• naše weby..
 • ..
 • .
Téma

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Porovnání měst

Zajímá Vás, jak města porovnat z pohledu udržitelného rozvoje?
Podle jakých kritérií či oblastí?
Díky těmto Auditům udržitelného rozvoje naleznete odpovědi
na otázky...

Jak témata řeší různá města?
Jak vnímají své silné a slabé stránky a jak je vidí externí experti?
Jak měří aktuální stav a s jakými daty pracují?
Kde jsou excelentní výsledky a inspirace pro ostatní?

Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost
Rozbalit všechna +

8 Kultura a volný čas

8.1 Vztah města ke kultuře

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 8.1 Vztah města ke kultuře
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Oblast kultury je součástí SPRM, kde byly podněty a připomínky diskutovány s veřejností. Město zpracovalo v rámci odborných workshopů s odbornou veřejností podkladové materiály pro tvrobu samostatného strategického dokumentu pro oblast kultury. Rovněž  v letech 2016 - 2017 participovalo na pilotním programu  NSZM "Evaluace kulturních organizací zřízených městem".  Výdaje z rozpočtu města do oblasti kultury jsou stabilní, resp. mírně rostou. Ve městě je dostupná celá škála kulturních služeb rozmanitých žánrů pro všechny cílové skupiny. Zastoupení různých kulturních žánrů je sledováno a zohledňováno v kulturních programech. Příspěvkové organizace města zajišťují v rámci své hlavní činnosti převážnou část požadovaných kulturně-společenských potřeb občanů města. Jejich programová nabídka je rozmanitá, cílená na široké spektrum žánrů v této oblasti, je každým rokem rozšiřována/obměňována s přihlédnutím k trendům a požadavkům návštěvníků akcí. Nároky na financování z rozpočtu zřizovatele jsou několik let stabilní, další zdroje financování jsou z doplňkové činnosti PO a fondů organizace. Došlo ke zkvalitnění komunikace mezi PO a zájmovými skupinami v oblasti kultury.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Kultura ve městě je na velmi vysoké úrovni, nabídka je velmi rozmanitá a dostupná všem věkovým a sociálním skupinám. Kultura je součástí strategického plánu z r. 2012 a město se snaží řídit kulturu strategicky. 
Odborné workshopy v roce 2015 přinesly zajímavé poznatky, stejně pozitivně hodnotíme vznik nové metodiky evaluace kulturních organizací, která pomáhá kulturním organizacím se strategickým řízením.  
Výdaje na kulturu jsou rostoucí a umožňují rozvoj kultury, a ty prostřednictvím přísp. organizací i řady nezávislých subjektů.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 8.1 Vztah města ke kultuře
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +2
Město je v oblasti kultury velmi aktivní, pomáhá mu v tom zejména příspěvková organizace Chrudimská beseda, která se aktivně stará o dostupnost a různorodost kulturních aktivit místního i (nad)regionálního charakteru. Výdaje na kulturu v přepočtu na osobu rostou, výdaje na kulturu a na dotace jsou na dostatečné vysoké úrovni a v zásadě umožňují pokrýt poptávku obyvatel po kulturních službách.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 8.1 Vztah města ke kultuře
Sebehodnocení +1

Pro oblast kultury vznikl nový širokospektrální  koncepční dokument,který navazuje na strategické dokumenty města. Rozpočet pro oblast kultury je stabilní. Při posuzování přidělení financí v rámci dotací je zajištěna transparentnost a otevřenost tohoto jednání. Komise je složena z odborníků.  

Hodnocení oponenta +1

Město Jihlava má nově samostatný strategický dokument v oblasti kultury, který obsahuje měřitelné indikátory, město má vypracovaný akční plán plnění strategického dokumentu. Pomocí procesu tvorby strategie bylo evidentně zvýšeno vnímání důležitosti kultury jako strategického prvku rozvoje města.

Doporučujeme navázat na participativní tvorbu strategie zapojením kulturních aktérů do aktualizace.

Škála nabídky kulturních služeb, finance odpovídají nabídce kulturních služeb.

Co se týče uvedení dat o poptávce a spokojenosti publika, lze napříště intenzivněji pracovat s průzkumem publika realizovaným v kulturní strategii.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 8.1 Vztah města ke kultuře
Sebehodnocení +1

Město soustředilo poskytování kulturních služeb a poskytování služeb informačního centra pod jednu příspěvkovou organizaci. Ve městě vznikly v posledních letech nové kulturní prostory. Není identifikována absence kulturní služby pro žádnou z cílových skupin. Výdaje města na dotace v rámci dotačního programu na podporu kultury a osvětové činnosti se meziročně zvyšují.

Hodnocení oponenta +1

Kulturní nabídka je adekvátní, návštěvnost vysoká, objem financí na kulturu roste. Kladně hodnotíme dobré zapojení veřejnosti a vzájemnou spolupráci městských organizací s městem při vytváření koncepčních a strategických dokumentů. 

Město dobře pracuje se všemi cílovými skupinami včetně dětí a mládeže.

Pro další rozvoj doporučujeme realizovat dotazníkový průzkum zaměřený přímo na oblast kulturních služeb (nejen celoměstské indikátory).

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
8.1.1 Má město pro oblast kultury písemný strategický dokument (kulturní politika, Koncepce/strategie podpory kultury)? Vznikl strategický dokument se zapojením veřejnosti?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Oblast "C" Strategického plánu rozvoje města Litoměřice - zdravé město, město kultury, sportu a vzdělanosti, Cíl C.III Rozvíjet kulturu, místní tradice a zvyklosti a komunitní (spolkový) život - viz webové stránky města:
https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/SPRM_2012_FINAL_pro_web-2014.pdf
Na přelomu 2015 a 2016 proběhly ve spolupráci se spolkem KVAS o.s. odborné workshopy s aktéry na poli kulturních služeb z řad odborné veřejnosti, jehož cílem bylo vypracovat podkladový materiál resp. zadání vlastního strategického dokumentu pro oblast kultury ve městě. Výsledný materiál viz příloha. Vlastní strategický dokument pro oblast kultury ve městě nebyl zatím vypracován.

