkou publikací, audio nosičů nebo společenských her, a dále také pořádáním častých a oblíbených besed nebo přednášek. Zásadní roli v podpoře nemainstreamových kulturních aktivit má DIOD – Divadlo otevřených dveří, které vzniklo přestavbou kina Sokol v architektonicky cenném objektu. Město dlouhodobě spolupracuje s kulturními institucemi zřizovanými Krajem Vysočina. Již několik let podporuje kulturu významný jihlavský zaměstnavatel firma BOSCH DIESEL s.r.o.

Dostupnost a vybavenost města kulturními službami byla zpracovaná v rámci příprav Strategie. Vznikl dokument Mapování kulturně společenského zázemí a využití v územním plánování. Příloha. Na základě mapování byly definovány tři zásadní územní klastry – klastr Smetanovy sady, Masarykovo náměstí a Stříbrné údolí. Výstup z mapování nyní aktivně používá jak odbor školství, kultury a tělovýchovy, tak i útvar městského architekta při plánování rozvoje města. Klastr Masarykova náměstí je koncepčně rozvíjen v rámci projektu Revitalizace Masarykova náměstí (více oblast auditu 1B), pro Stříbrné údolí byla 11. 11. 2019 schválena zastupitelstvem města Ideová studie, která byla komunitně zpracovávána v letech 2018 a 2019. Prostor Smetanových sadů město využilo při největší městské kulturní akci roku 2019 – Havíření a i v letošním roce v tomto místě plánujeme další letní městskou slavnost.

Většina kulturních akcí se odehrává v centru města a je dobře dostupná MHD.

Obyvatelé města i návštěvníci se mohou o všech akcích dozvědět na webových stránkách www.visitjihlava.eu v kulturním kalendáři. Na tyto stránky mohou své akce vkládat sami pořadatelé.

Občané města a turisté se také mohou informovat v Turistických informačních centrech, která jsou umístěna na radnici a v objektu Brány Matky Boží. Informace podávají a akce pořádají také Senior point a Famili point v centru města.

Zdarma je všem obyvatelům města také doručován do schránek měsíčník Ježkovy oči, jehož součástí je i přehled kulturních a společenských akcí ve městě.

Seznam hlavních organizací poskytujících veřejené kulturní služby:

1 – veřejnoprávní organizace

Krajské – Horácké divadlo Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny, Muzeum Vysočiny

Městské – Městská knihovna Jihlava, Dům Gustava Mahlera, Základní umělecká škola, Brána Matky Boží, Jihlavské podzemí, Open art galerie Nonstrop, Filmový klub Jihlava,  

Státní – Vysoká škola polytechnická Jihlava

2 – významné soukromoprávní organizace

DIOD při TJ Sokol Jihlava, Dům kultury odborů, Dům Filharmonie Gustava Mahlera, Dělnický dům, Divadlo Na Kopečku, Galerie Půda, Galerie Jána Šmoka, Cinestar, Centrum dokumentárního filmu, Kino Dukla.

 

Pravidelné kulturní akce najdou zájemci na webovách stránkách města na adrese: https://jihlava.cz/tradicni-akce-v-jihlave/ds-56220/p1=103884 v jejich sousedstí najdou zájemci také přehled top akcí, kam patří nejen akce kultrní ale také sportovní nebo jiné (vzniká v rámci aktualizace webu volného času). 

Na webu města na odkaze právě vzniká soupis památek a zajímavostí ve městě pro turisty i místní: https://gis.jihlava-city.cz/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=3ca253b0fa6e428eada98d4c5d32e756

Dbáme na to, aby kulturní akce, které pořádá město, byly přístupné široké veřejnosti. Většina akcí je pořádána ve veřejném prostoru a zdarma. Dostupnost pro handicapované, rodiny s dětmi nebo seniory sledujeme a snažíme se akci uzpůsobit pro všechny cílové skupiny.

Z dokumentu Mapování kulturního zázemí, který byl sestaven jako podklad pro Strategii pro kulturu, VČ a CR městu dosud chybí větší kulturní sál s kapacitou nad 500 diváků. Aktuálně je potřebnost velkého koncertního a výstavního sálu zakotvena v projektu na přestavbu Horáckého zimního stadionu na novou multifunkční arénu, jejiž plánování připomínkují pořadatelé, kteří budou sál využívat například Filharmonie Gustava Mahler.

 • 8.1.B Vybavenost města kulturními službami a jejich dostupnost různým cílovým skupinám ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má dobrý přehled o všech poskytovatelích kultury na území města (vč. nezávislých, krajských a státních subjektů).

Město dbá na bezbariérovost a dostupnost kultury, samo vytváří řadu projektů pro různé cílové skupiny.

Co se týká kulturní a volnočasové infrastruktury, zabývá se požadavkem na velký multifukční sál, a pokračuje v ambiciozním projektu revitalizace MODETy, která by také měla částečně sloužit kultuře, volnému času a cestovnímu ruchu.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Dostupnost kultury z hlediska vzdálenosti je vzhledem k charakteru města Kopřivnice velmi dobrá. Kulturní nabídka je nejhustější v centru města, které je ze všech částí Kopřivnice dostupné pěší procházkou. Kopřivnice má tři místní části, z nichž v každé se nachází kulturní dům, roli kulturního centra v místních částech Lubina a Mniší plní také navíc malotřídní základní školy.

Vybavenost města kulturními službami je velmi dobrá. 
 

Organizace poskytující veřejné kulturní služby:

Organizace zřizované nebo zakládané městem:
 

1. Kulturní dům Kopřivnice (http://www.kulturakoprivnice.cz/kultura/) – příspěvková organizace zřizovaná městem (funguje od července 2012, kdy město rozhodlo poskytovat kulturní služby a služby informačního centra vlastní příspěvkovou organizací). Kulturní dům Kopřivnice zabezpečuje nejvyšší podíl kulturní nabídky ve městě. Organizace zastřešuje nejen kulturní činnost, ale také činnost turistického informačního centra (http://www.kulturakoprivnice.cz/infocentrum/), kina (http://kino.kulturakoprivnice.cz/) a městské knihovny (http://www.kulturakoprivnice.cz/knihovna/). Organizace má právo hospodaření k objektu kulturního domu, který se nachází v centru města a je využívaný ryze ke kulturním účelům. Kulturní účel reflektují také všechny služby poskytované nájemci prostor (fotoateliér, půjčovna kostýmů Kašpárek). V budově se nachází informační centrum, kulturní zázemí (sál, salónky, jednací místnosti, zkušebny mladých umělců), kino, loutkové divadlo, městská knihovna a také muzejní expozice – věhlasné Technické muzeum automobilů značky Tatra a Expozice Dany a Emila Zátopkových. 

2. Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s. (https://www.tatramuseum.cz/start-page.php) založená městem Kopřivnice a společností Tatra a. s. provozuje muzejní expozice ve městě: Technické muzeum automobilů značky Tatra, expozici Dany a Emila Zátopkových (v objektu kulturního domu), Muzeum Fojtství – budova č. p. 1 s expozicemi historie města a bryček a kočárů a Šustalovu vilu v parku s expozicí věnovanou kopřivnické umělecké keramice a expozicí rodáka Zdeňka Buriana.

V současné době společnost se svými zakladateli pracuje na vizi technické expozice osobních automobilů v souvislosti se změnami, které ve městě vyvolán nový velkolepý projekt Moravskoslezského kraje a partnerů – výstavba nového muzea automobilů značky Tatra. Nové muzeum bude prezentovat především nákladní automobily světové značky.

3. Osvětová beseda Vlčovice a Osvětová beseda Mniší jsou organizační složky města pro zajištění poskytování kulturně-společenských služeb a provozu kulturních domů v místních částech Kopřivnice. V každém kulturním domě proběhne cca 200 akcí ročně (včetně akcí soukromých). V kulturních domech má také pobočky Městská knihovna Kopřivnice a dobře při nich fungují kluby důchodců.

4. V roce 2018 město rekonstruovalo Ringhofferovu vilu v městském parku. Rekonstrukce vily získala v roce 2019 hlavní cenu v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje. Objekt zvítězil v kategorii Stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce. Vila je využívána ke kulturním účelům. Jedná se o reprezentační prostor města, ve kterém probíhají svatební a jiné obřady a další společenské události. Hlavní sál je využíván také ke koncertům.

5. Město je vlastníkem Kabelové televize Kopřivnice, s. r. o. (http://ktk.cz/), která zabezpečuje vysílání informací do kopřivnických domácností a zároveň vytváří kulturní projekty audiovizuálního charakteru zaměřeného na poznání historie Kopřivnice, života v Kopřivnici a další.

 

Soukromoprávní organizace:
 

1. Katolická beseda v Kopřivnici, z. s. (http://www.katolickabeseda.org/) poskytuje kulturní služby ve svém objektu v Katolickém domě v Kopřivnici. Kulturní prostory (sál a podkrovní výstavní prostory) jsou vhodně doplněny restaurací. 
 

2. Společnost katolického domu v Lubině (http://www.katolicky-dum-lubina.cz/) provozuje vlastní objekt - Katolický dům v Lubině. Nachází se v centrální části obce, poblíž mostu a fotbalového hřiště. Patrová budova z roku 1931 byla několikrát rekonstruována. Majitel objekt spravuje vlastními zdroji, na opravy a rekonstrukce přispívá částečně i město Kopřivnice formou dotace. 

3. Vila Machů (http://www.vilamachu.cz/) – manželé Machů v roce 2014 od města koupili a kompletně zrekonstruovali objekt bývalého loutkového divadla – vilu Ignáce Bönische, jednu z mála historických vil nacházejících se v Kopřivnici. Po citlivé rekonstrukci vila nabízí bohatý kulturní program, do nabídky patří kinokavárna, koncerty, přednášky a další.
 

4. Jaroslav Šerý (http://www.automotomuzeum.cz/) – provozovatel AUTO MOTO MUZEA Oldtimer Kopřivnice – provozovatel ve vlastních nově vybudovaných prostorách otevřených v roce 2015 nabízí prohlídku historických vozidel a motocyklů různých značek. Pravidelně jsou v prostorách realizovány výstavy s příležitostným hudebním programem.
 

5. Živá Mandala, z.s. (https://cs-cz.facebook.com/MANDALA.koprivnice/) –spolek poskytuje nabídku alternativní kultury ve městě. Na mnoha místech v Kopřivnici realizuje různé formy kulturních programů. S každoroční finanční podporou města doplňuje nabídku Kulturního domu Kopřivnice.
 

6. Kultura srdcem, o. s. – občanské sdružené s nabídkou kultury pro mládež, programy, akce a další.
 

7. Purpura, z. s. (http://www.purpura21.cz/idea/) – zapsaný spolek Purpura navrhuje a řeší alternativní a nové způsoby pracovní a sociální integrace lidí se zdravotním postižením a to taktéž prostřednictvím osvětových, kulturních akcí a hapeningů.  – v roce 2015 se spolku povedlo zrekonstruovat městský objekt č. p. 142/4 v parku pro kulturní účely.
 

8. Spolek loutkohereckého divadla Rolnička Kopřivnice (http://www.kulturakoprivnice.cz/kultura/loutkove-divadlo-rolnicka/) – spolek, který provozuje loutkové divadlo v kulturním domě. Spolek se čtyřicetiletou historií nabízí nejmenším divákům vždy vyprodaná představení.
 

9. Další kulturní spolky (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=kulturni-zarizeni-koprivnice)  – v Kopřivnici působí celá řada kulturních spolků s pravidelnou činností.
 

10. Další poskytovatelé kulturních služeb: školská zařízení, Dům dětí a mládeže, dvě základní umělecké školy, kostely, dva provozovatelé galerií, soukromí provozovatelé komerčních podniků (restaurace, bary, diskotéky).

Město má adresář kulturních subjektů. V mapě města jsou kulturní atraktivity a prostory pro kulturu označeny.

Cílové skupiny jsou definovány na základě věkového složení obyvatelstva a poznání potřeb uživatelů a potencionálních uživatelů kulturních služeb.

Bezbariérová dostupnost – kulturní zařízení jsou zařazeny do projektu Bezbariérové město.

 • 8.1.B Vybavenost města kulturními službami a jejich dostupnost různým cílovým skupinám ?
  Zvyšující se počet kulturních prostor a kulturních služeb ve městě.

Hypertextové odkazy na webové stránky a informační zdroje organizací.

Rozpočet města

Cenová politika příspěvkové organizace města – slevový program.

Součástí kalendáře města distribuovaného do každé domácnosti bývají při výročích volné vstupenky nebo slevové poukazy do kopřivnických muzejních expozic. 
Poptávka po druzích služeb sledována sociologickým šetřením v rámci průzkumu města každé dva roky.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Vybavenost města kulturními službami je velmi dobrá. Každoročně se zvyšuje počet prostor (či objektů), které slouží kulturním účelům. Taktéž nabídka kulturních služeb ve městě se stále zvyšuje. Kultura je dostupná různým cílovým skupinám a je dosažitelná bez použití dopravního prostředku. Kulturní zařízení jsou součástí bezbariérové trasy ve městě. Virtuální prohlídka Ringhofferovy vily

Rezervu vidíme ve stavu hlavního kulturního objektu ve městě – kulturního domu. Objekt z počátku devadesátých let nutně potřebuje rekonstrukci a modernizaci.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Stabilně velmi dobrý stav z hlediska kulturní infrastruktury a dostupnosti. Péče o kulturní stánky v místních částech. Pravidelné investice v rámci akčních plánů do zlepšování stavu stávajících budov i investice do nových prostor.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Velké Meziříčí má tři hlavní kulturní organizace. Mezi ně patří:


Jupiter club s.r.o. - obchodní spol. založena Městem se 100% účastí, která sídlí na Náměstí 17. V nedávné době významná část budovy prošla rekonstrukcí, byl vybudován nový sál s přilehlými prostory v celkové hodnotě cca 110 mil Kč.  Součástí celku je velký sál, kino (digitalizace byla provedena v roce 2015), loutková scéna, koncertní sál, výstavní sál, restaurace a prostory pro vzdělávání. Pod hlavičkou Jupiter clubu vyvíjí činnost další zájmová sdružení.

V rámci společnosti zřízení městem Jupiter club, funguje Vlastivědná a genealogická společnost, která pravidelně pořádá přednášky na různá témata. Nepravidelně se věnuje osvětovým aktivitám a několikrát do roka organizuje přednášku o rozvojových zemích a možnostech pomoci jim.


Muzeum Velké Meziříčí – příspěvková organizace je zřízena městem. Sídlí v pronajatých prostorách zdejšího zámku, který je v soukromém vlastnictví rodiny Podstatzkých-Lichtenstein. Součástí muzea jsou výstavní prostory, depozitáře a kancelářské prostory. Muzeum shromažďuje, spravuje, odborně využívá a zpřístupňuje sbírky převážně regionálního charakteru (přírodovědné a historické). Menší část tvoří oddělení pozemních komunikací. Vedle vlastní vědeckovýzkumné činnosti zajišťujeme služby pro veřejnost v odborné muzejní knihovně, dále pak průvodcovské služby v expozicích i ve městě.


Městská knihovna Velké Meziříčí – příspěvková organizace zřízena městem, budova se nachází v objektu bývalé mateřské školy (Poštovní 1392/22). Objekt je ve vlastnictví města. Knihovna nabízí tyto služby: půjčovna pro dospělé čtenáře, půjčovna pro děti a mládež, internetová studovna a čítárna, zahradní čítárna, výstavní sál, knihobudka - nachází se na letním koupališti Palouky (provozní doba dle otevírací doby koupaliště), po úspěšném provozu knihobudky na koupališti zřídili se v letošním roce dvě nové knihobudky, tentokrát ve spolupráci s Domem zdravíZ hlediska dostupnosti všechny tři instituce jsou velmi dobře dostupné, všechny jsou do 1 km od centra.


Ve Velkém Meziříčí existují krom našich kulturních organizací i celá řada subjektů poskytujících kulturní služby, avšak jejich činnost zpravidla není celoroční, systematická a pravidelně se opakující. Nedá se říci, že by se jednalo o veřejnoprávní nebo soukromoprávní organizace, jejich hlavním cílem je poskytování kulturních služeb. Spíše se jedná o organizátory jednorázových akcí (koncertů, výstav, seminářů) či tvůrců filmových, hudebních, výtvarných či knižních děl, se kterými město přichází do kontaktu zpravidla při žádosti o podporu v rámci grantového systému podpory kultury, udělení záštity, jednorázové finanční podpory nebo přímého zapojení města např. jako vydavatele knižního díla nějakého místního autora.
Samostatné postavení má ZUŠ Velké Meziříčí, kterou město také zřizuje, ale její primární cíl je vzdělávací. Mimo to se však tato organizace aktivně zapojuje do kulturního života města (Vánoční koncerty, Velkomeziříčské kulturní léto, ZUŠ Open, Muzikanti dětem, Ples ZUŠ a další akce).

 • 8.1.B Vybavenost města kulturními službami a jejich dostupnost různým cílovým skupinám ?
  Ano

Dostupnost a vybavenost města kulturními službami je velmi kvalitní.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve Velkém Meziříčí je dostupná celá škála kulturních služeb pro všechny cílové skupiny. Převážnou část kulturních služeb poskytují organizace zřízené nebo založené městem.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Ačkoli to z auditu není zcela patrné, ve městě působí kromě zmíněných p.o. také několik menších nezávislých organizací, galerií ap. (viz web města), Rock Depo, aktivity v Luteránském gymnáziu ap. Ve městě se koná řada zajímavých kulturních akcí, na webu je přehledný kalendář akcí https://www.velkemezirici.cz/udalosti. Doporučujeme více monitorovat a podporovat i tyto nezávislé aktivity.

Dostupnost kulturních služeb je zajištěna např. bezbariérovým moderním kulturním centrem Jupiter club, ale i pořádáním nebo podporou akcí pro veřejnost zcela zdarma.
Z auditu není zřejmé, zda je dostatečná nabídka pro cílové skupiny seniorů, dětí a mládeže včetně teenagerů.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Většina kulturních akcí se odehrává v centru v dostupnosti MHD.

V centru města se nachází v majetku města městské kino, knihovna  (ta má po městě několik poboček), divadlo K. Pippicha, Spolkový dům, Muzeum barokních soch, Regionální muzeum a Muzeum loutkářských kultur, které je majetkem Pardubického kraje apod.

Nabídka služeb je pestrá. Město prostřednictvím příspěvkové organizace CHB nabízí možnost předplatného do divadla, provozuje kino, výstavní síň, pořádají se Chrudimské hudební pátky, v prostorách budovy Muzea jsou plesy.

V objektu MUBASO (Muzeum barokních soch), který spravuje CHB, se pořádají koncerty, výstavy, v letních měsících výtvarné dílny, slavnostní stužkování prvňáčků i loučení s docházkou do ZŠ. Tento krásný prostor je také oblíbeným místem pro pořádání svateb. V MUBASO se vystavil nový model historického centra města zpracovaný ve formě 3D tisku v měřítku 1:500. K tomuto modelu byl promítán i dokumentární film o tvorbě modelu. Firma VIZarch, která model zhotovila, jej prezentuje jako prestižní zakázku na svých webových stránkách: http://chrudim2015.cz/fotogalerie.html

Zajímavé akce pořádá i Městská knihovna Chrudim (taktéž příspěvková organizace města), a to zejména se zaměřením na mládež a seniory (Noc a Andersenem, Akademie třetího věku...)

http://www.knihovna-cr.cz/pro-seniory

http://www.knihovna-cr.cz/detsky-koutek

Chrudim je městem, které má velmi bohatou kulturní tradici, na kterou nyní navazujeme. Připravujeme v průběhu roku mnoho kulturních a společenských aktivit a programů, které svým zaměřením přesahují hranice města i regionu. Rok 2011 byl nazván Rokem baroka. Šlo o projekt, který je zaměřen na podporu barokní kultury a turismu v Chrudimi v r. 2011, jehož vyvrcholením bylo otevření nově vybudovaného Muzea barokních soch (MUBASO). Tento systém připomenutí si našich tradic běží od roku 2008, kdy byl tento rok ve znamení Chrudimských osmiček, rok 2009 se stal Chrudimským rokem hudby, rok 2010 se nesl v duchu hesla Chrudim hraje. Na Rok baroka (2011) navazovalo vyhlášení r. 2012 za Rok sportu; dále 2013 Rok kultury a gastronomie, Chrudim sobě 2014 a Chrudim historická 2015. Od roku 2016 každoročně probíhá projekt Chrudim sobě.

Své místo v programu mají i akce, které se zaměřují na podporu kulturních a řemeslných tradic. K nejznámějším patří např. Chrudimské obžínky, staročeská pouť, Masopust či Chrudimské hudební pátky, ale zejména Loutkářská Chrudim - nejstarší národní přehlídka amatérských loutkářských souborů v České republice. Přehlídka je charakterizována bohatým programem loutkových souborů z různých koutů České republiky, ale i souborů ze zahraničí. V roce 2016 jsme hostili již 65. ročník!!! Od roku 1944 probíhají ve městě pravidelné hudební večery vážné hudby, pořádané CHB: Chrudimské hudební pátky, kde se střídají nejvýznamnější interpreti z České republiky i celého světa (oslavili jsme již 800 díl). K dalším tradičním kulturním a společenským akcím patří pořádání mnoha výstav, bálů, koncertů a trhů apod. Na Resselově náměstí, v centru města, jsou v průběhu roku pořádány tradiční, ale i netradiční jarmarky. Nově byl zařazen festival vážné hudby Zlatá Pecka. Představení probíhají v Klášterních zahradách v centru města, v divadle a v ulicích centra (doprovodný program). Část programu je i v místní části Medlešice.

Na území města působí mnoho spolků a sdružení , které mají vliv na kulturní a společenský život města a pravidelně jsou napojeny na dotační a grantový systém města . Jejich činnost vychází z historických tradic města a jejich konání je každoročně v hojném počtu navštěvováno. Např. Divadelní spolek Jana Nepomuka Štěpánka Chrudim, který pravidelně vystupuje v místním divadle a jezdí i mimo město http://www.divadelnispolekchrudim.cz/ ochotnický loutkový soubor Ahoj z Chrudimi http://www.ahoj.chrudimka.cz/ pěvecký soubor Slavoj http://www.slavojchrudim.cz/ v oblasti vážné hudby je to Chrudimská komorní filharmonie http://www.chkf.cz/ 

Analýza spolupracujících organizací je vložena formou přílohy. Ve městě působí 8 aktivních organizací zaměřených na oblast kultury.

Podařilo se odblokovat jednání o dalším využití prostoru letního kina. Spolek MaCHR zde za podpory města (dotační program) realizuje nejen pravidelné promítání filmů, ale i jiné společenské a kulturní akce (bleší trhy, lampionový průvod - Ukládání broučků, koncerty).

Obyvatelé i návštěvníci města se mohou o akcích dozvědět z webových stránek:http://www.chrudim.eu/ - odkaz na kulturní akce přímo z hlavní stránky, dále pak http://www.chrudimsobe.cz/http://www.chrudimsky.navstevnik.cz/

Zdarma je všem obyvatelům města do schránek doručován radniční měsíčník Zpravodaj, jehož součástí je i přehled kulturních akcí pořádaných jednak organizacemi města, ale i ostatními subjekty. Tento Zpravodaj je k dispozici také v elektronické podobě na webových stránkách města:http://www.chrudim.eu/chrudimsky-zpravodaj/ds-1241/p1=1379   

O všech akcích se mohou návštěvníci také informovat v Turistickém a informačním centruhttp://www.chrudimsky.navstevnik.cz/sluzby/informacni-centrum/

Všechna kulturní zařízení jsou dnes již bezbariérová. V roce 2010 byl vybudován výtah v historické budově Muzea. Pohybově hendikepovaní obyvatelé města nebo turisté si mohou vychutnat krásy památkových objektů i na nově vytyčených bezbariérových trasách: http://www.chrudimsky.navstevnik.cz/ke-stazeni/

Pro seniory a studenty platí zvýhodněné vstupné.

Předprodej vstupenek zajištěn v Infocentru, ve Spolkovém domě, v divadle. Možnost rezervací vstupenek telefonicky nebo přes internet (kino).

Velmi oblíbené jsou výlety - kterých se účastní především senioři. Pořádá je město Chrudim, popř. NNO Hurá na výlet nebo Chrudimská beseda.

Město Chrudim uspořádalo výlet do Vídně po českých stopách (ve spolupráci se společností Vodní zdroje). Dále město uspořádalo výlet do partnerského Znojma na okurkové slavnosti. Oba výlety byly vždy s průvodcem a odborným výkladem.

 • 8.1.B Vybavenost města kulturními službami a jejich dostupnost různým cílovým skupinám ?
  Hodnota indikátoru: ANO

Dostupnost a vybavenost města kulturními službami je výborná v dosahu MHD (busy pro vozíčkáře) a bezbariérovost budov zajištěna. Funguje i cenové zvýhodnění pro seniory, studenty i děti.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Kulturní zařízení jsou dostupná MHD (její jízdní řád se každoročně aktualizuje dle připomínek obyvatel); na webových stránkách města jsou zveřejněny dvě bezbariérové trasy historickým centrem města; cenové zvýhodnění se týká zejména tradičních kulturních akcí o něž je stabilní zájem: divadelních představení (předplatné řady A a B), hudebních představení na Chrudimských hudebních pátcích, promítání v kině a vstupu do Muzea barokních soch. Po delším jednání se podařilo odblokovat řešení využití areálu letního kina - provozuje jej spolek MaCHR.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Kultura je dostupná po stránce dopravní, bezbariérové, finanční aj., kladně hodnotíme různorodost kulturních aktivit pro různé cílové skupiny.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Příspěvkové organizace zřízené městem:

 • Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích
 • Základní umělecká škola Litoměřice

Zařízení poskytující kulturní služby jsou soustředěny do historického jádra městské památkové rezervace a jeho blízkého okolí:

 • Divadlo K.H. Máchy
 • Hrad Litoměřice
 • Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích
 • Dům kultury
 • Dále pak ve vlastním ochranném pásmu městské památkové rezervace:
 • Kino Máj
 • Základní umělecká škola Litoměřice - Město Litoměřice plánuje revitalizaci objektu bývalé Vojenské ubytovací a stavební správy (VUSS), nacházejícího se přímo v historickém jádru města, za účelem přestěhování všech oborů Základní umělecké školy. Budova umožňuje vybudování veškerého zázemí jak pro výuku tak i kulturně-společenské akce – koncertní a taneční sály, divadelní prostor... V letošním roce je po zapracování připomínek a podmínek KHS dokončena PD a město aktivně vyhledává vhodný dotační titul pro realizaci akce. Bohužel v rámci aktuálních výzev IROP podpora infrastruktury základního uměleckého vzdělávání zohledněna není, proto se město bude zaměřovat spíše na dotační příležitosti podporující revitalizaci brownfileds (MMR, RE:START).

K 31. prosinci 2017 došlo ke zrušení PO CCR Litoměřice a objekt Hradu je tak plně využíván PO MKZ v Litoměřicích pro pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. Došlo k rozšíření nabídky kulturních žánrů (jazz/swing večery a další...). Propojení obou objektů a správa v rámci jedné příspěvkové organizace je nákladově efektivní, což se projevilo i v příspěvku zřizovatele ne provoz.

Příspěvkové organizace zřízené Ústeckým krajem:

 • Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích (dále jen SGVÚ)
 • Oblastní muzeum v Litoměřicích

Expozice jsou otevřeny veřejnosti rovněž přímo v centru města:

 • Mírové náměstí – budova Novorenesanční radnice – Oblastní muzeum v Litoměřicích
 • Máchova ulice – Máchova světnička – expozice Oblastního muzea v Litoměřicích
 • Mírové náměstí – Muzeum litoměřické diecéze - provozuje SGVÚ
 • Jezuitská ul. – kostel Zvěstování Panně Marii (Jezuitský kostel) – expozice a kulturně-společenské akce SGVÚ
 • Michalská ul. – expozice SGVÚ
 • Gotické dvojče - expozice SGVÚ od roku 2018

Vedle těchto PO působí ve městě celá řada kulturních spolků, které rozšiřují nabídku kulturních služeb pro občany a návštěvníky města.

Město Litoměřice disponuje seznamem spolků, které působí v oblasti kultury ve městě. Finančně podporuje v rámci dotačních programu jejich celoroční činnost případně i jednorázové akce pořádané těmito subjekty. Město Litoměřice přispívá i na jednotnou propagaci jejich akcí s názvem culturaL.

Litoměřice jsou městem s největším počtem pěveckých sborů, které zahrnují všechny věkové kategorie, v celé ČR, při letních koncertech pravidelně vystupuje Litoměřickýc festivalový sbor tvořený zpěváky všech litoměřických pěveckých sborů.

Koncerty a divadelní představení probíhají jak prostorách provozovaných příspěvkovými organizacemi města viz shora, tak i v dalších objektech většinou v okolí centra města nebo na písečných ostrovech v blízkosti řeky Labe:

 • Mírové náměstí – koncerty pod „otevřeným nebem“
 • Varhanní sál Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2
 • Park V. Havla
 • Střelecký ostrov – letní kino, koncerty (Litoměřický kořen), kulturní akce
 • Lodní náměstí
 • Expozice galerií, výstav fotografů a další :
 • Hrad Litoměřice
 • Jezuitská hvězdárna – Muzeum marionet
 • Bašta hradebního systému města – Dílna ručního papíru
 • Gotické dvojče – Galerie ve dvoře
 • Mírové náměstí – „fotografie na dlažbě“
 • Jezuitský kostel
 • Divadlo K.H. Máchy, Dům kultury, Kino

Od roku 2015 je město organizátorem tzv. Litoměřického kutlurního léta - LIKUL, kulturního projektu, který od června do září přináší divákům několik desítek akcí rozmanitého žánru, a to pod vlastním logem a jednotnou propagací - viz příloha.

Pořadateli těchto akcí jsou jak vlastní příspěvkové organizace města či kraje, tak i nejrůznější nezávislé spolky.

 

 • 8.1.B Vybavenost města kulturními službami a jejich dostupnost různým cílovým skupinám ?
  ANO
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve městě je dostupná celá škála kulturních služeb rozmanitých žánrů pro všechny cílové skupiny. Zastoupení různých kulturních žánrů je sledováno a zohledňováno v kulturních programech. Ceny vstupenek odráží skutečnost, že jde o veřejnou službu s významnou finanční podporou města, proto jsou cenově dostupné pro každého. Město Litoměřice je centrum kultury pro návštěvníky z okolních obcí.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město má velmi rozsáhlou a rozmanitou nabídku kulturních služeb, poskytovanou mnoha subjekty různých právních forem. Vybavenost i dostupnost z různých aspektů (cenová, geografická, sociální...) hodnotíme jako velmi dobrou.
Pozitivně hodnotíme také fakt, že město aktivně pracuje se svými PO i dalšími kulturními subjekty a má aktivní snahu situaci dále zlepšovat, optimalizovat a nabídku rozšiřovat.

8.1.3 Jaká je výše a struktura výdajů na kulturu?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

V tabulce uvádíme celkové výdaje města, počet obyvatel, celkové výdaje na kulturu i přepočtené na obyvatele, dále výdaje na příspěvkové organizace dotýkající se oblasti kultury, vyplacené dotace do oblasti kultury a náklady na zachování a obnovu kulturních památek. 

 

 

 • 8.1.C Výdaje na kulturu ?
  ANO

Výdaje na kulturu stoupají

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Přehledně zpracovaná tabulka. Výdaje města na kulturu jsou na dobré úrovni. Město je specifické tím, že má málo kulturních příspěvkových organizací (např. divadlo zřizuje kraj) a vysoké výdaje na granty nezávislých kult. organizací. 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

-- vyplňte odp

Výdaje jsou uvedeny v tis. Kč

2017

2018

2019

Celkové výdaje města

443 375,2

509 318,5

464 913,7

Počet obyvatel

22 071

21 896

21 765

Výdaje na kulturní příspěvkové organizace a organizační složky – provoz:

 

 

 

 

 

 

- Kulturní dům Kopřivnice

19 393

20 763,6

23 782,7

- OB Mniší

535,1

418

472,2

- OB Vlčovice

472,9

408

474,8

- Opravy kulturních zařízení

668,8

563,8

2 105,2

Výdaje na kulturní příspěvkové organizace a organizační složky – investice:

 

 

 

- Kulturního domu Kopřivnice

0

2 737

1 608,1

- Osvětová beseda Mniší

0

0

0

- Osvětová beseda Vlčovice

80,7

0

0

Dotace z dotačního programu na podporu kultury a osvětové činnosti

658,6

716,9

686,7

Individuální dotace z oblasti mezinárodních vztahů (tj. soutěžní finance rozdělované s pomocí odborné komise)

50,9

52,6

71,0

Výdaje na péči o kulturní dědictví

- oprava a údržba kulturních památek a umělecký děl

 

689,7

 

295,8

 

22,5

Jiné

 

 

 

- DVD Město očima pamětníků

- Film Kopřivnice 2018

- Videomapping

- kniha Kopřivnice 70

150

150

160

205,7

 

 

Jiné výdaje na kulturní akce a organizace

- Kopřivnické dny techniky

 

720

 

750

 

690

- Oslavy 70. výročí povýšení Kopřivnice na město

 

cca 1000

 

- Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s.

2 700

3 000

3 000ověď --

 • 8.1.C Výdaje na kulturu ?
  Výdaje města na zajištění provozu kulturní příspěvkové organizace, městských muzejních expozic, na dotační program pro oblast kultury, na kulturní akce a projekty pořádané přímo městem a údržbu a opravy kulturního movitého a nemovitého majetku.

Složení a výše výdajů na kulturu jsou popsány a vyčísleny v odpovědi.

Největší část výdajů plyne na zajištění provozů příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice a městských muzejních expozic. Každoročně je vyhlašován dotační program na podporu kultury.

V rozpočtu města Kopřivnice je každoročně alokována finanční částka na potřebně opravy památek, památníků, soch.

Příspěvková organizace města Kulturní dům Kopřivnice všechny výnosy z pronájmů prostor v objektu vynakládá zpět do objektu.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Výdaje z rozpočtu města na kulturu meziročně rostou. V posledních letech město participuje na projektu realizace nového muzea automobilů značky Tatra v Kopřivnici – expozice nákladních vozů, a to spolufinancováním přípravy veřejného prostranství kolem nového muzea.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Stabilní financování kultury. Schopnost participovat na projektech s podnikatelskou sférou.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Výdaje vynaložené na kulturu ve Velkém Meziříčí v jednotlivých letech

Výdaje jsou v průběhu roku navyšovány o částky formou rozpočtového opatření rady a zastupitelstva města.

 • 8.1.C Výdaje na kulturu ?
  ano

viz. tabulka v 8.1.3.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město každoročně vynakládá určité finanční prostředky na kulturní činnost svých příspěvkových organizací a obchodní společnost. Vývoj výdajů se každoročně sleduje v rámci výstupu Koncepce podpory kultury.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Velmi dobře zpracovaná tabulka. Výdaje na kulturu na obyvatele jsou na poměrně vysoké úrovni a mají rostoucí trend. 

Kultura (a to jak vztah ke kulturnímu dědictví města, tak moderní odvětví kulturních a kreativních průmyslů) je důležitý faktor pro výběr bydliště a přilákání nebo udržení obyvatel. Doporučujeme proto sledovat vývoj počtu obyvatel i z tohoto hlediska, aby se zabránilo případnému odlivu obyvatel. Z podobného důvodu doporučujeme po koronavirové krizi dobře vážit škrty v kultuře.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město Chrudim každoročně vyčleňuje finanční prostředky na podporu rozvoje kultury formou dotačních a grantových titulů a dále provoz svých kulturních zařízení: příspěvkových organizací Chrudimská beseda (CHB) a Knihovna. Rozpočty města za jednotlivé roky jsou na webových stránkách města: http://www.chrudim.eu/financni-dokumenty/ds-1086/p1=1079

Usnesením zastupitelstva Z/84/2013 byl schválen rozpočet na rok 2014;                              celková výše rozpočtu: 390,5 mil. Kč                                                                                  CHB provoz 11.954 tis. Kč; Knihovna provoz 8.450 tis. Kč; kulturní dotace 650 tis. Kč; granty Zdravého města 200 tis. Kč; publikace o Chrudimi 520 tis. Kč; projekt Chrudim sobě 50 tis. Kč; slavnostní koncert Smetanovy Litomyšle 200 tis. Kč;

Z/118/2014 schválen rozpočet na rok 2015; celková výše rozpočtu: 417,7 mil Kč;                   CHB provoz 12.204 tis. Kč; Knihovna provoz 8.859 tis. Kč; kulturní dotace 650 tis. Kč; granty Zdravého města 200 tis. Kč; projekt Chrudim historická 50 tis. Kč; projekt Architecture Week 100 tis. Kč;

Z/92/2015 schválen rozpočet na rok 2016; celková výše rozpočtu 413,3 mil. Kč;                      CHB provoz 12.300 tis. Kč; CHB investice 17.300 tis. Kč; Knihovna provoz 9.000 tis. Kč; kulturní dotace 650 tis. Kč; granty Zdravého města 200 tis. Kč; dotace Muzeum loutkářských kultur (MLK) 40 ti. Kč; dotace Regionální muzeum (RgM) 40 tis. Kč; projekt Chrudim sobě 70 tis. Kč; počet obyvatel 22 714.

Z/71/2016 schválen rozpočet na rok 2017; celková výše rozpočtu: 432,3 mil Kč;                      CHB provoz 12.677 tis. Kč; CHB investice 11.800 tis. Kč; Knihovna provoz 9.537 tis. Kč; kulturní dotace 650 tis. Kč; granty Zdravého města 200 tis. Kč; dotace MLK 40 tis. Kč, Památník národ. písemnictví 65 tis. Kč; festival Zlatá Pecka 500 tis. Kč; reedice encyklopedie 250 tis. Kč; Národní zahájení EHD 200 tis. Kč; Chrudim sobě 70 tis. Kč; projekt Český rok v Polsku 100 tis. Kč; počet obyvatel 22 703.

Z/81/2017 schválen rozpočet na rok 2018; celková výše rozpočtu 472,4 mil. Kč;                       CHB provoz 12.731 tis. Kč;, CHB investice 14.300 tis. Kč; Knihovna 10.755 tis. Kč; kulturní dotace 700 tis. Kč; granty Zdravého města 200 tis. Kč; dotace MLK 40 tis. Kč; dotace RgM 40 tis. Kč; Chrudim sobě 200 tis. Kč; festival Zlatá Pecka 500 tis. Kč; počet obyvatel 22 682.

Z/90/2018 schválen rozpočet na rok 2019; celková výše rozpočtu: 488,8 mil Kč;                       CHB provoz 12. 986 tis. Kč; Knihovna 11.361 tis. Kč; kulturní dotace 700 tis. Kč; granty Zdravého města 200 tis. Kč; dotace MLK 60 tis. Kč, Chrudim sobě 70 tis. Kč; festival Zlatá Pecka 500 tis. Kč.

Mimo výše uvedených výdajů město ve svém rozpočtu tradičně určuje prostředky pro nákup obrazů mladých umělců (40 tis. ročně). Nákupu předchází vernisáž a výstava daného umělce.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016 Grantový a dotační systém je dobře propracován a každoročně aktualizován. Jednotlivá specifika, jsou vždy uvedena - obecně lze říci, že je systém otevřený všem subjektům - mohou žádat fyzické i právnické osoby (tedy i příspěvkové organizace města) i nestátní neziskové organizace, záleží na konkrétním druhu dotací/grantů.

S výjimkou darů RM/ZM (v souladu se zákonem o obcích) se k podaným žádostem o jednotlivé druhy dotací a grantů vyjadřují příslušné komise jako poradní orgány RM. Složení komisí schvaluje RM a při jejich složení je dbáno na to, aby byly tvořeny jak z členů politických stran, tak ze zástupců místních neziskových organizací (klubů, spolků), členy jsou v malé míře i zaměstnanci úřadu s příslušnou odbornou znalostí.

Konkrétní podmínky pro dotace, stanovené v pravidlech - od roku 2015 v tzv. programu - jsou veřejnosti k dispozici na webových stránkách města pod Odborem školství, kultury, sportu a památkové péče. Totéž platí pro grantová témata a oblast darů rady nebo zastupitelstva města. Mimo příslušné aktuální informace k jednotlivým oblastem jsou zde zveřejněny také všechny příslušné formuláře a kontakty na osoby vyřizující tuto agendu.