 • 8.1.A Písemný strategický dokument pro oblast kultury a zařazení kultury do celkového strategického plánu města. ?
  NE
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V letech 2015 - 2016 proběhly přípravné workshopy a diskuse s aktéry z řad oborné veřejnosti pro oblast kultury, byla vypracována závěrečná zpráva s doporučeními pro vlastní tvorbu kulturní strategie města.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Strategický plán rozvoje města má jeden z pěti cílů zaměřený na kulturu a je dobře zpracovaný, avšak je z roku 2012 a už by si zasloužil aktualizaci (v úvodu SPRM je uvedeno, že aktualizace bude probíhat nejméně 1x za 5 let).
 
Doporučujeme, aby byla oblast kultury více rozpracována a ukotvena v koncepčních dokumentech města (buď v rámci aktualizace SPRM, nebo jako samostatný dokument), protože je v ní velký potenciál a je na vysoké úrovni.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město řeší otázku kultury v novém Strategickém plánu udržitelného rozvoje města Chrudim 2015 - 2030 (SPURCH). Tento plán byl tvořen společně s veřejností i v pracovních skupinách, kde byli i zástupci pro oblast kultury.

http://www.chrudim.eu/mesto/strategicke-dokumenty/strategicky-plan-udrzitelneho-rozvoje-mesta-chrudimi-2015--2030-.html

Chrudimská beseda, městské kulturní středisko (CHB) má zpracován koncepční dokument, který řeší problematiku kultury ve městě. Je v návaznosti na strategické dokumenty města.

Rada města schválila v únoru 2011 svým usnesením pro následující roky nosná témata kulturních akcí pro další roky: 2011 Rok baroka, 2012 Rok sportu; 2013 Rok kultury a gastronomie. Dále pokračovaly tématické roky: Chrudim sobě 2014 a Chrudim historická 2015.

Tato témata jsou pak dále rozpracována na konkrétní aktivity (spolu se stanovením odpovědností, finančního odhadu a termínu). Aktuálně jsou projednávány i nové projekty spolupráce v oblasti kultury s dalšími subjekty, jejichž zřizovatelem není město Chrudim (např. Muzeum loutkářských kultur, Regionální muzeum).

Aktuální výročí vztahující se k významným osobnostem nebo událostem v dějinách města monitoruje Historická a letopisecká komise. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče na každý rok zpracuje aktuální tabulku s daty výročí, podle níž se pak odehrávají pietní akty, přednášky popř. větší akce (např. výročí J. Ressela).

Rozpočet pro oblast kultury je stabilní. Zároveň však pružně reaguje na aktuální potřeby (aktuální výročí, projekty, nové spolupráce). Při posuzování přidělení financí v rámci dotací je zajištěna transparentnost a otevřenost tohoto jednání. Komise je složena z odborníků. CHB nabízí kulturní služby dle svého statutu. Tyto služby jsou poskytovány cca ve stejném rozsahu, Tato organizace získává finance z rozpočtu města, ale i od dalších subjektů. Město diskutuje s veřejností i o oblasti kultury. Město má propracovaný systém, který řeší prostor pro propagaci kulturních aktivit. NNO i podnikatelé, kteří se zabývají oblastí kultury získávají na své aktivity finance i z ostatních zdrojů.

přilohy - Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 - 2030 - analytická a návrhová část

 • 8.1.A Písemný strategický dokument pro oblast kultury a zařazení kultury do celkového strategického plánu města. ?

Hodnota indikátoru: ANO

Strategický plán udržitelného rozvoje do roku 2030, který byl schválen v březnu 2016. Zde se oblasti kultury a volnočasových aktivit věnuje Rozvojová oblast C. Tvorba materiálu proběhla se zapojením veřejnosti na veřejném projednávání tzv. Desatera problémů města Chrudim.

CHB disponuje koncepčním dokumentem zaměřeným na oblast kultury - roční plány.

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče sumarizuje pro daný rok aktuální výročí - na ně navazuje příslušný program akcí.

Sebehodnocení +1

Aktualizace strategického dokumentu včetně oblasti zabývající se kulturou. Chrudimská beseda disponuje ročními plány.

Každoroční aktualizace tabulky významných výročí zpracovaná na Odboru školství, kultury, sportu a památové péče.

 

Hodnocení oponenta +1
kultura je řešena v rámci Strategického plánu rozvoje města, který byl nedávno aktualizován, na kulturu je pamatováno i v Akčním plánu strategie, na to navazují roční témata a aktivity p. o. Chrudimská beseda
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město má zpracovanou koncepci kultury http://www.jihlava.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=486949

a nově zpracovanou Strategii pro kulturu, volný čas a cestovní ruch statutárního města Jihlavy na období 6 let (do r. 2024). Pro tvorbu nové Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch byl vybrán externí zpracovatel, společnost Kvas z.s. Rozpočet na zpracování činil 350 tis. Kč. 

Na výsledné podobě Strategie kultury se kromě zpracovatele a odboru školství, kultury a tělovýchovy také poprvé účastní zástupci městských a krajských příspěvkových organizací a pracovníci dalších odborů Magistrátu města Jihlavy, s jejichž gescí kulturní plánování v širším slova smyslu souvisí. (odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Kancelář starosty a koordinátorka MA 21)

Závěrečná zpráva Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch http://www.jihlava.cz/zaverecna-zprava-strategie-pro-kulturu-volny-cas-a-cestovni-ruch-ve-meste-jihlave/d-517020/p1=103733

Kulturní koncepce-dokument.

Smlouva se společností Kvas z.s:
http://www.jihlava.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=510183

 Zápisy ze setkání řídící skupiny a veřejných setkání na OŠKT.

 • 8.1.A Písemný strategický dokument pro oblast kultury a zařazení kultury do celkového strategického plánu města. ?
  V souvislosti s plněním strategického plánu bylo vyhlášeno výběrové řízení na post manažera strategie pro správní činnosti v oblasti kultury.

Hodnota indikátoru:

ANO

 

Sebehodnocení +2
Počínaje od prosince 2015 až do října roku 2016 probíhaly napříč celým kulturním spektrem analýzy pramenů, rozhovory s kulturními aktéry a představiteli místního veřejného života, veřejné diskuse/kulaté stoly a závěrem i veřejné projednávání připraveného dokumentu (doporučené postupy a organizační opatření) a v závěrečné fázi i samotné představení strategie na pracovním semináři zastupitelů.
Je třeba zdůraznit, že do zhruba 10ti měsíčního procesu se zapojilo zhruba 50 různých subjektů (zhruba 120 jednotlivců), kteří procesu věnovali (zdarma) v úhrnu 1000 hodin. Dále byla zpětná vazba získána od 900 obyvatel Jihlavy v dotazníkovém šetření. Takovýto rozsah zapojení odborné i laické veřejnosti výrazně přispěl ke komplexnímu pojetí řešených témat a zrcadlí i zájem aktérů podílet se na realizaci strategie.
Hodnocení oponenta +2

Velmi pozitivně hodnotíme jak zpracování koncepce, tak participativní přístup k tvorbě dokumentu.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Koncepce rozvoje kultury města je implementována ve Strategickém plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2007 – 2022 (www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice). Strategický plán rozvoje města je schválen zastupitelstvem města. Kultura a marketing města mají v dokumentu celou prioritní oblast Image města.