Přesto, že systém považujeme za dobře nastavený a dobře fungující, každoročně se diskutuje v komisích o nastavených pravidlech, provádí se (přes schválení RM) změna programu (dříve pravidel), aktualizace grantových témat i aktualizace znění příslušných smluv.

Od počátku roku 2019 je zaveden nový elektronický systém podávání žádostí o dotace kulturní, sportovní, ostatní a granty Zdravého města.

http://www.chrudim.eu/formulare/ds-1254/p1=1471

KULTURNÍ DOTACE

Žadatelé:

 • fyzické osoby (pouze v případě, že budou žádat dotaci na jednorázovou akci či cyklus akcí)
 • právnické osoby, které nebyly založeny za účelem podnikání a mají sídlo v Chrudimi nebo svoji aktivitu budou vyvíjet na území města Chrudim
 • nestátní neziskové organizace (zejména spolky, pobočné spolky a obecně prospěšné společnosti) se sídlem v Chrudimi nebo místem působnosti v Chrudimi

DOTACE OSTATNÍ - NEZAŘADITELNÉ

Žadatelé:

 • nestátní neziskové organizace (zejména spolky, pobočné spolky a obecně prospěšné společnosti) se sídlem nebo místem působnosti ve městě Chrudim.

GRANTOVÝ SYSTÉM

Žadatelé:

 • fyzické osoby, které mají trvalý pobyt nebo působí na území města Chrudim
 • právnické osoby, které nebyly zřízeny za účelem podnikání a roli zakladatele neplní obec, kraj či stát, a které  mají sídlo nebo působí na území města Chrudim
 • nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), které mají sídlo nebo působí na území města Chrudim
 • školy a školská zařízení se sídlem na území města Chrudim - v případě vyhlášení dotačních témat směřovaných na školy a školská zařízení 

Dále bychom zde mohli uvést: Sportovní dotace, Přímé dotace a Peněžité dary

Jak je výše uvedeno, každoročně jsou schváleny dotace pro organizace, které sice nejsou zřízeny městem Chrudim, ale významně se podílí na jeho kulturním životě: Muzeum loutkářských kultur (zřizovatel MK ČR), Regionální muzeum v Chrudimi (zřizovatel je Pardubický kraj).

Tyto dotace jsou řešeny individuálně, nespadají do kulturních dotací, prochází schvalovacím procesem příslušné komise, RM a ZM.

 

Podle dat Benchmarkingu jsou výdaje města Chrudim na kulturní zařízení a služby vysoko nad mediánem. U kapitálových výdajů došlo k výraznějšímu poklesu z toho důvodu, že oproti minulému období byla ukončena finančně nákladná rekonstrukce střechy a fasády budovy čp. 85 (tzv. budova Muzea).

 • 8.1.C Výdaje na kulturu ?
  Na kulturu (dotační tituly, provozní prostředky, investiční prostředky) město Chrudim vynakládá z rozpočtu: 2016: 9,58 % 2017: 8,34 % 2018: 8,35 % Grantový a dotační systém je otevřen fyzickým i právnickým osobám, a to včetně neziskových organizací a organizací zřízených městem, ovšem při určitých specifikách určených pro jednotlivé druhy dotací a grantů. Běžné výdaje na kulturní zařízení a služby celkem v Kč na jednoho obyvatele: 2016 - 2162 Kč; 2017 - 1901 Kč; 2018 - 2267 Kč.
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Ačkoliv je hodnota v roce 2016 nejvyšší, je třeba přihlédnou k tomu, že se jednalo o výraznou investici do rekonstrukce rozsáhlé památky. Ostatní výdaje na kulturu mají mírně rostoucí tendenci - rozděluje se více financí v kulturních dotacích. Každoročně se zvyšují částky na provoz kulturních zařízení CHB a Knihovny.

Město má otevřený grantový systém pro fyzické i právnické osoby a pro NNO. Město má nastaven dobře fungující systém komisí složených z nezávislých odborníků.

Město zavedlo nový SW na podávání žádostí o dotace a granty.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Výdaje na kulturu jsou nadprůměrné v porovnání s podobnými městy. Celkové výdaje na kulturu tvoří stabilní podíl rozpočtu a pravidelně plynou jak na vlastní příspěvkové organizace a akce, tak formou grantů nezávislým subjektům.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Městská kulturní zařízení v Litoměřicích

MKZ v Litoměřicích hradí své náklady částečně z výnosů z vlastní činnosti resp. úplata návštěvníků  (zhruba 60 %). Zbytek je dofinancován z prostředků zřizovatele.Nárůst je způsoben vznikem Kulturního a konferenčního centra resp. DK + Hrad Litoměřice od dubna 2017.

Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích

Úhrada čtenářů za roční registraci a účastníků příležitostních akcí a workshopů je ve vztahu k celkovým nákladům organizace spíše symbolická (do 10 %), provoz je hrazen hlavně z příspěvku zřizovatele, případně pak z aktuálně vypsaných grantů (Ústecký kraj, MK ČR, Nadace ČEZ).Nárůst v roce 2017 je způsoben růstem nákladů a zkvalitňováním služeb.

ZUŠ Litoměřice

Zřizovatel poskytuje organizaci stabilní příspěvek na provoz a energie. Mzdy jsou hrazeny se SR prostřednictvím KÚ ÚK.

 

Město Litoměřice - výdaje na KULTURU - 2015 -2018        
  výdaje v tis. Kč
POLOŽKA 2015 2016 2017 2018
výdaje na kulturní příspěvkové organizace - MKZ, Knihovna 19 588 17 216 24 000 24 947
výdaje na umělecké vzdělávání ZUŠ 1 227 1 247 1 420 1 326
Grantové výdaje na kulturní akce   UZ 3401/3403 1 811 1 899 1 399 1 205
Dotace na činnost kulturních organizací 3401 dotace činnost sbory 500 500 500 770
výdaje na péči o kulturní dědictví UZ 3404 410 553 527 865
celkem výdaje rozpočet města 556 752 495 981 540 682 615 232
% podíl kultura/výdaje města 4,23% 4,32% 5,15% 4,73%

 

 • 8.1.C Výdaje na kulturu ?
  ANO

VÝDAJE NA KULTURU CELKEM:

2015    23.536 tis. Kč
2016    21.415 tis. Kč
2017    27.846 tis. Kč
2018    29.113 tis. Kč

VÝDAJ NA OBYVATELE:

2015 -    963 Kč
2016 -    873 Kč
2017 - 1.141 Kč
2018 - 1.193 Kč

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Výdaje na kulturu ve městě jsou ve sledovaném období stabilní a předvídatelné pro poskytovatele kulturních služeb.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Finance jsou dlouhodobě rostoucí, pozitivně však hodnotíme také snahy o efektivitu a optimalizaci výdajů (mj. nepopulárním rozhodnutím spojit dvě přísp. organizace, zpracovat metodiku evaluace PO, mít jasná pravidla grantového systému ap.). 

8.1.4 Mají městské kulturní organizace vlastní strategické dokumenty?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Statutární město zřizuje příspěvkovou organizaci Městská knihovna Jihlava a v oblasti volného času a turistiky ještě zoologickou zahradu. Příspěvkové organizace města nemají vlastní strategické dokumenty. Městská knihovna zveřejňuje plán besed a přednášek. V letošním roce se plánuje zadání vypracování strategie rozvoje zoologické zahrady. Ředitelka ZUŠ k výběrovému žízení v roce 2019 předkládala vlastní koncepci rozvoje.

Náklady na jmenované příspěvkové organizace jsou uvedeny v bodě 8. 1. 3. 

Dále pod odborem kancelář primátora funguje Dům Gustava Mahlera. Zařízení má za cíl propagaci odkazu dirigenta a hudebního skladatele Gustava Mahlera přímo v domě, kde v mládí v Jihlavě žil. Dům Gustava Mahlera, který zároveň funguje jako výstavní galerie, má zpracovaný plán výstav. Zveřejněn je na stránkách www.jihlava.cz/dgm

V rámci dotační podpory významných aktérů na poli kultury (tzv. Rodinné stříbro) požadujeme po dotovaných subjektech střednědobý plán rozvoje.

 • 8.1.D Existence vlastních strategických dokumentů v městských (obecních) kulturních organizací ?
  NE; roční plány akcí ANO

Příspěvkové organizace vlastní strategický dokument nemají, zveřejňují roční plán akcí

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní
Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Příspěvkové organizace mají alespoň akční plány na rok, při výběrových řízeních už jsou požadovány i koncepce od kandidátů, což je velmi dobré. Za příkladné považuji, že město požaduje koncepci od významných dotovaných subjektů, které dlouhodobě utváří jihlavskou kulturu. 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Městské kulturní organizace mají roční plány činnosti, které předkládají k projednání radě města. Plány činnosti jsou vyhodnocovány v orgánech města a pružně reagují na poptávku obyvatel. V rámci dlouhodobých strategií jsou důležitými aktéry figurujícími při tvorbě a plnění strategického plánu města. Jsou také nositeli odpovědnosti za konkrétní úkoly akčních plánů města. 

Příspěvková organizace Kulturní dům Kopřivnice realizuje svou činnost dle Zřizovací listiny, ve které jsou definovány poslání a role organizace.

 • 8.1.D Existence vlastních strategických dokumentů v městských (obecních) kulturních organizací ?
  -

Příklad Plán činnosti organizace Kulturní dům Kopřivnice

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Městské kulturní organizace jsou důležitými aktéry města při formulaci strategických dokumentů a spolupracují na plnění akčních plánů k dokumentům. K naplňování cílů města přispívají svou činností, kterou formulují do ročních plánů.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Plány činnosti městských organizací jsou nedostačující a nelze je označit za strategické dokumenty. Chybí definování nějakých smysluplných cílů (a následně nástrojů, kterými naplňovat cíle). Stávající plány činnosti jsou spíše "nákupními seznamy" na daný rok.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Městské kulturní organizace nedisponují vlastními strategickými dokumenty.

Nicméně např. Městská knihovna se při své činnosti řídí tzv. "Metodickým pokynem Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky", který byl aktualizován 18.12.2019 a je platný od roku 2020.


Ředitelé našich kulturních organizací byli jmenováni v roce 2006 a dříve. Na rozdíl od ředitelů škol nemají dané funkční období, tudíž neprocházejí opakovanými výběrovými řízeními. Nicméně všichni se podílejí aktivně na schvalování strategie kultury v rámci procesu schvalování koncepce. Strategie a vize se do značné míry odvíjejí od infrastruktury, kterou mají k dispozici. V případě JC to  byla relativně nedávno dokončená rekonstrukce velkého sálu (110 mil. Kč), či digitalizace a zásadní úpravy kina.

V případě městské knihovny je to letitá snaha o její zásadní rozšíření formou přístavby a tím umožnění vyšší nabídky celého spektra knihovnických a ostatních kulturních služeb.

V případě muzea je to neustálá nejistota s budoucností jejich umístění, jelikož nájemní smlouva na zámku nemá dlouhodobý charakter a vzhledem k objemu sbírkového fondu (obrovská prostorová náročnost), probíhajícímu nekonečnému soudnímu řízení ve věci mobiliáře nelze stanovit dlouhodobou vizi instituce.

 • 8.1.D Existence vlastních strategických dokumentů v městských (obecních) kulturních organizací ?
  ne
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Vzhledem k velikosti města a rozsahu poskytovaných kulturních služeb se domníváme, že není třeba zpracovávat pro jednotlivé kulturní organizace města vlastní strategické dokumenty.

Hodnocení oponenta -2
Trend - stabilní

Přestože málokteré město disponuje strategickými dokumenty příspěvkových organizací, z hlediska udržitelného rozvoje doporučujeme, aby p.o. měly zpracovánu stručnou koncepci rozvoje nebo střednědobý plán. Cílem je schopnost organizací strategicky plánovat, dlouhodobě se rozvíjet, nebýt závislí jen na osobě ředitele, sledovat trendy i strategické cíle města. Aby koncepce byly zpracovány, bylo doporučováno námi již v roce 2017 při auditu v kategorii C.

Co však vnímám jako větší problém, je působení ředitelů všech p.o. nejméně 15 let beze změny a bez výběrových řízení.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Vlastní aktuální strategický dokument CHB v současné době nemá, program týkající se kultury je připravován ve vazbě na rozpočet města. Reaguje na aktuální výročí České republiky či města Chrudim. Pro MUBASO je zpracován Plán činnosti na kalendářní rok.

Při tvorbě Strategického plánu udržitelného rozvoje města Chrudim 2015 - 2030 byla oblast kultury diskutována a připravována v pracovní skupině, která byla složena ze zástupců kulturních organizací, komisí RM, neziskových organizací a MěÚ Chrudim. 

Cílená evaluace neprobíhá, ale za hodnocení lze považovat opakované pořádání akcí v prostorách CHB (trvalý zájem škol).

přílohy: Mubaso - plán činnosti na rok 2016 a vyhodnocení

 • 8.1.D Existence vlastních strategických dokumentů v městských (obecních) kulturních organizací ?
  strategický dokument NE; roční plány akcí - ANO

Vlastní aktuální strategický dokument CHB v současné době nemá. Cílená evaluace neprobíhá, ale za hodnocení lze považovat opakované pořádání akcí v prostorách CHB.

Hodnocení oponenta -1
Trend ↑ zlepšující se

Dlouhodobá absence koncepčních dokumentů p.o. se letos ukázala jako problém u Chrudimské besedy, kdy po výpadku ředitele bylo těžké zajistit kontinuitu. Oceňujeme snahu zpracovat koncepci CHB s příchodem nového ředitele a doporučujeme vyžadovat alespoň roční plány akcí všech p.o.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Od července 2016 do července 2017 jsme ve spolupráci s NSZM pracovali na projektu "Evaluace kulturních zařízení zřizovaných městem", jehož cílem bylo ohodnotit, jak efektivně fungují kulturní organizace, jejichž zřizovatelem je město. V rámci tohoto projektu něhož vznikl "sebehodnotící nástroj", který naše kulturní organizace využily pro zmapování svého stávajícího fungování a budoucího směřování. K tomuto bylo využito souboru návodných otázek, indikátorů a cílů.
Výsledky sebehodnocení poskytly kulturním organizacím i městu řadu zajímavých informací, s nimiž hodláme i do budoucna pracovat a kontinuálně je využívat za účelem zvyšování jejich kvality ve vazbě na očekávání návštěvníků.
Souhrnně lze říci, že jsme na výstupu získali zajímavou zpětnou vazbu ohledně fungování a dlouhodobého směrování těchto organizací - např. z hlediska jejich vnitřního fungování, komunikace s návštěvníky a veřejností, nebo spolupráce s významnými stakeholdery v místě či regionu. Rozkryly se některé slabé stránky, na nichž nyní můžeme společné dále pracovat.
Kompletní postup je popsán v Metodice, která v této souvislosti vznikla. Za pomocí Metodiky je možno sebehodnocení dále realizovat již samostatně, bez závislosti na externí odborné autoritě - personálně jsou jej schopny ošetřit samy kulturní organizace. Postup byl zpracován také jako příklad dobré praxe, který již NSZM prezentovala v letošním roce na svém webináři.

Metodiku autoevaluace resp. sebehodnocení využívají všechny příspěvkové organizace v rámci tzv. Zprávy o činnosti resp. prezentaci celoroční činnosti na jednání Rady města, kde je zároveň schvalována i účetní závěrka. Součástí jednotlivých prezentací jsou i vize a cíle do budoucna.

 • 8.1.D Existence vlastních strategických dokumentů v městských (obecních) kulturních organizací ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Koncepce knihovny a ZUŠ  + zpracovaná metodika evaluace kulturních organizací zřízených městem.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Je pozitivní, že město a jeho P.O. využívají novou metodiku sebeevaluace také jako nástroj pro tvorbu strategických dokumentů. Díky vypracování nové metodiky je město Litoměřice příkladem pro další města.

8.1.5 Jaká je spokojenost občanů s kulturními zařízeními a nabídkou kulturních aktivit ve městě?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Spokojenost občanů s kulturními zařízeními a nabídkou kulturních aktivit monitoruje pravidelně dotazníkové šetření indikátorů udržitelnosti. Poslední výsledky byly zveřejněny v červnu 2019. Dokument obsahující vývoj hodnocení spokojenosti obyvatel Jihlavy s kulturními zařízeními například muzei nebo divadly je dostupný na webu  města na odkaze https://jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=534610

Podle šetření se spokojenost občanů v roce 2019 oproti předchozímu šetření v roce 2017 zvýšila. U městské knihovny je spokojenost dokonce nejvyšší od roku 2011, tedy za celou dobu, co šetření probíhají.

 • 8.1.E Spokojenost s nabízenými kulturními aktivitami a projekty ?
  ANO

Dotazníkové šetření indikátorů udržitelnosti (spokojenost občanů s místním společenstvím)

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město pravidelně realizuje průzkum a vyhodnocení indikátorů udržitelnosti. V rámci tvorba strategie kultury byla provedena rozsáhlejší analýza prostředí a potřeb v oblasti kultury. 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Z analýzy výsledků posledního sociologického průzkumu provedeného v Kopřivnici v roce 2018 vyplývá, že Informační centrum v Kopřivnici, které je součástí příspěvkové organizace města Kulturní dům Kopřivnice, je první v pořadí nejvyšší spokojenosti - s městským informačním centrem je spokojeno 73,3 % respondentů.  Do pátého místa v žebříčku se dostaly ještě spokojenost s knihovnou (70,8 % respondentů) a spokojenost s kinem (69,1 % respondentů). S nabídkou akcí v kulturním domě je spokojeno 67,3 % respondentů. Spokojenost s nabídkou kulturních služeb je ověřována v rámci sociologického průzkumu prováděného každé dva roky.

Dle sociologického průzkumu vnímají občané Kopřivnice jako největší přednosti města Technické muzeum Tatry, okolí a muzea v Kopřivnici obecně. Právě podpora muzeí a jejich činnosti je v Kopřivnice silně ukotvena.

Ve výsledcích průzkumu se poprvé od doby sledování (2008) mezi tři hlavní důvody nespokojenosti s životem v Kopřivnici dostal na třetím místě důvod: Nedostatek obchodů, služeb, kulturního a sportovního využití. Usuzujeme, že identifikace tohoto důvodu pramení ze silné ekonomiky a rostoucí možnosti a ochoty občanů Kopřivnice využívat nabídky služeb. Výsledek není alarmující, protože na otázku odpovídalo pouze 8,3 % respondentů a relativní četnost tohoto důvodu je 19.4 %, je však důležité vývoj sledovat a reagovat na něj. 

Úspěšnost nabídky příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice je každoročně také ověřována kvantitativně sledováním počtu návštěvníků jednotlivých akcí a meziroční komparací. Kulturní dům Kopřivnice – příspěvková organizace města realizuje každoročně stovky akcí. V roce 2018 navštívilo akce Kulturního domu Kopřivnice 71 864 návštěvníků.

Muzejní expozice Regionálního muzea v Kopřivnici, o.p.s.) navštívilo více než 90 tisíc návštěvníků.

Nabídka základním školám je ověřována zpětnou vazbou. Nabídka kultury školám je školám poskytnuta rozsáhle a školy si samy vybírají kulturní programy. 

V roce 2019 realizovala kopřivnická knihovna průzkum spokojenosti návštěvníků knihovny se službami. Z průzkumu vyplývá, že s nabízenými službami a personálem jsou respondenti spokojeni. Potvrzuje se, že návštěvníci mají potřebu většího místa, vzdušnějších prostorů a také kvalitního sociálního vybavení, klidové zóny s posezením ke čtení knih "u kávy a zákusku" a podobně. Město pracuje s různými možnostmi řešení knihovny a realizace nových prostor knihovny je výzvou příštích let.

 • 8.1.E Spokojenost s nabízenými kulturními aktivitami a projekty ?
  Výsledky průzkumu veřejného mínění, statistiky návštěvnosti kulturních akcí, výsledky dalších průzkumů

Výsledky z  průzkumu veřejného mínění provedeného provedeného ve městě Kopřivnici v roce 2018 společností Augur, s.r.o.

Průzkum veřejného mínění - červen 2018

Výroční zprávy příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice, statistiky návštěvnosti.

Příklad Statistika návštěvnosti Kulturního domu Kopřivnice za rok 2018

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Roste zájem aktéru v oblasti kulturního života o zpětnou vazbu občanů a minulých i budoucích návštěvníků akcí a vyhodnocování této zpětné vazby. Poskytovatelé kultury aktivně provádí dílčí průzkumy spokojenosti.

Město bude v roce 2020 realizovat průzkum zaměřený přímo na oblast kultury. Počet realizovaných akcí městskými zařízeními i soukromými subjekty je na obec střední kategorie mimořádně vysoký. Počty návštěvníků svědčí o jejich zájmu.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Velmi kvalitně a opakovaně zpracovávaná sociologická šetření spokojenosti obyvatel města. Velmi dobré výsledky z hlediska spokojenosti s muzejní činností.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Od konce devadesátých let provádí Katedra kulturologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve Velkém Meziříčí projekt „Vytvoření a ověření systému evaluace veřejných kulturních služeb".

Cílem bylo navrhnout a prakticky vyzkoušet různé možnosti zjišťování a vyhodnocování přínosů kultury rozvoji města a jeho obyvatelům. 

Proběhly v rámci projektu výzkumy obyvatel, školní mládeže a organizací i jednotlivých lidí působících aktivně v kultuře. 

Podle výsledků výzkumu mají obyvatelé Velkého Meziříčí zájem o rozmanité oblasti kultury, včetně okrajových. Tomu odpovídá poměrně vysoká účast na akcích i velmi specifických, jako jsou Concentus Moraviae nebo Filozofický festival. Za přínosné pro město přitom považují pořádání těchto akcí i lidé, kteří se jich sami neúčastní.

Kulturní zařízení ve městě považují obyvatelé za celkově poměrně dobré, ale někteří, zejména mladší, je hodnotí spíše negativně. Častějším návštěvám kulturních akcí brání lidem (kromě obvykle uváděných nedostatku času, rodinných povinnosti a financí) především nedostatečná nebo nevyhovující nabídka, a to hlavně mladším a vzdělanějším. Zlepšení nabídky a modernizace kulturních zařízení i jejich vybavení by také nejvíce (kromě snížení vstupného) mohlo pomoci vyšší návštěvnosti.

Postojům obyvatel odpovídají názory lidí, kteří ve městě působí aktivně v oblasti kultury. Za klíčové problémy, které by se měly řešit, považují zlepšení prostorových možností a vybavení (vedle rekonstrukce Jupiter clubu, která proběhla v roce 2015 za 110 mil. Kč, např. rozšíření prostor městské knihovny, řešení vytápění prostor muzea umožňující prodloužení sezóny nebo vytvoření prostor pro důstojnou prezentaci výtvarného umění). Za důležité považují také rozšíření a aktualizaci nabídky v některých oblastech kultury, včetně zlepšení nabídky kulturních akcí pro mládež, a využití historických objektů ve městě a atraktivních památek v blízkosti.

Navíc navrhují  hodnocení kulturních služeb o to, co přinášejí obyvatelům a jak přispívají k rozvoji města.

Výsledky výzkumu byly mimo jiné využity v návrhu prvních praktických kroků k zajištění kvalitních kulturních služeb ve městě. Mezi nimi jsou například zachování stávajícího systému podpory kultury prostřednictvím městských organizací, zvýšení přitažlivosti akcí nebo pomoc při získávání grantů či dotací z jiných než vlastních prostředků města.

Poslední dva výzkumy proběhly v roce 2012 a 2015, které jsou elektronicky zpracované. Výsledky z těchto výzkumů jsou v příloze.

Příloha: vysledky-vyzkumu-vm.rar

Město se do projektu UK zapojilo společně s Blatnou a Českým Krumlovem na základě nabídky pracovníků UK, která byla podpořena finančně i z jiných zdrojů. Pokud je nám známo, u spolupráce jsme zůstali pouze my a to v části tvorby Koncepce podpory kultury. Dosud město neprojevilo zájem o šetření v podobném rozsahu mimo jiné i z finančních důvodů. Výsledky tehdejšího průzkumu byly projednávány s veřejnosti, medializovány a jejich závěry byly mimo jiné i podnětem pro ředitele především Jupiter clubu zejména v oblasti programové nabídky včetně zaměření pořadů pro Vámi uvedené skupiny obyvatel .


Jinak od té doby bylo provedeno několik jiných průzkumů mezi obyvateli, žádný však speciálně na úroveň poskytování kulturních služeb. Naposledy proběhl v květnu a červnu průzkum pro občany města „Spokojenost a mobilita Velké Meziříčí 2020“, kde je i část věnované úrovni poskytovaných služeb kulturních organizací města.

Město v roce 2015 zavedlo vlastní Grantový systém na podporu kultury.

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/odbory/odbor-skolstvi-a-kultury/9458-grantovy-system-podpory-kultury-2
 

Tabulka aktivit a jejich návštěvnost v jednotlivých letech

 • 8.1.E Spokojenost s nabízenými kulturními aktivitami a projekty ?
  Ano

Katedra kulturologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze provádí projekt "Vytvoření a ověření evaluace veřejných kulturních služeb". Poslední dva výzkumy proběhly v roce 2012 a 2015

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Dotazníkové šetření se provádí v pravidelných intervalech. Závěr je konstantní.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Oceňujeme zapojení města do většího projektu UK a realizaci průzkumů spokojenosti v minulosti. Průzkum 2015 je však 5 let starý, což nejsou relevantní data, zvláště pokud se udály velké změny, např. rekonstrukce Jupiter clubu, grantový systém pro nezřizovanou scénu apod. Také není zřejmé, jak město zareagovalo na výsledky průzkumů, např. na zjištění, že vzdělanější a mladší lidé jsou vůči kultuře ve VM nespokojeni.Doporučujeme brzy realizovat celkový průzkum spokojenosti obyvatel podle indikátorů udržitelného rozvoje ECI.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Spokojenost s kulturou, sportem a volnočasovými aktivitami je hodnocena prostřednictvím evropského indikátoru Spokojenost občanů s místním společenstvím

Respondenti hodnotili míru spokojenosti s kvalitou kultury, sportu, knihovnou a volnočasových aktivit ve městě a s nabídkou obchodů. Nejvíce jsou spokojeni s působením knihovny a nabídkou kulturních akcí, naopak nejmenší spokojenost vyjádřili v případě kina. Zjištěné výsledky převážně odpovídají závěrům z předchozích dotazníkových šetření.

V centru města se nachází městské kino, knihovna, divadlo K. Pippicha, Spolkový dům, Muzeum loutkářských kultur, Muzeum barokních soch, Regionální muzeum, výstavní síně budova knihovny (ta má po městě několik poboček) apod.

Nabídka služeb je pestrá. Město prostřednictvím příspěvkové organizace CHB nabízí možnost předplatného do divadla, provozuje kino, výstavní síň, pořádají se Chrudimské hudební pátky, v prostorách budovy Muzea jsou plesy.

V objektu MUBASO (Muzeum barokních soch), který spravuje CHB, se pořádají koncerty, výstavy, v letních měsících výtvarné dílny, slavnostní stužkování prvňáčků i loučení s docházkou do ZŠ. Tento krásný prostor je také oblíbeným místem pro pořádání svateb. V MUBASO se vystavil nový model historického centra města zpracovaný ve formě 3D tisku v měřítku 1:500. K tomuto modelu byl promítán i dokumentární film o tvorbě modelu. Firma VIZarch, která model zhotovila, jej prezentuje jako prestižní zakázku na svých webových stránkách: http://chrudim2015.cz/fotogalerie.html

Zajímavé akce pořádá i Městská knihovna Chrudim (taktéž příspěvková organizace města), a to zejména se zaměřením na mládež (Noc a Andersenem) a seniory - u nich je velmi oblíbená tzv. Akademie třetího věku. Každoročně se zvyšuje zájem o tuto aktivitu a z kapacitních důvodů se musí kurzy konat ve větších prostorách.

Velmi oblíbené jsou výlety pořádané městem, Chrudimskou besedou nebo spolkem Hurá na výlet (ten je dotačně podporován městem).

http://www.knihovna-cr.cz/pro-seniory

http://www.knihovna-cr.cz/detsky-koutek

Vše se odehrává v dostupnosti MHD.

Svou nespokojenost občané také mohou vyjádřit prostřednictvím Desatera problémů.

V roce 2016 byl jako problém mezi prvními deseti uveden: Oživit centrum města během léta.

V roce 2017 pak jako problém občané uvedli: Restart letního kina.

V roce 2018 pak: Obohatit kulturní program v rámci festivalu Loutkářská Chrudim (veřejné koncerty.

Řešenírestart letního kina již proběhl - vedení města se se spolkem MaCHR dohodlo a realizují se změny. Oživení veřejného prostoru proběhlo koncerty živé hudby v ulicích. Bohužel občané na tuto aktivitu téměř nereagovali.

 • 8.1.E Spokojenost s nabízenými kulturními aktivitami a projekty ?

Nabídka je velmi pestrá: vážná hudba, populární hudba, hip-hop, rokový festival Yanderov, divadlo, kurzy, výstavy, přednášky…

Je třeba vzít v potaz, že 14 km od Chrudimi je město Pardubice s další širokou nabídkou kulturního vyžití.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město reaguje na přání občanů. V posledních třech letech bylo v rámci Desatera problémů 1x veřejností nárokován restart areálu letního kina - toto se podařilo. Oživení centra bylo na žádost veřejnosti realizováno nově provozovaným festivalem Zlatá Pecka a CHruFestem (festival hip-hopu). Na živou hudbu v ulicích v rámci Zlaté Pecky ale paradoxně lidé téměř nereagovali.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Celková úroveň spokojenosti občanů s  kulturou je, zdá se, dobrá, město má dobře nastavený dialog s občany. Doporučujeme pokračovat v opakování průzkumu spokojenosti prostřednictvím evropského indikátoru (naposledy byl průzkum realizován v roce 2015, tedy před minulým auditem).

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

V Litoměřicích je pravidelně sledován evropský indikátor ECI A.1  Spokojenost občanů s místním společenstvím. Šetření proběhlo v roce 2007, 2011, 2014 a 2017. V rámci měření tohoto indikátoru  je měřena spokojenost s dostupností škol a spokojenost s kvalitou divadel, kina, kulturního domu, knihovny, muzeí, galerií a kulturních akcí, viz https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/ECI_Indikator-Spokojenost_2017_vysledky_Litomerice.pdf

 • 8.1.E Spokojenost s nabízenými kulturními aktivitami a projekty ?
  ANO

 

 

 

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Nabídka kulturních akcí v Litoměřicích je rozmanitá, obyvatelé mají možnost najít si svůj "žánr".

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město pravidelně a dlouhodbě měří spokojenost obyvatel (což samo o sobě není v řadě měst běžné), kultura je dlouhodobě hodnocena velmi dobře, spokojenost se navíc zvyšuje. 

8.1.6 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů města v oblasti kultury na jedné straně a jaký je zájem veřejné správy odpovídat na kulturní potřeby občanů (zvyšování kvality politické kultury) na straně druhé?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Veřejnost a zejména zájemci o dění v oblasti kultury jsou každoročně zváni na setkání nazvané Pěstírna, kde je hlavním cílem pěstovat dobré vztahy mezi radnicí, pořadateli kultury a také návštěvníky kulturních akcí. Pěstírny město pořádá od roku 2017 každý rok. Na programu je seznámení veřejnosti se zásadním děním a plány radnice, projednání důležitých nebo nejbližších projektů a také kulaté stoly, u nichž se diskutuje nad aktuálními tématy.

Zájem veřejnosti o projednání v oblasti kultury je velký. Každé Pěstírny se vždy účastnilo mezi 50 a 100 občany. Zájem lidí o kulturní dění je možné doložit také anketou k akci Jihlava k Vánocům, ve které město sbíralo podněty od lidí k adventnímu a vánočnímu programu na Masarykově náměstí. Do ankety se zapojilo téměř 400 respondentů, kteří program ve většině pochválili a často přidali podnětné návrhy na zlepšení do dalšího roku.

Každoročně město pořádá Fórum mladých a Fórum zdravého města a další veřejná projednání viz oblast auditu 1A a 1B.

Přehled o pořádaných projenání s veřejností a Fórech zdravého města je možné získat na webu https://www.jihlava.cz/forum-zdraveho-mesta-a-ma21/ds-56196

 

Pozvánku na poslední Pěstírnu je možné najít třeba na facebooku https://www.facebook.com/events/m%C4%9Bsto-jihlava/p%C4%9Bst%C3%ADrna-2019/1340882506081895/

 • 8.1.F Účast občanů na tvorbě kulturní politiky ?
  ANO

Pěstírna, Fórum mladých, Fórum zdravého města, veřejná projednání

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město pořádá pravidelná setkání s občany za účelem vzájemného dialogu, projednávání plánů apod., tento trend nezastavila ani karanténa (např. projednání revitalizace náměstí proběhlo online). Pro v oblast kultury město pořádá speciální setkání Pěstírna. 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město při identifikaci, prezentaci a realizaci záměrů v oblasti kultury vychází ze strategických dokumentů města, které jsou tvořeny vždy za participace veřejnosti. Každý záměr je srozumitelně a opakovaně komunikován. Veřejnost se může k záměrům vyjadřovat na veřejných projednáních. Řada podnětů z oblasti kultury je identifikována na veřejném fóru k hledání příležitostí Kopřivnice. Na webových stránkách města je zřízeno Diskusní fórum, na kterém mohou občané diskutovat o aktuálních problémech. Ve městech jsou dostupné schránky důvěry. Město realizuje každé dva roky velké dotazníkové šetření, ve kterém je prostor také pro otázky z oblasti kultury. Město a organizace v oblasti kultury komunikují s občany na sociálních sítích. Kulturní spolky a další potencionální žadatelé o dotaci z vyhlašovaných dotačních programů mají možnost svými potřebami zaměření dotačních programů ovlivnit, jsou realizovaná setkání zástupců města s potenciálními žadateli o dotaci.

 • 8.1.F Účast občanů na tvorbě kulturní politiky ?
  Sociologický průzkum každé dva roky. Každodenní komunikace na sociálních sítích. Participativní rozpočet města. Veřejná fóra, projednání. Komunikační/marketingový plán města. Městské sdělovací prostředky.
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

V Kopřivnici probíhá oboustranný dialog občanů a města. S podněty občanů se aktivně pracuje, při řešení projektů dochází k projednání s veřejností a hledání konsenzu. Rada města Kopřivnice přijala v roce 2019 Komunikační/marketingový plán města Kopřivnice. Město je aktivní a pružně reaguje na sociálních sítích.

Co se týče posouzení trendu míry zájmu kopřivnické veřejnosti o informace můžeme vycházet ze závěrečné zprávy Průzkumu veřejného mínění. Konkrétně 


Další informace na webových stránkách města:

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/pruzkum_verejneho_mineni_2018.pdf

Při sledování trendu míry zájmu veřejnosti o informace a informační prostředky, můžeme konstatovat, roste zájem o informace a využívání informačních prostředků internetu a sociálních médiích a mírně klesá zájem o tradiční informační prostředky jako jsou např. tištěné noviny. Ty jsou však nedocenitelné pro seniory. 

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Široké spektrum nástrojů participace od šetření spokojenosti po veřejná projednání konkrétních záměrů.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

- Desatero problémů města Velké Meziříčí - každý rok připravujeme pro veřejnost veřejné projednání. Zde mohou občané pracovat v jednom týmu s odborníky i na oblast kultura a předat své připomínky a náměty k této oblasti. Ty jsou posléze řešeny.

- Dotazníkové šetření - občané se mohou zapojit do šetření

- Elektronická kniha přání a stížností - tato aplikace slouží jako prostředek komunikace občana s představiteli města

- Zapojení občanů do poradního orgánu rady města – Komise kultury a cestovního ruchu

- Komunikace ředitelů kulturních organizací města s veřejností


Akce Desatero problémů města byla každoročně organizována (naposledy loni) v rámci zapojení do národní sítě Zdravých měst a nastaveno je to tak, že je přítomná veřejnost rozdělena do jednotlivých pracovních skupin, které formulují minimálně tři problémy k řešení a následným hlasováním přítomných se sestavuje pořadí deseti největších problémů. Kultura se tam někdy dostane, jindy ne, dosti záleží na konkrétních občanech a jejich vidění problematiky. Např. otázka synagogy ve většině ročníků (pokud si pamatuji) ani zařazena nebyla a řešení problémů s její obnovou přesahuje rámec této odpovědi.

Výsledky akce jsou pravidelně zveřejňovány

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/11421-jiz-zname-overene-problemy-mesta

 https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/12265-propojeni-cyklostezek-a-nedostatek-lekaru-trapi-obcany-mesta

Komise rady města jsou jmenovány na základě nominací politických subjektů zastoupených v zastupitelstvu města vyjma komise letopisecké (zde jsou zastoupeni vesměs občané mající vztah k historii města) a školské (tvoří ji ředitelé škol). Nicméně politické subjekty se snaží do komise nominovat takové osobnosti, které mají k dané problematice nějaké profesní nebo osobní vztah.

 • 8.1.F Účast občanů na tvorbě kulturní politiky ?
  Ano

viz. odpověď na 8.1.6.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Občané jsou zváni k projednávání všech tíživých témat.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Stav je dobrý a stabilní.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Každý rok připravujeme pro veřejnost veřejné projednání Desatera problémů města Chrudim. Zde mohou občané pracovat v jednou týmu s odborníky i na oblast kultury a předat své připomínky a náměty k této oblasti. Ty jsou posléze řešeny. Rada města jmenovala kulturní komisi, která se také touto problematikou zabývá.

Od roku 2011 připravujeme velké veřejné projednání Desatera problémů pro mladou generaci. Řeší se např. společně takto problematika letního kina, koncertů pod širým nebem, nová pobočka knihovny apod.

http://www.chrudim.eu/aktuality/ds-1220/p1=1944

Podařilo se odblokovat stav kolem jednání o dalším využití letního kina. Radnice dospěla k dohodě se spolkem MaCHR, který letní kino provozuje.

Pro veřejnost jsou při jakékoliv regeneraci připravovány kulaté stoly či plánovací setkání. Veřejnost se jich účastní a stává se tak i spolutvůrcem projektu. Projednávání se účastní i architekt města a případně zpracovatel studií. Toto metodou vznikla a byla připomínkována např. studie Červené studánky či Červené kapličky, parku Republiky, provoz letního kina – výpůjčka NNO a aktuálně zejména studie využitelnosti areálu Letního kina

http://www.chrudim.eu/restart-letniho-kina/d-1755/p1=1674

Občané také hojně navštěvují pravidelná neformální setkání se starostou, která se konají pravidelně vždy první středu v měsíci.

Občané mají možnost akce a projekty Zdravého města sledovat na webových stránkách města. Přístup na internet zdarma jim zajišťuje městská knihovna a Infocentrum.

http://www.chrudim.eu/aktuality/ds-1220/p1=1944

 • 8.1.F Účast občanů na tvorbě kulturní politiky ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město diskutuje s veřejností i o oblasti kultury, podporují se spolky a NNO, je zde prostor pro tvorbu nových projektů, akcí, projednání zásadních projektů týkající se kulturní oblasti apod.

Nejaktuálněji se podařilo vyřešit situaci kolem využití areálu letního kina. Hodně se nyní diskutuje o festivalu Zlatá Pecka.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má dobře nastavený a rozvinutý systém komunikace s občany a je otevřené novým podnětům i spolupráci s nezávislými spolky a dalšími subjekty. Situace je dlouhodobě stabilní.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Všechna kulturní zařízení zohledňují průběžně podněty občanů ve své programové nabídce v návaznosti na jejich žánrové požadavky.

Odborná kulturní veřejnost (komise kultury a pracovní skupina ke kultuře) pravidelně diskutuje podmínky působení kulturních subjektů a kvalitu nabízených kulturně společenských akcí. Výstupy jsou předávány jak vedení města, tak jednotlivým příspěvkovým organizacím. Došlo ke zkvalitnění komunikace mezi PO a zájmovými skupinami v oblasti kultury. Aktuální aktivitou je jednání pracovní skupiny ke kultuře v rámci přípravy oslav 800. výročí založení města - příští rok - viz přiložený zápis. Jednotliví aktéři budou zároveň zapojeni přímo do všech realizovaných aktivit.