Strategický plán vznikl se zapojením veřejnosti.

Město má zřízenou příspěvkovou organizaci Kulturní dům Kopřivnice, která disponuje ročními plány činnosti, které navazují na strategický plán města a akční plány města a jsou projednány radou města.

Spoluzaložená obecně prospěšná společnost Regionální muzeum v Kopřivnici každoročně projednává se svými zakladateli (Městem Kopřivnice a TATROU TRUCKS, a. s.) roční plány činnosti. Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s- také zastřešuje činnost Muzejní letopisecké komisi.

Samostatný materiál má také odbor školství, kultury a sportu.

 • 8.1.A Písemný strategický dokument pro oblast kultury a zařazení kultury do celkového strategického plánu města. ?

www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice

Strategický plán rozvoje města vznikal se zapojením veřejnosti. Byly vytvořeny pracovní skupiny a oblast Image města měla svou skupinu, kde byli zastoupeni zástupci odborné kulturní veřejnosti.

Sebehodnocení +1

Strategický plán je implementován do akčních plánů města včetně oblasti kultury. Příspěvková organizace má roční plány činnosti. Regionální společnost v Kopřivnici, o.p.s. založená městem má v gesci muzejní letopiseckou komisi, která sestavuje každoročně seznamy významných výročí.

Hodnocení oponenta +1

Strategický plán je dobře zpracován.

8.1.2 Jaká je dostupnost a vybavenost města kulturními službami?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Příspěvkové organizace zřízené městem:

 • Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích
 • Základní umělecká škola Litoměřice

Zařízení poskytující kulturní služby jsou soustředěny do historického jádra městské památkové rezervace a jeho blízkého okolí:

 • Divadlo K.H. Máchy
 • Hrad Litoměřice
 • Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích
 • Dům kultury
 • Dále pak ve vlastním ochranném pásmu městské památkové rezervace:
 • Kino Máj
 • Základní umělecká škola Litoměřice - Město Litoměřice plánuje revitalizaci objektu bývalé Vojenské ubytovací a stavební správy (VUSS), nacházejícího se přímo v historickém jádru města, za účelem přestěhování všech oborů Základní umělecké školy. Budova umožňuje vybudování veškerého zázemí jak pro výuku tak i kulturně-společenské akce – koncertní a taneční sály, divadelní prostor... V letošním roce je po zapracování připomínek a podmínek KHS dokončena PD a město aktivně vyhledává vhodný dotační titul pro realizaci akce. Bohužel v rámci aktuálních výzev IROP podpora infrastruktury základního uměleckého vzdělávání zohledněna není, proto se město bude zaměřovat spíše na dotační příležitosti podporující revitalizaci brownfileds (MMR, RE:START).

K 31. prosinci 2017 došlo ke zrušení PO CCR Litoměřice a objekt Hradu je tak plně využíván PO MKZ v Litoměřicích pro pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. Došlo k rozšíření nabídky kulturních žánrů (jazz/swing večery a další...). Propojení obou objektů a správa v rámci jedné příspěvkové organizace je nákladově efektivní, což se projevilo i v příspěvku zřizovatele ne provoz.

Příspěvkové organizace zřízené Ústeckým krajem:

 • Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích (dále jen SGVÚ)
 • Oblastní muzeum v Litoměřicích

Expozice jsou otevřeny veřejnosti rovněž přímo v centru města:

 • Mírové náměstí – budova Novorenesanční radnice – Oblastní muzeum v Litoměřicích
 • Máchova ulice – Máchova světnička – expozice Oblastního muzea v Litoměřicích
 • Mírové náměstí – Muzeum litoměřické diecéze - provozuje SGVÚ
 • Jezuitská ul. – kostel Zvěstování Panně Marii (Jezuitský kostel) – expozice a kulturně-společenské akce SGVÚ
 • Michalská ul. – expozice SGVÚ
 • Gotické dvojče - expozice SGVÚ od roku 2018

Vedle těchto PO působí ve městě celá řada kulturních spolků, které rozšiřují nabídku kulturních služeb pro občany a návštěvníky města.

Město Litoměřice disponuje seznamem spolků, které působí v oblasti kultury ve městě. Finančně podporuje v rámci dotačních programu jejich celoroční činnost případně i jednorázové akce pořádané těmito subjekty. Město Litoměřice přispívá i na jednotnou propagaci jejich akcí s názvem culturaL.

Litoměřice jsou městem s největším počtem pěveckých sborů, které zahrnují všechny věkové kategorie, v celé ČR, při letních koncertech pravidelně vystupuje Litoměřickýc festivalový sbor tvořený zpěváky všech litoměřických pěveckých sborů.

Koncerty a divadelní představení probíhají jak prostorách provozovaných příspěvkovými organizacemi města viz shora, tak i v dalších objektech většinou v okolí centra města nebo na písečných ostrovech v blízkosti řeky Labe:

 • Mírové náměstí – koncerty pod „otevřeným nebem“
 • Varhanní sál Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2
 • Park V. Havla
 • Střelecký ostrov – letní kino, koncerty (Litoměřický kořen), kulturní akce
 • Lodní náměstí
 • Expozice galerií, výstav fotografů a další :
 • Hrad Litoměřice
 • Jezuitská hvězdárna – Muzeum marionet
 • Bašta hradebního systému města – Dílna ručního papíru
 • Gotické dvojče – Galerie ve dvoře
 • Mírové náměstí – „fotografie na dlažbě“
 • Jezuitský kostel
 • Divadlo K.H. Máchy, Dům kultury, Kino

Od roku 2015 je město organizátorem tzv. Litoměřického kutlurního léta - LIKUL, kulturního projektu, který od června do září přináší divákům několik desítek akcí rozmanitého žánru, a to pod vlastním logem a jednotnou propagací - viz příloha.