Oblast kultury je rovněž projednávána v rámci pravidelného veřejného fóra "Desatero problémů města Litoměřice", výstupy ověřovány následně v internetové anketě a sociologickém průzkumu.

ZM a MA 21
Občané Litoměřic mohou vyjádřit svůj názor k oblasti kultura na veřejné diskuzi s názvem „Desatero problémů města Litoměřice“ - tato forma setkání nám umožní sestavit žebříček nejpalčivějších problémů našeho města. Následně po akci probíhá anketa a sociologický průzkum, které ověřují u široké veřejnosti, zda souhlasí problémy nadefinovanými na samostatné akci. Výstupy z akce jsou prezentovány Radě a Zastupitelstvu města. Vedení následně uloží dle důvodové zprávy, aby metodický konzultant, po dohodě s příslušným garantem zodpovědným za řešení daného problému, předložil průběžnou informaci o plnění navrhovaných opatřeních, a to v rámci každého čtvrtletí. Více na http://zdravemesto-litomerice.myebrana.com/forum

Obdobnou formou probíhá diskuze pro mladou generaci z názvem „Desatero problémů města Litoměřice očima žáků a studentů Litoměřicích škol“. Mladé fórum je novým prostředkem, který umožňuje dětem a mládeži ovlivňovat cestu budoucího rozvoje města. V rámci akce navrhuje a zapisuje mládež všechny problémy, které by chtěli ve městě řešit.

Po vytipování nejpalčivějších problémů bude následně probíhat hlasování o TOP 10 problémech města. Po akci probíhá na litoměřických školách anketa, která ověřuje odhlasované problémy na samostatné akci. Výstupy z akce najdete http://zdravemesto-litomerice.myebrana.com/mlade-forum a http://zdravemesto-litomerice.myebrana.com/mlade-forum

Měření spokojenosti
Jednou za tři roky je ve městě v rámci dotazníkového šetření vyhodnocován Společných evropských indikátorů – ECI A.1 Spokojenost občanů s místním společenstvím, který zjišťuje a vyčísluje subjektivní pocit spokojenosti občanů s městem, ve kterém žijí či pracují a další dílčí aspekty této spokojenosti (hodnotí spokojenost občanů ve všech oblastech kvality života – kvalita kulturních služeb/zařízení. Poslední údaj z roku 2017 hovoří o dosažení 92,5% spokojenosti obyvatel. Souhrnná zpráva je uvedena na: https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/ECI_Indikator-Spokojenost_2017_vysledky_Litomerice.pdf

Kulaté stoly
Veřejnost má možnost I cestou menších diskuzí - tzv. kulatých stolů - rozhodovat o způsobu a podobě organizace různé akce. Naposledy se uskutečnil kulatý stůl k litoměřickému kulturnímu létu (LIKUL).

Pracovní skupina kultura
Tato skupina se pravidelně schází ve čtvrtletních periodách, jejími členy jsou aktivní zástupci všech kulturních subjektů ve městě, kteří tak mohou uplatňovat své podněty a připomínky ke kulturnímu dění ve městě.

 

 • 8.1.F Účast občanů na tvorbě kulturní politiky ?
  ANO

hodnocení obyvatel ECI:

 

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Podněty občanů jsou průběžně zahrnovány do programové nabídky.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město nabízí řadu nástrojů a příležitostí, jak se mohou občané zapojit do projednávání záměrů města a ovlivnit, jak se bude město rozvíjet, a to včetně kulturního života.

Vzhledem k pokročilosti města z hlediska UR se nabízí otázka, zda je ve městě prostor pro nové nápady a inovace v oblasti participace.

8.1.7 Existuje ve městě podpora tzv. kulturních a kreativních průmyslů?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město za sebe kulturní a kreativní průmysly nemá zatím přesně zmapované. Spolupracujeme s autory mapování KKP pro Kraj Vysočina, které zadává ministerstvo kultury jako Národní strategii podpory a rozvoje kulturních a kreativních průmyslů.

Podpora kulturních a kreativních průmyslů je však často předmětem jednání. Vede k tomu zejména přítomnost dvou středních uměleckých škol v Jihlavě a fungování jedné vyšší odborné školy zaměřené na grafiku. Přizpůsobení podmínek ve městě absolventům uměleckých škol s tím, aby neodcházeli za prací do větších měst, ale zůstali v Jihlavě, bylo už také předmětem společného jednání radnice se studenty uměleckých škol.

Zázemí by mladí  kreativní tvůrci mohli najít v areálu Modety v rámci dočasného využití. Tento požadavek je zaznamenán v ideové studii a architektonické studii vypracované na dočasné využití objektu Modety. Vedení města s těmi to materiály pracuje.

Prezentaci pro mladé tvůrce nabízí také městem zřizovaná Open air galerie Nonstrop  v ulici Malá Lazebnická vedoucí z Masarykova náměstí.

Za podporu KKP považujeme také spolupráci s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů, který dlouhodobě významně finančně podporujeme. Součástí festivalu je také doprovodný program, workshopy a dílny, které vytváří vhodné prostředí pro rozvoj KKP v Jihlavě. Více o MFDF: https://www.ji-hlava.cz/

Dlouhodobě spolupracujeme s projektem Skryté příběhy, který spojuje informace z historie s gamingem a zážitkovou pedagogikou. V Jihlavě již fungují dvě trasy: Ohnisková vzdálenost o osobnosti fotografa Johanna Haupta a o dění při vzniku Československé republiky a Ohnivý Švéd o obléhání Jihlavy švédskými vojsky. V roce 2020 se přidává třetí trasa věnovaná dirigentu a skladateli Gustavu Mahlerovi, který v Jihlavě trávil dětská léta. trasa dostala pojmenování Mahlerova duše a byla slavnostně zpřístupněna v rámci kulturní akce Léto s gustem. 

S krajským zařízením Vysočina Film Office při Vysočina Tourism spolupracuje město nahodile dle zájmu a potřeb stran. Pravidelně se setkáváme se zástupci Vysočina Tourism a koordinujeme společně kampaně a kulturní akce.

 • 8.1.G Podpora kulturních a kreativních odvětví (ze strany města) ?
  NE
Sebehodnocení 0
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Vedení města si je dobře vědomo významu KKP a subjektů, které se těmito odvětvími zabývají. Aktivně spolupracuje s kreativními školami a snaží se vytvářet podmínky, aby absolventi nemuseli odcházet do větších měst. V současnosti Jihlava disponuje nebo se na jejím území děje vzdělávání SŠ a VOŠ kreativními obory, prestižní MFDF a další dílčí provozy. Společně se zaměřením na grafický design a audiovizi se těmito ukazateli podobá o fous většímu Zlínu, popřípadě dvakrát větší Plzni. Jihlava má proto skvělé predispozice využít KP pro svůj vlastní rozvoj. Doporučujeme proto zvážit zpracování koncepce pro rozvoj kreativních průmyslů (KP) jakožto důležitý prvek nejen kultury, ale také ekonomiky a rozvoje města.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město vlastní Kabelovou televizi Kopřivnice, s. r. o., která vedle poskytování digitálního vysílání a internetu do kopřivnických domácností, (http://ktk.cz/)

provozuje televizní studio a zajišťuje pravidelný televizní zpravodaj občanům města.

Město realizuje audiovizuální projekty (v roce 2018 propagační film Kopřivnice 2018, videomappingová projekce na téma Kopřivnice, kniha Kopřivnice 70). Videomapping zajišťovala firma Lumitrix, která působí v Kopřivnici. Další dílka vydávají městské organizace. V roce 2018 vydala městská knihovna publikaci Jak se žilo v Kopřivnici. 

Rada města Kopřivnice má zřízenou Komisi pro architekturu a urbanizmus. Na městském úřadě bylo v roce 2019 zřízeno oddělení architektury, kde jsou dva architekti připraveni poradit občanům v oblasti architektury. 

 • 8.1.G Podpora kulturních a kreativních odvětví (ze strany města) ?
  Podpora dle potřeb a možností města. Město vlastní společnost Kabelová televize Kopřivnice, samostatně vydává týdeník Kopřivnické noviny. Vydává audiovizuální i další díla a podporuje realizaci takových děl.

Statut komise

http://www.koprivnice.cz/urad/organy_mesta/statut_architektura.pdf 

Propagační film Kopřivnice 70

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Kopřivnice podporuje kulturní a kreativní průmysl dle identifikovaných potřeb a dle svých možností.

Podpora kreativců v Kopřivnici existuje v rámci vyhlášených dotačních programů na oblast kultury. Kreativní mládež je podporována prostřednictvím organizací města Kulturní dům Kopřivnice a Dům dětí a mládeže Kopřivnice. Město je připraveno poskytnout dotaci např. mna provoz galerie, poskytnou veřejný prostor pro umělecká díla apod. Dotační program v oblasti kultury pro letošní rok cílil na podporu pouličního umění.
 

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Podpora kulturních a kreativních průmyslů možná skrze dotace na kulturu, konkrétně vyspecifikováno jako kategorie není, nicméně je otázka měřítka a poptávky, jestli by dávala smysl vymezovat samostatně.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Podpora je poskytována přímím financování nebo prostřednictvím Grantového systému podpory kultury, např:

"Historické slavnosti" - jsou pořádány Muzeem za finanční podpory města, každý rok mají jiné téma ve vazbě na historii města. Jsou pořádány první zářijový víkend.

Řemeslné trhy - pořádají se dvakrát ročně na náměstí.

Květnové řemeslné trhy - do roku 2015 byly trhy spojeny s Gastrodnem, který každoročně pořádá Hotelová škola a obchodní akademie Světlá, jeho pořádání bylo přesunuto na podzim. Řemeslné trhy se však stále pořádají druhou středu v květnu.

Vánoční řemeslné trhy - pořádané v prosinci. 

Adventní světýlka - každý rok se na první adventní neděli, na náměstí Velkého Meziříčí, rozsvěcuje vánoční výzdoba města. Za přispění dětí s rozsvěcenými lucerničkami či lampióny a za zvuku koled se rozzáří celé město.

Velkomeziřičské kulturní léto -  první ročník tohoto projektu byl v roce 2012. Je určen pro nekomerční kulturní prezentaci jednotlivců i souborů pro veřejnost.

Festival Concentus Moraviae - každoročně v průběhu května a června nabízí třicítku koncertů vážné hudby v podání špičkových hudebníků

Evropský festival filozofie - každý rok je Jupiterem Clubem pořádan festival, který je vždy zaměřen na určité téma (např. Prostor a čas, Konflikt a soulad, Svoboda a násilí, ...). Město Velké Meziříčí je generálním partnerem

Divadelní představení pořádaná různými spolky


Velké Meziříčí vzhledem ke své velikosti, nemá subjekty, které by zde provozovali činnost kerativního průmyslu jako např. designer či  regionální televize. Nicméně např. co se týče filmu, město např. v loňském roce schválilo podporu ve výši 130 tis. Kč na digitalizaci 15 historických filmů o městě ze sbírek muzea a nebo tvorbu dokumentárního filmu „Diagnóza Svoboda“ o událostech v našem městě po 17.11.1989. V letošním roce zase financuje výrobu dokumentárního filmu k výročí místního rybářského svazu.

Pokud se týče knižní produkce, máme zde pouze jedno knižní nakladatelství a to specializované na církevní literaturu. Město však samo v minulém období obohatilo knižní nabídku celou řadou knih vztahující k jeho historii i současnosti viz. 8.2.4.
 

 • 8.1.G Podpora kulturních a kreativních odvětví (ze strany města) ?
  Ano

Podpora je poskytována přímím financování, nebo prostřednictvím Grantového systému podpory kultury.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Velké Meziříčí podporuje kulturní a kreativní průmysl výčtem mnoha akcí, které jsou rozložené po celý rok, aby si veřejnost mohla vybrat.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Mezi kulturní a kreativní průmysly nepatří vyjmenované živé akce, naopak podpora filmů či publikací (příp. nahrávek, zkrátka něčeho replikovatelného a dále využitelného) o událostech nebo spolcích ve městě sem určitě patří, proto doporučuji nadále monitorovat, příp. podporovat projekty či subjekty z těchto odvětví.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Prostřednictvím sdružení MaChr byl znovu oživen areál letního kina; téma řešení nového kulturního využití areálu vyplynulo i z projednávání Desatera problémů.

http://www.chrudim.eu/restart-letniho-kina/d-1755/p1=1674

Každý rok je tematicky laděn – rok hudby, baroka, rok sportu, rok kultury a gastronomie apod. Kulturní aktivity ve městě se obsahově váží k vyhlášenému tématu v daném roce. Tematický program roku se projednává s příslušnou komisí rady města.

Nově jsou zařazeny tematicky laděné jarmarky pořádané Chrudimskou besedou.

Tradiční chrudimské sochařské sympozium proběhlo v MPZ, kde mladí umělci tvoří sochy z pískovce. Chrudimští občané, návštěvníci města a turisté mají tak příležitost být u toho a vidět, jak vzniká socha. Hotová díla jsou vždy umístěna na různých místech města.

V roce 2015 proběhly sochařské práce přímo před budovou Muzea, a to v rámci akce "Kameny se valí na Chrudim".

CODEX GIGAS

v Muzeu barokních soch byla v roce 2015 2x vystavena unikátní faksimile největší rukopisné knihy světa Codexu gigas, která byla pravděpodobně napsána počátkem 13. stol. v nedalekém podlažickém klášteře (Podlažice u Chrasti). Faksimile je dílem žamberského knihaře Jiřího Fogla. Mimo přednášky pana Fogla byl zájemcům po celou dobu výstavy k dispozici i krátký dokumentární film o výrobě knihy.

Nové aktivity jsou pravidelně pořádány mimo jiné i díky iniciativě Historické a letopisecké komise RM: konference o Mistru Janu Husovi 2015, vydání sborníku v návaznosti na dobu Karla IV. v r. 2016; reedice Chrudimské encyklopedie v roce 2017-2018.

Výroba a výstava sta panelů s texty a fotografiemi v intravilánu města - připomínka jednotlivých roků v rámci stoletého výročí založení republiky.

V rámci destinačního managementu turistické oblasti Chrudimsko - Hlinecko probíhá spolupráce s východočeskou filmovou kanceláří, jejíž součástí je organizace tripů pro filmaře po památkách, místech a dalších objektech vhodných pro natáčení.

Pravidelně jsou posílány nabídky prostor k natáčení - na základě poptávky filmařů.

V rámci pořádání kampaně Dne Země spolupracujeme na programu s chrudimskými kapelami a umělci, kteří se také podílejí dle jejich zájmu na doprovodném programu (hudebním, divadelním apod.). Součástí je také podpora regionálních produktů - pravidelně se Dne Země účastní majitelé certifikátů. Poskytujeme jim propagaci i prodejní místo zdarma - šperky, košíky, skleněné figurky, textil apod.

Propagace akcí je také prostřednictvím http://www.chrudim.tv/ . Jde o městský web, videa jsou připravena na základě objednávky dodavatelsky.

 • 8.1.G Podpora kulturních a kreativních odvětví (ze strany města) ?
  ANO
Sebehodnocení +1

Spolupráce odboru školství a kultury, PO v oblasti kultury a příslušných komisí RM

Nové aktivity jsou pravidelně pořádány mimo jiné i díky iniciativě Historické a letopisecké komise RM: konference o Mistru Janu Husovi 2015, vydání sborníku v návaznosti na dobu Karla IV. v r. 2016, zhotovení busty a křest knihy o zahradním architektu Vaňkovi + uspořádání přednášky v rámci výročí jeho úmrtí.

Spolupráce s Okresním archivem při připomenutí osmičkových výročí.

Oživení veřejného prostoru výstavou sta panelů s fotografiemi a informacemi ke každému roku ze stoleté historie republiky.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město podporuje KKP většinou nepřímo prostřednictvím významných akcí ve městě, podporou regionální televize aj. Doporučujeme více si všímat kreativních odvětví s ekonomickým potenciálem pro město.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město realizuje prostřednictvím svých příspěvkových organizací následující projekty:

Máchovou stopou - Literární soutěž vyhlašovaná Knihovnou Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, se koná každý rok již od roku 2009. Je zaměřena na středoškoláky a kategorii dospělých se zadaným literárním žánrem a tématem. Vítězové  obdrží knižní ceny a jejich texty jsou otištěny ve speciálním čísle knihovních novin.

Litoměřická letní filharmonie (LLF) - staví na spolupráci ZUŠ Litoměřice, Konzervatoře Teplice a hudebních škol německých partnerských škol a Saska. Akci pod záštitou českého velvyslance v Německu Tomáše Podivínského podpořilo kromě města Litoměřice i  Sdružení Euroregionu Elbe Labe, Sächsischer Musikrat  3. ročník této akce byl realizován v roce 2017 pod názvem „Putování Evropou“ . Zazněla díla evropských skladatelů. - Beethovena, Händela, Dvořáka, Mozarta, Griega, Suchoně, Verdiho, Elgara, Chačaturjana, Borodina, Brahmse, ale třeba i rockové legendy Queen...

Velký letní koncert - již po čtvrté se v červenci 2018 konal za podpory Města Litoměřice společný koncert zpěváků všech litoměřických sborů a Severočeské filharmonie, v letošním roce ke 100. výročí vzniku Československa https://www.youtube.com/watch?v=rDBbtfqawqg

publicita viz:  https://www.youtube.com/watch?v=bDKlfZQyZtE

 

 

 • 8.1.G Podpora kulturních a kreativních odvětví (ze strany města) ?
  ANO

Knihovna KHMáchy - každoročně 25 tis. Kč - Máchovou stopou

ZUŠ - projekt LLF 200 tis. Kč

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město podporu neposkytuje.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Do kulturních a kreativních průmyslů spadá také např. reagionální TV, která je v Litoměřicích poměrně aktivní.
Pro další rozvoj města i ekonomickou prosperitu doporučujeme více sledovat tato odvětví (vč. grafiky, designu, hudebního a filmového průmyslu, videoher a IT...) a zvážit jejich možnou podporu, jelikož skýtají mnoho pracovních a podnikatelských příležitostí. 

8.2 Vztah k historickému dědictví

kvalita péče o movité i nemovité dědictví, hmotné i nehmotné dědictví na území města
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 8.2 Vztah k historickému dědictví
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Jihlava na základě strategických dokumentů koncepčně pečuje o historické dědictví. Z hlediska movitého je to zejména Program regenerace MPR Jihlava a projekt TAČR Jihlavské historické domy. Zároveň město vyčleňuje ze svého rozpočtu finance na povinné podíly města u oprav kulturních památek soukromých vlastníků. Nemovité tradice a významné historické osobnosti se město snaží připomínat netradičními způsoby přístupnými pro širokou veřejnost.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Přístup města k historickému dědictví je velmi dobrý. Město má zpracovaný Program regenerace MPR a řadu dalších dokumentů týkajících se veřejných prostranství. Podporuje majitele kulturních památek, taktéž se systematicky věnuje oživování tradic a péči o nehmotné kulturní dědictví. 
Do budoucna doporučuji zlepšit informovanost a transparentnost příspěvků na opravy kulturních památek a jiných významných budov v MPR.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 8.2 Vztah k historickému dědictví
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město nemá mnoho historických památek, přístup města je adekvátní počtu těchto památek a jejich charakteru. Město má nadstandardní nástroje na zpřístupňování kulturního dědictví, tradic a odkazu slavných rodáků viz níže. město se aktivně zapojuje do mezinárodních projektů na zpřístupňování kulturního dědictví.

Město má sice málo nemovitých historických památek, o to více však pečuje o zachování nehmotného kulturního dědictví. Město Kopřivnice si váží slavných rodáků Emila Zátopka, Zdeňka Buriana, Adolfa Rašky, Ignáce Rašky a dalších. Odkaz rodáků je zpřístupňován v expozicích městských muzeí – v Lašském muzeu a expozicí manželů Dany a Emila Zátopkových. Na počest olympijského vítěze Emila Zátopka město již od roku 2001 v regionu spolupořádá Běh rodným krajem Emila Zátopka. Jedná se o běh z rodného města Emila Zátopka do místa jeho posledního odpočinku v Rožnově pod Radhoštěm. V současné době je v Kopřivnici realizován projekt výstavby nového technického muzea, ve kterém budou prezentovány nákladní automobily značky Tatra. V souvislosti se změnami ve stávající expozici technického muzea chystá město přestěhování expozice Dany a Emila Zátopkových do Lašského muzea a revitalizaci expozic Lašského muzea na muzeum kopřivnických rodáků. Muzeum Fojtství je zaměřené na historii obce, národopis a zdejší výrobu kočárů. 

Město společně s kurátory městských muzejních expozic připravují programy pro místní školy. Jedná se např. o soubory velice úspěšných besed o historii města. V roce 2018, kdy Kopřivnice oslavila 70. výročí svého povýšení na město, se všichni kopřivničtí školáci zúčastnili programů vztahujících se k tomuto výročí. 

Společně s dalšími třinácti partnery z Evropy jsme zpracovali projekt na vytvoření evropské řemeslné stezky pro podporu nehmotného kulturního dědictví a tradic. Podali jsme žádost o dotaci Evropské komisi z programu Interreg Danube.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město příkladně pracuje se svým nehmotným historickým dědictvím. Podporuje svými projekty identitu a sebeidentifikaci občanů s místem a pečuje o komunitu. Rozumí svému historickému dědictví a nebojí se ho udržovat, posilovat a prezentovat navenek.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 8.2 Vztah k historickému dědictví
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Historické kulturní památky, které vlastní město, jsou veřejnosti přístupné (zámek, kostel. věž).

Občané mají k dispozici na webu:

- Elektronická "Databáze zajímavých míst" https://www.turistikavm.cz/kam-ve-meste

- Kronika města online https://www.velkemezirici.cz/o-meste/historie/kroniky-mesta-on-line

- Elektronická databáze významých objektů https://www.velkemezirici.cz/o-meste/vyznamne-objekty

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Stav nemovitých kulturních památek je dobrý, město má velmi dobře zpracovaný a aktualizovaný Program regenerace MPZ. 
Město také dbá na nehmotné kulturní dědictví (např. digitalizace kronik, naučné stezky ap.).

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 8.2 Vztah k historickému dědictví
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město systematicky pracuje na obnově kulturních movitých a nemovitých památek. Město každoročně připravuje projekty oprav a čerpá prostředky z Programu regenerace (dotace MK ČR). Finančně podporuje také opravy objektů, které nejsou v jeho vlastnictví + nejsou to památkově chráněné objekty, ale jsou v MPZ. Za tuto činnost město získalo ocenění Historické město roku 2013. V této práci dále pokračuje.
Město má propracovaný systém strategických dokumentů, které se týkají i oblasti ochrany ne/hmotného kulturního dědictví.

Město prostřednictvím komisí a Odboru školství a kultury zajišťuje menší projekty, které pomáhají podporovat povědomí občanů o historickém významu Chrudimi - chrudimský Pantheon s bustami významných osobností; systematická péče o hroby významných osobností, péče o drobné sakrální stavby v plenéru.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Město podporuje hmotné i nehmotné dědictví různými nástroji, často samo iniciuje opravy kulturních památek, veřejných prostranství, hrobů, drobných sakrálních památek apod. Má velmi kvalitně zpracované koncepční dokumenty, v r. 2013 získalo titul Historické město roku.

Projekty jako je MUBASO, Město 3 muzeí, i úvahy nad estetikou vývěsních štítů jsou výjimečné. Chrudim může jít ostatním městům příkladem.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 8.2 Vztah k historickému dědictví
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město revitalizuje objekty a následně je poskytuje za symbolické nájemné, a tak dochází k zpřístupňování historických objektů veřejnosti. Snahou města je revitalizovat nevyužité historické objekty a zpřístupnit je veřejnosti. Za období posledních 10 let došlo k významnému posunu. Za období existence Programu regenerace MPR byla zrevitalizována většina památkových objektů v jádru města, je zajištována pravidelná podpora z rozpočtu města na udržovací práce.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Litoměřice jsou příkladem dobře spravovaného historického města. Mají kvalitně zpracovaný Program regenerace MPR a neustávají ve zpřístupňování dalších a dalších památek, které nabízejí k pronájmu neziskovým subjektům za symbolické nájemné. Jsou to mimojiné tyto příklady dobré praxe, které město řadí do čela Zdravých měst.
Doporučujeme pokračovat v této práci, zejména u významných památek v centru, které stále čekají na obnovu (např. pivovar).

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
8.2.1 Má město koncepci podpory historického kulturního dědictví, včetně tradic; zveřejněná pravidla/ strategii přístupu ke kulturním památkám a jejich vlastníkům, památkové zóně; ad?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Jihlava má již od roku 1994, v souladu s Usnesením vlády ČR č. 209 ze dne 25. 3. 1992, vypracovanou podrobnou koncepci podpory historického kulturního dědictví včetně všech souvisejících odvětví v dokumentu „Program regenerace MPR Jihlava“. V úvodu byl materiál zpracován jako soubor účelově zaměřených veřejně prospěšných opatření, směřujících k záchraně historicky nejcennější části města – městské památkové rezervace. „Program regenerace MPR Jihlava“ byl v závislosti na aktuální podmínky, plánování a finanční možnosti města několikrát aktualizovaný v letech 1997, 2002 a 2007, naposledy v roce 2017 na období od roku 2018 do roku 2023. Aktualizace „Programu regenerace MPR Jihlava“ pro období 2017-2023 má sloužit jako městský krátkodobý realizační dokument k územnímu plánu statutárního města Jihlavy. Jako podklady využívá nově schválený územní plán města včetně územně analytických podkladů, aktuální podklady pro zadání soutěže na celkovou revitalizaci Masarykova náměstí a přilehlých bloků, Program regenerace včetně aktualizací, stavebně historické průzkumy jednotlivých staveb, pasporty domů v MPR Jihlava, zásady památkové ochrany území a Strategický plán statutárního města Jihlavy do roku 2020. Pro veřejnost je dostupný zde: https://www.jihlava.cz/program-regenerace-mpr-jihlava-aktualizace-2017/d-527315

 

„Program regenerace MPR Jihlava“ má spolu s funkčním územním plánem města významnou politickou funkci v tom, že stanoví s ohledem na individuální, soukromé, všeobecné i veřejné zájmy hlavní směr, kterým by se mělo město dále vyvíjet tak, aby plnilo všechny své základní funkce, bylo příjemné pro život obyvatel, atraktivní pro návštěvníky, a zejména aby byly zachovány jeho výjimečné kulturní, památkové, urbanistické a architektonické hodnoty. „Program regenerace MPR Jihlava“ je "živým" materiálem, který je potřeba dále aktualizovat, ošetřovat a precizovat podle námětů a názorů obyvatel města i podle aktuálních závěrů plynoucích z práce pracovní skupiny pro Program regenerace MPR Jihlava.

 • 8.2.A Koncepce/strategie podpory historického kulturního dědictví, včetně tradic ?
  ANO

Program regenerace MPR Jihlava

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má zpracovaný Program regenerace MPR a aktivně realizuje investiční projekty památkové péče. Zamýšlí se nad vhodným využitím vlastních prostor v MPR a jejich zpřístupňování veřejnosti. 
Program regenerace by měl být pravidelně vyhodnocován a aktualizován.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Kopřivnice nemá koncepci podpory historického kulturního dědictví. Ve městě včetně místních částí (Mniší, Vlčovice, Lubina) se nenachází mnoho historických památek. Město každý rok podporuje opravu některé evidované i neevidované kulturní památky nacházející se v Kopřivnici nebo místních částech a to buď formou individuální dotace (dotační program na opravy památek není vyhlašován) nebo opravu realizuje přímo příslušný odbor města.
 

Pro zachování kulturního dědictví má město již dvacet tři let jím a TATROU TRUCKS, a. s. založenou obecně prospěšnou společnost Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s. Strategie přístupu ke kulturnímu a historickému dědictví je zahrnuta v zakladatelské smlouvě společnosti. Tento dokument byl schválen zastupitelstvem města. Obecně prospěšná společnost provozuje Technické muzeum automobilů značky Tatra, Muzeum Fojtství s expozicí historie Kopřivnice a expozicí bryček a kočárů, Muzeum v Šustalově vile s expozicemi kopřivnické keramiky a Zdeňka Buriana a expozici manželů Dany a Emila Zátopkových. Provoz všech expozic mimo expozici Technického muzea automobilů značky Tatra, která je soběstačná, hradí město Kopřivnice formou dotace poskytované Regionálnímu muzeu v Kopřivnici, o.p.s. (3 mil. Kč/rok). ¨V působnosti muzea je činnost Muzejní letopisecké komise, která aktivně dává podněty k případným opravám památek ve městě.

 • 8.2.A Koncepce/strategie podpory historického kulturního dědictví, včetně tradic ?
  Město nemá koncepci podpory historického dědictví, je však spoluzakladatelem obecně-prospěšné společnosti, která je založená za účelem zachování a zpřístupňování kulturního a historického dědictví města. Společnost provozuje čtyři muzejní expozice ve třech městských objektech.
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město je moderním městem, jehož dnešní podoba je odrazem rozmachu automobilky Tatra v minulém století. Z původní vsi vyrostlo v podhůří Beskyd město se "socialistickou" zástavbou. Vzhledem k malému počtu historických památek přistupuje město k jejich ochraně adekvátně.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město velmi dobře pracuje s nehmotným historickým dědictvím, koncepce podpory historického kulturního dědictví není v tomto případě potřebná ani smysluplná.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Území historického jádra města Velkého Meziříčí bylo prohlášeno v roce 1990 za Městskou památkovou zónu. Město Velké Meziříčí zpracovalo Program regenerace MPZ. V průběhu roku 2014 byly zahájeny práce na vyhotovení jeho nové verze. Tato nová verze Programu vychází z původního zpracování a zároveň zohledňuje nové skutečnosti (objekty nově prohlášené kulturní památkou, aktualizace akcí obnovy s ohledem na již realizované práce, měnící se stavebně technický stav objektů, změny cen ve stavebnictví, atd.). V září 2015 byl program regenerace MPZ VM opět aktualizován, schválen zastupitelstvem 3. 11. 2015, časový horizont, ke kterému byl program regenerace zpracován je rok 2023. Program regenerace MPZ byl znovu aktualizován a schválen zastupitelstvem města 25.6.2019. Aktualizace byla vyvolána především prohlášením dvou domů v MPZ za kulturní památky.

http://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty/10495-program-regenerace-mestske-pamatkove-zony-velke-mezirici

Systematicky zde pracuje Komise regenerace městské památkové zóny. Komise provádí aktualizaci programu regenerace a vyhodnocuje plnění programu. Připravuje návrhy akcí obnovy na následující rok. Projednává aktuální problematiku v Městské památkové zóně (možnost využití památkově chráněných objektů, řešení dopravy, nová výstavba, úprava veřejných prostor, zeleň, apod.)

Město Velké Meziříčí ve spolupráci s židovskou obcí a majiteli objektů se zaměřilo na obnovu Židovské čtvrti. Od roku 2019 probíhá obnova Staré synagogy, její podoba bude přiblížena původnímu stavu. Současně probíhá jednání o koupi Nové synagogy městem, které by ji chtělo obnovit a využít jako koncertní a výstavní sál. V Židovské čtvrti byl v roce 2018 nově prohlášen jeden z židovských domů za kulturní památku.

V roce 2017 proběhla architektonická soutěž na opravu náměstí. Zastupitelstvo z vítězných návrhů nevybralo žádný k realizaci. Podoba náměstí je stále v jednání, vzhledem ke špatnému stavu inženýrských sítí,  povrchů je oprava v následujících letech nevyhnutelná.

Na webových stránkách města jsou základní informace pro majitele kulturních památek a objektů v MPZ.

https://www.velkemezirici.cz/portal-obcana/mestska-pamatkova-zona-velke-mezirici

 • 8.2.A Koncepce/strategie podpory historického kulturního dědictví, včetně tradic ?
  Ano

Dlouhodobý plán obnovy kulturních památek i celého území má město zpracované v Programu regenerace MPZ Velkého Meziříčí, kterou neustále aktualizuje.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město informuje občany o kulturním dědictví na webových stránkách města.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město má kvalitně zpracovaný a aktualizovaný Program MPZ.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Chrudim lze charakterizovat jako jednu z nejkvalitnějších a největších městských památkových zón ve východních Čechách. Městská památková zóna má rozlohu 52 ha a na území města je 85 nemovitostí zapsaných v seznamu nemovitých kulturních památek - z toho 60 ve vlastnictví města Chrudim.

Městská památková zóna byla vyhlášena v roce 1990, má zachovanou středověkou strukturu s památkově významnou zástavbou se starými hradbami. Historické jádro si zachovalo funkci městského centra. Město má zpracován Regulační plán městské památkové zóny a Program regenerace městské památkové zóny. Dohled nad historickým architektonickým dědictvím je v ČR stanoven zákonem. V rámci regenerace Městské památkové zóny město pečuje o své památky. U nemovitostí, které nejsou ve vlastnictví města a byly opraveny v rámci Programu regenerace MPZ v letech 1995 až 2015, činil příspěvek města Chrudim vlastníkům těchto nemovitostí více než 5 mil. Kč.

Celkově činil objem prostředků vložených do obnovy MPZ v letech 1995 až 2015 více než 700 milionů Kč.

2016: dotace MK ČR: 1.130.000,- Kč; investice města: 13.547.000,- Kč

2017: dotace MK ČR: 1.810.000,- Kč; investice města: 10.845.000,-Kč; příspěvek města soukromým vlastníkům památek: 33.987,- Kč

2018: dotace MK ČR 1.975.000,- Kč; investice města: 13.881.000,- Kč; příspěvek města soukromým vlastníkům památek 67.000,- Kč.

Město Chrudim pečuje v centru o Městskou památkovou zónu (MPZ). K tomuto účelu je zhotoven Regulační plán MPZ, přístupný na internetových stránkách města:
http://www.chrudim.eu/aktualni-dokumenty/ds-1285/p1=1841Pracuje se na aktualizaci - v současné době je návrh zadání projednán s dotřenými orgány a veřejností.

V závěru roku 2012 byl dokončen a schválen ZM nový Program regenerace MPZ na roky 2013 - 2023. Systematicky zde dlouhodobě pracuje Pracovní skupina regenerace složená z odborníků, zástupců vedení města a příslušných zaměstnanců úřadu (aktuální složení schváleno v březnu listopadu 2018). Tato skupina posuzuje žádosti o finance na regeneraci památek v soukromém vlastnictví a zařazuje je vedle památek ve vlastnictví města do plánu, který předkládá s žádostí o dotaci na MK ČR.

Na základě jednání letopisecké komise je sestaven seznam hrobů významných chrudimských osobností, o které město pečuje.

Pro občany je také k dispozici materiál, který popisu správný přístup k ochraně památek a poskytuje informace jak se k památkám chovat: Příručka vlastníka kulturní památky.
http://www.chrudim.eu/StaticFiles//cs/download/osk/prirucka-vlastnika-kulturni-pamatky.pdf

Pokud jde o regulaci reklamy, je ve spolupráci s OŠK připraven koncept finanční podpory na vyřešení vývěsních štítů a reklam v centru města pod dohledem AM a vybraných designerů. Proběhl workshop památkové péče ve spolupráci s městem Znojmo, které je nám příkladem při řešení problematiky reklamního smogu v centru města.

 • regenerace Městské památkové zóny (MPZ) - město se účastní formou příspěvku ke státní podpoře (je to spoluúčast) – nemovitosti, které nejsou ve vlastnictví města: dům Na Puši, Wiesnerova vila, Filištínská ul. čp. 28, Koželužská ul. čp. 129, Sladkovského ul. čp. 29; obnova krovu a střechy nad schodištěm na kůr na kostele sv. Michala; východní iluzivní brána ve Wiesnerově parku; rekonstrukce krovu s třešní krytiny + nová fasáda na památkově chráněném objektu čp. 85 (budova Muzea s historickým sálem)
 • pravidelná dotace na opravu střechy kostela Nanebevzetí p. Marie (je ve vlastnictví Římskokatol. farnosti)…
 • poradenství o vyhlašovaných programech zaměřených na regeneraci památek na Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče
 • pro posuzování žádostí o finance na regeneraci památek v soukromém vlastnictví je zřízena komise, která má vypracovaná pravidla pro rozdělování financí
 • město Chrudim získalo 50 tis. Kč výhru v krajském kole soutěže za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2011; dále 50 tis. Kč za vítězství v krajském kole soutěže za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2013, přičemž jsme zvítězili v celostátním kole a získali tak i 100 tis. Kč. od Ministerstva pro místní rozvoj ČR a zároveň titul Historické město roku 2013 a s tím související částku 1 milion Kč od MK ČR.

 

Film - Chrudim historickým městem roku 2013 https://www.youtube.com/watch?v=fkGaWpM_4IQ

Program Regenerace MPZ https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/koncepce/regulacni-plan-mestske-pamatkove-zony-2014 

přílohy prezentace Regenerace MPZ

 • 8.2.A Koncepce/strategie podpory historického kulturního dědictví, včetně tradic ?
  Hodnota indikátoru: Strategické materiály: Program regenerace MPZ na roky 2013 - 2023: schváleno ZM 17.12.2012 usnesení č. Z/97/2012. Regulační plán schválen 24.2.2003 - v současnosti se pracuje na novém zadání. Aktualizovaný Územní plán schválen ZM dne 11.11.2013 (Z/78/2013). Změnu č. 1 ÚP Chrudim vydalo ZM Chrudim dne 19.9.2016, usnesením Z/58/2016. Příručka vlastníka kulturní památky (na webových stránkách města od roku 2010). Pracovní skupina pro regeneraci (její aktuální složení schváleno usnesením č. R/82/2015 ze dne 2.3.2015); po komunálních volbách došlo ke změnám v obsazení pracovní skupiny: usnesení RM R/484/2018 ze dne 26. 11. 2018; schází se 2x ročně a její zřízení a činnost vyplývá ze Zásad Programu regenerace (nemá statut komise rady města).
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Velmi kvalitně zpracovaný strategický dokument: Program regenerace MPZ; aktualizuje se Regulační plán MPZ a pravidelně se schází Pracovní skupina pro regeneraci.

Titul Historické město roku 2013.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Nadprůměrné strategické dokumenty, dlouhodobě vysoké výdaje na péči o kulturní dědictví, pracovní skupina pro regeneraci.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Koncepce programu  Regenerace MPR na období 2015 - 2020

Aktualizované znění Programu regenerace městské památkové rezervace Litoměřice zpracované s platným Usnesením vlády české republiky č. 209 ze dne 25. března 1992 viz odkaz. Obsahem dokumentu je shrnutí všech aspektů záchrany kulturních hodnot a rozvoje významných částí historického jádra města s výhledem na období 2015 - 2020. Jde o jeden z hodnocených podkladů pro stanovení výše kvóty finančních příspěvků Ministerstva kultury ČR určených na obnovu nemovitých kulturních památek v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón, kterého se město Litoměřice účastní pravidelně již od roku 1992.
Dokument, který schválilo ZM dne 16.9.2014, byl připraven ve spolupráci s Národním památkovým ústavem Ústí n. L, odborem územního rozvoje MěÚ Litoměřice, městským architektem, odborem životního prostředí MěÚ Litoměřice a PO CCR v Litoměřicích, byl projednán subkomisí Regenerace MPR Litoměřice dne 1. 9. 2014.
Tento dokument byl následně zaslán na MK ČR, kde byl hodnocen jako jeden z podkladů pro přidělení finanční podpory z dotačního titulu Program Regenerace MPR. Město Litoměřice následně získalo  pro rok 2015 celkem 1.645 tis. Kč, oproti 2013/2014. kdy dosahovala pouze 685 tis./795 tis. Kč. V následujících letech byla podpora od MK ČR rostoucí.

https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/2386-program-regenerace-mpr-litomerice-na-obdobi-2015-2020

Soutěž "Historické město roku"

Město Litoměřice se v roce 2015 stalo v celostátním programu "Cena za nejlepší přípravu Programu regenerace MPR" krajským vítězem, v celostátním hodnocení pak bylo druhým finalistou společně s městem Jičín. Šlo o ocenění dlouholeté systematické práce v oblasti obnovy a regenerace památek a realizace řady akcí, které vylepšují nejen celkový vzhled historického jádra města, ale zároveň vytváří podmínky pro to, aby se v něm lidem dobře žilo a byly turisticky atraktivní.

https://www.litomerice.cz/aktuality/3532-litomerice-ziskaly-titul-historicke-mesto-usteckeho-kraje-roku-2015

Turistická trasa městem a spolupráce s Destinační agenturou a Biskupstvím litoměřickým

Tematické turistické okruhy po městě :
• Kalich
• Máchova světnička
• Kdo se to na nás dívá (štíty, reliéfy, sochy)
• Baroko (vesměs církevní památky)
• Věž sv. Štěpána (provozována In Principio)
• Expozice Důl Richard v proměnách času – podzemní expozice cca 80 m dlouhá (4 tematické části: vápencová továrna, továrna Richard –II.sv.válka, SURAO- současnost, Sad smíření – vize)
• Objekt bývalé vodárny v parku Václava Havla – FérCafé – kavárna fairtrade káva
• Muzeum křišťálových doteků
• Nový produkt " Okruh církevními památkami" realizovaný ve spolupráci s Destinační agenturou České středohoří a Biskupstvím Litoměřickým

http://www.ceskestredohori.info/tipy-na-vylety/vylet/okruh-cirkevni-pamatky-v-litomericich

 • 8.2.A Koncepce/strategie podpory historického kulturního dědictví, včetně tradic ?
  ANO

Alokované prostředky:

2014:
MKČR                        795 tis. Kč
město Litoměřice      500 tis. Kč
2015:
MKČR                      1.645tis. Kč
město Litoměřice      500 tis. Kč
2016: 
MKČR                     2.345 tis. Kč
město Litoměřice      500 tis. Kč
2017:
MKČR                     2.390 tis. Kč
město Litoměřice      500 tis. Kč

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Vypracovaný koncepční dokument Programu regenerace MPR pro období 2015 - 2020 reflektuje zájmy všech dotčených odborných subjektů. Dokument byl schválen zastupitelstvem města v roce 2014. Podpora od MK ČR má rostoucí trend.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Velmi kvalitně zpracovaný koncepční dokument a stabilní až rostoucí výdaje na hmotné kulturní dědictví.
Nehmotné kult. dědictví je řešeno částečně v SRPM, v rámci aktualizace by si však také zasloužilo větší pozornost. 

8.2.2 Má město otevřený grantový systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního dědictví?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Statutární město Jihlava určilo ve schváleném rozpočtu na rok 2019 částku dle §3322 Vyhlášky Ministerstva financí o rozpočtové skladbě č. 323/2002 Sb. na zachování a obnovu kulturních památek (Podpora zachování a obnovy nemovitých a movitých kulturních památek a historických částí sídel prohlášených za památkovou rezervaci nebo zónu.) celkem 2.000.000Kč. Z této částky průběžně financovalo povinné podíly města u oprav kulturních památek soukromých vlastníků, tedy přispělo na obnovu památek zejména v rámci Programu regenerace MPR Jihlava a dále v dotačním titulu „Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina“. Zbývající peníze z této částky byly přerozdělovány formou „Mimořádných příspěvků města Jihlavy“ mezi soukromé vlastníky kulturních památek v Jihlavě, případně na obnovu historických hodnot jiných objektů na území MPR Jihlava a v jejím ochranném pásmu. Kromě těchto peněz je v každoročním městském rozpočtu určen finanční podíl na údržbu, opravu a obnovu objektů, které jsou ve správě a vlastnictví SMJ, přičemž mnohé jsou zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

https://www.jihlava.cz/pamatkova-pece-a-opravy-nemovitosti/ds-56722

Vedle finanční podpory byl náměstek Martin Laštovička pověřen projektem péče a obnovy historických domů v centru města. Spolupracuje na něm s pedagogy a studenty architektury Vysokého učení technického v Brně a s neziskovou organizací Archaia Brno, která provádí historické průzkumy a záchranné archeologické výzkumy.

V roce 2021 se oddělení památkové péče chystá zveřejnit přehled vydaných finančních podpor do oblasti historického dědictví za rok 2020 a dála potom přehledy každý další rok uveřejňovat.

 • 8.2.B Otevřený grantový/dotační systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního dědictví ?
  ANO

Spolufinancování Podpory zachování a obnovy nemovitých a movitých kulturních památek ...

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní
Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Město vynakládá na opravu památek finance v dostatečné míře, stejně tak podporuje nehmotné kulturní dědictví. Chybí však informace, na jaké investiční projekty peníze plynuly.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Ve městě je velmi málo nemovitých a movitých historických památek jak ve vlastnictví města, tak ve vlastnictví soukromého sektoru. Podpora se poskytuje individuálně. Co se týče nehmotného kulturního dědictví – odkazu známých kopřivnických rodáků, bývá jejich zviditelňování a předávání jejich odkazu tématem projektů městských organizací i soukromých žadatelů o dotace.

V případě, že se objeví potřeba ze strany soukromých vlastníků památek, město jednotlivé potřeby projedná, posoudí a opravy památek podpoří. (např. obnova krovu a výměna střešní krytiny kostela ve Vlčovicích – 100 tis. Kč, restaurování Marianského sloupu – 20 tis. Kč).

Historické kulturní dědictví je podporováno především financováním provozu městských muzejních expozic v rámci Regionálního muzea v Kopřivnici, o. p. s. (3 mil. Kč ročně).

 • 8.2.B Otevřený grantový/dotační systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního dědictví ?
  Město je otevřené pro přijímání žádostí o podporu projektů zaměřených na historické kulturní dědictví a tradice v rámci svých podmínek.

Město má dotační systém pro podporu projektů z oblasti kultury. V rámci tohoto dotačního programu mohou žadatelé žádat o podporu na projekty zaměřené na historické kulturní dědictví a tradice, a to především na akce. Žadatelé mohou žádat také o individuální dotace z rozpočtu města. Vzhledem k charakteru města není vyhlášení samostatného dotačního programu pouze na podporu historického kulturního dědictví potřebou. Město formou dotace hradí provoz společnosti (Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s.), která je zřízena za účelem identifikace, prezentace a zpřístupnění historie.

Dotační program pro oblast kultury_ příklad 2019

Žádost o individuální dotaci z oblasti kultury

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Vzhledem k charakteru města není vyhlášení dotačního programu pouze na oblast historického kulturního dědictví potřebou. Město má dotační program pro celou oblast kultury a formou dotace hradí provoz společnosti (Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s.), která je zřízena za účelem identifikace, prezentace a zpřístupnění historie.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Obdobně jako výše 8.2.1.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Podmínkou pro získání dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ a dotace z Fondu Vysočina - "Památky" je spolufinancování obnovy kulturních památek městem ve výši min. 10% uznatelných nákladů. Město každoročně soukromé vlastníky svojí finanční spoluúčastí podporuje.

Město nemá žádný  vlastní grantový program na podporu obnovy objektů v MPZ či kulturních památek.

 • 8.2.B Otevřený grantový/dotační systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního dědictví ?
  Ano

Město je v kontaktu s vlastníky nemovitých kulturních památek a poskytuje jim potřebnou podporu při obnově.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město nemá vlastní grantový program, ale v rámci ostatních programů poskytuje povinné spolu podíly vlastníkům KP.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Stav uspokojivý, doporučuji doplnit aktuální informace na web https://www.velkemezirici.cz/prakticke-informace/930-dotace-na-obnovu-kulturnich-pamatek 

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Na stránkách městského úřadu je zveřejněn přehled grantových projektů: http://www.chrudim.eu/formulare/ds-1254/p1=1471

V závěru roku 2012 byl dokončen a schválen ZM nový Program regenerace MPZ na roky 2013 - 2023. Systematicky zde dlouhodobě pracuje Pracovní skupina regenerace složená z odborníků, zástupců vedení města a příslušných zaměstnanců úřadu (aktuální složení schváleno v listopadu 2018). Tato skupina posuzuje žádosti o finance na regeneraci památek v soukromém vlastnictví a zařazuje je vedle památek ve vlastnictví města do plánu, který předkládá s žádostí o dotaci na MK ČR. Město Chrudim pak těmto soukromým subjektům přispívá určitým finančním podílem k realizaci oprav v rámci Programu regenerace MPZ (v r. 2013 přes 212 tis. Kč, v r. 2014 112 tis. Kč, v r. 2015 16 tis. Kč, v roce 2017 34 tis. Kč a v roce 2018 67 tis. Kč). Mimo tyto příspěvky ještě město - jako vlastník mnoha nemovitostí v MPZ - samo platí podíly na opravách vlastních budov (v r. 2013 to bylo více než 700 tis. Kč, v r. 2014 to bylo více než 96 tis. Kč, v r. 2015 to byly téměř 4 mil. Kč - na opravu nejstarší části městského opevnění, v r. 2016 13.547.000 Kč, v r. 2017 10.845.000 Kč a v r. 2018 13.881.000 Kč).

Kulturní dotace pod bodem č. 3 FORMULÁŘE: kulturní dotace a granty. V rámci těchto dotací jsou poskytovány prostředky spolkům a sdružením na akce, které významně podporují udržování a rozvíjení historických tradic našeho regionu (folklor, loutkářství...) Na webových stránkách MěÚ jsou každoročně zveřejňována platná pravidla a formuláře pro poskytování kulturních dotací.

Finance z EU – Zlatá stezka, MUBASO vč. Klášterních zahrad http://www.mubaso.cz/

Finanční podpora formou dotace kraje na Obžínky, Loutkářskou Chrudim, Jazzový festival, Přehlídku školních pěveckých sborů;

Město ve svém rozpočtu na rok 2011:

 • vyčlenilo 500 tis. Kč. na realizaci projektu Rok baroka, který mj. realizoval publikaci a expozici o barokním sochařství zdejšího regionu;
 • 450 tis. Kč na doplnění o další busty do Pantheonu významných osobností Chrudimi
 • vyčlenilo 500 tis. Kč jako příspěvek pro ŘKF na opravu střecha kostela Nanebevzetí P. Marie. Finanční podpora města pro žadatele formou darů rady města.
 • 65 tis. Kč - nový interiér Červené kapličky - dubový "oltář" s vyobrazením patronů kapličky

Město ve svém rozpočtu na rok 2012:

 • vyčlenilo částku 1 mil. Kč pro podporu realizace expozice plakátů Alfonze Muchy v  Regionálním muzeu v Chrudimi;
 • 18 tis. Kč - realizace projektu k roku Elišky Přemyslovny - nová socha
 • Zpracování nového Programu regenerace MPZ 163 tis. Kč
 • oprava vstupu židovského hřbitova 48.630 Kč z rozpočtu města Chrudim
 • oprava vstupu židovského hřbitova 100 tis. Kč z darů od Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.
 • vybudování pomníku chrudimským židům 90 tis. Kč z darů EOP, a.s.
 • 5 tis. Kč na pamětní desku parašutisty Jehličky
 • 500 tis. Kč jako příspěvek pro ŘKF na opravu střecha kostela Nanebevzetí P. Marie.

Město ve svém rozpočtu na rok 2013:

 • vydalo částku 140 tis. Kč na reprezentativní publikaci o Chrudimi
 • 400 tis. Kč na restaurování soch do expozice Muzea barokních soch
 • téměř 452 tis. Kč na doplnění o další busty do Pantheonu významných osobností Chrudimi
 • 500 tis. Kč jako příspěvek pro ŘKF na opravu střecha kostela Nanebevzetí P. Marie.

Město ve svém rozpočtu na rok 2014:

 • vydalo částku téměř 736 tis. Kč na reprezentativní publikaci o Chrudimi
 • 400 tis. Kč na restaurování soch do expozice Muzea barokních soch
 • 450 tis. Kč na doplnění o další busty do Pantheonu významných osobností Chrudimi
 • 500 tis. Kč jako příspěvek pro ŘKF na opravu střecha kostela Nanebevzetí P. Marie.
 • přes 300 tis. Kč na stavební úpravy vojenského hřbitova z 1. sv. války na hřbitově Sv. Kříže
 • téměř 30 tis. Kč na pamětní desku Milanu Vošmikovi

Město ve svém rozpočtu na rok 2015:

 • vydalo více než 500 tis. Kč na model historického centra (3D tisk)
 • 400 tis. Kč na restaurování soch do expozice Muzea barokních soch
 • více než 100 tis. Kč na pořádání konference o M. J. Husovi vč. vydání sborníku příspěvků
 • 500 tis. Kč jako příspěvek pro ŘKF na opravu střecha kostela Nanebevzetí P. Marie.

Finanční podpora města pro žadatele formou darů rady města

 • plastika Anežky Přemyslovny 30 tis. Kč z darů Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. a Vodovody a kanalizace Chrudim a.s.

Město ve svém rozpočtu na rok 2016:

 • vydalo 50 tis. Kč na informační tabulky k hrobům a památkovým objektům
 • 750 tis. Kč na restaurování soch do expozice Muzea barokních soch
 • 500 tis. Kč na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie
 • 450 tis. Kč na opravu střechy divadla - kulturní památka
 • 470 tis. Kč na sanaci a odvlhčení suterénu divadla - kulturní památka

Město ve svém rozpočtu na rok 2017:

 • vydalo 200 tis. Kč na Národní zahájení dnů památek
 • 400 tis. Kč na restaurování soch do expozice Muzea barokních soch
 • 500 tis. na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie
 • 250 tis. na reedici vlastivědné encyklopedie Chrudimi
 • 170 tis. Kč na opravu kaple ve Vestci

Město ve svém rozpočtu na rok 2018:

 • vydalo více než 200 tis. Kč na realizaci nového venkovního betléma
 • 490 tis. Kč na restaurování soch do expozice Muzea barokních soch
 • 500 tis. Kč na opravu střech kostela Nanebevzetí Panny Marie
 • 315 tis. Kč na rekonstrukci kašen a portálů
 • více než 2 mil. Kč na opravu střechy a odvlhčení divadla
 • 8.2.B Otevřený grantový/dotační systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního dědictví ?
  ANO

Město ve svém rozpočtu dlouhodobě pamatuje na finanční podporu kulturního dědictví prostřednictvím grantového a dotačního systému. Programy grantů a dotací jsou v souladu se zákonem zveřejněny a přístupny na webových stránkách veřejnosti. O žádostech jednají odborné komise - ty své návrhy předkládají radě (zastupitelstvu) města ke schválení.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Podávání žádostí na jednotlivé projekty není nijak omezováno a různorodost těchto projektů je zaručena rozmanitostí žadatelů. Jsou zveřejňovány seznam a částky podpořených organizací.

Město finančně podporuje činnost nebo projekty sdružení, která se zabývají folklórem lidovými tradicemi: Kohoutek, Kuřátka, Český lidový soubor.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město má kvalitní systém na podporu kulturního dědictví, pravidelně vydává dostatečné peníze na hmotné i nehmotné dědictví. Oceňujeme snahu regulovat estetiku vývěsních štítů formou pozitivní motivace.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

V rámci Programu regenerace MPR, vyhlašovaného každoročně již od roku 1992 Ministerstvem kultury ČR, podporuje město Litoměřice vedle státní účelové dotace vlastníky nemovitých kulturních památek i dotacemi z vlastního rozpočtu. Žádost může podat vlastník nemovité kulturní památky dle podmínek dotačního titulu MK ČR.
Program Regenerace MPR je zveřejněn na webových stránkách města. Jeho publicita je rovněž zajištěna v rámci terénní práce referentů st. památkové péče odboru ŠKSaPP MěÚ Litoměřice.
Žádosti o finanční podporu hodnotí  subkomise při RM, která v hodnocení anketních dotazníků jednotlivých žadatelů o podporu vychází ze stavebního stavu dotčených objektů, a z faktu, jak vlastníci objektů udržují průběžně stavební stav kulturní památky z vlastních prostředků. Přihlédnuto je rovněž k  současnému stavu připravenosti obnovy kulturních památek včetně toho, jak vlastníci kulturních památek dlouhodobě respektují ustanovení zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péče ve znění platných předpisů.

Informace o programu podpory v rámci sekce MěÚ Litoměřice "Potřebuji si vyřídit"

https://www.litomerice.cz/potrebujivyridit/3582-vydani-zavazneho-stanoviska-statni-pamatkove-pece

https://www.litomerice.cz/dotace/6764-vyhlaseni-programu-podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-orp-na-rok-2018

Informovanost o všech městských dotačních programech je uvedena komplexně na webu města: https://www.litomerice.cz/dotace

 • 8.2.B Otevřený grantový/dotační systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního dědictví ?
  ANO

500 tis. Kč /rok z rozpočtu města Litoměřice

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Podpora vlastníků nemovitých kulturních památek v rámci MPR Litoměřice. I při stagnujícím příspěvku z rozpočtu města se stav objektů v historickém centru neustále zlepšuje.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Grantový program má stabilní rozpočet a daří se díky němu neustále zlepšovat stav historických objektů. O programu jsou potenciální žadatelé dostatečně informováni.
V této oblasti jsou Litoměřice opět nadprůměrné.

8.2.3 Má město další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví; podpory tradic apod.? Čerpá město finanční prostředky z programů MK ČR a dalších zdrojů určených na památkovou péči?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Jihlava pravidelně od roku 1994 čerpá finanční prostředky pro obnovu kulturních památek v MPR Jihlava, které jsou ve vlastnictví obce i soukromém, prostřednictvím Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Dále je město pravidelně administruje a vlastníkům památek umožňuje dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, který je také vyhlášený Ministerstvem kultury České republiky.

Nositele nehmotného kulturního dědictví a tradic regionu město dlouhodobě a významně podporuje formou dotací na pořádání akcí. Některé folklórní akce pořádá přímo město Jihlava například Zaplétání máje.

Město je již sedm let zapojeno do projektu paměť národa, konkrétně do projektu Příběhy našich sousedů. Týmům z jihlavských škol už svůj příběh svěřilo 56 pamětníků, zpracované vzpomínky jsou uchovány na webu https://www.pribehynasichsousedu.cz/jihlava/jihlava-2019-2020/.

 

Město pořádá pietní akce u příležitosti významných výročí. V roce 2020 jsme se zapojily do projektu Poslední adresa, který organizuje Ústav pro studium totalitních režimů a připomíná osudy lidí, kteří se stali obětí represí komunistického režimu. Tisková zpráva zde: https://www.jihlava.cz/jihlava-si-17-cervna-pripomnela-70-let-od-politickych-poprav/d-539692/p1=103430

 • 8.2.C Další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví a tradic ?
  ANO

Program obnovy kulturních památek

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní
Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Město je zapojeno do standardních státních programů památkové péče a poskytuje soukromým žadatelům povinné spolupodíly. 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Nejdůležitějším nástrojem města Kopřivnice pro podporu tradic ve městě je spoluzaložená společnost Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s., která spravuje městské muzejní expozice. Město provoz těchto expozic dotuje částkou 3 miliony Kč ročně.


V posledních letech město participuje s Moravskoslezským krajem a Tatrou Trucks, a. s. na projektu výstavby nového muzea automobilů v Kopřivnice. Město v rámci projektu zrealizuje zpřístupnění nového muzea úpravou veřejného prostranství a vybudováním potřebné infrastruktury.

V letech 2017 a 2018 byly realizovány podstatné investice v areálu Muzea Fojtství v celkové výši přesahující 1,5 mil. Kč. V roce 2017 byla restaurována Šustalova hrobka v nákladu 100 tis. Kč a  provedeny další investice do historického majetku. v roce 2019 byl rekonstruován městský hřbitov včetně centrálního kříže – 4,6 mil. Kč. Dále byly opraveny hroby významných osobností města  113,3 tis. Kč.

Dalšími nástroji jsou akce pro různé cílové skupiny, např. Pochování basy, stavění Máje, pro školy jsou realizovány místním muzeem akce s tématikou tradic. Školská zařízení samotná realizují akce pro podporu tradic – vynášení Morény, tradiční jarmarky a další.

V roce 2018 město společně s dvanácti subjekty z Evropy zpracovalo projekt na podporu kulturních a řemeslných tradic Praktický přístup a využití výzkumných nástrojů pro zachování tradičních řemesel a udržitelné využívání ekologického kulturního dědictví. Financování projektu posuzuje v těchto měsících Evropská komise.

 • 8.2.C Další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví a tradic ?
  -
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město má silné nástroje k podpoře tradic a odkazů slavných rodáků. Vzhledem ke své velikosti velikosti provozuje prostřednictvím spoluzaložené obecně-prospěšné společnosti Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s. velký počet muzejních expozic.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Obdobně viz výše (8.2.1 a 8.2.2).

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město využívá další dotační programy:

Krajské dotace - V roce 2019 město úspěšně čerpalo dotace z tohoto programu na první etapu obnovy hrobky rodiny Kallabovi na Moráňském hřbitově - ve výši 350.000,- Kč. V roce 2020 bude žádat na druhou závěrečnou etapu. Vlastníci památek a objektů v MPZ využívají dotace z programu "Památky" a program na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón. Město jim podává informace o těchto dotacích a potřebnou pomoc.

V roce 2019 bylo z programu Památky soukromým vlastníkem čerpáno 350.000,- Kč na obnovu hodnotných konstrukcí jedné KP.
 

Ministerské dotace - tyto dotace využíváme každoročně.

Program regenerace https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html (od MK z programu regenerace jsou dotace proměnlivé, loni jsme dostali 1.125.000,- Kč. (Tato částka se bohužel každoročně snižuje o cca 100.000,- Kč. Peníze se rozdělí mezi soukromé vlastníky).

Podmínkou pro získání dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ musí město být zařazeno do programu Regenerace. Podmínku město splňuje. Tuto dotaci získáváme na památky v památkové zóně. Vždy jsme úspěšní. Povinný příspěvek města vlastníkovi činí min. 10%. 

Podpora obnovy KP prostřednictvím ORP https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

 • 8.2.C Další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví a tradic ?
  Ne

Město nemá žádné jiné nástroje na podporu majitelů kulturního dědictví.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město majitele kulturního dědictví v rámci svých možností maximálně podporuje.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město podporuje vlastníky památek povinným podílem na financování oprav, přehled podpořených projektů pravidelně zveřejňuje https://www.velkemezirici.cz/o-meste/dotacni-programy/poskytovane-mestem/prehled-vsech-dotaci-a-daru

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město získává pravidelně finance z rozpočtu MK ČR,  EU, dále město poskytuje finance i mimo systém grantů a dotací, spolupráce s Pardubickým krajem. Pro občany je otevřen pravidelně Fond rozvoje bydlení, ze kterého mohou čerpat na opravy památek i v soukromém vlastnictví.

Město mimo příspěvku k financím z MKČR na Program regenerace MPZ (viz bod 8.2.2) poskytuje i jiným subjektům ze svého rozpočtu prostředky na podporu projektů oprav, zachování hmotného i nehmotného kulturního dědictví.

2016: dotace MK ČR: 1.130.000,- Kč; investice města: 13.547.000,- Kč

2017: dotace MK ČR: 1.810.000,- Kč; investice města: 10.845.000,-Kč; příspěvek města soukromým vlastníkům památek: 33.987,- Kč

2018: dotace MK ČR 1.975.000,- Kč; investice města: 13.881.000,- Kč; příspěvek města soukromým vlastníkům památek 67.000,- Kč.

Město Chrudim pečuje v centru o Městskou památkovou zónu (MPZ). K tomuto účelu je zhotoven Regulační plán MPZ, přístupný na internetových stránkách města:
http://www.chrudim.eu/aktualni-dokumenty/ds-1285/p1=1841Pracuje se na aktualizaci - v současné době je návrh zadání projednán s dotřenými orgány a veřejností.

V r. 2018 byla opravena kaplička v místní části Vestec a byl v ní osazen symbolický kříž, vyrobený uměleckým kovářem. Kaplička byla vysvěcena sv. Josefu (jak bylo v minulosti) a také sv. Hubertu, a to na žádost místního mysliveckého sdružení.

V pololetí roku 2018 byl navedeno do majetku města soubor opuštěných drobných sakrálních staveb (křížků), ke kterým se nikdo nehlásil a město je chce udržovat - Odbor školství, kultury a památkové péče využil práce stážisty a nechal si vypracovat pasport těchto křížků na katastru města. V závěru roku 2018 byla navedeny do majetku města další skupina hrobů významných osobností, o které se nikdo nestaral. Péči o hroby navrhla Historická a letopisecká komise. U každého hrobu je informační tabulka. Město také převzalo do péče hrob významné osobnosti od pozůstalých, kteří již nebyli schopni se o hrob starat - sami požádali město a hroby darovali. Darována byla městu i hrobka rodiny Popperů - kulturní památka. Protože její oprava byla nad finanční možnosti rodiny. Město v roce 2019 začne s opravou.

V závěru roku 2012 byl dokončen a schválen ZM nový Program regenerace MPZ na roky 2013 - 2023. Systematicky zde dlouhodobě pracuje Pracovní skupina regenerace složená z odborníků, zástupců vedení města a příslušných zaměstnanců úřadu (aktuální složení schváleno v březnu listopadu 2018). Tato skupina posuzuje žádosti o finance na regeneraci památek v soukromém vlastnictví a zařazuje je vedle památek ve vlastnictví města do plánu, který předkládá s žádostí o dotaci na MK ČR.

Na základě jednání letopisecké komise je sestaven seznam hrobů významných chrudimských osobností, o které město pečuje.

Formou přímých dotací:

2016: 40 tis. Kč na restaurování historické opony, která je ve vlastnictví Regionálního muzea v Chrudimi, 40 tis. Kč na realizaci výstavy o Hurvínkovi v Muzeu loutkářských kultur (zřizovatelem je MK ČR)., 500 tis. Kč na opravu střechy kostela NPM v Chrudimi (kostel je ve vlastnictví Římskokatol. církve a je kulturní památkou).

2017: Muzeum loutkářských kultur 40 tis. Kč dotace na realizaci výstavy ke 45. výročí založení muzea; Památník národního písemnictví 65 tis. Kč dotace na realizaci XV. trienále českého ex libris Chrudim; Římskokatolická farnost Chrudim 500 tis. Kč na opravu střechy kostela;

2018: Muzeum loutkářských kultur 40 tis. Kč dotace na projekt "Bez nití"; Regionální muzeum dotace 40 tis. Kč na projekt "Dědečku proč přijely ty tanky?"; Římskokatolická farnost 500 tis. Kč na opravu střechy kostela.

Formou darů RM/ZM:

2011: pan Benoni dostal 10 tis. na opravu rodinného hrobu, který je kulturní památkou; Spolek sběratelů a přátel Ex libris 10 tis. zajištění sjezdu organizace v Chrudimi. Památník nár. písemnictví 65 tis. na projekt XIII. trienále českého Ex libris; pan Jan Rýdlo 10 tis. na koncert věnovaný památce Lidic a Ležáků

2012: MLK na oslavy 40 výročí založení muzea 10 tis.; Jan Rýdlo 4 tis. na 24. ročník štafety k uctění obcí Lidic a Ležáků

2013: 20 tis. Regionální muzeum v Chrudimi na přírodovědnou výstavu; 10 tis. na výrobu celovečerního filmu pro Masterfilm, s.r.o.; Tomáš Pavlík na zajištění výstavy Antické mýty 15 tis.

2014: Památník národního písemnictví 65 tis. na XIV. trienále Ex libris; pan Rudolf Vařejka na zhotovení fotografií na plátno na autorskou výstavu 15 tis.; pan Jan Rýdlo 3 tis. na památku Lidic a Ležáků

2015: pan Jan Rýdlo 5 tis. na zajištění štafety a 5 tis. na mezinárodní koncert k uctění památky Lidic a Ležáků

Další peněžité dary jsou za roky 2016-2018 vypsány v příloze - viz níže.

Město pravidelně žádá (a získává prostředky) z Pardubického kraje na finanční podporu festivalu Loutkářská Chrudim. Příspěvkové organizace města pravidelně žádají (a získávají prostředky) z dotačních programů kraje nebo ministerstev.

V roce 2018 Pardubický kraj přispěl na opravu kapličky ve Vestci a rekonstrukci pomníku padlým ve Vlčnově (místní části) - v obou případech při slavnostním odhalení proběhla kulturní akce.

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče na webových stránkách města odkazuje občany (zájemce) na možnost získání dalších finančních zdrojů: přehled grantových projektů v oblasti ochrany památek

http://www.chrudim.eu/formulare/ds-1254/p1=1471

 Informace o usneseních RM/ZM jsou k dispozici na webu města:

http://www.chrudim.eu/rada-mesta/ds-1090/p1=1110

http://www.chrudim.eu/zastupitelstvo-mesta/ds-1091/p1=1111

Město poskytuje ve svých historických objektech, které zrekonstruoval, prostor pro realizaci kulturních a kulturně-sociálních programů, a to za nekomerčních podmínek: např. nízkoprahový Klub Agora, provozovaný organizací Šance pro Tebe sídlí v nově zrekonstruovaném domě ve Štěpánkově ulici čp. 92. http://www.sance.chrudim.cz/centrum-podpory-volnocasovych-a-zajmovych-aktivit-645/

 • 8.2.C Další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví a tradic ?
  ANO

Mimo tradičního dotačního a grantového systému město přiděluje finanční pomoc individuálním projektům formou darů RM/ZM. Město také reaguje na návrhy občanů, popř. Historické a letopisecké komise a přebírá do péče opuštěné hroby a křížky. Tím, že v Muzeu barokních soch obměňuje výstavu barokních plastik a platí jejich restaurování, pomáhá zachraňovat drobné plastiky z širokého okolí.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město pravidelně čerpá finance na opravu památek z Programu regenerace MPZ (dotace MK ČR). Město ze svých prostředků podporuje fyzické i právnické osoby při péči o hmotné i nehmotné dědictví. Město poskytuje zrekonstruované prostory za výhodných podmínek a mimo kladný efekt poskytovaných služeb je tak zpřístupněný veřejnosti i objekt samotný.

Město i jeho organizace získávají prostředky i z jiných dotačních zdrojů.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Město podporuje hmotné i nehmotné dědictví různými nástroji, často samo iniciuje opravy kulturních památek, veřejných prostranství, hrobů, drobných sakrálních památek apod. Projekt MUBASO je výjimečný. Chrudim může jít ostatním městům příkladem.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město podporuje zpřístupňování nemovitých kulturních památek veřejnosti formou symbolického nájemného objektů, kde jsou provozovány galerie, muzea, tvůrčí dílny apod. nezávislými subjekty, např.:

• Jezuitská hvězdárna – Muzeum marionet - Klub ochotníků a přátel loutkového divadla
• Gotické dvojče – Galerie Ve dvoře – pí Skopalová/pí Kahuda Klokočková - litografická díla
• Hradební bašta Velká Dominikánská -  Dílna ručního papíru – pí Štyrandová
• od 2017 Muzeum křišťálových doteků - Mírové náměstí - Jan Huňát

https://www.litomerice.cz/aktuality/5551-muzeum-kristalovych-doteku-otevrela-marta-kubisova

 

 • 8.2.C Další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví a tradic ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město revitalizuje objekty a následně je poskytuje za symbolické nájemné a tak dochází k zpřístupňování historických objektů veřejnosti.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město čerpá prostředky z programů MK ČR na památkovou péči a zpřístupňuje nové objekty. Nehmotné kulturní dědictví je podporováno také díky grantovému systému na kulturní akce. 

8.2.4 Je místní kulturní dědictví zpřístupňováno veřejnosti? Dochází k novému způsobu využití objektů soukromých majitelů (nové funkce budov); kulturní dědictví je digitalizováno, jsou vydávány publikace, DVD, pořádány nové akce apod.?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Jihlava pořádá každoročně v září Den otevřených dveří památek, kdy jsou široké veřejnosti zpřístupněny nejvýznamnější památkově chráněné objekty ve městě. Událost se děje v návaznosti na evropské dny kulturního dědictví. Celoročně Jihlava nabízí prohlídkové trasy podzemních katakomb. V současnosti zástupci města vyjednávají s vlastníkem možnosti letního zpřístupnění veřejnosti kostela sv. Ignáce z Loyoly, který prochází postupnou rekonstrukcí za přispění města Jihlavy. Nedaleký kostel sv. Kříže, který je ve vlastnictví města, slouží jako zázemí mnoha kulturním akcím (např. Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě, Festival Hudba tisíců, Mahler-Jihlava atd.). V současné době probíhá rekonstrukce dvou přilehlých historických domů U Mincovny 8 a 6, které bude nově pro své potřeby užívat Magistrát města Jihlavy. Plánovaná je také kompletní revitalizace městského historického domu č. 21 ve spodní části Masarykova náměstí, kde mají vzniknout některá kulturní využití s čajovnou, hudebním sálem a ateliéry. Od roku 2019 je Jihlava partnerem v tříletém projektu (TAČR) „Jihlavské historické domy“, pořádaném ve spolupráci s Fakultou architektury VUT v Brně a Archaia Brno, o.p.s. Projekt mapuje na tři desítky vytipovaných domů v historickém centru, které jsou ve vlastnictví města a zároveň kulturními památkami, v návaznosti na rozšířený stavebně-historický průzkum a s návrhy vhodného využití.

 

Publikace ve vydání SMJ:

L. Vilímek, I domy umírají v stoje, díly 1-5. Pan L. Vilímek připravuje 6. díl.

Z. Jaroš, O. Stránský, Drobné nemovité památky a jiné architektonické zajímavosti města Jihlavy, 2017.

P. Dvořák, J. Laubová, Funkce a styl: jihlavská moderní architektura, 2019.

 

Historii a kulturní dědictví město zpřístupňuje také dvěma Skrytými příběhy. Jeden na téma fotograf Johann Haupt a události vzniku samostatné Československé republiky včetně pořádání Havířského průvodu v dobách před 100 lety. Druhý přibližuje období obléhání města Švédy, konkrétně rok 1647.

 

Město Jihlava je aktivním členem Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska. V roce 2020 bude hostit konferenci Sdružení.

 

V roce 2020 Jihlava uspořádala konferenci pro odbornou i laickou veřejnost s přednáškami předních historiků i architektů na téma významu Jihlavy jako středověkého města.

https://www.jihlava.cz/jihlava-usporadala-unikatni-konferenci/d-537078/p1=103430

 

Město Jihlava aktivně připomíná prostřednictvím výstav, divadelních představení a dalších kulturních počinů své německé kořeny. Dlouhodobě spolupracuje s partnerským městem Heidenheim.

Spolek Jihlavský havířský průvod udržuje tradici kostýmovaných průvodů a spolupracuje s podobně zaměřenými hornickými spolky u nás i v zahraničí.

 

K tradičním akcím připomínajícím folklór patří Zaplétání máje za účasti zhruba desítky souborů. Akci město pořádá společně s Horáckým folklórním sdružením.

Dlouhodobě město Jihlava spolupracuje s organizací Post Bellum na projektu Příběhy našich sousedů, ve kterých školní týmy zpracovávají příběh pamětníků například do podoby audio prezentace. https://www.pribehynasichsousedu.cz/

 • 8.2.D Zpřístupňování místního kulturní dědictví veřejnosti ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město realizuje a iniciuje řadu projektů, které přibližují místní kulturní dědictví hmotné i nehmotné. Zajímavé jsou projekty zapojující nové technologie (např. skryté příběhy, audio Příběhy našich sousedů ap.).

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město zpřístupňuje kulturní dědictví nadstandardně – dotuje provoz Regionálního muzea v Kopřivnici, o.p.s., jehož posláním je zpřístupňování kulturního dědictví a historie veřejnosti. Regionální muzeum v Kopřivnici v rámci své činnosti každoročně realizuje řadu akcí zaměřených na posílení povědomí občanů o historickém a kulturním dědictví. Společně s městem pečuje o odkaz významných kopřivnických rodáků. V Kopřivnici najdeme muzejní expozici manželů Dany a Emila Zátopkových, expozici Zdeňka Buriana a další pamětní desky a odkazy. Město každoročně pořádá Běh rodným krajem Emila Zátopka, kdy start závodu je v jeho rodné Kopřivnici a cíl v místě jeho posledního odpočinku v Rožnově pod Radhoštěm. Celý týden v termínu pořádání běhu je ve znamení běhu a pohybu v mateřských i základních školách pod hlavičkou odkazu slavného rodáka.

V roce 2018 byla zrekonstruována a slavnostně otevřena Ringhofferova vila. Vila je ve vlastnictví města Kopřivnice a nyní slouží k reprezentačním účelům a kulturním a společenským akcím.  Vila je situována v parku a zde se konají kulturní akce jako starodávné jarmarky apod. Byla obnovena tradice letních venkovních koncertů u vily. 


Řadu kulturních akcí pro uchování tradic pořádá příspěvková organizace Kulturní dům Kopřivnice. Městská knihovna věnuje v pravidelných cyklech jedno z témat Akademie třetího věku historii a kulturnímu dědictví.

V roce 2018 Kopřivnice při příležitosti 70. výročí svého povýšení na město vydala publikaci a propagační film. V tomtéž roce byla uzavřena smlouva o partnerství a spolupráci nejen na kulturních akcích se slovenskými Bínovci nad Bebravou (město má oficiální partnerství ještě se čtyřmi dalšími evropskými městy – Trappes (F), Myszkow (PL), Castiglione del Lago (I) a Zwonitz (D)).

Kalendář každoročně vydávaný městem a zdarma dodávaný do všech kopřivnických domácností byl v roce 2018 věnován kopřivnickým chalupám.

Ve městě dochází ke změnám funkcí budov ve prospěch zvyšování standardů kulturních služeb.

 • 8.2.D Zpřístupňování místního kulturní dědictví veřejnosti ?
  Ve městě je kulturní dědictví zpřístupňováno nadstandardně. Najdeme zde pět muzejních expozic. V současnosti se buduje nové automobilové muzeum. Dotační programy města navazují na kulturní a společenské výročí. Vznikají nové kulturní prostory a nové akce.

Ve městě je kulturní dědictví zpřístupňováno nadstandardně.

Najdeme zde pět muzejních expozic – čtyři provozuje obecně-prospěšná společnost Regionální muzeum v Kopřivnici, jedno muzeum automobilů Old timer je soukromé.

V současnosti se buduje nové automobilové muzeum. Muzeum je budováno ze staré tovární haly v areálu Tatry Trucks, s.r.o.

Dotační programy města navazují na kulturní a společenské výročí – v roce 2017 byl vyhlášen samostatný dotační program na podporu akcí k 70. výročí povýšení Kopřivnice na město (2018), v roce 2018 byla spousta akcí věnována 30. výročí sametové revoluce. 

Vznikají nové kulturní prostory a nové akce - zrekonstruována Ringhofferova vila, pobočka městské knihovny v komunitním centru Pětka, zrekonstruovány suterénní prostory v Muzeu Fojtství.

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Místní kulturní dědictví je nadstardandně zpřístupňováno veřejnosti. Město digitalizuje materiály o své historii a vydává knihy a publikace. Ve městě vznikají nové akce – v roce 2019 Hudební festival kopřivnického rodáka Zdeňka Petra. 

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Velmi dobrá práce s historickým nehmotným kulturním dědictvím. Skvělá péče o odkaz rodáků města. Jasně pojmenovaná a podporovaná témata z historie města.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Zajímavé kulturní dominanty města jsou veřejnosti zpřístupněny v rámci možností v turistické sezóně, popřípadě v rámci jednorázových kulturních akcí. Jedná se především o objekty - zámek, kostelní věž, Luteránské gymnázium, atd. Po obnově synagog budou zpřístupněny i tyto objekty. Na zámku byl nově otevřen prohlídkový okruh zahrnující prezentaci nově obnoveného rytířského sálu s hodnotnými unikátními nástěnnými malbami.  

V roce 2018 byl v rámci příprav výročí 100 let založení republiky opraven a uveden do původního stavu pomník padlým v 1. sv. válce u gymnázia. V roce 2020 je plánovaná oprava pomníku padlým ve 2.sv. válce na hřbitově Karlov.

Na webových stránkách jsou k dispozici:

- Elektronická  „Databáze zajímavých míst“  - databáze s 90 různými zajímavostmi města, které jsou rozděleny do několika kategorií -církevní budovy, osobnosti, budovy, židovské město, mosty, atd. Ke každé zajímavosti je napsán příběh, který tu zajímavost úzce spojuje.