Pořadateli těchto akcí jsou jak vlastní příspěvkové organizace města či kraje, tak i nejrůznější nezávislé spolky.

 

 • 8.1.B Vybavenost města kulturními službami a jejich dostupnost různým cílovým skupinám ?
  ANO
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve městě je dostupná celá škála kulturních služeb rozmanitých žánrů pro všechny cílové skupiny. Zastoupení různých kulturních žánrů je sledováno a zohledňováno v kulturních programech. Ceny vstupenek odráží skutečnost, že jde o veřejnou službu s významnou finanční podporou města, proto jsou cenově dostupné pro každého. Město Litoměřice je centrum kultury pro návštěvníky z okolních obcí.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město má velmi rozsáhlou a rozmanitou nabídku kulturních služeb, poskytovanou mnoha subjekty různých právních forem. Vybavenost i dostupnost z různých aspektů (cenová, geografická, sociální...) hodnotíme jako velmi dobrou.
Pozitivně hodnotíme také fakt, že město aktivně pracuje se svými PO i dalšími kulturními subjekty a má aktivní snahu situaci dále zlepšovat, optimalizovat a nabídku rozšiřovat.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Spokojenost s kulturou, sportem a volnočasovými aktivitami je hodnocena prostřednictvím evropského indikátoru Spokojenost občanů s místním společenstvímhttp://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vysledky_a1_chrudim_2015.pdf.

Respondenti hodnotili míru spokojenosti s kvalitou kultury, sportu, knihovnou a volnočasových aktivit ve městě a s nabídkou obchodů. Nejvíce jsou spokojeni s působením knihovny a nabídkou kulturních akcí, naopak nejmenší spokojenost vyjádřili v případě kina. Zjištěné výsledky převážně odpovídají závěrům z předchozích dotazníkových šetření.

V centru města se nachází městské kino, knihovna, divadlo K. Pippicha, Spolkový dům, Muzeum loutkářských kultur, Muzeum barokních soch, Regionální muzeum, výstavní síně budova knihovny (ta má po městě několik poboček) apod.

Nabídka služeb je pestrá. Město prostřednictvím příspěvkové organizace CHB nabízí možnost předplatného do divadla, provozuje kino, výstavní síň, pořádají se Chrudimské hudební pátky, v prostorách budovy Muzea jsou plesy.

V objektu MUBASO (Muzeum barokních soch), který spravuje CHB, se pořádají koncerty, výstavy, v letních měsících výtvarné dílny, slavnostní stužkování prvňáčků i loučení s docházkou do ZŠ. Tento krásný prostor je také oblíbeným místem pro pořádání svateb. Aktuálně se v MUBASO vystavil nový model historického centra města zpracovaný ve formě 3D tisku v měřítku 1:500. K tomuto modelu byl promítán i dokumentární film o tvorbě modelu. Firma VIZarch, která model zhotovila, jej prezentuje jako prestižní zakázku na svých webových stránkách: http://chrudim2015.cz/fotogalerie.html

Zajímavé akce pořádá i Městská knihovna Chrudim (taktéž příspěvková organizace města), a to zejména se zaměřením na mládež a seniory (Noc a Andersenem, Akademie třetího věku...)

http://www.knihovna-cr.cz/pro-seniory

http://www.knihovna-cr.cz/detsky-koutek

Vše se odehrává v dostupnosti MHD:

Chrudim je městem, které má velmi bohatou kulturní tradici, na kterou nyní navazujeme. Připravujeme v průběhu roku mnoho kulturních a společenských aktivit a programů, které svým zaměřením přesahují hranice města i regionu. Rok 2011 byl nazván Rokem baroka. Šlo o projekt, který je zaměřen na podporu barokní kultury a turismu v Chrudimi v r. 2011, jehož vyvrcholením bylo otevření nově vybudovaného Muzea barokních soch (MUBASO). Tento systém připomenutí si našich tradic běží od roku 2008, kdy byl tento rok ve znamení Chrudimských osmiček, rok 2009 se stal Chrudimským rokem hudby, rok 2010 se nesl v duchu hesla Chrudim hraje. Na Rok baroka (2011) navazovalo vyhlášení r. 2012 za Rok sportu; dále 2013 Rok kultury a gastronomie, Chrudim sobě 2014 a Chrudim historická 2015.

Své místo v programu mají i akce, které se zaměřují na podporu kulturních a řemeslných tradic. K nejznámějším patří např. Chrudimské obžínky, staročeská pouť, Masopust či Chrudimské hudební pátky, ale zejména Loutkářská Chrudim - nejstarší národní přehlídka amatérských loutkářských souborů v České republice. Přehlídka je charakterizována bohatým programem loutkových souborů z různých koutů České republiky, ale i souborů ze zahraničí. V roce 2016 budeme hostit již 65. ročník!!! Od roku 1944 probíhají ve městě pravidelné hudební večery vážné hudby, pořádané CHB: Chrudimské hudební pátky, kde se střídají nejvýznamnější interpreti z České republiky i celého světa (oslavili jsme již 800 díl). K dalším tradičním kulturním a společenským akcím patří pořádání mnoha výstav, bálů, koncertů a trhů apod. Na Resselově náměstí, v centru města, jsou v průběhu roku pořádány tradiční, ale i netradiční jarmarky.

Na území města působí mnoho spolků a sdružení , které mají vliv na kulturní a společenský život města a pravidelně jsou napojeny na dotační a grantový systém města . Jejich činnost vychází z historických tradic města a jejich konání je každoročně v hojném počtu navštěvováno. Např. Divadelní spolek Jana Nepomuka Štěpánka Chrudim, který pravidelně vystupuje v místním divadle a jezdí i mimo město http://www.divadelnispolekchrudim.cz/ ochotnický loutkový soubor Ahoj z Chrudimi http://www.ahoj.chrudimka.cz/ pěvecký soubor Slavoj http://www.slavojchrudim.cz/ v oblasti vážné hudby je to Chrudimská komorní filharmonie http://www.chkf.cz/

Obyvatelé i návštěvníci města se mohou o akcích dozvědět z webových stránek:http://www.chrudim.eu/ - odkaz na kulturní akce přímo z hlavní stránky, dále pak http://www.chrudimsobe.cz/http://www.chrudimsky.navstevnik.cz/

Zdarma je všem obyvatelům města do schránek doručován radniční měsíčník Zpravodaj, jehož součástí je i přehled kulturních akcí pořádaných jednak organizacemi města, ale i ostatními subjekty. Tento Zpravodaj je k dispozici také v elektronické podobě na webových stránkách města: http://www.chrudim.eu/mesto/chrudimsky-zpravodaj.html

O všech akcích se mohou návštěvníci také informovat v Turistickém a informačním centru: http://www.chrudimsky.navstevnik.cz/sluzby/informacni-centrum/

Všechna kulturní zařízení jsou dnes již bezbariérová. V roce 2010 byl vybudován výtah v historické budově Muzea. Pohybově hendikepovaní obyvatelé města nebo turisté si mohou vychutnat krásy památkových objektů i na nově vytyčených bezbariérových trasách: http://www.chrudimsky.navstevnik.cz/co-videt-co-zazit/mesto-bez-barier/ 

Pro seniory a studenty platí zvýhodněné vstupné.

Předprodej vstupenek zajištěn v Infocentru, ve Spolkovém domě, v divadle. Možnost rezervací vstupenek telefonicky nebo přes internet (kino).

 • 8.1.B Vybavenost města kulturními službami a jejich dostupnost různým cílovým skupinám ?
 • 8.1.E Spokojenost s nabízenými kulturními aktivitami a projekty ?

Hodnota indikátoru 8.1.9.:
Dostupnost a vybavenost města kulturními službami je výborná v dosahu MHD (busy pro vozíčkáře) a bezbariérovost budov zajištěna. Funguje i cenové zvýhodnění pro seniory, studenty i děti.

 

 

Hodnota indikátoru 8.1.10.:
Dle hodnocení kvalita kulturních zařízení v porovnání s rokem 2008 se drží na stejné úrovni nebo mírně stoupá.

Sebehodnocení +1

Kulturní zařízení jsou dostupná MHD (její jízdní řád se každoročně aktualizuje dle připomínek obyvatel); na webových stránkách města jsou zveřejněny dvě bezbariérové trasy historickým centrem města; cenové zvýhodnění se týká zejména tradičních kulturních akcí o něž je stabilní zájem: divadelních představení (předplatné řady A a B), hudebních představení na Chrudimských hudebních pátcích, promítání v kině a vstupu do Muzea barokních soch

Hodnocení oponenta +2
dobrá dostupnost dopravní i bezbariérová, velká různorodost kulturních aktivit pro různé cílové skupiny
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město má bohatou kulturní tradici, která je uchovávána či rozvíjena subjekty, jež ve městě pořádají rozmanité kulturní akce (často podpořené dotací města), či městem samotným při zajišťování kulturního programu pro své občany (např. Jihlavské dny/ Heimattage, Havíření, Živé obrazy z historie, Den otevřených dveří památek ad.).

Ve městě působí řada aktivních spolků, pro něž se město chystá vytvořit spolkový dům, jenž by mohly využívat pro udržování a rozvoj svých aktivit.

V centru města se nachází městské kino, knihovna a zoologická zahrada se vzdělávacím environmentálním centrem PodpoVRCH, dále krajské muzeum, galerie a divadlo, jež také nabízejí bohaté kulturní vyžití. Kromě výše zmíněných příspěvkových organizací disponuje město Jihlava též divadlem DIOD orientujícím se především na alternativní kulturní scénu, a dále kulturním zařízením DKO, zaměřujícím se na tradičnější kulturní program s širokou diváckou základnou. V případě zájmu mohou občané města vybírat z bohaté kulturní nabídky.

Plesy a větší kulturní akce se konají v hotelu Gustav Mahler, v sále kulturního domu DKO nebo v Dělnickém domě, který je rovněž místem pro koncerty v místním hudebním klubu. 

Na základě podnětů kulturní veřejnosti (každoročně v rámci Fóra Zdravého města Jihlava, Fóra mladých, zpracovávání strategických dokumentů města), případně podnětů vzniklých při jednání kulturní komise jsou radě města předkládány návrhy na vyhlášení absentujících kulturních programů (např. „OŽIVENÍ NÁMĚSTÍ“, „OŽIVENÍ LETNÍHO KINA“, „OŽIVENÍ KOSTELA SV. KŘÍŽE“, apod.)

Obyvatelé města i návštěvníci se mohou o všech akcích dozvědět na webových stránkách www.visitjihlava.eu v kulturním kalendáři. Na tyto stránky mohou své akce vkládat sami pořadatelé.

Občané města a turisté se také mohou informovat v Turistických informačních centrech, která jsou umístěna na radnici a v objektu Brány Matky Boží. 

Zdarma je všem obyvatelům města také doručován do schránek měsíčník Noviny jihlavské radnice, jehož součástí je i přehled kulturních akcí ve městě. 

 

 • 8.1.B Vybavenost města kulturními službami a jejich dostupnost různým cílovým skupinám ?

Hodnota indikátoru:

Dostupnost a vybavenost města kulturními službami je velmi kvalitní, v dosahu MHD (bezbariérové busy). Tomuto tématu se bude věnuje též nová Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch. 

 

Sebehodnocení +1

Ve městě je dostupná celá škála kulturních služeb rozmanitých žánrů pro všechny cílové skupiny. Zastoupení různých kulturních žánrů je sledováno a zohledňováno v kulturních programech, případně jsou vyhlašovány konkrétní programy zaměřené na absentující kulturní žánry.  

Hodnocení oponenta +1

Vzhledem k tomu, že značnou část kulturní nabídky financují organizace zřizované krajem, doporučujeme co nejlepší spolupráci s krajem při tvorbě kulturní nabídky pro občany. 
Podporujeme doplnit kulturní infrastrukturu o uvažovaný průmyslový areál Modety (jak vyplynulo ze zpracovaných analýz města).

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Dostupnost kultury z hlediska vzdálenosti je vzhledem k charakteru města Kopřivnice velmi dobrá. Kulturní nabídka je nejhustější v centru města, které je ze všech částí Kopřivnice dostupné pěší procházkou. Kopřivnice má tři místní části, z nichž v každé se nachází kulturní dům, roli kulturního centra v místních částech Lubina a Mniší plní také navíc malotřídní základní školy.

Vybavenost města kulturními službami je velmi dobrá.