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/vyznamne-objekty

- Kroniky města online - občané si mohou prohlédnou online kroniky od roku 1927

http://www.velkemezirici.cz/o-meste/historie/kroniky-mesta-on-line/7486-online-kroniky-3

- Elektronická databáze významných objektů - k dispozici na webových stránkách města, zde je možné prohlédnout si významné objekty našeho města (bývalá budova Luteránského gymnázia, Dálniční most Vysočiny, Farní kostel sv. Mikuláše, Jupiter club, atd.)

http://www.velkemezirici.cz/o-meste/vyznamne-objekty

- Publikace vydané městem - viz. příloha

https://eshop.velkemezirxici.cz/publikace

 

Dále je například na webu je část věnovaná osobnostem města

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/osobnosti-mesta

Již dva roky běží aktivita, že město vydává papírovou skládačku věnovanou osobnostem, které mají v daném roce výročí

V rámci zpracování kroniky města je vždy část věnována osobnostem města, které mají v daném roce jubileum.

Město provozuje Naučné stezky Balinským a Nesměřským údolím (v současné době se chystá jejich rozšíření a v jejich rámci jsou instalovány informační panely, které se nevěnují pouze přírodě a krajině, ale i osobnostem, historii míst apod.

V rámci oblasti C grantového systému byly v minulosti podpořeny publikace:

130 let rybářského spolku ve Velkém Meziříčí

Publikace ke 100 letům Velkomeziříčska

Vlastivědný věstník moravský

300 let poutí do Netína

Ročenka Moravského historického sborníku
                                           
Kulturní dědictví je mladším generacím zpřístupňováno především formou sociální sítí, jako je facebook a instagram. Součástní webu města je i Youtube kanál s celou řadou digitalizovaných filmů o městě a jeho historii.

Dále pak formou her a různých vědomostních soutěží, mobilních aplikací, do kterých se město zapojuje.

Veškeré informace poskytuje Turistické informační centrum, kde jsou k dispozici také brožury pro nejmenší, které čtivou a poutavou formou představí kult. dědictví města. Možno zakoupit také pexesa a omalovánky města. Velmi oblíbená jsou razítka s motivy nejvíce navštěvovaných památek.

Také poskytováním praxe a brigád studentům v infocentru nebo ve vyhlídkové věži kostela, se podporují znalosti mladých lidí o veškerých památkách a zajímavostech ve městě.

 • 8.2.D Zpřístupňování místního kulturní dědictví veřejnosti ?
  Ano

Kulturní dědictví je veřejnosti přístupné a je pořádána řada kulturních akcí. Na zámku byl nově otevřen prohlídkový okruh zahrnující prezentaci nově obnoveného rytířského sálu s hodnotnými unikátními nástěnnými malbami.

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Prezentace kulturního dědictví města je na velmi dobré úrovni.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

V pořádku, město realizuje zajímavé projekty a zpřístupňuje kulturní dědictví různým cíl. skupinám.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Každý rok probíhá Den otevřených památek k příležitosti Dne evropského dědictví.
http://chrudimdnes.cz/den-otevrenych-dveri-pamatek/

Statistika návštěvnosti EHD (Dnů otevřených dveří památek) je k dispozici v příloze - viz níže.

V roce 2011 byly nově otevřeny Klášterní zahrady a Muzeum barokních soch. V MPZ se po rekonstrukci otevřela soukromá galerie RICH-ART - http://www.galerieart.cz/, a soukromý hotel FORTNA http://www.fortna.cz/.

Státní okresní archiv v Chrudimi (SOkA) nabízí v rámci svých provozních možností digitalizovanou podobu archiválií a dalších dokumentů týkající se kulturního dědictví - http://vychodoceskearchivy.cz/chrudim/ebadatelna/

Aktuálně se v MUBASO vystavil nový model historického centra města zpracovaný ve formě 3D tisku v měřítku 1:500. K tomuto modelu byl promítán i dokumentární film o tvorbě modelu. Firma VIZarch, která model zhotovila, jej prezentuje jako prestižní zakázku na svých webových stránkách: http://chrudim2015.cz/fotogalerie.html Model věrně zachycuje stav historického centra města tak, jak bylo počátkem roku 2015.

Město pořádá i akce vážící se na aktuální významná výročí určená nejen odborníkům, ale i široké veřejnosti: např. na podzim r. 2015 to byla konference k osobě Mistra Jana Husa. Z této konference byl vydán sborník příspěvků a tento sborník je zdarma k dispozici pro veřejnost. http://2015.chrudimsobe.cz/2015-09-16-jan-hus-husitstvi-a-vychodni-cechy

Město v r. 2015 dokončilo rozsáhlou opravu nejstarší části městského opevnění, které navazuje částečně na tzv. Zlatou stezku.

2017-2018: reedice chrudimské vlastivědné encyklopedie. Město hradilo a organizačně zajistilo reedici encyklopedie pojednávající o historii i současnosti města.

Ve spolupráci se soukromými vlastníky památkově chráněného objektu (hotel Fortna) byla na budovu umístěna na náklady města pamětní deska spolku Kosů - dříve působící satirické společnosti sdružující místní obyvatele.

2018: panely ke 100 letům výročí republiky Historická a letopisecká komise ve spolupráci s Chrudimskou besedou vytvořili 100 panelů do veřejného prostoru. Které zobrazovaly a popisovali jednotlivé roky ve městě od počátku republiky do současnosti.

2018: Město odblokovalo jednání se spolkem MaCHR a umožnilo tak další kroky k novému využití areálu letního kina.

http://www.chrudim.eu/restart-letniho-kina/d-1755/p1=1674

 • 8.2.D Zpřístupňování místního kulturní dědictví veřejnosti ?
  ANO

Město mimo pravidelných investic do oprav budov, chodníků, silnic, také přispívá vlastníkům objektů při opravách budov. Dále město financuje i akce neinvestičního charakteru - pamětní desky, publikace o historii, přednášky.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Existuje dlouhodobý systém podpory majitelů movitého i nemovitého kulturního dědictví. Ve městě dochází i k novému způsobu využití objektů soukromých majitelů. Kulturní dědictví je dle možností Státního okresního archívu digitalizováno. Město má koncepční dokument schválený ZM zaměřený na regeneraci MPZ. Přístup města k historickému kulturnímu dědictví se zlepšuje. Město schválilo strategické materiály, finance do této oblasti jsou s ohledem na vysoké požadavky (např. oprava hradeb) dlouhodobě plánovány a rozděleny do etap. Město dalo vyrobit nový model města formou 3D tisku a vystavilo jej pro veřejnost.

Město odblokovalo jednání o využití areálu letního kina. Vydalo reedici encyklopedie a zafinancovalo zpracování 100 panelů z historie města.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město pravidelně zpřístupňuje či otevírá nové památkové objekty, podporuje restaurování uměleckých děl (sochy, opona…), dbá také na nehmotné dědictví (osobnosti, loutkářská tradice, encyklopedie apod.)

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Veřejné budovy

 • Zpřístupnění věže Kalich na Mírovém náměstí – provozováno PO CCR v Litoměřicích
 • Hrad Litoměřice - součástí kulturního a konferenčního centra (MKZ v Litoměřicích) pro pořádání kulturních, vzdělávacích a společenských akcí
 • Novorenesanční radnice – expozice Oblastního vlastivědného muzea
 • Máchova světnička v domě „Na Vikárce“ v Máchově ul.
 • Stálé expozice Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích – Michalská ul.
 • v rámci Dnů evropského dědictví každoročně pořádá město „Den otevřených dveří kulturních památek“
 • Muzejní noc a  Noc kostelů
 • Jezuitská hvězdárna – Muzeum marionet - Klub ochotníků a přátel loutkového divadla
 • Gotické dvojče – Galerie Ve dvoře – pí Skopalová
 • Hradební bašta Velká Dominikánská -  Dílna ručního papíru – pí Štyrandová
 • Expozice Důl Richard v proměnách času – podzemní expozice cca 80 m dlouhá (4 tematické části: vápencová továrna, továrna Richard – II. sv. válka, SURAO - současnost, Sad smíření – vize)
 • Vodárna v parku Václava Havla - kavárna Fér kafe

Soukromé objekty

 • Věž sv. Štěpána (provozována In Principio)
 • Objekt bývalého prvorepublikového  nádraží Litoměřice město – kavárna „Káva s párou“
 • Secesní objekt v ul. Zítkova – Minipivovar Labuť

http://www.vez-litomerice.cz/
http://www.kavasparou.cz
http://www.minipivovarlabut.cz/

 • 8.2.D Zpřístupňování místního kulturní dědictví veřejnosti ?
  ANO
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Snahou města je revitalizovat nevyužité historické objekty a zpřístupnit je veřejnosti.
Za období posledních 10 let došlo k významnému posunu.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Zpřístupňování památek a jejich poskytování za symbolické nájemné hodnotíme jako velmi dobrý příklad dobré praxe i pro další města. 

8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Veškeré kulturní aktivity ze strany statutárního města Jihlavy se snažíme vyvíjet na základě potřeb a iniciativ občanů. Část akcí vychází z tradic a jsou spojené s kalendářem a část reaguje na iniciativy občanů, zejména na zájem aktivní veřejnosti, která se podílela na tvorbě Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch.

Vypisované dotační programy jsou široce otevřené tak, aby se do nich mohli zapojit všichni zájemci. Celková výše dotací do oblasti kultury se každoročně zvyšuje.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město samo pořádá řadu kulturních akcí, stejně tak v této činnosti podporuje řadu nezávislých subjektů (a je si vědomo, že některé suplují činnost klasických přísp. org.). Nabídka aktivit odpovídá poptávce, což je zajištěno pravidelným dialogem s veřejností i dostatečnými výdaji na kulturu, které jsou rozdělovány transparentně.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Prostřednictví dotačních programů je zajištěno dofinancování široké škály kulturních aktivit a akcí. Meziročně objem finančních výdajů města na dotační programy roste. Město reaguje na potřeby občanů při realizaci akcí a reflektuje kulturní dědictví a historické události při plánování strategie v oblasti podpory a realizace kulturních akcí.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Stabilní financování. Transparentní posuzování kulturních projektů žádajících o příspěvek ze strany města. Každoročně vyhlašováno téma kulturního dění daného kalendářního roku, které se promítá do programu. Město využívá spektrum komunikačních kanálů, které umí používat (pro tento účel má zpracován Komunikační/Marketingový plán města). Otázka nabídka-poptávka není zcela jasná - podrobné šetření nerealizováno. Jeho realizace by mohla lépe zacílit grantový systém i koordinaci kulturní obce navzájem.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Město má finanční podporu na pořádání tradičních i nových kulturních akcí, vzdělávacích akcí a tvorbu a prezentace literárních děl.


Spektrum nabídky kulturně-společenských akcí se každoročně rozšiřuje.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město vynakládá dostatek financí na granty, grantový program je transparentní a otevřený pro různorodé projekty i žadatele. Přesto je počet žádostí o granty nízký, doporučuji zjistit příčiny. Prezentace kulturních akcí je přehledná a dobře viditelná. Mobilita umělců a kultury je na dobré úrovni.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město se snaží pro občany nabídnout co nejpestřejší škálu kulturního vyžití. Reaguje na návrhy z Desatera problémů. K tomu slouží především organizace Chrudimská Beseda a Knihovna. Mimo nich město podporuje aktivitu mnoha NNO i jednotlivců. Spolupráce funguje také se školami, Státním okresním archivem, Regionálním muzeem, Muzeem loutkářkách kultur i soukromou firmou Vodní zdroje. Město udržuje tradiční akce a snaží se zapojit i novinky - festival Zlatá Pecka, festival hip-hopu Chrufest, aktivní spolupráce se Znojmem (zájezdy), výstava interiérového chrudimského betlému v Infocentru a zhotovení nového venkovního betlému.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město významně podporuje kulturní a umělecké aktivity, řadu z nich samo iniciuje a organizuje, nebo na ně přispívá finančně nezávislým subjektům. Výdaje na granty, dotace a dary jsou dlouhodobě na vysoké úrovni, systém je transparentní a stále se zlepšuje dle požadavků občanů (např. elektronické podávání žádostí). Kulturní aktivity jsou velmi rozmanité, jsou mezi nimi jak tradiční akce, tak nové projekty. Velmi dobrá je spolupráce s krajskými a státními organizacemi ve městě a společná organizace kulturních aktivit a projektů.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město podporuje inovativní projekty spolků a neziskových subjektů a samo realizuje nové hudební a kulturně-společenské akce - Litoměřické kulturní léto. Různorodost nabídky kulturně-společenských akcí se zvyšuje. Za období posledních 3 let byla významně obohacena nabídka kulturně-společenských akcí pořádaných jak městem, tak i NNO. Významně přispělo i fungování pracovní skupiny ke kultuře. Kvalita vystoupení místních sborů je vysoká, kulturní subjekty pravidelně úspěšně  reprezentují město Litoměřice na národní i mezinárodní úrovni.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Nabídka kulturních a uměleckých aktivit je na velmi vysoké úrovni co do počtu, rozměnitosti, i kvality.
Město podporuje kulturu jak prostřednictvím vlastních příspěvkových organizací, tak prostřednictvím transparentního grantového systému pro nezávislé subjekty. Město také samo iniciuje kooperativní projekty zapojující více organizací i žánrů a je vstřícné k novým iniciativním projektům.
Mobilita místních úmělců za hranice města roste, stejně tak je město oblíbeným cílem umělců z jiných měst a zemí.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
8.3.1 Jaké jsou neinvestiční grantové (soutěžní) a dotační výdaje na kulturní projekty?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město každoročně vypisuje dotační programy pro pořadatele kulturních akcí, a to jak pro větší podniky, tak i pro drobné komunitní a spolkové aktivity. Dotační programy jsou v souladu se zákonem uveřejňovány a vyhodnocování došlých žádostí probíhá transparentně komisí, která je složená jak ze členů Komise pro kulturu Rady města Jihlavy, tak i z přizvaných odborníků. Komisi pro rok 2020 jmenovala primátorka ve složení 20 členů. Všichni členové hodnotí všechny došlé žádosti. Doporučení komise poté schvalují příslušné orgány města (rada nebo zastupitelstvo).  

Výše dotací poskytnutých městem v oblasti kultury:

Alokace na kulturní akce pořádané žadateli o dotace je pravidelně navyšovaná.


Skupina pořadatelů významných kulturních akcí, která byla v předchozích letech označovaná jako „VIP“, se postupně přetváří do takzvaného Rodinného stříbra, tedy aktivit, které tvoří značku města Jihlavy navenek a zároveň poskytují kulturní vyžití většího rozsahu místním.

Ze strany dlouholetých a zkušených pořadatelů kultury vnímáme zájem o zajištění víceletých dotací. V současné chvíli narážíme na zejména technické a provozní problémy, které je třeba předem vyřešit. Ze strany města je dlouhodobě v oblasti kultury nastaven systém jednoletého financování, tj. čerpání a využití dotace v roce, na který byla dotace schválena a přímé navázání financí na dotace na rozpočet patřičného roku. Při víceletém financování dochází k uvolňování schválené dotace sice postupně, ale musí být již při schvalování poskytnutí dotace předmětná dotace zdrojově pokryta v rozpočtu města v celé schvalované výši. V současné nelehké době, a pro obecní rozpočty obzvlášť, by tak docházelo k nehospodárnému vázání prostředků, což by jednoznačně bylo v rozporu s prováděnými úspornými opatřeními ze strany města, navíc s přihlédnutím k obtížné predikci budoucího vývoje ekonomiky. Po zkušenostech s víceletým poskytováním dotací ustoupila řada měst od této praxe, neboť v rámci dílčího ročního vyúčtování či kontrole dotace docházelo k řadě pochybením ze strany příjemců dotace, což mělo mnohdy za následek postih ze strany poskytovatele dotace ve výši odvodu celé dotace.

Firma BOSCH DIESEL s.r.o. pravidelně přispívá na podporu kulturních projektů a akcí. Výše podpory zobrazuje následující tabulka. Částka vychází z vybraných konkrétně vyjmenovaných aktivit, které společnost BOSCH DIESEL s.r.o. vybírá z přehledu doručených žádostí o podporu projektů v oblasti kultury. Jedná se tak o poskytnutí daru, které je účelově vázáno a v podmínkách smlouvy je zakotvena povinnost města doložit společnosti BOSCH DIESEL příslušné uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace vážící se k vyjmenovaným aktivitám.

 • 8.3.A Neinvestiční grantové a dotační (soutěžní) výdaje na kulturní projekty ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Výdaje na nezávislou kulturu jsou na vysoké úrovni, což je dáno tím, že kulturu dlouhodobě zajišťují především nezávislé subjekty. Doporučuji dále zjišťovat možnosti víceletého financování těchto subjektů i v této nelehké době.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Druh výdaje

2017 (tis. Kč)

2018 (tis. Kč)

2019 (tis. Kč)

Dotace z dotačního programu na podporu kultury a osvětové činnosti

658,6

716,9

686,7

Individuální dotace z oblasti mezinárodních vztahů (tj. soutěžní finance rozdělované s pomocí odborné komise)

50,9

52,9

71

Dotace na provoz městských muzejních expozic Regionálnímu muzeu v Kopřivnici, o.p.s.

(nesoutěžní)

2 700

3 000

3 000

Dotace v rámci dotačního programu vyhlášeného při příležitosti 70. výročí povýšení Kopřivnice na město

300

 

 

 • 8.3.A Neinvestiční grantové a dotační (soutěžní) výdaje na kulturní projekty ?
  Existence dotačních výdajů. Suma poskytnutých dotací do oblasti kultury má vzestupný charakter.

Ve městě existují jak dotační programy na akce, tak je z dotačních programů podporovaná činnost občanských sdružení a spolků.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Dotace jsou poskytovány dle platné legislativy. Objem finančních prostředků má rostoucí trend.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Stabilní financování. Vyvstává otázka, jestli je dotační systém dobře nastaven poptávce a potřebě napříč kopřivnickou komunitou (chybí podrobnější šetření či mapování).

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město má zpracovaný grantový systém podpory kultury a ročně je schvalovaná částka 250 – 300 tisíc Kč.

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/odbory/odbor-skolstvi-a-kultury/9458-grantovy-system-podpory-kultury-2

 • 8.3.A Neinvestiční grantové a dotační (soutěžní) výdaje na kulturní projekty ?
  250.000 - 300.000,- Kč
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Díky zavedení Grantového systému podpory kultury došlo ke zvýšení motivace žadatelů poskytujících kulturní služby.

Hodnocení oponenta +2
Trend nehodnoceno

Částka na grantový program je dostatečná a odpovídá poptávce žadatelů, město vyhlašuje výzvy 2x ročně.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Grantový a dotační systém je určen nejen pro kulturu, ale i pro oblast sportu a ostatních aktivit.

Tematické roky: 2011 Rok baroka, 2012 Rok sportu; 2013 Rok kultury a gastronomie, Chrudim sobě 2014 a Chrudim historická 2015; dál pokračujeme každoročně pod názvem "Chrudim sobě" -  prostředky na tyto akce jsou poskytovány v rámci rozpočtu přímo na provoz CHB, která tematický rok vždy z naprosté většiny realizuje. Dále pak jsou v rozpočtu vyčleněny samostatné prostředky pro Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, a to na uhrazení výdajů s těmito akcemi spojených, které ze zákona nemohou příspěvkové organizace hradit (dary...). Dále je z rozpočtu města hrazen provoz Městské knihovny (MK).

V každém z níže uvedených rozpočtů mají jednotlivé druhy dotací a granty svou samostatnou položku v rámci rozpočtové kapitoly Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče. Rozpočty i závěrečné účty jsou zveřejněny na webových stránkách města.

http://www.chrudim.eu/financni-dokumenty/ds-1086/p1=1079

Výdaje na provoz CHB a Městské knihovny rostou (viz rozpočty výše). Výdaje na kulturní dotace se po mírném poklesu mezi lety 2011 a 2012 opět každým rokem zvyšují.

Město každoročně vyhodnocuje od r. 2007 benchmarkingová data. Zde sledované běžné výdaje na kulturní zařízení a služby na jednoho obyvatele v daném roce mají trvale rostoucí tendenci.

Data benchmarkingu: běžné výdaje na kult. zařízení a služby celkem v Kč na jednoho obyvatele v roce činily:

r. 2016: 2162 Kč

r. 2017: 1901 Kč

r. 2018: 2267 Kč

Chrudim se dlouhodobě pohybuje nad hodnotou mediánu. 

Mimo dotačního a grantového systému, který cílí do oblasti kultury město každoročně vydává finanční prostředky formou darů pro konkrétní žadatele, kteří se nezapojili do dotačního a grantového systému - viz příloha (údaje 2016-2018).

Z/92/2015 schválen rozpočet na rok 2016; celková výše rozpočtu 413,3 mil. Kč;                       kulturní dotace 650 tis. Kč; granty Zdravého města 200 tis. Kč; dotace Muzeum loutkářských kultur (MLK) 40 ti. Kč; dotace Regionální muzeum (RgM) 40 tis. Kč; projekt Chrudim sobě 70 tis. Kč; počet obyvatel 22 714.

Z/71/2016 schválen rozpočet na rok 2017; celková výše rozpočtu: 432,3 mil Kč;                       kulturní dotace 650 tis. Kč; granty Zdravého města 200 tis. Kč; dotace MLK 40 tis. Kč, Památník národ. písemnictví 65 tis. Kč; festival Zlatá Pecka 500 tis. Kč; reedice encyklopedie 250 tis. Kč; Národní zahájení EHD 200 tis. Kč; Chrudim sobě 70 tis. Kč; projekt Český rok v Polsku 100 tis. Kč; počet obyvatel 22 703.

Z/81/2017 schválen rozpočet na rok 2018; celková výše rozpočtu 472,4 mil. Kč;                       kulturní dotace 700 tis. Kč; granty Zdravého města 200 tis. Kč; dotace MLK 40 tis. Kč; dotace RgM 40 tis. Kč; Chrudim sobě 200 tis. Kč; festival Zlatá Pecka 500 tis. Kč; počet obyvatel 22 682.

Z/90/2018 schválen rozpočet na rok 2019; celková výše rozpočtu: 488,8 mil Kč;                       kulturní dotace 700 tis. Kč; granty Zdravého města 200 tis. Kč; dotace MLK 60 tis. Kč, Chrudim sobě 70 tis. Kč; festival Zlatá Pecka 500 tis. Kč.

Mimo výše uvedených výdajů město ve svém rozpočtu tradičně určuje prostředky pro nákup obrazů mladých umělců (40 tis. ročně). Nákupu předchází vernisáž a výstava daného umělce.

 • 8.3.A Neinvestiční grantové a dotační (soutěžní) výdaje na kulturní projekty ?
  ANO

Kulturní dotace 700 tis. ročně (navýšení - bylo 650 tis.); granty 200 tis. ročně; přímé dotace (spolek MaCHR 100 tis. Kč, Regionální a loutkářské muzeum - většinou po 40 tis. Kč). V průběhu celého roku pak mohou žadatelé obdržet peníze z položky dary RM/ZM.

Město má v rozpočtu samostatné položky (dotace a granty), ze kterých finančně podporuje subjekty (NNO, fyzické osoby), které působí v oblasti nabídku kulturních akcí. 2016:Nejvýraznější podporu má spolek MaCHR, který nabízí kulturní aktivity v areálu letního kina; ten navíc (mimo kulturní dotace) každoročně, pravidelně pobírá tzv. přímou dotaci 100 Kč. Každoročně město vyplácí dary (viz příloha)

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Stabilní grantový a dotační systém. V oblasti kulturních dotací došlo ke zvýšení rozdělované částky o 50 tis. Kč ročně. Město přispívá i institucím, které nejsou zřízeny městem, ale spolupodílejí se na nabídce kulturních akcí pro občany (Muzeum loutkářských kultur, Regionální muzeum)

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Zvyšující se výdaje na kulturu celkově i per capita, více forem podpory.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Dotace na celoroční činnost

Město Litoměřice vyhlašuje každoročně dotační program na "Činnosti subjektů v oblasti kultury v Litoměřicích", viz https://www.litomerice.cz/images/Clanky/dotace/2018/kultura_celorocni/Program_podpory_celorocni_cinnosti_subjektu_v_obl_KULTURY.pdf,

Dotace na kulturní akce

Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu "Litoměřické kulturní léto, který finančně podporuje jak jednorázové kulturní projekty ve městě, tak i případně výjezdy  místních kulturních spolků na soutěže mimo region (v rámci ČR i do zahraničí).

https://www.litomerice.cz/images/Clanky/dotace/2018/Kultura_a_likul/Program_podpory_v_oblast_KULTURY.pdf

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je možné poskytovat i individuální dotace mimo dotační program - tradiční akce, které město podporuje již několik let (Hasičské slavnosti, Sochařské sympozium, Letní filmový festival, Podzimní sborové dny atd.), případně významná reprezentace města v zahraničí - např. pro rok 2018 schválen příspěvek sborům Puellae Cantantes a Páni kluci na sborovou olympiádu v JAR celkem 270 tis. Kč.

 • 8.3.A Neinvestiční grantové a dotační (soutěžní) výdaje na kulturní projekty ?
  ANO

Alokace na celoroční činnost NNO
2014 - 2018 - 500 tis. Kč/rok

Dotační program kulturní akce:
2014 - 1 050 tis. Kč
2015 - 1 811 tis. Kč
2016 - 1 900 tis. Kč
2017 - 1 399 tis. Kč

Indikátory zahrnují i částky na individuální dotace poskytnuté mimo dotační systém.

K faktickému snížení nedošlo, pouze byla část alokace přesunuta přímo do příspěvku PO zřízených městem (MKZ, Knihovna, ZUŠ) na tradiční akce, které pořádají.
 

 

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Neinvestiční dotační prostředky určené na podporu kultury jsou dlouhodobě stabilní a předvídatelné pro žadatele o podporu.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Kladně hodnotíme nejen grantový program na kulturní akce, ale také program na celoroční činnost neziskových organizací. 
Individuální dotace jsou sice běžnou praxí ve městech, nicméně v některých městech jsou často kritizovány jako nesystémové a netransparentní. Proto doporučujeme pro větší udržitelnost a transparentnost stanovit kritéria, které akce město takto chce podporovat, nebo zavést lepší nástroj pro podporu pravidelných "významných" akcí (např. víceleté granty).

8.3.2 Má město otevřený grantový systém pro kulturní projekty? Do jaké míry je grantový systém pro kulturní projekty otevřený a transparentní?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město každoročně vypisuje dotační programy pro pořadatele kulturních akcí, a to jak pro větší podniky, tak i pro drobné komunitní a spolkové aktivity. Dotační programy jsou v souladu se zákonem uveřejňovány a vyhodnocování došlých žádostí probíhá transparentně komisí, která je složená jak ze členů Komise pro kulturu Rady města Jihlavy, tak i z přizvaných odborníků. Komisi pro rok 2020 jmenovala primátorka ve složení 20 členů. Všichni členové hodnotí všechny došlé žádosti. Doporučení komise poté schvalují příslušné orgány města (rada nebo zastupitelstvo).  


Nad rámec zákonných povinností o dotačních programech informujeme na setkáních s kulturními aktéry. Dále pořádáme semináře pro žadatele o dotace v oblasti kultury, kde se snažíme formou besedy předcházet nejběžnějších chybám při podávání žádostí, realizaci a následném vyúčtování dotace. Jednotlivým žadatelům a zejména těm začínajícím se věnujeme osobně a vysvětlujeme systém poskytování dotací. Dále poskytujeme konzultace po telefonu k jednotlivým individuálním případům.


Informace o vypsaných dotacích i o podpořených projektech jsou zveřejněny na webu města. https://www.jihlava.cz/kultura/ds-56718/p1=118030

Členové hodnotící komise jsou vybíráni k řad členů Komise pro kulturu Rady města Jihlavy, aby byl zachován ucelený pohled na podporovanou kulturu například vzhledem k žádostem o individuální dotace během roku. Členové kulturní komise, kteří zajišťují kontinuitu a přehled, jsou doplňováni oslovenými odborníky. Hodnotící komisi poté jmenuje primátor. Všichni členové komise hodnotí všechny podané žádosti.

Vyrozumění o neschválení dotace:  Žadatelé, jejichž žádostem nebylo vyhověno, jsou vyrozuměni o neschválení poskytnutí dotace po rozhodnutí v příslušném orgánu. Spolu s vyrozuměním obdrží informaci o způsobu hodnocení i o počtu získaných bodů hodnocení a srovnání s počtem bodů, které získal nejvýše hodnocený projekt v rámci daného programu.

Hodnotitelé výjimečně navrhují krácení požadavků. V případě, že je v programu nedostatečná alokace peněžních prostředků a v některém z vyhlášených programů se nerozdělí alokovaná částka, přistupují k doporučení přesunu nerozdělené částky na podporu „převisu“ žádostí v programu, za podmínky, že žádosti „v převisu“ obdrží vysoké bodové hodnocení.

 • 8.3.B Otevřený grantový/dotační systém pro projekty z oblasti kulturních a uměleckých aktivit ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Grantové programy jsou na webu přehledně vypsány, dokumenty obsahují všechny potřebné informace včetně způsobu hodnocení dle transparentního bodového systému. Nechybí ani seznam poskytnutých dotací.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Kopřivnice má otevřený systém podpory pro kulturní projekty. Každoročně vyhlašuje dotační program na podporu kultury a osvětové činnosti. Předmětem podpory jsou kulturní a osvětové projekty žadatelů. Příjemcem dotace mohou být fyzické i právnické osoby působící v tematických oblastech dotačního programu na území města Kopřivnice a místních částí. Žadatelé mohou žádat o dotaci na provozní náklady vzniklé při soustavné a pravidelné činnosti a na pořádané akce a projekty. Schválené dotace OŠKS/2018 jsou k dispozici na webu města. 

Formou individuálních dotací jsou podporovány projekty v oblasti mezinárodních vztahů. 

Individuální dotací jsou financovány také provozy muzejních expozic Regionálního muzea v Kopřivnici, o. p. s.

Dotační programy mají v rozpočtu města samostatné položky a objemy finančních prostředků mají meziročně rostoucí trend.

 • 8.3.B Otevřený grantový/dotační systém pro projekty z oblasti kulturních a uměleckých aktivit ?
  Rovný přístup, dotační program otevřen všem subjektům, transparentní posuzování dle kritérií, hodnotitelé z řad odborníků s mnohaletými zkušenostmi.

Proces přijímání žádostí, posuzování žádostí a přidělování dotací je transparentní, probíhá zcela v souladu se zákonem č. 250/2001 Sb. Dotační programy jsou vyhlašovány zastupitelstvem města. Žádosti jsou podávány písemně, administrovány odborem školství, kultury a sportu a předloženy pracovní skupině pro poskytování účelových dotací. Pracovní skupina pro poskytování účelových dotací je jmenovaná radou města a sestavena z odborníků. Pracovní skupina projednává návrhy dotačních programů, žádosti o dotace v dotačních programech, vyhodnocení poskytnutých dotací. Po zpracování pracovní skupinou jsou návrhy dotačních smluv na základě žádostí s doporučením či nedoporučením podpory předloženy orgánům města ke schválení. 

Projekty jsou vybírány dle kritérií vyhlášenými v dotačním programu. Každý projekt je dle daných kritérií obodován a dle počtu bodů navržen či nenavržen k podpoře. 

Ze smlouvy o poskytnutí dotace jasně vyplývají povinnosti příjemce dotace po ukončení projektu. Každá dotace je v souladu s legislativou vyhodnocena a vyúčtována.

Dotace jsou vyhlašovány vyvěšením na webu města, vydáním tiskové zprávy, oznámením v Kopřivnických novinách, v kabelové televizi, na úřední desce a rozesláním podmínek potenciálním žadatelům emailem, popř. poštou.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Vše o dotacích z rozpočtu města v oblasti kultury Dotační program je otevřen všem subjektům pro činnosti mající vazbu na město či jeho obyvatele. Počet žádostí o dotace je ustálený, roste objem finančních prostředků.

Transparentnost a dostupnost dotačního systému považujeme za samozřejmé. Rozpočet dotačního programu je každoročně navyšován, nenavyšuje se ovšem počet žadatelů. 

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Grantový systém je transparentní a otevřený. Kvalitě grantového programu by prospěla formulace specifických cílů/okruhů, na které lze finanční prostředky získat.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Žadatelé o dotaci mohou podat žádost ve 3 oblastí podpory kultury:

- oblast A - Pořádání tradičních i nových kulturních akcí zvyšujících zájem obyvatel a návštěvníků města o kulturní dění a kulturní dědictví.

- oblast B -Pořádání vzdělávacích akcí zvyšujících kulturní kompetence (probouzení zájmů, poskytování znalostí, rozvíjení schopností a dovedností potřebných k aktivní účasti na kulturních aktivitách) dětí, mládeže a dospělých.

- oblast C - Tvorba a prezentace literárních či audiovizuálních děl vztahujících se k historii a kultuře města.

 Vlastní podíl žadatele na pokrytí nákladů projektu musí činit nejméně 50% uznatelných nákladů. Maximální výše podpory pro jednotlivou žádost je 50 tis. Kč.

 

 

Původně žádosti hodnotila komise kultury a cestovního ruchu, následně to byli ředitelé našich kulturních organizací a předsedkyně komise kultury a nyní opět žádosti hodnotí komise kultury a cestovního ruchu. Na jejich návrh rozhoduje o dotaci rada města.

Počet žádostí je limitován parametrem grantu a to je povinnost minimálně uhradit 50 % z uznatelných výdajů a dále maximální výše 50 tis. Kč v jednotlivém případě

Současně nastavené termíny jsou maximální, obvykle se žadatelé dozví již březnu, jak jejich žádost dopadla a v dubnu jsou uzavírány smlouvy a posílány peníze, přičemž první podpořená akce začínala nejdříve koncem května. Nicméně aktuálně dochází k termínovým změnám a pokud je ZM 23.6. schválí, na rok 2021 bude výzva vyhlášena již v září a do konce roku se již bude vědět, jak žádost dopadla, aby mohli eventuálně organizátoři žádat o pořádání akce již třeba na leden, i když v minulosti taková poptávka nebyla zaznamenána.

 • 8.3.B Otevřený grantový/dotační systém pro projekty z oblasti kulturních a uměleckých aktivit ?
  Ano

V zásadách Grantového systému podpory kultury jsou schválena bodová ohodnocení pro jednotlivé části projektu. Tento systém je otevřený všem žadatelům, kteří poskytují kulturní služby na území města a jeho místních částí. Bez ohledu trvalé bydliště/sídlo žadatele.

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Grantový systém je otevřený i transparentní

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Grantový systém je dobře nastaven, má hodnotící kritéria s bodovým ohodnocením. Složení komise je rozmanité včetně nezávislých odborníků. Kladně hodnotím změnu termínů podávání žádostí tak, aby mohli žadatelé pořádat akce již od začátku kalendářního roku. Pro akce v 2. polovině roku může být vyhlášena 2. výzva na jaře s podobnými parametry jako 1.
Celkový počet žádostí o grant je poměrně nízký, doporučuji zjistit u (potenciálních) žadatelů důvod neúčasti.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město poskytuje granty Zdravého města a MA21, kulturní dotace, dotace ostatní – nezařaditelné mezi sport a kulturu, sportovní dotace, přímé dotace a peněžité dary rady/zastupitelstva města. Do rozhodovacího procesu v případě grantů a dotací jsou zapojeny komise - komise pro Zdravé město a MA 21, kulturní komise, komise pro mládež a sport. Každá komise (jako poradní orgán rady města) se vyjadřuje k dané oblasti a připomínkuje navrhovaná pravidla = programy pro přidělování financí, popř. témata grantů. Poté příslušná komise navrhuje radě města a poté i zastupitelstvu města přidělení dotací a grantů. Jednotlivé druhy dotací se řídí schválenými programy (do r. 2014 to byla tzv. pravidly), které jsou uveřejněny na webových stránkách města:http://www.chrudim.eu/formulare/ds-1254/p1=1471 a jejichž součástí jsou kritéria, na která bude při přidělování financí brán zřetel.

Na přelomu roku 2018-2019 jsme zavedli nový systém elektronického podávání žádostí.

Granty reagují na aktuální potřeby v daném roce. Témata jsou diskutována na komisi a opírají se o priority vytyčené při veřejném projednání. Propracovanost systému veřejného projednávání se neustále zvyšuje, je zapojována i mládež.

Přidělení grantů Zdravého města, darů RM/ZM, dotací (sportovních, kulturních, ostatních a přímých) pravidelně prochází procesem schvalování RM, popř. (v souladu se zákonem o obcích dle výše částky) i ZM. Jednotlivé druhy dotací, granty Zdravého města, částka na dary RM/ZM a jednotlivé přímé dotace pak mají v rozpočtu vždy samostatný řádek a schválenou částku a jsou zařazeny pod kapitolu č. 7 Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče. Rozpočet města (včetně několika let dozadu) je k dispozici na webových stránkách města

http://www.chrudim.eu/financni-dokumenty/ds-1086/p1=1079

Dotační a grantový systém je tvořen, aktualizován a kontrolován příslušnou komisí RM. Při přidělování finančních částek se posuzují předem stanovená kritéria, a to v souladu s platným zněním zákona č. 250/2000 Sb.,

SYSTÉM ROZDĚLOVÁNÍ FINANCÍ (DOTACE, GRANTY, DARY)

Město Chrudim poskytuje tyto druhy finanční podpory:

 • sportovní dotace
 • kulturní dotace (poskytovány jednak na činnost a dále na projekt)
 • dotace ostatní – nezařaditelné mezi sport a kulturu (poskytovány jednak na činnost a dále na projekt)
 • granty Zdravého města a MA 21
 • peněžité dary rady města (RM) a zastupitelstva města (ZM)
 • přímé dotace

SPORTOVNÍ DOTACE

jsou poskytovány jednak na dopravu mládeže do 19 let, dále na zabezpečení vlastní sportovní činnosti mládeže do 19 let a také na pořádání mimořádných akcí celostátního a mezinárodního významu nebo významných akcí pro neregistrovanou veřejnost.

KULTURNÍ DOTACE

jsou poskytovány na kulturní činnost na území města Chrudim nebo na kulturní činnost významně reprezentující město Chrudim v ČR či v zahraničí (festivaly, přehlídky).

DOTACE OSTATNÍ - NEZAŘADITELNÉ

jsou poskytovány jako podpora činnosti organizacím, které působí na území města Chrudim, například v oblastech práce s dětmi a mládeží, ekologie, ochrany zdraví, sdružení s jinou zájmovou činností, atd.

Při poskytování dotací bude přihlíženo k následujícím prioritám:

 • aktivity soustřeďující se na práci s dětmi a mládeží a podporující spontánní aktivity neorganizované mládeže
 • aktivity zájmového charakteru s otevřenou nabídkou vůči všem občanům města

-      aktivity usilující o toleranci a snižování předsudků mezi jednotlivými skupinami

-      aktivity propagující město

-      aktivity podporující historickou paměť národa

 • aktivity usilující o integraci hendikepovaných občanů do běžného života mimo pravidelnou sociální službu

GRANTOVÝ SYSTÉM  ZM a MA 21 - Cílem grantového systému je podpora města Chrudim následujícím aktivitám:

Aktivity reagující na potřeby a problémy identifikované komunitním Plánem zdraví a kvality života Zdravého města Chrudim 

Aktivity reagující na problémy vzešlé z veřejného diskuzního fóra – „Desatero problémů města Chrudim"

Aktivity reagující na problémy vzešlé z mladého fóra - Desatero problémů města Chrudim očima mladé generace

Aktivity související s dalšími odbornými koncepcemi - např. Zdravotní plán, Bezpečná komunita apod.

DARY RM/ZM – zde není žádné vnitřní členění pro poskytování prostředků, čili se posuzuje daná žádost o dar.

PŘÍMÉ DOTACE: zde se jedná o hrazení provozních nákladů a vybraných akcí neziskových organizací, které mají sídlo na území města Chrudim a město samo je nezřizuje, ale má trvalý zájem na jejich existenci a prosperitě. (RM města hodnotí zejména soustavnou, dlouhodobou působnost v rámci aktivit ve městě Chrudim, dosavadní spolupráci s městskými organizacemi a celkový přínos pro občany).