Organizace poskytující veřejné kulturní služby:
Organizace zřizované nebo zakládané městem:
1. Kulturní dům Kopřivnice (http://www.kulturakoprivnice.cz/kultura/) – příspěvková organizace zřizovaná městem (v roce 2012*) zabezpečuje nejvyšší podíl kulturní nabídky ve městě. Organizace zastřešuje nejen kulturní činnost, ale také činnost turistického informačního centra (http://www.kulturakoprivnice.cz/infocentrum/) , kina (http://kino.kulturakoprivnice.cz/) a městské knihovny (http://www.kulturakoprivnice.cz/knihovna/). Organizace má právo hospodaření k objektu kulturního domu, který se nachází v centru města a je využívaný ryze ke kulturním účelům. Kulturní účel reflektují také všechny služby poskytované nájemci prostor (fotoateliér, půjčovna kostýmů Kašpárek). V budově se nachází informační centrum, kulturní zázemí (sál, salónky, jednací místnosti, zkušebny mladých umělců), kino, loutkové divadlo, městská knihovna a také muzejní expozice – věhlasné Technické muzeum automobilů značky Tatra a Expozice Dany a Emila Zátopkových.
* Do roku 2012 byly kulturní a informační služby města poskytovány komerčním subjektem. Město hledalo nejvhodnější formu poskytování kulturních služeb, vhodného partnera se snažilo získat i prostřednictvím koncesního řízení. V roce 2012 město rozhodlo o transformaci příspěvkové organizace Městská knihovna na organizaci Kulturní dům Kopřivnice.

2. Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s. (https://www.tatramuseum.cz/start-page.php) založená městem Kopřivnice a společností Tatra a. s. provozuje muzejní expozice ve městě: Technické muzeum automobilů značky Tatra, expozici Dany a Emila Zátopkových (v objektu kulturního domu), Muzeum Fojtství – budova č. p. 1 s expozicemi historie města a bryček a kočárů a Šustalovu vilu v parku s expozicí věnovanou kopřivnické umělecké keramice a expozicí rodáka Zdeňka Buriana.

3. Osvětová beseda Vlčovice a Osvětová beseda Mniší jsou organizační složky města pro zajištění poskytování kulturně-společenských služeb a provozu kulturních domů v místních částech Kopřivnice. V každém kulturním domě proběhne cca 200 akcí ročně (včetně akcí soukromých). V kulturních domech má také pobočky Městská knihovna Kopřivnice a dobře při nich fungují kluby důchodců.

4. Město je vlastníkem Kabelové televize Kopřivnice, s. r. o. (http://ktk.cz/), která zabezpečuje vysílání informací do kopřivnických domácností a zároveň vytváří kulturní projekty audiovizuálního charakteru zaměřeného na poznání historie Kopřivnice, života v Kopřivnici a další.

Soukromoprávní organizace:
1. Katolická beseda v Kopřivnici, z. s. (http://www.katolickabeseda.org/) poskytuje kulturní služby ve svém objektu v Katolickém domě v Kopřivnici. Kulturní prostory (sál a podkrovní výstavní prostory) jsou vhodně doplněny restaurací.
2. Společnost katolického domu v Lubině (http://www.katolicky-dum-lubina.cz/) provozuje vlastní objekt - Katolický dům v Lubině. Nachází se v centrální části obce, poblíž mostu a fotbalového hřiště. Patrová budova z roku 1931 byla několikrát rekonstruována. Majitel objekt spravuje vlastními zdroji, na opravy a rekonstrukce přispívá částečně i město Kopřivnice formou dotace.
3. Vila Machů (http://www.vilamachu.cz/) – manželé Machů v roce 2014 od města koupili a kompletně zrekonstruovali objekt bývalého loutkového divadla – vilu Ignáce Bönische, jednu z mála historických vil nacházejících se v Kopřivnici. Po citlivé rekonstrukci vila nabízí bohatý kulturní program, do nabídky patří kinokavárna, koncerty, přednášky a další.
4. Jaroslav Šerý (http://www.automotomuzeum.cz/) – provozovatel AUTO MOTO MUZEA Oldtimer Kopřivnice – provozovatel ve vlastních nově vybudovaných prostorách otevřených v roce 2015 nabízí prohlídku historických vozidel a motocyklů různých značek.
5. Živá Mandala, z.s. (https://cs-cz.facebook.com/MANDALA.koprivnice/) –spolek poskytuje nabídku alternativní kultury v komorním kulturním prostoru v suterénu Šustalovy vily.
6. Kultura srdcem, o. s. – občanské sdružené s nabídkou kultury pro mládež, programy, akce a další. V letech 2014-2016 provozovalo sdružení Volnočasový klub pro děti a mládež. Provoz klubu byl podpořen dotací města.
7. Purpura, o. s. (http://www.purpura21.cz/idea/) – občanské sdružení Purpura navrhuje a řeší alternativní a nové způsoby pracovní a sociální integrace lidí se zdravotním postižením a to taktéž prostřednictvím osvětových, kulturních akcí a hapeningů – v roce 2015 se spolku povedlo zrekonstruovat městský objekt č. p. 142/4 v parku pro kulturní účely.
8. Spolek loutkohereckého divadla Rolnička Kopřivnice (http://www.kulturakoprivnice.cz/kultura/loutkove-divadlo-rolnicka/) – spolek, který provozuje loutkové divadlo v kulturním domě. Spolek se čtyřicetiletou historií nabízí nejmenším divákům vždy vyprodaná představení.
9. Další kulturní spolky (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=kulturni-zarizeni-koprivnice)  – v Kopřivnici působí celá řada kulturních spolků s pravidelnou činností.
10. Další poskytovatelé kulturních služeb: školská zařízení, Dům dětí a mládeže, dvě základní umělecké školy, kostely, dva provozovatelé galerií, soukromí provozovatelé komerčních podniků (restaurace, bary, diskotéky).

Město má adresář kulturních subjektů. V mapě města jsou kulturní atraktivity a prostory pro kulturu označeny.

Cílové skupiny jsou definovány na základě věkového složení obyvatelstva a poznání potřeb uživatelů a potencionálních uživatelů kulturních služeb.

Nevnímáme absenci organizace kulturní nabídky pro žádnou konkrétní cílovou skupinu.

Bezbariérová dostupnost – kulturní zařízení jsou zařazeny do projektu Bezbariérové město.

Dostupnost dle výsledků sociologického průzkumu. Jak vyplývá z analýzy výsledků sociologického průzkumu provedeného v roce 2016 necelá pětina respondentů (17,9 %) dojíždí za volnočasovými aktivitami (sportem, kulturou, zábavou) do okolních obcí. Ostatní respondenti (82,1 %) tuto možnost nevyužívají a meziročně podíl občanů, kteří vyjíždějí za volnočasovými aktivitami do okolních obcí, klesá.

 • 8.1.B Vybavenost města kulturními službami a jejich dostupnost různým cílovým skupinám ?

Hypertextové odkazy na webové stránky a informační zdroje organizací.

Rozpočet města

Cenová politika příspěvkové organizace města – slevový program.

Součástí kalendáře města distribuovaného do každé domácnosti bývají při výročích volné vstupenky nebo slevové poukazy do kopřivnických muzejních expozic.

Sebehodnocení +1

Vybavenost města kulturními službami je velmi dobrá a nabídka kulturních služeb ve městě se stále zvyšuje. Kultura je dostupná různým cílovým skupinám a je dosažitelná bez použití dopravního prostředku. Kulturní zařízení jsou součástí bezbariérové trasy ve městě.

Hodnocení oponenta +1

Velmi dobrá infrastruktura a nabídka kulturních služeb veřejnoprávních i soukromoprávních subjektů. 

8.1.3 Jaká je výše a struktura výdajů na kulturu?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Městská kulturní zařízení v Litoměřicích

MKZ v Litoměřicích hradí své náklady částečně z výnosů z vlastní činnosti resp. úplata návštěvníků  (zhruba 60 %). Zbytek je dofinancován z prostředků zřizovatele.Nárůst je způsoben vznikem Kulturního a konferenčního centra resp. DK + Hrad Litoměřice od dubna 2017.

Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích

Úhrada čtenářů za roční registraci a účastníků příležitostních akcí a workshopů je ve vztahu k celkovým nákladům organizace spíše symbolická (do 10 %), provoz je hrazen hlavně z příspěvku zřizovatele, případně pak z aktuálně vypsaných grantů (Ústecký kraj, MK ČR, Nadace ČEZ).Nárůst v roce 2017 je způsoben růstem nákladů a zkvalitňováním služeb.

ZUŠ Litoměřice

Zřizovatel poskytuje organizaci stabilní příspěvek na provoz a energie. Mzdy jsou hrazeny se SR prostřednictvím KÚ ÚK.

 

Město Litoměřice - výdaje na KULTURU - 2015 -2018        
  výdaje v tis. Kč
POLOŽKA 2015 2016 2017 2018
výdaje na kulturní příspěvkové organizace - MKZ, Knihovna 19 588 17 216 24 000 24 947
výdaje na umělecké vzdělávání ZUŠ 1 227 1 247 1 420 1 326
Grantové výdaje na kulturní akce   UZ 3401/3403 1 811 1 899 1 399 1 205
Dotace na činnost kulturních organizací 3401 dotace činnost sbory 500 500 500 770
výdaje na péči o kulturní dědictví UZ 3404 410 553 527 865
celkem výdaje rozpočet města 556 752 495 981 540 682 615 232
% podíl kultura/výdaje města 4,23% 4,32% 5,15% 4,73%

 

 • 8.1.C Výdaje na kulturu ?
  ANO

VÝDAJE NA KULTURU CELKEM:

2015    23.536 tis. Kč
2016    21.415 tis. Kč
2017    27.846 tis. Kč
2018    29.113 tis. Kč

VÝDAJ NA OBYVATELE:

2015 -    963 Kč
2016 -    873 Kč
2017 - 1.141 Kč
2018 - 1.193 Kč

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Výdaje na kulturu ve městě jsou ve sledovaném období stabilní a předvídatelné pro poskytovatele kulturních služeb.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Finance jsou dlouhodobě rostoucí, pozitivně však hodnotíme také snahy o efektivitu a optimalizaci výdajů (mj. nepopulárním rozhodnutím spojit dvě přísp. organizace, zpracovat metodiku evaluace PO, mít jasná pravidla grantového systému ap.). 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

 

Město pořádá akce, o které nebyl zájem pořádat v rámci dotační podpory, z nichž jsou níže vypsány ty nejdůležitější - za rok 2016 byly na tyto akce takovéto náklady: 
- Jihlavské Vánoce 860 tis. Kč 
Havíření 800 tis. Kč 
sv. Martin 350 tis.
Den evropského dědictví 250 tis. Kč 
- Vysočinafest - doprovodný program 150 tis. Kč,
- Letní promenádní
koncerty na náměstí 120 tis.
- 21. setkání hornických měst a obcí v Chomutově 100 tis.
- Čarodějnice
90 tis. Kč 
Velikonoce 70 tis. Kč 
- Zaplétání máje
70 tis. Kč 
Celkově se na kulturní akce v roce 2016 vynaložilo 3.034.904 Kč 

Město dále plní smluvní finanční závazky, v roce 2016 bylo vynaloženo celkem 2.650.000 Kč
- Služby města Jihlavy (SMJ) na ztrátovost amfiteátru - 550.000 Kč
- TJ Sokol Jihlava na provoz divadla DIOD - 1.000.000 Kč
- D-cinema na provoz kina Dukla - 750.000 Kč
- Centrum dokumentárního filmu - 350.000 Kč


CELKOVÉ VÝDAJE NA KULTURNÍ AKCE POŘÁDANÉ MĚSTEM (včetně smluvních finančních závazků)

  akce města smluvní plnění       celkem
2013 2 087 953 Kč 870 000,00 Kč 2 957 953 Kč
2014 2 243 494 Kč 2 115 467,00 Kč 4 358 961 Kč
2015 2 735 416 Kč 2 100 000,00 Kč 4 835 416 Kč
2016 3 034 904 Kč 2 650 000,00 Kč 5 684 904 Kč

CELKOVÉ VÝDAJE PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

   knihovna   ZOO  celkem
2012 11 691 000,00 Kč 12 540 000,00 Kč 24 231 000,00 Kč
2013 12 123 000,00 Kč 11 045 000,00 Kč 23 168 000,00 Kč
2014 12 432 000,00 Kč 16 000 000,00 Kč 28 432 000,00 Kč
2015 12 862 000,00 Kč 15 800 000,00 Kč 28 662 000,00 Kč
2016 13 020 000,00 Kč 14 500 000,00 Kč 27 520 000,00 Kč

V těchto výdajích nejsou zahrnuty náklady na dotační systém pro kulturu. Ty jsou blíže popsány v položce 8.3.1.

 

 • 8.1.C Výdaje na kulturu ?