Na každý z výše uvedených druhů finanční podpory je stanoven tzv. program a schválena RM pravidla jejího poskytování. Vše je k dispozici na internetových stránkách města:

http://www.chrudim.eu/formulare/ds-1254/p1=1471

Na daný kalendářní rok je pro každý druh finanční podpory schválena v rozpočtu města určitá finanční částka; výše této podpory má setrvalou, popř. rostoucí tendenci. Na webových stránkách města je možné prohlédnout si schválené rozpočty na jednotlivé roky: http://www.chrudim.eu/financni-dokumenty/ds-1086/p1=1079

Všechny žádosti zpracovává Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče (OŠK), který posoudí formální správnost a následně jsou žádosti postoupeny příslušným komisím RM (s výjimkou žádostí o peněžitý dar – ty posuzuje přímo RM nebo ZM). Tyto komise po projednání navrhnou přidělení výše finanční podpory pro jednotlivé žádosti a postupují přitom v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění. Návrhy komisí mají pro RM doporučující charakter, takže konečné schválení spadá dle výše částky do kompetence RM popř. ZM (viz zákon o obcích).

Na základě usnesení RM popř. ZM (tedy v případě schválení) jsou na OŠK vyhotoveny s úspěšným žadatelem smlouvy. Vyúčtování poskytnutých prostředků musí být předloženo na OŠK v souladu se stanovenými programy a smlouvami.

 • 8.3.B Otevřený grantový/dotační systém pro projekty z oblasti kulturních a uměleckých aktivit ?
  ANO
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město má otevřený grantový systém pro fyzické i právnické osoby a pro NNO. Město má nastaven dobře fungující systém komisí složených z nezávislých odborníků.

Programy pro poskytování grantů a dotací jsou každoročně aktualizovány a tato aktualizace probíhá prostřednictvím konzultací v jednotlivých komisích RM, složených z nezávislých odborníků. Práci komisí vyhodnocuje pravidelně RM, vydává o tomto usnesení a materiál, který probírá aktivitu jednotlivých komisí, to ve spolupráci s příslušnými odbory úřadu, v jejichž gesci jednotlivé činnosti jsou.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Funkční a transparentní systém, otevřený i pro státní a krajské organizace ve městě, nezávislé odborné komise. Oceňujeme nové zavedení elektronického podávání žádostí.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Program podpory v oblasti kultury

Město každoročně v rámci schváleného rozpočtu vyhlašuje granty v oblasti podpory kultury za podmínek schválených Radou města Litoměřice. Finanční příspěvky jsou určeny jako částečná  kompenzace  nákladů na KULTURNÍ AKCE a Litoměřické kulturní léto (LIKUL) pořádané  pro veřejnost na území města Litoměřic. Popř. lze udělit výjimku při významné reprezentaci města místními spolky, a to i v zahraničí. Žadateli mohou být jak fyzické, tak i  právnické osoby bez ohledu na typ právní subjektivity. Předložené žádosti hodnotí komise KULTURY (poradní orgán Rady města)  složená ze členů, kteří přímo pracují nebo  se pohybují v kulturní sféře, a to  dle následujících kritérií:

 • Naplnění cíle grantu
 • Dopad na cílovou skupinu
 • Originalita projektu
 • Finanční stránka projektu
 • Celkový dojem

Každý hodnotitel uděluje v příslušném kritériu bodovou škálu 1 - 5 tj. max. 25 bodů každému projektu. Hodnocení je následně zprůměrováno za všechny hodnotitele a projekty jsou seřazeny sestupně dle svého bodového hodnocení pro přiřazení finanční podpory.

Poskytnutí dotace schvaluje Rada města popř. Zastupitelstvo města  dle pravomocí vymezených v zákoně 128/2000 Sb. o obcích.
Nad rámec tohoto dotačního titulu poskytuje město finanční příspěvek tradičním akcím, pořádaným nezávislými kulturními organizacemi, přímo z rozpočtu města:
• Sochařské sympozium
• Hasičské litoměřice
• NF Gaudeamus - Gymnázium Cheb - Dějepisná soutěž studentů gymnázií        
• Severočeská státní filharmonie Teplice - Hudební festival  
• Cantica Bohemica - Mezinárodní  sborové dny        
• Kinoklub Ostrov, o.s. - Litoměřický filmový festival

 

Dotace na celoroční činnost kulturních subjektů

Finanční podpora  divadelních souborů, pěveckých sborů a dalších nezávislých uskupení působících v oblasti kultury ve městě za účelem zajištění zdrojů financování jejich celoroční činnosti, zajištění informovanosti občanů o dění probíhá ve městě prostřednictvím regionální kabelové TV.
Dotace jsou rozdělovány RM resp. ZM na doporučení komise kultury v závislosti na oblasti činnosti spolku (divadlo, sbor, ostatní - paušál zohledňující nákladovost daného odvětví) a dále pak v návaznosti na velikost členské základny - spolky každoročně předkládají dotazník o činnosti s aktuálními údaji ke konci předchozího kalendářního roku pro rozdělení prostředků na další rok (obvykle únor/březen).

 • 8.3.B Otevřený grantový/dotační systém pro projekty z oblasti kulturních a uměleckých aktivit ?
  ANO

Částky viz oblast 8.3.1.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Dotační program je otevřený s hodnocením podle kritérií.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Grantové systémy mají jasná hodnotící kritéria, žádosti hodnotí odborníci. Podporu lze získat jak na akci, tak na celoroční činnost.
U dotací mimo grantový systém (které neprochází hodnocením odborníků dle jasných kritérií) je potřeba neustále hlídat vysokou kvalitu a pozitivní dopad pro město. 

8.3.3 Podporuje město různorodé projekty (z hlediska obsahového i formálního zaměření)?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Akce a aktivity, které město v kulturní oblasti podporuje, jsou velmi různorodé, cílené na různé cílové skupiny, určené pouze zájmovým skupinám i oslovující širokou veřejnost. Některé z nich uchovávají místní i nadnárodní tradice – setkání folklórních souborů při Zaplétání máje, Jihlavský havířský průvod, Dny evropského dědictví, Svatý Martin, a podobně. Zaměřené jsou také oslavy Den zemědělců, akce Klubu českých turistů, komunitní aktivity (např. Zažít město jinak nebo akce Klubu seniorů). Vyhledávané jsou promenádní koncerty dechových orchestrů, pro nejmenší město pořádá v letních měsících Ježkovy pohádkové neděle, mladé osloví Skate local contest, který pořádá místní skateboardový oddíl, na pomezí kultury, sportu a péče o životní prostředí je akce Eurojack – dřevorubecké závody spojené s ochutnávkami minipivovarů a koncerty kapel.

Město podporuje také program Divadla otevřených dveří DIODu, které se zaměřuje na okrajové kulturní proudy, jako je například moderní tanec nebo akrobacie. https://www.diod.cz/ 

Podporuje také Dům kultury, který nabízí dovezená divadelní nebo operní představení. https://www.dko.cz/

V rámci dotační podpory město podporuje koncerty místních sborů, aktivity charity nebo krajských kulturních organizací, ale i velké festivaly – Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava - https://www.ji-hlava.cz/ nebo Mezinárodní hudební festival Gustav Mahler – Hudba tisíců Jihlava - https://www.mahler2000.cz/.

Výrazné změny doznal v roce 2019 program města nabízený lidem na konci roku. Program Jihlava k Vánocům nabídl zdarma přístupné kluziště na náměstí, jarmark, pravidelná vystoupení i promítání filmů. Vrcholy kulturních vystoupení byly adventní neděle za účasti tisíců přihlížejících. Atmosféru zachycují následující fotografie: https://jihlava.cz/vanoce-2019/gs-5560/p1=110043

Celkově jsou podporovány projekty napříč kulturním spektrem, projekty z kategorie živého umění (hudba, divadlo, tanec, happening, výstava, vzdělávací pořady), vizuálního umění (film, výtvarné umění), literatury i kulturního dědictví.

 

 • 8.3.C Různorodost podporovaných projektů v rámci grantového systému ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní
Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Z uvedeného vyplývá, že město podporuje nejrůznější projekty pro různé cílové skupiny od dětí a mládeže (včetně teenagerů), až po seniory.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město podporuje různorodé projekty z hlediska obsahového i formálního zaměření.

Podporu získávají projekty realizované spolky, sdruženími i neformálními skupinami lidí, které jsou zastoupeny jednou fyzickou osobou. Co do zaměření jsou podporovány projekty kulturní, projekty neformálního vzdělávání, projekty zájmové činnosti (např. Koprcon – setkání fanoušků filmové, literární a herní fantastiky a další.

 • 8.3.C Různorodost podporovaných projektů v rámci grantového systému ?
  Podpora různorodých projektů – od divadelních přehlídek po projekty neformálního učení. Podpora různých příjemců dotací.
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Dotace města 

Město podporuje různorodé projekty. Řada projektů je podporovaná dlouhodobě a staly se z nich tradiční akce.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Ano. Vyvstává pouze otázka základního nastavení (viz 8.3.1.)

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

1. podpora Grantový systém podpory kultury – dvoukolový, v lednu je vyhlášeno 1. kolo, v případně nevyčerpání schválených prostředku je možné vyhlásit v druhé polovině roku druhé kolo s tím, že projekt musí být ukončen nejpozději toho kalendářního roku.

2. podpora Bezplatné používání podia, včetně technického zázemí v rámci "Velkomeziříčského kulturního léta" (červen – srpen) –  multižánrová akce, kde Město prostřednictvím Jupiter clubu nabízí vystupujícím využití venkovního podia na náměstí

3. podpora spoluúčast města při obnově kulturní památek

4. podpora Grantový program Zdravé město

Veškeré podpořené projekty, schválené dotace a dary jsou každoročně z veřejňovány https://www.velkemezirici.cz/o-meste/dotacni-programy/poskytovane-mestem/prehled-vsech-dotaci-a-daru)

 • 8.3.C Různorodost podporovaných projektů v rámci grantového systému ?
  Ano

Různorodost podávaných projektů u dotací město neomezuje, u grantu jsou vyhlašována grantová témata na daný rok. Jednotlivé projekty posuzuje komise rady města.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Nastavený systém podpory města různorodých projektů se jiví dostačující.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město podporuje různorodé projekty na základě poptávky žadatelů.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město poskytuje pravidelně Kulturní dotace celkem 700 tis. Kč – BEZ OMEZENÍ PRO ŽADATELE (do toku 2017 to bylo 650 tis. Kč - došlo zde k navýšení), Dotace ostatníčást financí z Grantů zdravého města; Peněžité dary RM a ZM; přímá dotace pro spolek MaCHR 100 tis. Kč ročně a přímé dotace pro jiné kulturní instituce.

Informace pod bodem č. 3 FORMULÁŘE: kulturní dotace, dotace ostatní a peněžité dary

http://www.chrudim.eu/formulare/ds-1254/p1=1471

Tyto finance jsou použity na různé oblasti kulturního života: divadlo, loutkářství, folklór, šermíři, pěvecké soubory, hudební spolky …

Formou přímých dotací např. na rok 2016 40 tis. Kč na restaurování historické opony, která je ve vlastnictví Regionálního muzea v Chrudimi, 40 tis. Kč na realizaci výstavy o Hurvínkovi v Muzeu loutkářských kultur (zřizovatelem je MK ČR)., 500 tis. Kč na opravu střechy kostela NPM v Chrudimi (kostel je ve vlastnictví Římskokatol. církve a je kulturní památkou).

Formou darů RM/ZM - zde město reaguje na konkrétní žádosti a potřeby občanů:

2011: pan Benoni dostal 10 tis. na opravu rodinného hrobu, který je kulturní památkou; Spolek sběratelů a přátel Ex libris 10 tis. zajištění sjezdu organizace v Chrudimi. Památník nár. písemnictví 65 tis. na projekt XIII. trienále českého Ex libris; pan Jan Rýdlo 10 tis. na koncert věnovaný památce Lidic a Ležáků.

2012: MLK na oslavy 40 výročí založení muzea 10 tis.; Jan Rýdlo 4 tis. na 24. ročník štafety k uctění obcí Lidic a Ležáků.

2013: 20 tis. Regionální muzeum v Chrudimi na přírodovědnou výstavu; 10 tis. na výrobu celovečerního filmu pro Masterfilm, s.r.o.; Tomáš Pavlík na zajištění výstavy Antické mýty 15 tis.

2014: Památník národního písemnictví 65 tis. na XIV. trienále Ex libris; pan Rudolf Vařejka na zhotovení fotografií na plátno na autorskou výstavu 15 tis.; pan Jan Rýdlo 3 tis. na památku Lidic a Ležáků.

2015: pan Jan Rýdlo 5 tis. na zajištění štafety a 5 tis. na mezinárodní koncert k uctění památky Lidic a Ležáků.

Dary město poskytuje pravidelně - přehled za roky 2016-2018 viz příloha.

Usnesením č. Z/12/2010 schválen rozpočet města na rok 2011, kulturní dotace: 645 tis. Kč; granty 200 tis. Kč a dotace ostatní 350 tis. Kč.

Z/78/2011 schválen rozpočet na rok 2012 kulturní dotace: 610 tis. Kč; granty 200 tis. Kč a dotace ostatní 500 tis. Kč.

Z/89/2012 schválen rozpočet na rok 2013; kulturní dotace 650 tis. Kč; granty 200 tis. Kč a dotace ostatní 500 tis. Kč.

Z/84/2013 schválen rozpočet na rok 2014; kulturní dotace 650 tis. Kč; granty 200 tis. Kč a dotace ostatní 450 tis. Kč.

Z/118/2014 schválen rozpočet na rok 2015; kulturní dotace 650 tis. Kč; granty 200 tis. Kč a dotace ostatní 450 tis. Kč.

Z/92/2015 schválen rozpočet na rok 2016; kulturní dotace 650 tis. Kč; granty 200 tis. Kč a dotace ostatní 450 tis. Kč., dotace Muzeum loutkářských kultur (MLK) 40 ti. Kč; dotace Regionální muzeum (RgM) 40 tis. Kč; projekt Chrudim sobě 70 tis. Kč.

Z/71/2016 schválen rozpočet na rok 2017; celková výše rozpočtu: 432,3 mil Kč;                       kulturní dotace 650 tis. Kč; granty Zdravého města 200 tis. Kč; dotace MLK 40 tis. Kč, Památník národ. písemnictví 65 tis. Kč; festival Zlatá Pecka 500 tis. Kč; reedice encyklopedie 250 tis. Kč; Národní zahájení EHD 200 tis. Kč; Chrudim sobě 70 tis. Kč; projekt Český rok v Polsku 100 tis. Kč.

Z/81/2017 schválen rozpočet na rok 2018; celková výše rozpočtu 472,4 mil. Kč;                       kulturní dotace 700 tis. Kč; granty Zdravého města 200 tis. Kč; dotace MLK 40 tis. Kč; dotace RgM 40 tis. Kč; Chrudim sobě 200 tis. Kč; festival Zlatá Pecka 500 tis. Kč.

Z/90/2018 schválen rozpočet na rok 2019; celková výše rozpočtu: 488,8 mil Kč;                       kulturní dotace 700 tis. Kč; granty Zdravého města 200 tis. Kč; dotace MLK 60 tis. Kč, Chrudim sobě 70 tis. Kč; festival Zlatá Pecka 500 tis. Kč.

Mimo výše uvedených výdajů město ve svém rozpočtu tradičně určuje prostředky pro nákup obrazů mladých umělců (40 tis. ročně). Nákupu předchází vernisáž a výstava daného umělce.

 • 8.3.C Různorodost podporovaných projektů v rámci grantového systému ?
  Grantová témata jsou každoročně vyhlašována pro veřejnost. Žádosti o dotace nejsou ze strany města co se týče různorodosti akcí nijak omezována. Vše prochází přes příslušné komise RM.
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město ve spolupráci s NNO i ostatními subjekty dbá na zachování tradic, ale i na podporu nových, inovativních i netradičních projektů.

Během roku se snažíme hledat nové příležitosti pro podporu inovací v oblasti kultury.

Chrudimské kulturní spolky, ale i NNO se účastní přehlídek, festivalů, výstav apod. i za hranicemi našeho regionu.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město dbá na zachování tradic, ale i na podporu nových, inovativních i netradičních projektů. V Chrudimi je řada akcí, které jsou velmi rozmanité a dokážou oslovit více cílových skupin, spojují tradici a inovaci.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

ANO - viz předchozí odpovědi, jak v rámci hlavní činnosti příspěvkových organizací, tak i činnosti nezávislých kulturních spolků.

Podpořené projekty v roce 2018:

https://www.litomerice.cz/images/Clanky/sksapp/kultura/dotace_kultura_k_vyveseni.pdf

https://www.litomerice.cz/images/Clanky/sksapp/kultura/dotace_na_cinnost_-_tabulka_k_vyveseni.pdf

 

 • 8.3.C Různorodost podporovaných projektů v rámci grantového systému ?
  ANO
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město podporuje inovativní projekty spolků a neziskových subjektů a samo realizuje nové hudební a kulturně-společenské akce.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Vedení města má dobrou schopnost podporovat široce zaměřené projekty z různých oborů i žánrů, také samo iniciuje inovativní projekty.

8.3.4 Vznikají z iniciativy města umělecké a kulturní akce s cílem doplnit různorodost kulturní nabídky, využít místního potenciálu, obnovit či zviditelnit tradice, osobnosti, historické události; posilovat kulturní povědomí občanů o místní kulturní identitě?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Iniciativa místních i města byl při sestavování Strategie definována. Většina akcí aktivit je tak lidem nabízena při plnění akčních plánů Strategie. Potenciálu  místních umělců například využívá platforma Inkubátor – Jihlava vzdělává kulturou, který podporuje místní umělce, kteří mají zájem o vzdělávání. Na základě dobře fungující platformy byl na přelomu roku vyhlášen nový dotační program na vzdělávání.

Na aktuální výročí reagovala například akce Proletí století, při které se k oslavám sto let od vzniku samostatné republiky spojil Kraj Vysočina, město Jihlava a velký řada místních řemeslníků, umělců a pořadatelů kultury. V loňském roce na výročí reagovala akce Svobodná třicítka, které připomněla výročí sametové revoluce a stmelila veškeré rozptýlené aktivity, které město, organizace i jednotlivci k oslavě připravili. Výrazná byla i spolupráce s jihlavskými středními školami a Základní uměleckou školou Jihlava.

V letech 2020 a 2021 si město připomene dvě kulatá výročí spojená s osobností hudebního skladatele a dirigenta Gustava Mahlera.

 • 8.3.D Umělecké a kulturní akce iniciované městem ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město hraje aktivní roli při iniciaci nových kulturních akcí a celých programů (např. Inkubátor). Stejně tak k aktivnímu rozvíjení kulturních klastrů a míst s nevyužitým potenciálem (Stříbrné údolí).

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město každý rok identifikuje nosné téma kulturního dění v daném roce. Reflektuje při tom různá výročí města i státu, významné události či kulturní počiny. Radnice má zpracovanou Komunikační/marketingový plán, v rámci kterého propaguje město Kopřivnici.

Ve městě jsou organizovány tradiční akce, jako jsou Pouť, Bartolomějský večer, Mikuláš pro děti, přehlídka hendikepovaných dětí Motýlek, divadelní přehlídka Kopřiva, adventní koncerty, tradiční jarmarky a farmářské trhy. Některé z akcí mají tradici trvající celá desetiletí. V roce 2018 Kopřivnice oslavila 70. výročí povýšení na město. Při této příležitosti se uskutečnilo mnoho významných kulturních počinů a konalo mnoho kulturních akcí. Jmenujme alespoň vydání propagačního filmu Kopřivnice 2018, vydání publikace Kopřivnice 70 a další.

Město Kopřivnice realizuje významné aktivity pro podporu místní kulturní identity. Místní kulturní identitu se snaží posílit především v mladé generaci. Využívá k tomu jak kulturní nástroje, tak metody neformálního učení V rámci programu ERASMUS+ město koordinuje mezinárodní projekty. Aktuálně je zapojeno do projektu Europe goes local.

Řadu akcí realizují občanská sdružení, která mají v Kopřivnici desítky let trvající tradici: Pěvecké sdružení Kopřivnice – Přehlídka pěveckých sborů, místní včelaři – třídenní Festival medu a písničky – jedná se o kulturně-vzdělávací třídenní akci.

Dětské zastupitelstvo (https://www.facebook.com/dzkoprivnice/) pořádá kulturní akce pro seniory a soutěže pro širokou veřejnost.

Pro zviditelnění osobností jsou realizovány akce s odkazem kopřivnických rodáků. V roce 2018 se konal soubor akcí věnovaný odkazu kopřivnického rodáka Zdeňka Petra. Akce se staly podhoubím vzniku nového festivalu Zdeňka Petra.

Prostřednictvím Klubu Kamarád (nízkoprahový volnočasový klub pro mládež) a Základní školy Floriána Bayera jsou podporovány také kulturní aktivity mladých Romů. Kulturní dům Kopřivnice realizuje kulturní akce pro seniory.

Město dále organizuje vzpomínkové akce k  významným dnům a státním svátkům, vyhlašuje Sportovce roku, oceňuje učitele při příležitosti Dne učitelů, účastní se předávání maturitních vysvědčení a výučních listů na místní střední škole a VOŠ, starosta slavnostně předává vysvědčení žákům 9. tříd, kteří mají vyznamenání. Město obdarovává žáky 1. tříd při nástupu do ZŠ. Město při slavnostních obřadech vítá nové občánky a blahopřeje občanům k jejich významným jubileím.

Kulturní rok 2019 byl v Kopřivnici ve znamení 30. výročí sametové revoluce. Výročí byl věnován celý soubor kulturních a vzdělávacích akcí.

Velký podíl kulturních akcí k zviditelnění tradic a historických událostí realizují Kulturní dům Kopřivnice, Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s. Plány akcí jsou projednávány s městem Kopřivnice.

Město udržuje produkty pro občany i turisty - pěší a cyklistické výletní okruhy, které provádějí turistickými i kulturními atrakcemi.

Největší společenskou akcí nadregionálního charakteru jsou Kopřivnické dny techniky (http://koprivnickednytechniky.webnode.cz/) , které od roku 2013 nabyly takových rozměrů, že v roce 2019 přivítaly rekordních 23 tisíc návštěvníků. Tato akce realizovaná s cílem nalákat mladé ke studiu technických oborů svou kulturní částí poskytuje platformu prezentace nejen kopřivnických umělců. Akce plně využívá potenciál polygonu (zkušební dráha automobilů Tatra) místní automobilky.

Důležitým prvkem pro vytváření „kopřivnického kulturního podhoubí“ jsou aktivity občanského sdružení Živá mandala a nové aktivity Vily Machů a dalších subjektů.

Město si váží svých kulturních osobností. V roce 2018 byly slavnostně oceněny kopřivnické kulturní osobnosti.

 • 8.3.D Umělecké a kulturní akce iniciované městem ?
  Město se snaží maximálně využít místní potenciál, nové akce, oceňování kulturních osobností, zapojení se do mezinárodních kulturních projektů.

Viz návodná otázka. 

V roce 2019 se město zapojilo do přípravy žádosti o dotaci v rámci mezinárodního projektu Practical approach and use of research tools for preservation of traditional crafts and sustainable use of eco –cultural heritage in Danube region. Projekt je nyné posuzován Evropskou komisí. V případě získání dotace se město stane součástí dunajské řemeslné stezky a zřídí informační bod s odkazem starých řemesel a kulturního dědictví.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město využívá četnost a potenciál kulturních spolků a institucí ve městě včetně dvou základních uměleckých škol ke zviditelnění a zpřístupnění tradic, zviditelnění a zpřístupnění odkazu kopřivnických rodáků a zvyšování kulturního povědomí občanů.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Vysoce nadprůměrný stav ve všech rozměrech otázky. Skvělá práce s již zmiňovaným historickým dědictvím a rodáky města.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

"Historické slavnosti" - jsou pořádány Muzeem za finanční podpory Města, každý rok mají jiné téma ve vazbě na historii města. Jsou pořádány první zářijový víkend.

Řemeslné trhy - pořádají se dvakrát ročně na náměstí.

Adventní světýlka - každý rok se na první adventní neděli, na náměstí Velkého Meziříčí, rozsvěcuje vánoční výzdoba města. Za přispění dětí s rozsvěcenými lucerničkami či lampióny a za zvuku koled se rozzáří celé město. .

Velkomeziřičské kulturní léto - je unikátní v tom, že si jeho program vytváří lidé sami. Město dává na celé letní prázdniny na náměstí k dispozici pódium a elektřinu a každý z pořadatelů má toto vybavení zdarma k dispozici. První ročník tohoto projektu byl v roce 2012. Je určen pro nekomerční kulturní prezentaci jednotlivců i souborů pro veřejnost.

Festival Concentus Moraviae - každoročně v průběhu května a června nabízí třicítku koncertů v podání špičkových hudebníků.

Evropský festival filozofie - každý rok je Jupiterem Clubem pořádán festival, který je vždy zaměřen na určité téma (např. Prostor a čas, Konflikt a soulad, Svoboda a násilí, ...). Vloni se pořádal jubilejní 10. ročník. Město Velké Meziříčí je generálním partnerem.

 • 8.3.D Umělecké a kulturní akce iniciované městem ?
  Ano

viz. odpověď 8.3.4

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Spektrum nabídky kulturně-společenských akcí se každoročně rozšiřuje.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město podporuje i samo (nebo prostřednictvím svých p.o.) iniciuje kulturní akce včetně netradičních a inovativních (př. Filosofický festival) a akcí otevřených každému, kdo chce vystupovat (Velkomeziříčské léto).

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město připravuje kulturní akce ve spolupráci s příspěvkovou organizací města – Chrudimskou besedou - http://www.chrudimsobe.cz/ http://chrudimdnes.cz/

Z finančních prostředků města se ve vestibulu budovy Muzea zrealizoval Chrudimský Pantheon, ve kterém jsou umístěny bronzové busty významných místních osobností. Plánujeme dobudování Pantheonu umístěním desek se jmény čestných občanů města.

Každý rok jsou vyhlašovány osobnosti města, schvaluje je Zastupitelstvo města.

Jsou vyhlašována (a radou města schvalována) témata pro jednotlivé roky: 2011 Rok baroka, 2012 Rok sportu; 2013 Rok kultury a gastronomie, Chrudim sobě 2014 a Chrudim historická 2015; od ruku 2016 každoročně tzv. Chrudim sobě.

Město ve spolupráci s Historickou a letopiseckou a Kulturní komisí pravidelně ve svém časopise Zpravodaj (distribuován zdarma obyvatelům) připomíná události a historické osobnosti regionu; realizuje vzpomínkové akty (provázáno na péči o hroby významných chrudimských osobností).

Úzká spolupráce města a SOkA při realizaci výstav vážících se k místním tradicím. V roce 2018 pak přednáška o historii letectva v roce 1938.

V rámci projednávání Desatera je otázka kultury jedním z okruhů, kde mohou občané dávat své návrhy a připomínky.

Výpůjčka areálu Letního kina spolku MaChr pro pořádání různých kulturních akcí (koncerty, bleší trhy, promítání …)

V srpnu 2012 byla odhalena socha sv. Anežky Přemyslovny. Socha je zde instalována jako projev úcty k této významné osobnosti českých dějin, patronce naší země, světici, jejíž blahořečení je úzce spojeno s pádem totality v našich zemích. Královský rok Přemyslovců stál u zrodu našeho města. Socha je dílem studentů Střední průmyslové školy kamenické a sochařské Hořice.

V Chrudimi se nachází židovský hřbitov s 90 náhrobky, který byl založen roku 1889. Koncem roku 2012 proběhl pietní akt, který připomínal 70. výročí odsunu židů do koncentračního tábora. K této příležitosti byl ve městě odhalen památník. Prostředky na pomník jsou uvedeny vv rozpočtu města v kapitole Odboru školství...

Pravidelně pořádáme pro veřejnost vzpomínkové akty konané při příležitostech výročí či úmrtí významných osobností. Snažíme se tak posilovat občanskou hrdost. Významné osobnosti připomínají i instalované pamětní desky. Ty jsou slavnostně odhalovány. Pro zájemce o poznání města jsou připraveny procházky s průvodcem na téma historie a ochrany životního prostředí. Tyto akce se plánují a projednávají s Historickou a letopiseckou komisí. Přes tuto komisi také bylo řešeno pojmenování nových ulic a sídlišť v Chrudimi, a to právě s ohledem na významné místní osobnosti: ulice Dr. Bartůňka, Sídliště Jaroslava Lonky (jednání ZM 23.6.2014). Zápisy z jednání komisí v aktuálním roce jsou veřejně přístupné na webu města http://www.chrudim.eu/vybory-a-komise/ds-1092/p1=1113

V roce 2014 poskytlo město Chrudim místní Římskokatolické farnosti účelovou dotaci přes 300 tis. Kč na dofinancování stavebních úprav vojenského pohřebiště z 1. sv. války na hřbitově Sv. Kříže. V roce 2014 vydalo město Chrudim výpravnou fotografickou publikaci o městě "Chrudim jak ji (ne)znáte". V témže roce města nechalo zhotovit pamětní desku Milanu Vošmikovi a zároveň po dohodě s příbuznými zakoupilo hrobové místo na chrudimském hřbitově U Kříže a přemístilo tam na své náklady urnu z pražského hřbitova. O hrob nyní město pečuje. 

V roce 2015 město Chrudim (z popudu Historické a letopisecké komise) v souvislosti s výročím upálení Mistra Jana Husa uspořádalo konferenci "Jan Hus, husitství a východní Čechy". V rámci této konference byly předneseny i příspěvky, které danou tématiku prezentovaly s akcentem na místní historii. http://2015.chrudimsobe.cz/2015-09-16-jan-hus-husitstvi-a-vychodni-cechy Z konference byl vydán sborník příspěvků, který si mohou občané bezplatně vyzvednout v místním Turistickém a informačním centru. Pořádání konference i vydání sborníku bylo hrazeno z rozpočtu města: http://www.chrudim.eu/financni-dokumenty/ds-1086/p1=1079

V roce 2015 město přispělo na realizaci akce "Kameny se valí na Chrudim", která se uskutečnila v rámci 3. konference národních geoparků právě v Chrudimi.  Na rok 2016 si město v rozpočtu vyčlenilo částku - příspěvek na konání projektu "PaleoART" - součástí bude výstava "Mamuti se řítí na Chrudim" a tématem bude paleorekonstrukce území Železných hor (město Chrudim se označuje také jako brána Železných hor).V r. 2016 jsme si připomněli výročí Karla IV. (získali jsme dotaci MK ČR) a město vydalo sborník odborných příspěvků vztahujících se k historii města v období vlády Karla IV.; město ze svých prostředků podpořilo spolupořádáním oslavy 70. výročí otevření MŠ v Medlešicích (místní část Chrudimi - akce v rámci bloku Chrudim sobě), proběhl pietní akt, výstava a zádušní mše k památce Fr. Machníka (někdejšího ministra národní obrany, který pedagogicky působil v Chrudimi - bylo 130. výročí narození).

V r. 2017 město zafinancovalo restaurování pomníku Transport síly (vazba na bývalý závod Transporta Chrudim), Město pořádalo nultý ročník festivalu vážné hudby Zlatá Pecka; započaly práce na reedici vlastivědné encyklopedie Chrudimi; město zafinancovalo projekt Český rok v Polsku a za podpory Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska uspořádalo Národní zahájení dnů Evropského dědictví (EHD) - byla to celorepubliková akce. Na počátku adventu byl v prostorách infocentra instalován interiérový betlém od pana Tapušíka, který tento betlém vyrábí speciálně pro město Chrudim a zachycuje v něm některé výjevy z historie města + nejvýznamnější městské budovy.

V r. 2018 jsme se podílely na křtu knihy o našem rodákovi zahradním architektu Vaňkovi (v rámci křtu byla i přednáška Dr. Ottomanské); dokončila se reedice encyklopedie; pokračovali jsme prvním ročníkem festivalu Zlatá Pecka; v průběhu roku probíhaly akce v rámci osmičkových výročí - pietní akt u busty T.G.M.; přednášky o letectvu v roce 1938, akce pro školy - stavba kopie řopíku + přednáška o českosl. opevnění; výroba a instalace panelů (100 kusů) o jednotlivých letech historie města od vzniku republiky - instalováno v ulicích města; v prostorách infocentra byl vystaven rozšíření interiérový betlém pana Tapušíka (přibyly nové vyobrazení z chrudimských pověstí); na náměstí byl instalován nový venkovní betlém od chrudimského rodáka pana Smejkala.

Město tradičně přímou dotací a organizační spoluúčastí podporuje lidový běh Vaňka Vaňky. Jedná se o akci, která má dvě části. První je určena široké veřejnosti a také školským zařízením, běží se 1500 m - pro školu/školku s nejvyšší účastí jsou připraveny věcné dary, druhá část je určena pro profesionální běžce.

Dalším podobně sportovně-kulturní akcí se každoroční setkání u rozhledny Bára. Jedná se o areál městských lesů, kde je sociální zázemí, občerstvení , venkovní tělocvičny, okruh pro vozíčkáře, pro cyklo i pěší. V tomto areálu je celoročně několik akcí, na nichž je připraven kulturní program.

 • 8.3.D Umělecké a kulturní akce iniciované městem ?
  Město dlouhodobě podporuje tradiční projekty a vznikají i projekty nové.
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město podporuje tradiční i novodobé akce a projekty.

K tradičním akcím patří Loutkářská Chrudim, Obžínky. Lidový běh se již stává tradicí. Novou (třetí ročník) akcí je festival vážné hudby Zlatá Pecka.

Historii pro veřejnost jsme zpřístupnili v rámci osmičkových výročí přednáškami + instalací panelů o 100 leté historii města přímo v ulicích.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město a jeho p.o. iniciují řadu akcí a projektů nadstandardní úrovně (např. Zlatá Pecka, Muzeum barokních soch, model města, betlém aj.). Dlouhodobě se daří ve městě zažehávat nadšení a podporovat nové projekty a akce.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

V průběhu sledovaného období došlo k významnému rozšíření nabídky kulturně-společenských akcí ve městě. V současné době je nabídka uměleckých a kulturních akcí velmi rozmanitá. Vzhledem k počtu akcí v současné době upřednosňujeme kvalitu před množstvím pořádaných akcí.

V roce 2018 bude již podruhé v průběhu tří let produkována a zpívána Litoměřickým festivalovým sborem, který je tvořen členy litoměřických pěveckých sborů, rozsáhlé dílo Carla Orffa Carmina Burana.

 • 8.3.D Umělecké a kulturní akce iniciované městem ?
  ANO
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Různorodost nabídky kulturně-společenských akcí se zvyšuje.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Nabídka je široká, kvalita také, včetně projeků posilujících místní kulturní identitu. 

8.3.5 Má město systém prezentace, propagace a publicity nabídky kulturních akcí jak pro vlastní akce a organizace, tak pro akce soukromoprávních subjektů?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Na webu města funguje už několik let kalendář akcí, do kterého mohou pořadatelé po registraci a obdržení hesla sami zapisovat akce, které chystají. Systém byl podrobně odprezentován na setkání kulturních aktérů Pěstírna v roce 2017. I přes tuto možnost většina pořadatelů akcí ve městě využívá spíše možnosti poslat podklady o akci (např. plakát) na městské Turistické informační centrum. Pracovnice centra potom akci do kalendáře zařadí.

Turistické informační centrum aktivně každý měsíc oslovuje všechny aktéry s požadavkem na aktualizace a zaslání pořádaných akcí.

Přehled kulturních akcí dostávají občané města každý měsíc zdarma ve formě měsíčníku jihlavské radnice Ježkovy oči.

Stále větší důraz klade oddělení vnějších vztahů magistrátu také na facebookovou prezentaci a informování o kulturních akcích na sociálních sítích.

Přestože je kalendář na webových stránkách města všem přístupný a pořadatelé kultury mají možnost do něj veškeré akce přidávat, vidíme možnost lépe tento nástroj využít k předcházení termínových kolizí velkých akcí, případně akcí se stejnou cílovou skupinou. Vzhledem k velkému množství akcí, které se na území města Jihlavy pořádají v exponovaných měsících červnu a září, je nastavení funkčního způsobu předcházení kolizí do budoucna zajímavým úkolem.

V oblasti výlepu plakátů, kterou považujeme spíše za okrajovou a odumírající (zároveň zvyšuje vizuální smog ve městě), spolupracuje město s firmou Rengl. Na svoje vlastní akce má statutární město od firmy slevu na cenu výlepů. Zvýhodněné ceny mají také příspěvkové organizace a obchodní společnosti zřízené městem. Pořadatelé kulturních akcí pouze ve městě Jihlava mají za předpokladu, že na plakátu uvedou firmu Rengl jako mediální podporu, rovněž nárok na zvýhodněnou cenu výlepu. Sběrné místo pro výlep plakátů se v posledních měsících několikrát stěhovalo, ale stále funguje bez větších problémů.

 • 8.3.E Prezentace, propagace a publicita nabídky kulturních akcí ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Systém prezentace funguje na jednom centrálním místě na webu Jihlavy, a to s aktivní pomocí pracovníků TIC. Přitom do kalendáře mohou vkládat své akce také samotní aktéři. Tento kontrolovaný, avšak otevřený centrální systém se jeví jako ideální. Prezentace na sociálních sítích je také důležitým kanálem.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město má propracovaný systém prezentace. Kulturní akce jsou prezentovány na sociálních sítích města, na webu města, v Kopřivnických novinách (jediné týdenní noviny v ČR vydávané městem), v Kabelové televizi. Město má zřízenou pozici tiskový mluvčí. Plakátovací plochy ve městě jsou majetkem města. Hlavním aktérem prezentace je potom Informační centrum města Kopřivnice (součástí příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice). Informační centrum spravuje elektronicky kalendář akcí, který je umístěn jak na stránkách města (http://www.koprivnice.cz/), tak je součástí responzivního turistického portálu www.lasska-brana.cz. Do elektronického kalendáře akcí jsou vloženy jak veškeré akce, které organizuje Kulturní dům Kopřivnice včetně Kina Kopřivnice, tak veškeré nahlášené, nebo informační centrem získané akce jiných subjektů, a to nejen za Kopřivnici, ale za celou oblast Lašské brány Beskyd (neformální sdružení obcí spolupracující na základě uzavřené smlouvy - Kopřivnice, Štramberk, Příbor, Hukvaldy). Databáze kalendáře je propojena s kalendáři sousedních měst (přenos dat od nich) a zároveň také sdílena na turistický portál turistické oblasti Beskydy - Valašsko (www.beskydyportal.cz). Pracovníci informačního centra aktivně sbírají data o organizovaných akcích (z tiskovin, plakátů atd.) Informační centrum je rovněž sběrným místem pro kopřivnickou plakátovací službu, kterou může jakýkoliv subjekt za úplatu využít pro prezentaci svých akcí na plakátovacích plochách města. Plakáty k výlepu jsou automaticky zpracovávány do kalendáře akcí. Informační centrum každoročně ke konci roku připravuje podklady pro tištěný kalendář města pro následující rok, kde jsou mimo jiné také prezentovány nahlášené akce. Podklady jsou následně opět zpracovány do elektronického kalendáře akcí. Informační centrum v rámci své provozní doby zajišťuje i prodej vstupenek za úplatu na akce cizích subjektů v Kopřivnici a okolí. Subjekty jsou také zařazeny do databáze informačního centra a prezentovány na informačních portálech. Město každoročně vydává městský kalendář, který dostanou všechny kopřivnické domácnosti zdarma do schránek. V tomto kalendáři jsou uvedeny kulturní akce.

 • 8.3.E Prezentace, propagace a publicita nabídky kulturních akcí ?
  Jasně formulovaný systém informačních kanálů. Sociální sítě, web, elektronický kalendář akcí, stolní kalendář města do všech domácností, celá strana v Kopřivnických novinách, rubrika ve vysílání Kabelové televize Kopřivnice ...

Komunikační/marketingový plán Kopřivnice

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Velmi dobrý systém prezentace a propagace. Spektrum komunikačních kanálů ke všem cílovým skupinám.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Měsíčník v listinné podobě a elektronický zpravodaj Velkomeziříčsko ( http://www.velkomeziricsko.cz/), jehož součástí je kalendář kulturních akcí většiny pořadatelů. Prezentace významných osobností, historických událostí, objektů atd.

Provázán turistický portál (http://www.turistikavm.cz/), JC (http://www.jupiterclub.cz/), web města (http://www.velkemezirici.cz/), Velkomeziříčska a Kraje Vysočina, kde je databáze kultury.

Sociální sitě města a Velkomeziříčska

Na výlepových plochách jsou vyvěšovány plakáty akcí různých subjektů města, tyto vyvěšuje firma, která má tyto plochy v pronájmu. 

 • 8.3.E Prezentace, propagace a publicita nabídky kulturních akcí ?
  Ano

Prezentace a publikace kulturních akcí je dlouhodobě na dobré úrovni. Do tohoto systému se mohou zapojit všechny subjekty, které o to projeví zájem.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Díky pravidelnému setkávání v rámci tzv. webové sekce (jejichž členové se podílejí na tvorbě elektronických výstupů města a jeho organizací), dochází k průběžnému zlepšování stavu.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Město provozuje kulturní kalendář na svém webu. Je dobře dohledatelný, obsáhlý a přístupný i nezávislým pořadatelům.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Obyvatelé i návštěvníci města se mohou o akcích dozvědět z webových stránek:

http://www.chrudim.eu/volny-cas/ms-60/p1=60

http://www.chrudimsobe.cz/

http://chrudimdnes.cz/?m=20110901&cat=7

http://www.chrudimsky.navstevnik.cz/

Zdarma je všem obyvatelům města do schránek doručován radniční měsíčník  Chrudimský zpravodaj (tištěný na náklady města), jehož součástí je i přehled kulturních akcí pořádaných jednak organizacemi města, ale i ostatními subjekty. Tento Zpravodaj je k dispozici také v elektronické podobě na webových stránkách města http://www.chrudim.eu/chrudimsky-zpravodaj/ds-1241/p1=1379

Všichni mohou v tomto měsíčníku zveřejňovat zdarma své příspěvky i kulturní programy, akce, nabídky (kulturní programy pak konkrétně v jeho příloze Vademecum) v tištěné i digitální verzi

O všech akcích se mohou návštěvníci také informovat v Turistickém a informačním centruhttp://chrudimsky.navstevnik.cz/

Pořádání veřejných podniků ve městě se ohlašuje na Odboru školství a kultury; součástí je i možnost bezplatné prezentace na webových stránkách města.

K dispozici jsou výlepové plochy (i zdarma); propagaci některých kulturních akcí zařizuje Chrudimská beseda.

Zaměstnanci MěÚ pravidelně provádí aktualizaci webových stránek města, vč. informací o pořádaných kult. akcích.

Je možné se informovat a reagovat i na facebooku města h  ttps://www.facebook.com/mu.chrudim

Na hlavní webové stránce města je přímý odkaz na kulturní akce: po kliknutí se zobrazí kalendář akcí: http://www.chrudimsky.navstevnik.cz/

 • 8.3.E Prezentace, propagace a publicita nabídky kulturních akcí ?
  Prezentace a propagace kulturních akcí je dlouhodobě na dobré úrovni; do tohoto systému se mohou zapojit všechny subjekty, které o to projeví zájem.
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město pro systém propagace využívá všech informačních médií: výlepové plochy, radniční měsíčník, webové stránky města, facebook i webové stránky příspěvkových organizací.

Inovovali jsme radniční měsíčník radnice Zpravodaj.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Město provozuje více informačních webů, každý obsahuje trochu jiné informace o kultuře, návštěvník neví, kterým se řídit (např. Chrudimsobe.cz neobsahuje program letního kina, nejpřehlednější je Chrudimdnes.cz, ovšem vyhledávač je až velmi nízko na stránce a řada lidí jej nezaregistruje).

Naopak oceňujeme možnost inzerce v městském tisku a výlep plakátů zdarma.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Veřejnost je o kulturní nabídce informována několika způsoby, a to klasicky - výlepové plochy města,  které jsou ve správě MKZ v Litoměřicích. Tyto využívají nezávislé kulturní spolky pro svou propagaci v režimu 3x ročně plakát A3 zdarma na týden a dále měsíční program culturaL - viz shora - 1x měsíčně A2 plakát zdarma.

Programová nabídka v papírové podobě (dostupná na IC a všech veřejných místech), dále pak prostřednictvím internetu a sociálních sítí:
http://www.mkz-ltm.cz/
https://www.knihovnalitomerice.cz/o-knihovn%C4%9B/
http://zusltm.cz/
http://www.kamvltm.cz/
https://litomerice.mobilnirozhlas.cz/
https://www.facebook.com/Litomerice

 • 8.3.E Prezentace, propagace a publicita nabídky kulturních akcí ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Informovanost veřejnosti je široká, nicméně nutné zapracovat i na "nových mediích", zlepšit uživatelskou kvalitu jednotného webového portálu s informacemi o kulturních akcích.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Informovanost je dobrá a město neustále pracuje na zlepšování.

8.3.6 Podporuje či umožňuje obec poskytování informací o jiných zdrojích na podporu kultury? (např. krajské, státní, nadační grantové programy, fondy EU, setkání s místními podnikateli apod.)?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Řada žadatelů o dotace z rozpočtu města Jihlavy zároveň žádá i u dalších poskytovatelů nejčastěji u Kraje Vysočina, ministerstva kultury nebo různých evropských fondů. Přehled ani nabídku město Jihlava neposkytuje.  Takový servis neziskovým organizacím nabízí například občanské sdružení Econnect nebo platforma Kreativní Česko, se kterou město Jihlava dlouhodobě spolupracuje. V březnu 2019 Jihlava spolupořádala s organizací Kreativní Česko setkání odborné veřejnosti s názvem „Střed zájmu: Granty. Jak podpořit kulturu ve městech?“

Při hodnocení žádostí o dotační podporu vícezdrojové financování projektů upřednostňujeme a žadatelům individuálně doporučujeme vhodné programy ministerstva kultury či jiných poskytovatelů.

 • 8.3.F Informovanost o jiných zdrojích na podporu kultury ?
  ANO
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní
Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Dle minulého auditu město informovalo žadatele o výzvách Fondu Vysočina, příp. MK a uvádělo informace na svém webu. Doporučujeme v tomto dále pokračovat.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Odbor rozvoje města informuje tematicky příslušné odbory města o možnostech zdrojů k financování v rámci jejich činnosti. V případě kultury odbor školství, kultury sportu e-mailem oslovuje potenciální žadatele.

 • 8.3.F Informovanost o jiných zdrojích na podporu kultury ?
  -
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město podává informace o dotačních zdrojích v oblasti kultury dotčeným subjektům.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Velké Meziříčí má zřízenou pozici projektového manažera. Město disponuje softwarovou licencí dotace online společnosti Grand Advisor. Z celé nabídky všech vypisovaných grantů všemi poskytovateli (na všech úrovních a od všech typů poskytovatelů) tvoří měsíčně vhodný přehled a rozesílá všem organizacím, případně neziskovkám ve městě na vyžádání, navíc nabízí konzultace na konkrétní projekty např. pro starosty okolních obcí. Město každoročně pořádá setkání s podnikateli.

Na webových stránkách je přehled dotací poskytovaných městem Velké Meziříčí viz. 8.3.3
 

 • 8.3.F Informovanost o jiných zdrojích na podporu kultury ?
  na webu města Ne

Město zveřejňuje pouze informace o svých dotačních programech a prostřednictvím pracovnice regionálního rozvoje poskytuje individuální informace o podporu z jiných zdrojů.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město zveřejňuje pouze informace o svých dotačních programech a prostřednictví pracovnice regionálního rozvoje poskytuje zájemcům individuální informace o podporu z jiných zdrojů.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město sice zveřejňuje na webu jen vlastní dotační programy, aktivně však monitoruje další možnosti grantů a dotací a komunikuje je uvnitř úřadu i směrem ven k potenciálním žadatelům. Tomuto je věnováno i opatřední v koncepci kultury O-1.3 Poskytování informační podpory pořadatelům kulturích aktivit pro získávání vnějších finančních prostředků.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město Chrudim v oblasti kultury sleduje vypisování příslušných dotačních titulů a zejména ve spolupráci se svými PO je pak realizuje (dotace na pořádání Loutkářské Chrudimi, Obžínek, Swingového odpoledne, Postupové přehlídky dětských pěveckých souborů...).

Informaci o aktuální nabídce dotačních titulů (mimo městský rozpočet) posíláme neziskovým organizacím e-mailem.

Spolupracující organizace jsou také prostřednictvím mailu informováni o dalších možnostech  v oblasti kultury - výstav, seminářů, kulturních akcích apod.

 • 8.3.F Informovanost o jiných zdrojích na podporu kultury ?
  Dlouhodobé působení v rámci DSO Královská věnná města, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska; výborná spolupráce s komisemi (kulturní a historickou), jednání s NNO ohledně jejich podpory činnosti ve městě. E-mailem informujeme NNO o dalších finančních zdrojích.
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Spolupracujícím organizacím poskytujeme informační servis prostřednictvím e-mailů, výzev, akcí…

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město aktivně informuje o jiných zdrojích podpory možné zájemce.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Program podpory obnovy nemovitých kulturních památek

Město Litoměřice administruje jak Program Regenerace MPR Litoměřice, tak i Program podpory kulturních památek v rámci ORP Litoměřice. Vlastníky objektů informuje ať už při vlastním jednání v rámci pravidelného monitoringu správního území, tak i na webových stránkách.

https://www.litomerice.cz/dotace/4992-vyhlaseni-programu-podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-orp-na-rok-2017.

Ostatní dotace - kultura

Jsou projednávány na komisi kultury, tak i neformálních schůzkách pracovní skupiny ke kultuře se zástupci místních kulturních spolků.

Nabídka ostatních dotací: https://www.litomerice.cz/dotace

 

 • 8.3.F Informovanost o jiných zdrojích na podporu kultury ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město zveřejňuje programy ostatních poskytovatelů dotací na vlastních webových stránkách a informuje i při jednání s vlastníky resp. aktéry kulturního dění ve městě.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Stabilně dobrá úroveň komunikace dalších možností podpory.

8.3.7 Jaká je mobilita místních umělců, uměleckých skupin a kulturních produktů?. Účastní se např. kulturní organizace nadregionálních a zahraničních projektů a akcí?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Zřejmě největší dopad v zahraničí má pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, na které se do Jihlavy sjíždí tisíce dokumentaristů a příznivců tohoto filmového oboru doslova z celého světa. Ozvěny festivalu pořadatelé vyváží do New Yorku, Bruselu, Vídně nebo Antverp. (viz: https://www.ji-hlava.cz/tiskove-zpravy/ji-hlava-jede-do-new-yorku-bruselu-i-vidne) Ozvěn festivalu v Bruselu se pravidelně účastní představitelé města Jihlavy.

Speciálně však město podporuje účast kulturních spolků v partnerských městech. Odbor kanceláře primátora má letos v rozpočtu alokováno 100 000 Kč na podporu spolupráce spolků, organizací nebo fyzických osob s partnerskými městy. Z těchto peněz podporuje prezentaci Jihlavy, a to v oblasti kultury i sportu, v partnerských městech nebo prezentaci partnerských měst v Jihlavě.  V minulosti takto byl podpořen například folklórní soubor Dřeváček na Mezinárodním pouličním festivalu v Heidenheimu nebo účastníci běhu městem Heidenheim.

Příležitostné výjezdy uměleckých skupin nebo kulturních produktů jsou podporovány v rámci individuálních dotací. V roce 2018 například folklórní spolek Pramínek Jihlava vycestoval do Německa. Město spolek pro tuto akci podpořilo částkou 8 300 Kč. V roce 2019 potom město stejný spolek podpořilo částkou 30 000 Kč pro účast na Evropském bále ve městě Nantes ve Francii. Dále orgány města schválili částku 60 000 Kč na podporu orchestru Tutti při ZUŠ Jihlava pro účast na soutěži dechových souborů ve Španělsku.

 • 8.3.G Mobilita místních umělců, uměleckých skupin a kulturních produktů ?
  ANO

Ozvěny MFDF; účast na kulturních akcích v partnerských městech; individuální dotace

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Mobilita umělců je dobrá, a to jak do zahraničí a jiných měst, tak ze zahraničí a jiných českých měst do Jihlavy. Nadprůměrnou aktivitou je z hlediska mobility a prezentace města Mezinárodní festival dokumentárních filmů. Doporučujeme městu nadále podporovat tento festival, který dělá dobrou značku městu.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
 • 8.3.G Mobilita místních umělců, uměleckých skupin a kulturních produktů ?
  Podpora mobility prostřednictvím dotací. Čtyři fungující partnerství se zahraničními městy na základě uzavřených smluvních vztahů. Zapojování se do mezinárodních projektů.

Účastní se regionálních i celostátních, v některých případech mezinárodních přehlídek a festivalů. Mobility jsou podporovány z rozpočtu města formou dotace.

Kulturní mobility město podporuje a v některých případech také iniciuje. Město Kopřivnice dlouhodobě spolupracuje se svými partnerskými městy (Trappes ve Francii, Myszków v Polsku, Castiglione de Lago v Itálii, Bánovce nad Bebravou na Slovensku). S Bánovci nad Bebravou  podepsala Kopřivnice smlouvu o spolupráci mezi městy v roce 2018.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Mobilita místních umělců je městem podporována i iniciována, město samo iniciuje. Město je nositelem projektu podpořeného Evropskou unií.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Umělci se zůčastňují převážně regionálních projektů a akcí i mimo Kraj Vysočina.

V našem městě jsou například:

Zájmové útvary a spolky pod záštitou Jupiter club, s.r.o.

- Vlastivědná a genealogická společnost - zabývá se vlastivědou a genealogií zaměřených na přednášky, besedy a zájezdy. V menší míře vydává též regionální vlastivědnou a genealogickou literaturu.

- Loutkové divadlo - má 18 členů, kteří pravidelně nacvičují pohádková představení pro nejmenší. Loutkové divadlo se účastní na různých festivalech, např. v roce 2014 se zúčastnili loutkového festivalu v Humpolci - Humpolecká marioneta 2014 s pohádkou Koření z Černého vrchu.

- Klub Filatelistů - pravidelné setkání organizované jednou za měsíc, řeší aktuální problémy a připravují příležitostné výroční výstavy 

- Country kapela Stetson - STETSON uskutečnil přes 300 vystoupení na hudebních soutěží a přehlídkách a nejrůznějších kulturně–společenských akcích nejen v našem regionu (Náměšťská placka, Porta, Horácký džbánek. Občas - Rokytnické sítko, Ivančický korbel, Písničková liga - Brno, Country opera - Semilaso Brno a další).

- Horáčan - folklorní soubor, který vznikl v červnu 2015. Ve svém repertoáru má písně a tance z Velkého Meziříčí a přilehlých vesnic. 

Pěvecké sbory, sdružení a kapely

- Pěvecký sbor ANDANTE Základní umělecké školy - Sbor za svou krátkou existenci absolvoval např. Vánoční koncerty v Jupiter clubu Velké Meziříčí či koncerty ZUŠ. Některé jeho členky se také spolu s orchestrem školy zúčastnili v září 2012 zahraničního koncertního projektu v partnerském městě TISNO v Chorvatsku. V prosinci 2013 premiérově doprovodil  Vánoční koncert  Petra Bendeho a jeho hostů ve Velké Bíteši

- GENEZE - hudební sdružení

- Renovace - hudební skupina

- Maraton - rocková kapela

- Žalozpěv - osobitá písňová tvorba po hranicích lyrického folku a alternativy s doteky etnické hudby.

- Pěvecké sbory Slunko, Sluníčko a Harmonie - pod záštitou 3. Základní školy, žáci jsou zařazeni do sborů podle věku - Sluníčko děti MŠ a žáci 1. roč. ZŠ, Slunko - žáci 2. - 5. roč. ZŠ, Harmonie - žáci 6. - 9. roč. ZŠ, studenti středních a vysokých škol

- Pěvecký sbor GVM - Od roku 2014 působí na škole pěvecký sbor, který je tvořen studenty téměř všech ročníků. Přes svoji krátkou existenci již sbor několikrát veřejně vystoupil: např. na XVII. semináři o filosofických otázkách matematiky a fyziky, na Dni otevřených dveří, vánoční besídce, během projektového dne k výročí událostí 17. listopadu atd. Repertoár souboru je velmi pestrý – je tvořen klasickou hudbou, spirituály a africkými lidovými písněmi, ale také skladbami populární hudby.

- Velký smíšený orchestr - Orchestr základní umělecké školy, je obsazen 40 - 50 žáky hudebního oboru. Jeho nástrojové obsazení je smíšené, obsahuje smyčcové i dechové nástroje, strunné, klávesové a bicí. Účinkuje na koncertech pořádanými našim městem a v roce 2012 se oblast jeho působení rozšířila i na evropskou úroveň, kdy reprezentoval město Velké Meziříčí v partnerském chorvatském městě Tisno.

- Taneční orchestr - je uskupení muzikantů, kteří nedělají hudbu z povinnosti, ale pro radost.

- Společnost historického šermu TAS - působí na dobových slavnostech v blízkém okolí i na svých vlastních vystoupeních již od roku 1995. V dřívější době jste nás mohli potkat na řadě dobových slavností a setkání po celé republice (jako je třeba Helfštýn, Bouzov, Hukvaldy, Frýdek Místek, Lipnice, Rokštejn, Moravské Budějovice a další) či dokonce v zahraničí. V současnosti se však zaměřuje především na samotná šermířská vystoupení v rámci České republiky.

- Tastyjátr - ochotnický spolek

- karos - divadelní spolek

- Špatně namíchaný bublifuk – divadelní spolek

Město Velké Meziříčí navázalo spolupráci s Chorvatskem a při této spolupráci probíhají různé výměnné návštěvy. Dále v rámci různých projektů probíhají také návštěvy. Spolky uvedené v přehledu se účastní zahraničních projektů pouze v rámci spolupráce s partnerským městem Tisno (Chrovatsko). Ostatní spolky se účastní  spíše regionálních akcí. Nadregionálních se účastní vesměs hudební a pěvecké soubory v rámci různých festivalů. Pokud však město tuto účast přímo nepodpoří v rámci grantového systému, či není tato účast medializována, zpravidla nemá možnost mobilitu mapovat.

Co se týče mobility umělců do města, kromě mnoha akcí pořádaných Jupiter clubem (organizace založená městem, která dostává dotaci na provoz), město podporuje umělce např. v rámci Velkomeziříčského kulturního léta, finanční podporou charitativní akce Muzikanti dětem, či festivalu metalové hudby Fajtfest.

 • 8.3.G Mobilita místních umělců, uměleckých skupin a kulturních produktů ?
  Ano

Město Velké Meziříčí podporuje mobilitu uměleckých uskupení a produkce v rámci neregionálních i zahraničních kulturních projektů.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Mobilita místních umělců a uměleckých skupin je podporována nejen prostřednictvím Grantového systému podpory kultury, ale i v rámci partnerství mezi městy v rámci ČR i zahraničí.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Mobilita umělců a kulturních spolků směrem ven i dovnitř je na dobré úrovni. Přestože zde není žádný konkrétní příklad mobility za poslední 3 roky, věřím, že město má o mobilitě přehled a podporuje ji.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Kapely, místní umělci, loutkáři, pěvecké sbory apod. se mohou účastnit vzájemných návštěv, které probíhají v rámci partnerských měst – dle sestaveného plánu. Setkání bývají zaměřena na propagaci naší kultury. Město je podporuje v rámci dotačního systému (kulturní dotace).

Spolupráce probíhá také v rámci projektu Královských věnných měst: http://www.vennamesta.cz/

Olešnice – loutkářský soubor Ahoj, Slavoj Polsko;

Účast na jarmarcích v Ede (Holandsko). CHB pořádá pravidelně akce, kterých se účastní zástupci s Ede - naposledy v říjnu 2015 holandskou večeři ve vinárně (s hudbou) http://2015.chrudimsobe.cz/2015-10-27-orangzova-vecere

V rámci každoročně pořádaných tradičních oslav Obžínek navštěvují Chrudim různé folklórní soubory. Tradiční soubor Kohoutek se účastní tradičních folklórních akcí i mimo Chrudim.

V r. 2011 poskytnuta dotace „Propagace města Chrudim na Dnech Evropy“ v Olešnici v Polsku, a to lout. souboru AHOJ Chrudim ve výši 6 tis. Kč; v r. 2011;
na mezinárodní festival Ignatze Reimanna v r. 2011 v Polsku poskytnuto pěveckému spolku Slavoj poskytnuto 10 tis. Kč.

V r. 2012 dotace dětskému folklórnímu souboru Kuřátka na spoluúčast na mezinárodním folklórním festivalu Tradice Evropy ve výši 15 tis. Kč.

V r. 2013 byla poskytnuta kulturní dotace na mezinárodní festival Ignatze Reimanna v Polsku poskytnuto pěveckému spolku Slavoj poskytnuto 10 tis. Kč. Dotace dětskému folklórnímu souboru Kuřátka na spoluúčast na mezinárodním folklórním festivalu Tradice Evropy ve výši 15 tis. Kč.

V r. 2014 byla poskytnuta kulturní dotace na mezinárodní festival Ignatze Reimanna v Polsku poskytnuto pěveckému spolku Slavoj poskytnuto 10 tis. Kč. Dotace dětskému folklórnímu souboru Kuřátka na spoluúčast na mezinárodním folklórním festivalu Tradice Evropy ve výši 5 tis. Kč. Hudebnímu spolku byl poskytnut peněžitý dar ve výši 20 tis. Kč na úhradu letenek do Ruska na kulturní akci.

V r. 2015 byla poskytnuta dotace pěveckému spolku Slavoj na výměnný pobyt pěveckých sborů ve Francii ve výši 10 tis. Kč. Sdružení členů a přátel národopisného souboru Kohoutek byl poskytnut peněžitý dar ve výši 10 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů na dopravu na prestižní folklórní festival CIOFF XII. HOLLLOJA MARTTA FOLKLORE FESTIVAALI 2015 ve Finsku.

V r. 2016 poskytnuta dotace Sdružení rodičů a přátel dětského folklorního souboru Kuřátka Chrudim, z.s. na projekt „Tradice Evropy 2016 (mezinárodní dětský folklórní festival)“ ve výši 7 tis. Kč,

 V roce 2017  poskytnuta dotace pro Slavoj – pěvecký a hudební spolek v Chrudimi na projekt  „Koncert s flétnovým kvartetem Beau4“ ve výši 2.000 Kč . Jednalo se o společný koncert s holandským flétnovým kvartetem, byl podpořen společný koncert s hostujícími kanadskými sbory Choeur radio ville - Marie a Katimavik ve výši 6 tis. Kč, město financovalo projekt Český rok v Polsku, který byl realizován s partnerským městem Olešnice a za záštity českého velvyslance v Polsku.

 V roce 2018 byla poskytnuta dotace pro Slavoj – pěvecký a hudební spolek v Chrudimi na projekt „Společný koncert s hostujícím francouzským sborem“  ve výši  7 tis. Kč., také vystoupil loutkářských soubor Ahoj a skupina historického šermu na partnerských dnech ve Znojmě.

V r. 2019 - chystáme zájezd Chrudimské filharmonie do Znojma

 • 8.3.G Mobilita místních umělců, uměleckých skupin a kulturních produktů ?
  NNO jsou poskytovány finanční prostředky na reprezentaci města Chrudim i v rámci akcí partnerských měst, ale i jiných akcí.
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Organizacím a spolkům jsou poskytovány finance na prezentaci města jak v rámci partnerských měst, tak na prezentaci na dalších významných akcích. Existuje komise pro zahraniční vztahy, která připravuje plán činnosti. 

Kvalita vystoupení místních sborů je vysoká a pravidelně reprezentují město Chrudim na národní i mezinárodní úrovni.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město aktivně podporuje reciproční návštěvy souborů v rámci sítě partnerských měst, Královských věnných měst apod.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Pěvecké sbory:

Puealle Cantantes
Sbor  v překladu „Zpívající dívky“ funguje na Základní škole Litoměřice, B.Němcové 2. Sbor doposud vystupoval v Polsku, Německu, Maďarsku, Francii, Belgii, Velké Británii, Itálii a jedním z dosavadních největších úspěchů je získání zlatého diplomu a stříbrné medaile na sborové olympiádě v USA v roce 2012.
2014: 8.-15. 7. Sborová olympiáda - World Choir Games, Lotyšsko (Riga)
Puellae Cantantes - 2 stříbrné medaile, Syrinx v kategorii Scenic Pop / Show Choirs zlatá medaile a vítěz kategorie Přípravné sbory
2015: Svátky písní Olomouc 2015 -  43. ročník největšího tuzemského sborového festivalu - 2. místo
2016: Hudebního festival pro mládež v belgickém Neerpeltu - 1. místo
2017: koncert Fórum Karlín společně s kapelou The Tap Tap

http://www.puellae.cz/

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11697790053-mikulasska-s-the-tap-tap-ve-foru-karlin/21654215017

Páni kluci
Chlapecký sbor Páni kluci je jedním z pouhých pěti chlapeckých sborů v České republice.  Byl založen svým sbormistrem Dr. Václavem Hančem Ph.D. v roce 1993, při Základní škole Litoměřice, Boženy Němcové 2.
Páni kluci pořádají pravidelně své koncerty v Litoměřicích, koncertují po celé České republice, absolvovali několik zahraničních zájezdů (Německo, Francie, Belgie, Itálie) a zúčastnili se několika mezinárodních festivalů. 
Soutěže:
2/2014  Festival pořádaný česko-čínskou společností - Praha  – celý koncertní sbor
4/2014  Festival sborového zpěvu - Ústí nad Labem – celý koncertní sbor
7/2014  World Choir Games/Světové sborové hry -  Riga, Lotyšsko – celý koncertní sbor – získali dva stříbrné diplomy  
11/2014   soutěž středoškolských sborů, reprezentanti Ústeckého kraje na soutěži Opava Cantat – Opava - mužský sbor získal Zlaté pásmo a dvě Zvláštní ceny poroty
7/2015  European Choir Games/Evropské sborové hry – Magdeburg, Německo – mužský sbor - stříbrné pásmo
10/2015  reprezentace Ústeckého kraje na Česko-německých dnech – Drážďany, Německo - celý koncertní sbor
6/2015  zlatá medaile ze Svátků písní Olomouc 2015
10/2015  zlaté pásmo na Celostátní soutěži středoškolských sborů Opava Cantat 2015 – mužský sbor Pánů kluků
8/2016  1. společný koncert českých chlapeckých pěveckých sborů - poprvé zazněla kantáta „Bez konce láska je“ autora Jana Jiráska na motivy Máje K. H. Máchy
2017 - příprava na Světovou sborovou olympiádu v JAR, účast na Benefičním koncertu Ústeckého kraje

https://www.panikluci.cz/

Cantica Bohemica
Ženský komorní sbor vznikl v roce 2000. Je každoročně  organizátorem Mezinárodních sborových dnů v Litoměřicích. Město Litoměřice reprezentuje jak na koncertech v ČR, tak i v zahraničí:
9. - 11. 9. 2016 - festival „Míšeň zní“
13. 5. 2017  Drážďany SRN – projekt „Dcery Labe“, společný koncert se sborem Femmes vocales
24. – 27. 8. 2018 Slovinsko Koper – koncerty Koper

http://www.canticabohemica.cz/koncerty.php

ZUŠ Litoměřice
Úspěchy v celostátních kolech soutěží:
- Celostátní kolo soutěže orchestrů ZUŠ  2017 - „Schizzo band“ (zlaté pásmo)
- Celostátní kolo ve hře na klavír – M. Pallasová (3. místo), T. Neužilová (Čestné uznání 1. st.)
- Celostátní kolo ve hře na violoncello -L. Landová (2. místo)
- Soutěž B. Martinů Praha 2016 –  D. Středová (3. místo)
- Klavírní soutěž Beethovenovy Teplice 2017 – T. Svoboda (3. místo), J. van Vegchel (3. místo)
- Klavírní soutěž B. Martinů 2017 – D. Dančo (bronzové pásmo)
- Kytarová soutěž „Hradecké quitarreando“ 2017 T. Loskot (3. místo)
- Mezinárodní přehlídka amatérského divadla Jiráskův Hronov – inscenace divadelního
souboru Mladivadlo  „Jak daleko je daleko“
Mezinárodní projekty
- Koncertní zájezd do Francie  (29. 6. – 4. 7. 2017) do Montpellier. Hostitelem byla klavírní škola Ecole Rouvarel. Zájezdu se zúčastnilo 18 žáků a 3 pedagogové. 

http://www.zusltm.cz/

Litoměřická letní filharmonie
Litoměřická letní filharmonie (16. – 18. 6. 2017) organizovaná ZUŠ Litoměřice pod záštitou velvyslance České republiky ve Spolkové republice Německo Mgr. Tomáše Podivínského. Projektu se zúčastnili žáci a pedagogové z německých hudebních škol z Drážďan, Míšně, Radebeulu, Freibergu, českých ZUŠ Litoměřice, Libochovice a studenti Konzervatoře Teplice. Zapojeny byly také litoměřické pěvecké  sbory. Celkem se projektu zúčastnilo 127 hudebníků.

http://www.zusltm.cz/index.php/akce/projekty/litomericka-letni-filharmonie/litomericka-letni-filharmonie-2017

divadlo:

Klub ochotníků a přátel loutkového divadla
V repertoáru jsou klasické loutkové pohádky, hádanky a písničky, spolek hraje pro MŠ,  ZŠ, kulturní domy i divadla, vystupuje na jarmarcích a dobových slavnostech, mikulášských nadílkách, dětských  dnech aj.
Pořádá akce v celém regionu:  Litoměřice, Lovosice, Roudnice, Štětí,  Děčín, Liberec, Praha, Ústí nad Labem aj.

https://www.svatovo-dividlo.cz/

Hynkovo hravé divadlo
- divadlo litoměřických ochotníků

https://www.facebook.com/Hynkovo-hrav%C3%A9-divadlo-os-145451668800887/

 • 8.3.G Mobilita místních umělců, uměleckých skupin a kulturních produktů ?
  ANO
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Kvalita vystoupení místních sborů je vysoká a pravidelně reprezentují město Litoměřice na národní i mezinárodní úrovni.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Mobilita místních úmělců je velmi rozvinutá, počet cest umělců za hranice města roste, stejně tak je město oblíbeným cílem umělců z jiných měst a zemí.

Meziměstká a mezinárodní kulturní spolupráce může mít velký dopad na renomé města i kvalitu místních obyvatel, pokud tento potenciál dokáže město dobře zužitkovat.

8.4 Atraktivita a vzhled města

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 8.4 Atraktivita a vzhled města
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město zohledňuje kritérium atraktivity a vzhledu města u všech investičních projektů, dle významu veřejného prostranství zadává architektonické studie případně vyhlašuje architektonické soutěže, které jsou nejlepší zárukou kvality (nejen) atraktivity a vzhledu města. Velké investiční projekty a strategické dokumenty město standardně projednává s veřejností a zveřejňuje na webu města. Jsme si vědomi chybějících dokumentů, které zajistí strategický přístup a pracujeme na jejich zadání či zpracování.

Hodnocení oponenta +1
Trend ⇈ silné zlepšení

Město má nejen základní dokumenty jako je strategický plán města, Program regenerace MPR apod., ale má zpracovány, nebo nyní pracuje na nadstandardních, avšak velmi užitečných dokumentech jako např. dokument pro snižování vizuálního smogu, vstřícnost k dětem, Manuál tvorby veřejného prostranství. Velmi kladně hodnotíme zřízení Útvaru městského architekta a zadávání architektonických soutěží. Příkladné je využití brownfieldů ke kultuře a volnému času.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 8.4 Atraktivita a vzhled města
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Kopřivnice aplikuje městský marketing, reaguje na potřeby občanů. Ve městě vznikají nové produkty. Rada města přijala v roce 2018 Komunikační/marketingový plán. Město stojí před nejvýznamnější investicí v jeho novodobé historii. V letošním roce začne realizace rekonstrukce centra města.

Hodnocení oponenta +2
Trend ⇈ silné zlepšení

Téma kvality veřejných prostranství rozpoznáno jako důležité. Nově zřízena pozice městského architekta. Za klíčové považujeme vhodné nastavení procesů a projektů úřadu tak, aby byla jeho (jejich) práce dobře využita. V práci s veřejným prostorem využívá město paletu komunikačních nástrojů směrem k veřejnosti (až po facilitovaná veřejná projednání). Nově zřízen participativní rozpočet. Kvalitní a systematická péče o mobiliář a umělecká díla ve veřejném prostoru. Město umí využívat budovy, které ztratily svůj původní účel, a vytvářet do nich novou nabídku/vkládat jim novou funkci. Ve spektru strategií, studií a šetření na webu města je výrazný nepoměr strategických plánů na úkor územních plánů a studií (oponent se ale nestihl doptat na důvody, tak zde pouze nechává viset tuto poznámku).

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 8.4 Atraktivita a vzhled města
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město dbá o vzhled města.

Každoročně ve svém rozpočtu vyčleňuje částku na mobiliář.

Podporuje zapojování občanů do těchto aktivit.

Spolupracuje s občany při odstraňování závad a nedostatků.

Atraktivita a vzhled města není zakomponována ve strategickém dokumentu.

Hodnocení oponenta 0
Trend ↑ zlepšující se

Město se snaží pravidelně obměňovat mobiliář a udržovat vzhled města na dobré úrovni. Město by si však zasloužilo větší "městotvorný" pohled na využití veřejných prostranství, jejich provázanost, vzhled i funkcionalitu pro místní obyvatele a návštěvníky. Doporučuji věnovat se této oblasti v novém strategickém plánu a pokračovat v úsilí revitalizovat areál SVIT a synagogu.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 8.4 Atraktivita a vzhled města
Sebehodnocení 0
Trend nehodnoceno

Město systematicky pracuje na zlepšení vzhledu, a to nejen historického centra. Pečuje o opuštěné hroby, drobné sakrální stavby (křížky, kapličky). Problematiku reklamy řešíme s novým vedením města. V r. 2018 proběhl se Znojmem workshop v oblasti památkové péče, který se zabýval mj. i touto otázkou.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město má velmi dobře zpracované koncepční dokumenty k péči o vzhled města. Snaží se neustále zlepšovat vzhled města nejen pro místní, ale i pro cestovní ruch. Provozuje aplikaci, díky které mohou občané vznést podněty k veřejnému prostoru. Dlouhodobě je v řešení zkrášlení vývěsních štítů na náměstí

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 8.4 Atraktivita a vzhled města
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Z rozpočtu města je poskytována stabilní částka na Program MPR. Veřejnosti je umožněno uplatnit během diskuze veškeré své podněty. Za sledované období byl mobiliář města významně doplněn, jistá rezerva je v oblasti orientačního označení v rámci města. Město a ostatní subjekty se snaží zvyšovat atraktivitu města.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Péče o vzhled města má dobře zpracovanou koncepci, město na vzhled města vydává pravidelnou částku, občané mají standardní možnosti, jak se zapojit. 
Některé brownfieldy v centru města čekají na revitalizací.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
8.4.1 Má město pro oblast atraktivity a vzhledu města konkrétní nástroje a strategické dokumenty?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Vývoj a stav:

Od roku 1994 má město pro městskou památkovou rezervaci zpracován Program regenerace MPR (https://www.jihlava.cz/program-regenerace-mpr-jihlava-aktualizace-2017/d-527315), který byl v roce 2017 aktualizován (schvalován zastupitelstvem města), na základě programu regenerace čerpají stavebníci finance na obnovu památek ze státních i městských dotací. V rámci Programu regenerace MPR je prováděna zejména obnova vnějších plášťů budov (fasády, střechy, okna), které zásadně přispívají ke zkvalitnění veřejného prostoru v centru města.

V roce 2019 byla zastupitelstvem schválena Ideová studie Stříbrné údolí, která mimo jiné nastavuje rámec zkvalitnění volnočasového a ekologického využití údolí řek Jihlavy a Jihlávky (https://www.jihlava.cz/ideova-studie-stribrne-udoli/d-535916) a v dubnu 2020 bude Zastupitelstvu města předložen akční plán kroků pro rozvoj údolí v letech 2020 a 2021.

V roce 2019 město nechalo zpracovat Analytická studie Jihlava přátelská k dětem pro okolí ZŠ Jihlava, E. Rošického 2, která zkoumá vztah dětí k veřejnému prostoru a definuje  parametry, které veřejný prostor musí mít, aby byl vstřícný k samostatnému pohybu a pobytu dětí. V návaznosti na tuto analýzu vybraní architekti nyní zpracovávají studii dětem vstřícných úprav v okolí školy.

Na konci roku 2019 jsme začali pracovat na regulaci vizuálního smogu, v první fázi primárně v centru města a na páteřních komunikacích, v nejbližší době dojde k regulaci reklamy na sloupech veřejného osvětlení a jedním z dalších kroků bude rovněž zpracování manuálu dobrého označování a reklamy.

Od roku 2018 má město také Manuál pro investory, který je koncepčním dokumentem pro budování nových komunikací a veřejných prostranství zejména v nových obytných souborech, na tento dokument navážeme v roce 2020 zpracováním Zásad pro spolupráci se stavebníky na území města.

Od roku 2019 se k projektům města, soukromých investorů i majetkových záležitostí vyjadřuje Útvar městského architekta (ÚMA). Sledovanou hodnotou u jednotlivých záměrů a je také atraktivita veřejného prostoru a vizuální kvalita města, jako příklad uvádím projekt dopravního terminálu Chlumova, který řeší nejen dopravní obsluhu, ale zároveň zvyšuje pobytovou kvalitu veřejného prostoru.

Na rok 2020 je připravováno zadání Manuálu tvorby veřejných prostranství, který v současné době postrádáme, dále zadání průzkumných prací a analýz pro zpracování Regulačního plánu městské památkové rezervace.

Všechny strategické dokumenty a nástroje vycházejí ze schváleného územního plánu. https://www.jihlava.cz/novy-uzemni-plan-schvalene-zneni/ds-56557/p1=103707

 • 8.4.A Písemné strategické dokumenty zabývající se atraktivitou a vzhledem města ?
  ANO

Strategický plán rozvoje města Jihlavy

Územní plán

Program regenerace MPR

Manuál pro investory

Ideová studie Stříbrné údolí

Analytická studie Jihlava přátelská k dětem pro okolí ZŠ Jihlava, E. Rošického 2

V přípravě: Manuál dobrého označování a reklamy, Manuál tvorby veřejných prostranství, Regulační plán městské památkové rezervace

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +1
Trend ⇈ silné zlepšení

Město má nejen základní dokumenty jako je strategický plán města, Plán regenerace MPR apod., ale má zpracovány, nebo nyní pracuje na nadstandardních, avšak velmi užitečných dokumentech jako např. dokument pro snižování vizuálního smogu, vstřícnost k dětem, Manuál tvorby veřejného prostranství. Velmi kladně hodnotíme zřízení Útvaru městského architekta.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Konkrétním nástrojem pro oblast propagace města jsou také Turistický informační portál (http://www.lasska-brana.cz/) a Informační portál Lašské brány Beskyd (http://www.lasska-brana.cz/infoportal/) s databázemi subjektů v obcích Kopřivnice, Štramberk, Příbor a Hukvaldy.

Přidanou hodnotou atraktivity města je spolupráce v rámci Lašské brány Beskyd, kterou tvoří Kopřivnice, Štramberk, Příbor a Hukvaldy. Obce na základě smlouvy o spolupráci schválené svými zastupitelstvy spolupracují při společné propagaci a prezentaci a při tvorbě společných turistických produktů.

 • 8.4.A Písemné strategické dokumenty zabývající se atraktivitou a vzhledem města ?
  Image města tvoří jednu samostatnou oblast strategického plánu města Kopřivnice. Komunikační/marketingový plán města. Smluvně definovaná spolupráce v destinaci Beskydy-Valašsko a destinaci Lašská brána Beskyd

Oblast atraktivity a vzhledu města je samostatnou oblastí Strategického plánu města Kopřivnice. Vedle Strategického plánu a akčních plánů má město zpracovaný komunikační/marketingový plán. Dalšími důležitými dokumenty této oblasti jsou: projekty Revitalizace centra města Kopřivnice (v roce 2020 začíná realizace), Regenerace sadu E. Beneše včetně rekonstrukce Ringhofferovy vily (rekonstruovaná vila zpřístupněna veřejnosti v roce 2018). Důležitým dokumentem je také cyklogenerel.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město pokračuje v implementaci městského marketingu, realizuje aktivity definované ve Strategickém plánu rozvoje města a pravidelně sleduje a řídí mediální obraz města uvnitř i navenek. Nový komunikační/marketingový plán. 

Město neustále monitoruje stav, potřeby a trendy v oblasti veřejného prostoru. Vzhled města je řešen ve strategickém plánu a akčních plánech města. Na vzhled města a zlepšování Kopřivnice jako místa příjemného pro život a trávení  času se zaměřuje řada projektů města a projektů města a jeho partnerů.

V organizační struktuře městského úřadu jsou důležitými odbory odbor rozvoje města, který řeší projekty v oblasti strategického rozvoje města a odbor majetku města, který pečuje o městský majetek. Odbor rozvoje města má ve svém týmu architekta.

Pro posílení významnosti vzhledu a atraktivity města bylo na městském úřadě zřízeno oddělení architektury, kde od 1. června 2019 pracují na půl úvazku dva architekti, kteří spolupracují na takových projektech jako je aktuální rekonstrukce centra města, dlouho řešená rekonstrukce budovy po základní škole. Architekti se zabývají také komunikací s veřejností a osvětou v oblasti architektury a realizují besedy a komentované prohlídky Kopřivnicí na témata jako jsou vizuální smog, dětská hřiště ve městě, noční prohlídka města a podobně.

Aktuálními velkými projekty v oblasti vzhledu města a zvýšení jeho atraktivity je již zmiňovaná rekonstrukce centra města, která by měla být započata ještě v roce 2020. Dalším velkým projektem je řešení veřejného prostranství kolem nového muzea automobilů značky Tatra a rovněž úprava veřejného prostranství před technickým muzeem osobních automobilů v místech, kde byla umístěna Slovenská strela, která je v současnosti rekonstruovaná a bude nově realizovaná před novým muzeem v areálu Tatry.

Pro přímé rozhodování občanů o menších projektech určených i do oblasti vzhledu města existuje nástroj Koprojekty. Jedná se o participativní rozpočet, kdy převážně investiční návrhy na vylepšení života v Kopřivnici může podat jakákoliv fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území města. Každý návrh musí svými podpisy podpořit minimálně 10 obyvatel Kopřivnice starších 15 let.

Hodnocení oponenta +1
Trend ⇈ silné zlepšení

Stabilní a kvalitní práce s veřejností ve vztahu k tématu. Výše (8.4) zmíněn neobvyklý nepoměr strategií na úkor územních studií a koncepcí. Výrazným plusem v tomto tématu je zřízení pozice městského architekta (proto hodnocení trendu +2).

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město nemá svého architekta. V současné době je zpracováván strategický dokument IPRM na léta 2021 - 2028, ze kterého vyplyne stav města a jeho další možný rozvoj i v této oblasti.

Město má jednotný grafický informační systém přístupný veřejnosti. https://gis.velkemezirici.cz/portal/

Příznivý vzhled města je podle ročního období je vylepšován květinovými záhony, osázenými truhlíky a vánočním osvětlením.

 • 8.4.A Písemné strategické dokumenty zabývající se atraktivitou a vzhledem města ?
  Ano

Město dbá o vzhled města. Podporuje zapojení občanů do těchto aktivit. Spolupracuje s občany při odstraňování závad a nedostatků.

Sebehodnocení 0
Trend ↑ zlepšující se

Město zpracovává nový strategický dokument.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

V končícím strategickém plánu města je věnováno jedno opatření na revitalizaci veřejných prostranství. Doporučujeme zahrnout tuto oblast také do nově vznikajícího plánu, ideálně i ve větším rozsahu.

Informační systém GIS je velmi dobrý.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Základním dokumentem je Územní plán.

Město má zpracován Strategický plán udržitelného rozvoje 2015-2013.

Město má zpracován Regulační plán MPZ, který v současné době aktualizuje.

Kvalitně zpracovaný: Program regenerace MPZ na roky 2013 - 2023: schváleno ZM 17.12.2012 usnesení č. Z/97/2012.

Vzhledem města se zabývá i Koncepce rozvoje cestovního ruchu. 

Výše uvedené dokumenty: http://www.chrudim.eu/aktualni-dokumenty/ds-1285/p1=1841

Město Chrudim získalo 50 tis. Kč výhru v krajském kole soutěže za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2011; dále 50 tis. Kč za vítězství v krajském kole soutěže za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2013, přičemž jsme zvítězili v celostátním kole a získali tak i 100 tis. Kč. od Ministerstva pro místní rozvoj ČR a zároveň titul Historické město roku 2013 a s tím související částku 1 milion Kč od MK ČR.

 • 8.4.A Písemné strategické dokumenty zabývající se atraktivitou a vzhledem města ?
  ANO

Město má propracovaný systém strategických dokumentů, v jejichž rámci se řeší i turistický ruch a atraktivita města.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město se snaží zvyšovat atraktivitu města, pečuje o jeho vzhled a to nejen pro vyšší a spokojenost obyvatel, ale také pro posílení cestovního ruchu.
Dle možností se město snaží realizovat podněty obyvatel, které získává na společných projednáváních. Ve městě jsou vytvářena místa pro spontánní setkávání občanů.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Vzhled města je řešen v několika koncepčních a strategických dokumentech.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Návrh vzhledu města je zapracován do Strategického plánu rozvoje Města Litoměřice – aktualizace plánu z roku 2012 s vizí, jak by mělo město Litoměřice vypadat v roce 2030 je dostupná na webových stránkách města. Cíl ze SPRM B.I Zajistit citlivý urbánní rozvoj a zkvalitňování obytného prostředí na sídlištích a v residenčních čtvrtích.
Dále byla aktualizována koncepce Programu regenerace MPR pro období 2015 - 2020 a schválena zastupitelstvem.

https://www.litomerice.cz/strategicky-plan

https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/2386-program-regenerace-mpr-litomerice-na-obdobi-2015-2020

 • 8.4.A Písemné strategické dokumenty zabývající se atraktivitou a vzhledem města ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Koncepce péče o historické centrum pro období 2015 - 2020.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Stabilně vysoká úroveň, žádné větší změny v koncepcích od r. 2015 nenastaly.

8.4.2 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů města v oblasti vzhledu města, projednávání investičních záměrů města (zvyšování kvality politické kultury)?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město pro velké investiční záměry standardně pořádá veřejná plánovací setkání, kde se veřejnost s návrhem seznámí a vyjádří své připomínky, s těmi se následně město ve spolupráci s architekty a projektanty vypořádá a dle možnosti je zapracuje.


V období 2017- 2020 proběhla například tato veřejná setkání:

2017 – Samostatné projednání pěti územních studií – 5x po soutěži, 5x před finalizací studie

2017 – Zadání architektonické soutěže Revitalizace Masarykova náměstí – 1xstánek ve veřejném prostoru, 1x s podnikateli, 1x s kulturní scénou, 1x se student, 1x s nejširší veřejností

2018 – Studie Centrálního dopravního terminálu Jihlava

2019 – Revitalizace návsi ve Zborné

2019 – Horácká multifunkční aréna v Jihlavě – 3x Zadání architektonické soutěže (sportovci, kulturní scéna, soused a veřejnost), 1xsoutěžní návrh po soutěži

2019 – Ideová studie Stříbrné údolí (veřejnost + žáci v rámci fóra zdravého města)

2019 – Územní studie Revitalizace veřejných prostranství v údolí řeky Jihlavy

2019 – územní studie Kosov

2019 – Projekt dopravního terminálu na ul. Havlíčkova

2019 – participativní zpracování Analytické studie Jihlava přátelská k dětem, okolí ZŠ Jihlava, E. Rošického 2 (opakovaná setkání se žáky, dotazník pro veřejnost)

 • 8.4.B Participace občanů na záměrech města týkající se vzhledu města. ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město aktivně zapojuje občany, ale i žáky, studenty, investory a další cílové skupiny do projednávání nových projektů a úprav veřejných prostranství. Počet veřejných projednání za poslední 3 roky je nadstandardní. Město aktivně zve občany a dotčené subjekty k účasti.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město má propracovaný systém poskytování informací a prezentace projektů. Projekty jsou prezentovány na webu města, v Kopřivnických novinách, v Kabelové televizi. Město má zřízenou pozici tiskový mluvčí. Projekty jsou projednávány s veřejností na veřejných fórech ve veřejných prostorách a na veřejných prostranstvích. Projekty jsou vystaveny na veřejně-přístupných místech. Při prezentaci projektů mohou občané pokládat otázky vedení radnice, odborným pracovníkům nebo také vhazovat dotazy do schránek. Na veřejných setkáních je přítomen odborník i facilitátor. Jsou využívány kampaně. Pro zjišťování názorů občanů na záměry města je využíván také průzkum veřejného mínění, prováděný co dva roky odbornou firmou.

V rámci veřejného fóra, které hledá aktuální problémy a příležitosti města Kopřivnice mohou diskutující u jednotlivých pracovních stolů podat návrh na aktivitu, kterou by rádi realizovali.

V roce 2019 byla v Kopřivnici poprvé použita platforma participativního rozpočtu.
Participativní rozpočet v Kopřivnici

 • 8.4.B Participace občanů na záměrech města týkající se vzhledu města. ?
  Všechny záměry města jsou projednávány s občany města. Veřejná projednání. Představování projektů na veřejných prezentacích. Streamování představování projektů na sociálních sítích.

Kopřivnice využívá všechny známe komunikační nástroje pro identifikování a představování záměrů města. Záměry jsou identifikovány na základě dialogu s veřejností. Dále jsou rozpracovány a řádně představeny a komunikovány (sociální sítě města, web města, Kopřivnické noviny, kabelová televize, veřejná projednání ... 

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město otevřeně komunikuje se svými občany a identifikuje a projednává s nimi záměry.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
 • Desatero problémů města Velké Meziříčí - každý rok připravujeme pro veřejnost veřejné projednání. Zde mohou občané pracovat v jednom týmu s odborníky i na oblast kultury a předat své připomínky a náměty k této oblasti. Ty jsou posléze řešeny.

 • Dotazníkové šetření - občané se mohou zapojit do šetření

Elektronická kniha přání a stížnosti - tato aplikace slouží jako prostředek komunikace občana s představiteli města

Vzniká nový strategický dokument IPRM se zapojením veřejnosti.

Identifikované problémy v roce 2019 vzešlé z Veřejného fóra. Z fóra Deset problémů identifikovaných jeho občany viz.:

http://www.novinyvm.cz/15866-uz-po-desate-hledali-nejvetsi-problemy-mesta-na-verejnem-foru.html

Motivace ke snižování množství odpadů. Město se zabývalo touto problematikou a uvolnilo finance k pomoci řešení tohoto problému.

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/aktuality/11680-tasky-na-trideny-odpad

Jako největší problém byl identifikována Studie areálu SVIT + parkováni zde. Tento problém nelze řešit řádově ve dnech, město však vyvíjí velké úsilí k řešení tohoto problému. Jako první krok je nejdříve nutné zajistit konfortní dostupnost k této lokalitě. V prosinci 2019 byla schválena částka ve výši 11.615.000,-- kč k dopravnímu a pěšímu zpřístupnění. Současně se intenzivně jedná o závěrečné podobě této lokality.

http://www.novinyvm.cz/17042-zastupitele-jednali-o-budouci-podobe-centra-mesta.html

Městem v současné době snad nejvíce diskutovaná otázka Nové synagogy a její obsazení vietnamským tržištěm. Tento problém nelze řešit řádově ve dnech, město však vyvíjí velké úsilí k důstojnému využití synagogy.

http://www.novinyvm.cz/16528-trhovci-ve-velkomeziricske-synagoze-skonci-mesto-se-dohodlo-se-zidovskou-obci.html

Lékaři - oční, zubní. Město Velké Meziříčí v rozpočtu na rok 2020 schválilo částku 1,3 mil. kč na pobídky příchodu lékařů do města. Toto se odráží i v právě komunitně zpracovávaném zdravotním plánu města.

 

Dům s pečovatelskou službou - navýšení kapacity. Tento problém nelze řešit řádově ve dnech, město však vyvíjí velké úsilí k řešení tohoto problému. Město Velké Meziříčí zakoupilo internát v bývalé zemědělské škole a připravuje projekčně přestavbu tohoto internátu v byty domu s pečovatelskou službou.

 

 • 8.4.B Participace občanů na záměrech města týkající se vzhledu města. ?
  Ano

Ano. Občané mají možnost vyjádřit své názory na priority při péči o vzhled města několika způsoby. Své návrhy i problémy mohou diskutovat s odborníky i zástupci města. Webové aplikace umožňují jednoduchou a rychlou komunikaci s vedením města.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město otevřeně komunikuje se svými občany a projednává s nimi své záměry.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město projednává s občany návrhy projektů a dává možnost občanům aktivně se zapojovat a vznášet dotazy a náměty.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Každý rok připravujeme pro veřejnost veřejné projednání Desatera problémů města Chrudim. Zde mohou občané pracovat v jednom týmu s odborníky i na oblast kultury a předat své připomínky a náměty k této oblasti. Ty jsou posléze řešeny. Rada města jmenovala kulturní komisi, která se také touto problematikou zabývá. Zápisy z jednání komisí (z aktuálního roku) jsou k dispozici na webových stránkách města: http://www.chrudim.eu/vybory-a-komise/ds-1092/p1=1113

Od roku 2011 připravujeme i velké veřejné projednání Desatera problémů pro mladou generaci. Řeší se např. společně takto problematika letního kina, koncertů pod širým nebem, nová pobočka knihovny apod. Pro veřejnost jsou při jakékoliv regeneraci připravovány kulaté stoly či plánovací setkání. Veřejnost se jich účastní a stává se tak i spolutvůrcem projektu. Projednávání se účastní i architekt města a případně zpracovatel studií. Pro veřejnost jsou při jakékoliv regeneraci připravovány kulaté stoly či plánovací setkání. Veřejnost se jich účastní a stává se tak i spolutvůrcem projektu. Projednávání se účastní i architekt města a případně zpracovatel studií. Toto metodou vznikla a byla připomínkována např. studie Červené studánky či Červené kapličky, parku Republiky, diskuse o revitalizaci parku okolo kostela sv. Michala. 

http://www.chrudim.eu/planovani-s-verejnosti/ds-1162/p1=1970

Provoz letního kina – výpůjčka NNO a aktuálně zejména studie využitelnosti areálu Letního kina. Informace o dalším postupu akce "Letní kino Chrudim - Restart".

http://www.chrudim.eu/restart-letniho-kina/d-1755/p1=1674

Na začátek malé shrnutí - po rozporech v průběhu zpracování studií letního kina   se uskutečnilo plánovací setkání "Restart letního kina" a následně dotazníkové šetření, které dalo prostor i těm, kteří se plánovacího setkání nemohli zúčastnit. Ve své podstatě se začalo od čistého stolu. Ze setkání a dotazníkového šetření zpracoval nezávislý facilitátor a koordinátor Ing. arch Petr Klápště "Výstup participace veřejnosti pro tvorbu návrhů". Výstup je přístupný (odkaz na webové stránky) a byl podkladem pro pracovní skupinu, jejímž úkolem bylo sestavit zadání pro nový projekt areálu. Pracovní skupinu zastupovali na straně jedné zástupci spolku MaChr ve složení Richard Herbst, Stanislav Novotný, Jan Axmann a František Pilný a na straně druhé zástupci města, architekt města, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje.  Nezávislým koordinátorem byl při pracovních schůzkách opět Ing. arch. Petr Klápště, který dohlížel na to, aby pracovní skupina vycházela z výstupu participace. Pracovní skupina vydiskutovala a po vzájemné dohodě sestavila zadání pro Ing. arch. Škardu, který v souladu se zadáním zpracuje minimálně dvě varianty návrhu možného řešení letního amfiteátru v parku.

http://www.chrudim.eu/restart-letniho-kina/d-1755/p1=1674

Od března r. 2018 město provozuje aplikaci "Všímálek" - občané mohou pomocí chytrých telefonů vyfotit a poslat na radnici upozornění na jakýkoliv nedostatek v prostorách města (rozbité chodníky, posprejované památky i domy, rozházené odpadky…)

 • 8.4.B Participace občanů na záměrech města týkající se vzhledu města. ?
  Při většině investičních záměrů má veřejnost možnost vznesení připomínek. Veřejnost se aktivně účastní i pravidelných schůzek se starostou. Město systematicky řeší vzhled ulic, náměstí i jednotlivých staveb, a to nejen v centru města. Finančně podporuje i vlastník objektů (Římskokatolickou církev pravidelně; ostatní fyzické osoby). Řešení lepšího vzhledu reklamních poutačů v centru města je aktuálně řešeno s novým vedením města. Informace jsme si v r. 2018 vyměňovali s partnerským městem Znojmo díky workshopu památkové péče.
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Veřejnosti je umožněno uplatnit během diskuze veškeré své podněty. Většina investičních záměrů je projednávána s veřejností.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má systém strukturovaného dialogu s občany a návrhy zavádí do praxe, iniciuje veřejné debaty (např. restart letního kina), provozuje mobilní aplikaci pro podněty občanů.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Občané mají možnost účastnit se pravidelných diskuzních fór "Desatero problémů Litoměřic", kde je řešena tematická oblast kultura - viz 8.1.10.
Roku 2014 proběhla 2 veřejná projednávání investičního záměru o budoucnosti areálu městského pivovaru a budoucnosti areálu kasáren pod Radobýlem Zájemci diskutovali se zástupci města a architekty o transformaci v plnohodnotnou charakteristickou část města.

K tématu kasáren byla vypsána architektonická soutěž, v únoru 2015 byl odbornou komisí vybrán vítěz soutěže.

Městská tržnice

V roce 2015 byl s veřejností projednán Návrh na revitalizaci městské tržnice v centru města - realizace začala na podzim roku 2017, dokončení 1. polovina 2018.

https://www.litomerice.cz/aktuality/3175-navrh-na-zruseni-trznice-neziskal-mezi-lidmi-podporu

Jiráskovy sady

Občané Litoměřic měli opakovaně příležitost se vyjádřit k obměně a revitalizace Jiráskových sadů. Proměna byla dokončena v roce 2015.

Více viz https://www.promenypromesta.cz/cz/novinky/article/50/jiraskovy-sady-litomericky-central-park.html, http://cestamipromen.cz/promeny-2017/647-litomerice-jiraskovy-sady

V roce 2017 za ni Litoměřice získaly titul Park roku 2017 - http://www.szuz.cz/cs/hlavni-menu/akce/park-roku/2017/, http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/jiraskovy-sady-v-litomericich-ziskaly-titul-park-roku-2017/1536217

 

Revitalizace pokratického sídliště

Město také pravidelně s občany diskutovalo jednotlivé etapy revitalizace sídliště Pokratice.

Více viz https://www.youtube.com/watch?v=uxP16Xr8irg

https://www.youtube.com/watch?v=Yk-P0ileqdk

https://www.litomerice.cz/aktuality/3875-obyvatele-pokratickeho-sidliste-resili-treti-etapu-revitalizace

https://www.litomerice.cz/aktuality/6144-promena-pokratickeho-sidliste-pokracuje,

 

Startovací byty

Startovací byty jsou obyvateli Litoměřic požadovány dlouhodobě, téma se pravidelně objevuje při veřejných fórech Desatero problémů. Proto byla již dříve připravena rekonstrukce brownfieldu kasáren Jiřího z Poděbrad na startovací byty. Žádost o jejich podporu uspěla v roce 2018 v programu Ekoinovace SFŽP, proto byl projekt diskutován v únoru 2018 s veřejností: https://www.youtube.com/watch?v=Z71DB1NIgck

 

Participativní rozpočet

Každý rok mají obyvatelé možnost navrhnout realizaci projektu v rámci participativního rozpočtu, ve kterém navrhují projekty na veřejných prostranstvích, které může veřejnost využívat, více také na https://dobrapraxe.cz/cz/tema/litomerice-participativni-rozpocet-litomerice-modelove-reseni-nejen-pro-zdrava-mesta, http://alternativazdola.cz/tag/litomerice/, http://www.participativnirozpocet.cz/litomerice

Participativní rozpočet byl poprvé vyhlášen na konci roku 2015 - http://www.participativnirozpocet.cz/node/96

 

V následující letech zvítězily tyto projekty:

2016 – Lanové centrum na Mostné hoře- https://www.zdravamesta.cz/cz/videogalerie/litomerice-participativni-rozpocet-podruhe

2017 – Bosá stezka u ZŠ U Stadionu - https://www.zdravamesta.cz/cz/videogalerie/litomerice-na-zs-u-stadionu-vznikla-bosa-stezka

2018 – Zelená oáza - http://litomericko24.cz/tagy/participativni-rozpocet/, https://www.litomerice.cz/aktuality/7096-z-asfaltove-plochy-skoly-ma-vzniknout-zelena-oaza

 

 • 8.4.B Participace občanů na záměrech města týkající se vzhledu města. ?
  ANO
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Veřejnosti je umožněno uplatnit během diskuze veškeré své podněty.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Občané si již zvykli aktivně se zapojovat do rozhodovacích procesů, diskutovat o záměrech města i sami navrhovat projekty ke zlepšení vzhledu města a využití nevyužitých prostor.
Město je v situaci, kdy se může zamýšlet nad vývojem nových nástrojů a metod pro aktiviní participaci obyvatel, včetně zapojení moderních technologií.

8.4.3 Jak probíhá údržba, obnova a doplňování městského mobiliáře – lavičky, sochy, kašny, koše, info plochy, stojany na kola, orientační tabule, info tabule o pamětihodnostech, pamětní desky, pomníky? Existují ve městě další počiny, které zvyšují atraktivitu a vzhled města a estetickou kvalitu veřejného prostoru?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Vývoj a stav:

Nový mobiliář je standardně řešen jako součást projektů revitalizace veřejného prostoru nebo investiční akce – např. Dopravní terminál Na Dolech, zastávky na ul. Hradební, cyklostezka do severní průmyslové zóny. Při obnově a doplňování městského mobiliáře spolupracují odbory magistrátu na výběru vhodného mobiliáře pro danou lokalitu, pro koncepčnější přístup bude zpracován Manuál tvorby veřejných prostranství.

 • 8.4.C Veřejná místa pro spontánní setkávání ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město se snaží řešit doplňování mobiliáře koncepčně v připravovaném dokumentu Manuál tvorby veřejného prostranství.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Řada objektů je kompletně rekonstruována, aby plnila svou společenskou funkci.

Obnovu klasického mobiliáře provádí společnost vlastněná městem SLUMEKO, s. r. o. Rozšiřování mobiliáře probíhá v rámci rekonstrukcí nemovitostí a ploch. Pomníky a sochy udržuje a opravuje odbor majetku města, dále jsou pravidelně opravovány a udržovány čestné válečné hroby. Kontrola památek, soch, pamětních desek a uměleckých děl probíhá každoročně. Informační a plakátovací plochy byly rekonstruovány a jsou udržovány stálou výlepovou službou. Pamětní desky jsou odhalovány při významných příležitostech a výročích. Informační tabule jsou doplňovány při budování cyklotras, rekonstrukci památek a v souvislosti s vybudováním atraktivit v cestovním ruchu. Vnitřní informační systém města je obnoven a v těchto letech probíhá jeho doplnění, každým rokem je instalován určitý počet směrovníků. 

Před budovou kulturního domu u informačního centra byla instalována nabíjecí stanice pro elektrokola.

V závislosti na ročním období je ve městě doplňována květinová výzdoba. Květníky jsou umístěny na veřejných prostranstvích na sloupech veřejného osvětlení, jsou osazovaný plochy uvnitř kruhových objezdů. V čase adventu zdobí město vánoční výzdoba. Vánoční výzdoba je každoročně doplňována. 

 • 8.4.C Veřejná místa pro spontánní setkávání ?
  Přibývají veřejné objekty pro setkávání lidí a zvyšuje se kvalita stávajících. Mobiliář je pravidelně obnovován a doplňován na základě dialogu s veřejností.

V Kopřivnici se jedná především o realizaci nových míst – v roce 2018 byla dokončena rekonstrukce Ringhofferovy vily – nové místo pro kulturní a společenské aktivity, v roce 2019 otevřeno zrekonstuované komunitní centrum PětKa (nízkoprahový klub pro mladé, pobočka městské knihovny a mateřské centrum Klokan). 

Mobiliář je pravidelně obměňován.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve městě je jasně daná odpovědnost za údržbu a obnovu městského mobiliáře, turistických informačních systémů a dalších atributů, které zvyšují estetickou kvalitu veřejného prostoru.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Systematická práce v oblasti péči a údržby.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město má každý rok v rozpočtu finance na mobiliář. Obyvatelé mohou podat podněty, který úsek zvelebit. Údržbu a obnovu mobiliáře mají na starosti Technické služby. Mají také na starosti: v létě na veřejném osvětlení jsou osázené truhlíky květinami, o vánocích vánoční výzdoba na veřejném osvětlení, příprava ozdobení vánočních stromů.

http://tsvelmez.cz/

Město pravidelně zajišťuje opravy a údržbu památníků https://www.velkomeziricsko.cz/images/stories/2018/05/VM_2018_05_web.pdf, pomníků a soch v majetku města, např, v letošním roce plánovaná kompletní obnova Areálu padlých na hřbitově Kralov, včetně mobiliáře. U příležitosti  75. výročí tzv. "Velkomeziříčské tragédie".

Informační tabule o pamětihodnostech v rámci centra města  je v plánu instalovat v rámci rekonstrukce náměstí a přilehlých ulic.

Jedna z počinů Velkého Meziříčí, která zvyšuje atraktivitu a vzhled města je VELKOMEZIŘÍČÍSKÁ ROZHLEDNA na Fajtovým kopci. Rozhledna byla vybudovaná v roce 2015. Ve stejném roce se stala Rozhlednou roku. S 212 hlasy zvítězila v celostátní anketě, pořádané Klubem přátel rozhleden. 

https://www.skivm.cz/rozhledna/pro-navstevniky

Město Velké Meziříčí má ve svém okolí naučnou stezku Balinské a Nesměřské údolí. Na obou místech je stezka s delším a kratším okruhem. Kratší okruh je s interaktivními prvky pro děti. Je zpracován projekt na její rozšíření směrem k místní části Mostiště.

https://naucnestezky.mestovm.cz/

 • 8.4.C Veřejná místa pro spontánní setkávání ?
  Ano

Centrum města, především náměstí.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město se na základě vlastních šetření i podnětů občanů neustále snaží zlepšovat plochy určené k setkávání občanů i ostatních veřejných míst.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Město se soustavně snaží revitalizovat veřejná prostraství a realizovat nové prvky. Jedná se však spíše o ad hoc projekty, sochy ap. Město by si zasloužilo větší "městotvorný" pohled na využití veřejných prostranství, jejich provázanost, vzhled i funkcionalitu pro místní obyvatele a návštěvníky. 

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Pamětní desky, informační tabule k hrobům významných osobností, nové busty, úprava pohřebiště vojáků z 1. sv. války... tyto aktivity vznikají na základě podnětu z jednání Historické a letopisecké, popř. Kulturní komise, spolupráce se Státním okresním archivem atd. Odbor školství a kultury ve spolupráci s dalšími odbory MěÚ pak zajistí začlenění akce do rozpočtu na příslušné období a zajistí faktickou realizaci akce (výtvarníky, instalaci, proplacení).

rozpočet města 2014 250 tis. Kč na Chrudimský pantheon (busty); 100 tis. Kč na opravu soch a portálů; 50 tis. Kč na opravu hrobů významných osobností; oprava hrobky rodiny Rozvodovy 193 tis. Kč; 2015 20 tis. Kč na pamětní desky; na opravu soch a portálů 100 tis. Kč a na opravy hrobů významných osobností 100 tis. Kč; 2016 20 tis. Kč pamětní desky, 50 tis. Kč informační tabulky k hrobům; na opravu soch a portálů 100 tis. Kč a na opravy hrobů významných osobností 100 tis. Kč

2015: restaurování sochy Kalioppé v městském parku 250 tis. Kč, oprava soch a portálů 100 tis. Kč., oprava a statické zajištění nejstarší části hrady 5 mil. Kč;

2016: údržba odpočinkových míst (lavičky, cesty...) 91 ti. Kč, oprava soch a portálů 100 tis. Kč, oprava kapličky ve Vestci 139 tis. Kč (z toho 40 tis. Kč dotace Pardubického kraje).

2017: údržba odpočinkových míst 588 ti. Kč, oprava pomníku Transport síly 72 tis. Kč. opravy soch a portálů 100 tis. Kč, oprava kapličky ve Vestci 129 tis. Kč (z toho 50 tis. Kč dotace Pardubického kraje).

2018: údržba odpočinkových míst 233 ti. Kč, realizace nového venkovního betlému, opravy soch a portálů 100 tis. Kč, oprava Novoměstské kašny 309 tis. Kč, oprava kapličky ve Vestci 179 tis. Kč (z toho 40 tis. Kč dotace Pardubického kraje), rekonstrukce pomníku padlým ve Vlčnově (místní část) 194 tis. Kč (z toho 97 tis. Kč dotace z Pardubického kraje.

Je zpracován pasport laviček a odpadkových košů, obměna probíhá průběžně nebo dle požadavků veřejnosti.

Připravujeme koncept sjednocení mobiliáře v centru vč. stojanů na kola, květináčů, košů, informačních zařízení atd. formou jednoduchého manuálu, který by úřad mohl snadno používat.

Mimo udržování stávajícího stavu jsou aktivně vyhledávána místa, historické události, připomínka osobností důležitých pro kulturu města.

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče má ve své rozpočtové kapitole vyčleněny prostředky na obnovu a novou instalaci informačních tabulí k památkovým objektům, hrobům významných osobností.

Od března r. 2018 město provozuje aplikaci "Všímálek" - občané mohou pomocí chytrých telefonů vyfotit a poslat na radnici upozornění na jakýkoliv nedostatek v prostorách města (rozbité chodníky, posprejované památky i domy, rozházené odpadky…)

 • 8.4.C Veřejná místa pro spontánní setkávání ?
  Údržba probíhá přes Odbor investic, popř. Odbor správy majetku, tyto odbory mají ve své rozpočtové kapitole vyčleněny prostředky. Část akcí jde přímo přes rozpočet Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče.
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město dbá na obnovu inventáře, instalaci tabulí a opravy plastik a památníků. Dobrým počinem bylo zavedení aplikace "Všímálek", která umožní pružnější reakce a rychlejší opravy.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město dbá na obnovu inventáře, instalaci tabulí a opravy plastik a památníků, neustále zlepšuje systém péče.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

O pamětihodnostech města Litoměřice informuje zájemce na Mírovém náměstí  informační tabule s mapou města, která byla zmodernizována a doplněna o audio mapu. Mapa nyní poskytuje bez ohledu na denní dobu turistům ve třech jazycích praktické informace. Mapa obsahuje letecký snímek Litoměřic a přehlednou mapu s diodovým navigačním systémem.

2014 - Střelecký ostrov – revitalizace v okolí Letního kina – vybudování herních prvků pro děti a  místa pro aktivní seniory, ve 2017 dále rozšířeno
2017 - Sochařské sympozium -  Střelecký ostrov – doplněn o vytvořená díla účastníků sympozia.
Další dvě díla budou instalována v souvislostí s revitalizací Palachovy ulice a Městské tržnice v centru města.

 • 8.4.C Veřejná místa pro spontánní setkávání ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Za sledované období byl mobiliář města významně doplněn, jistá rezerva je v oblasti orientačního označení v rámci města.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Stav je dlouhodobě dobrý, jen orietační systém je na stejné úrovni jako před 3 lety. 

8.4.4 Využívá město kulturu při revitalizaci brownfields a dalších rozvojových projektech?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město v roce 2019 nechalo zpracovat studii dočasného využití areálu Modeta pro účely kulturních akcí a rozvoje cestovního ruchu, na základě ověření dočasným provozem bude formulována náplň investičně náročné kompletní rehabilitace areálu. Dále město umožňuje pořadatelům kulturních akcí využití skladových hal u městského nádraží, výhodně tak využívá dočasně prázdné prostory před výstavbou Centrálního dopravního terminálu.

Kulturní dění v budovách skladu u nádraží rozpohybovalo sdružení mladých umělců z Jihlavy pořádáním festivalu současného umění Nultá generace. Proběhly tři ročníky výtvarných výstav doplněných bohatým doprovodným programem v podobě workshopů a hudebních produkcí. Od roku 2019 si skladové haly vedle městského vlakového nádraží pronajal oddíl skateboardingu při SK Jihlava. Na vyznavače skateboardingu je navázána speciální kultura, a tak během závodů skateboardisté obvykle uspořádají multižánrový festival s hudbou (hip hop, rokenrol, taneční hudba). Festivaly ve větším měřítku jsou pořádány zhruba 4 x za rok. Zároveň oddíl při závodech pořádá výtvarné výstavy. Komunita kolem skateboardingu si uvědomuje, že v nejbližších letech o prostor k trénování, scházení i pořádání závodů a na ně navázané kultury přijde. Již dnes skateboardisté uvažují o svých dalších krocích. Rádi by obsadili například prostory v bývalé tovární hale Modeta style u zoologické zahrady případně jiný podobný objekt. Skateboardisté zároveň spolupracují s pořadateli festivalu Nultá generace a jsou ochotní jim pronajaté prostory pro jejich festival uvolnit.

Plášť budovy skladových hal při městském vlakovém nádraží slouží jako legální graffiti plocha. Město jednou ročně nechá zdi natřít jednotnou barvou a dál slouží pro street artovou komunitu. Pro tvoření dětí v oblasti street artu stěny skladu využila i jihlavská Scio škola.

 • 8.4.D Kultura jako faktor rozvoje území ?
  ANO

Příprava areálu Modety a využití skladových hal u městského nádraží

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní
Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město využívá brownfieldy ke kulturním a volnočasovým aktivitám, aktivně iniciovalo nové využití areálu Modety, komunikuje s kulturními uživateli nádražních hal, které jsou již nyní využívány ke kultuře a volnému času mládeže. Držíme palce v další práci!

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Kopřivnice, Moravskoslezský kraj, Muzeum Novojičínska, TATRA TRUCKS, a. s. a Národní technické muzeum uzavřely Memorandum o spolupráci při ochraně a popularizaci technických památek a industriální historie moravskoslezského regionu. Smyslem je spolupráce při realizaci projektu nového Technického muzea automobilů značky Tatra v Kopřivnici. Nové muzeum je realizováno ve staré nepoužívané hale v areálu TATRA TRUCKS, a. s. Slavnostní otevření se předpokládá v roce 2021.

Zdevastovaný objekt v Sadu E. Beneše byl v roce 2016 zrekonstruován na kulturní prostor. Dožívající vila MUDr. Ignáce Bönische byla zrekonstruována soukromým investorem na Vilu Machů nabízející kulturní programy.

Z iniciativy zapsaného spolku Vlčovjané v místní části Vlčovice vzniká v objektu po stacionáři Kopretina zázemí pro místní komunitní aktivity. Jedná se o objekt města a město financuje opravy nutné pro možné užívání objektu.

 • 8.4.D Kultura jako faktor rozvoje území ?
  V Kopřivnici vzniká nové muzeum automobilů. Na realizaci projektu se podílí město také finančně v objemu min. 30 mil Kč.
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město podporuje revitalizaci bownfields pro kulturní účely.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Vybudování muzea ve staré hale Tatry, změna funkce stacionáře na komunitní centrum či rekonstrukce rozpadlé vily - vše skvělé příklady dobré práce s budovami, které ztratily původní funkci.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Identifikované problémy v roce 2019 vzešlé z Veřejného fóra. Z fóra Deset problémů identifikovaných jeho občany viz.:

http://www.novinyvm.cz/15866-uz-po-desate-hledali-nejvetsi-problemy-mesta-na-verejnem-foru.html

Městem v současné době snad nejvíce diskutovaná otázka Nové synagogy a její obsazení vietnamským tržištěm. Tento problém nelze řešit řádově ve dnech, město však vyvíjí velké úsilí k důstojnému využití synagogy. Jedná se o areál synagogy a jejího okolí, která začíná být v havarijním stavu. Svým způsobem lze považovat toto území za brownfield.

http://www.novinyvm.cz/16528-trhovci-ve-velkomeziricske-synagoze-skonci-mesto-se-dohodlo-se-zidovskou-obci.html

K získání finančních prostředků město přistupuje synergicky, jednou z cest je i využití kultury. http://www.novinyvm.cz/17058-na-podporu-synagogy-usporadaji-koncert-i-drazbu-dresu-jaromira-jagra.html

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Pozitivně hodnotím snahu revitalizovat synagogu i areál SVIT a držím palce!

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Brownfields - nejsou ve vlastnictví města, ale mají své soukromé majitele.

Součástí Územního plánu je i využití starých brownfields pro realizaci nových firemních objektů, včetně kompletní infrastruktury. Brownfields jsou obsaženy v ÚPD. Ve městě všechny brownfields mají konkrétní majitele, kteří mají záměry v těchto lokalitách a postupně je realizují. Město s těmito subjekty aktivně spolupracuje a monitoruje jejich aktivity. Průběžně probíhá v rámci finančních možností města rekonstrukce komunikací i sítí a to i ve spolupráci s majiteli zařízení a sítí.


Příklady rekonstruovaných brownfields:

SIAG CZ je významným dodavatelem komponent zařízení na výrobu takzvané „čisté energie“, vznikl na pozemku bývalé Transporty Chrudim.

TMT - zrekonstruovaný brownfield firmy zabývající se Transportní a manipulační technikou, který při vyhlašování ocenění Průmyslová zóna roku 2005“ získal první místo v kategorii Brownfields roku.

Pivovar – Dům pro seniory a vzdělávací centrum - uskutečněna první etapa revitalizace

Nyní je připravena studie na rekonstrukci dalších 6:
•VCES – bydlení v návaznosti na Městský park - proběhla první etapa revitalizace - https://www.chrudimpark.cz/
•DEPO - přesun 2 nových firem do území a přístavby k jedné stávající hale,
•areál bývalých sladoven – bydlení, administrativa
•areál bývalé Dřevovýroby Ficek - probíhá výstavba první etapy bytových domů - http://www.kopanickymlyn.cz/
•Evona - zahájení regenerace
•areál bývalých Sladoven - připravena studie využití a zahájeny projektové práce na dopravním napojení lokality

 • 8.4.D Kultura jako faktor rozvoje území ?
  NE
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Z hlediska platného územního plánu jsou plochy brownfields využívány k jiným účelům.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

S brownfieldy město pracuje v územním plánu, jsou v soukromých rukou.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Revitalizace objektu VUSS pro zázemí ZUŠ Litoměřice

Již od roku 2015 město aktivně pracuje s vedením ZUŠ Litoměřice za účelem využití "brownfieldu", resp. budovy bývalé VUSS (armáda), pro účely jejího využití jako nového zázemí ZUŠ Litoměřice. Na základě projektu by nová budova disponovala kompletním vybavením včetně koncertního, divadelního a tanečního sálu, výtvarného ateliéru s odbornými učebnami pro kompletní výuku realizovanou prostřednictvím této příspěvkové orgnizace města. V současné době působí v několika objektech na Masarykově ul. a v zázemí domu kultury (taneční obor). PD je zpracována a vzhledem k výši celkové investice cca 50 mil. Kč, hledá vhodný dotační titul na spolufinancování tohoto projektu.

Objekt bývalého pivovaru

Město v roce 2016 provedlo na vlastní náklady kompletní opravu střechy této dominanty v historickém jádru města a nadále aktivně vyhledává dotační příležitosti pro dokončení jeho rekonstrukce. V současné době je zajištěna podpora z MMR pro budoucí využití levé části objektu, kde je plánován minipivovar a sklářská dílna s expozicí a sklářskými aktivitami pro návštěvníky města.

 • 8.4.D Kultura jako faktor rozvoje území ?
  ANO
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Je zpracovaná PD na využití VUSS pro zázemí ZUŠ Litoměřice,  hledáme vhodné dotační příležitosti.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Oproti minulému auditu vítáme určitý posun v revitalizaci pivovaru, doporučujeme jasně specifikat vhodný obsah pro celý objekt. 
Přejeme hodně zdaru při dalších projektech oživujících brownfieldy města.

...přehled aktuálních kompletních Auditů