Hodnota indikátoru:

Sebehodnocení +1

Oproti roku 2016 byla částka navýšena o 1 300 tis Kč.

Hodnocení oponenta +1

Celkové výdaje na kulturu na obyvatele jsou nižší v porovnání s jinými městy, což je dáno financováním několika významných PO krajem. 
Doporučujeme více ztransparentnit systém financování, zlepšit grantový systém, případně stanovit prioritní akce města, které budou financovány dlouhodobě (např. formou víceletých grantů).

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Výdaje jsou uvedeny v tis. Kč

2014

2015

2016

Celkové výdaje města

486 691,8

398 270,7

367 356,9

Počet obyvatel

22 414

22 277

22 226

Výdaje na kulturní příspěvkové organizace a organizační složky – provoz:

 

 

 

 

 

 

- Kulturní dům Kopřivnice

19 209,1

17 596,6

17 610,2

- OB Mniší

467,2

554,8

1 183,7

- OB Vlčovice

508,7

1 234,2

595,1

- Opravy kulturních zařízení

538,4

205,4

218,6

Výdaje na kulturní příspěvkové organizace a organizační složky – investice:

 

 

 

- Kulturního domu Kopřivnice

0

250,9

0

- Osvětová beseda Mniší

0

0

0

- Osvětová beseda Vlčovice

0

0

0

Dotace z dotačního programu na podporu kultury a osvětové činnosti

517,6

545,0

618,9

Dotace z dotačního programu na podporu aktivit v oblasti mezinárodních vztahů

71,0

150,0

 

Individuální dotace z oblasti mezinárodních vztahů (tj. soutěžní finance rozdělované s pomocí odborné komise)

 

 

156,0

Výdaje na péči o kulturní dědictví

- oprava a údržba kulturních památek a umělecký děl

 

95,9

 

137,4

 

37,9

Jiné

- Neinvestiční příspěvek na opravu Libušína na Pustevnách

 

100,0

 

 

 

- Digitalizace filmů o Kopřivnici

200,0

 

 

- Příspěvek na opravu kaple v Mniší

 

100,0

 

Jiné výdaje na kulturní akce a organizace

- Kopřivnické dny techniky

 

242,0

 

660,2

 

696,5

- Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s.

2 700,0

2 700,0

2 700,0

- Volnočasový klub pro mladé

469,3

274,0

275,0

 • 8.1.C Výdaje na kulturu ?

V rozpočtu města Kopřivnice je každoročně alokována finanční částka na potřebně opravy památek, památníků, soch.

Příspěvková organizace města Kulturní dům Kopřivnice všechny výnosy z pronájmů prostor v objektu vynakládá zpět do objektu.

Sebehodnocení +1

Výdaje z rozpočtu města na kulturu meziročně rostou.

Hodnocení oponenta +1

Chybí celkové výdaje na kulturu a výdaje na kulturu per capita (na obyvatele). Vychází za rok 2016 na 1083 Kč/os.

8.1.4 Mají městské kulturní organizace vlastní strategické dokumenty?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Od července 2016 do července 2017 jsme ve spolupráci s NSZM pracovali na projektu "Evaluace kulturních zařízení zřizovaných městem", jehož cílem bylo ohodnotit, jak efektivně fungují kulturní organizace, jejichž zřizovatelem je město. V rámci tohoto projektu něhož vznikl "sebehodnotící nástroj", který naše kulturní organizace využily pro zmapování svého stávajícího fungování a budoucího směřování. K tomuto bylo využito souboru návodných otázek, indikátorů a cílů.
Výsledky sebehodnocení poskytly kulturním organizacím i městu řadu zajímavých informací, s nimiž hodláme i do budoucna pracovat a kontinuálně je využívat za účelem zvyšování jejich kvality ve vazbě na očekávání návštěvníků.
Souhrnně lze říci, že jsme na výstupu získali zajímavou zpětnou vazbu ohledně fungování a dlouhodobého směrování těchto organizací - např. z hlediska jejich vnitřního fungování, komunikace s návštěvníky a veřejností, nebo spolupráce s významnými stakeholdery v místě či regionu. Rozkryly se některé slabé stránky, na nichž nyní můžeme společné dále pracovat.
Kompletní postup je popsán v Metodice, která v této souvislosti vznikla. Za pomocí Metodiky je možno sebehodnocení dále realizovat již samostatně, bez závislosti na externí odborné autoritě - personálně jsou jej schopny ošetřit samy kulturní organizace. Postup byl zpracován také jako příklad dobré praxe, který již NSZM prezentovala v letošním roce na svém webináři.

Metodiku autoevaluace resp. sebehodnocení využívají všechny příspěvkové organizace v rámci tzv. Zprávy o činnosti resp. prezentaci celoroční činnosti na jednání Rady města, kde je zároveň schvalována i účetní závěrka. Součástí jednotlivých prezentací jsou i vize a cíle do budoucna.

 • 8.1.D Existence vlastních strategických dokumentů v městských (obecních) kulturních organizací ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Koncepce knihovny a ZUŠ  + zpracovaná metodika evaluace kulturních organizací zřízených městem.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Je pozitivní, že město a jeho P.O. využívají novou metodiku sebeevaluace také jako nástroj pro tvorbu strategických dokumentů. Díky vypracování nové metodiky je město Litoměřice příkladem pro další města.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Vlastní aktuální strategický dokument CHB v současné době nemá, program týkající se kultury je připravován ve vazbě na rozpočet města. Reaguje na aktuální výročí České republiky či města Chrudim. Pro MUBASO je zpracován Plán činosti na kalendářní rok.

Při tvorbě Strategického plánu udržitelného rozvoje města Chrudim 2015 - 2030 byla oblast kultury diskutována a připravována v pracovní skupině, která byla složena ze zástupců kulturních organizací, komisí RM, neziskových organizací a MěÚ Chrudim. 

Cílená evaluace neprobíhá, ale za hodnocení lze považovat opakované pořádání akcí v prostorách CHB (trvalý zájem škol).

přílohy: Mubaso - plán činnosti na rok 2016 a vyhodnocení

 • 8.1.D Existence vlastních strategických dokumentů v městských (obecních) kulturních organizací ?

strategický dokument NE

roční plány akcí - ANO

Sebehodnocení 0

Vlastní aktuální strategický dokument CHB v současné době nemá. Cílená evaluace neprobíhá, ale za hodnocení lze považovat opakované pořádání akcí v prostorách CHB.

 

Hodnocení oponenta 0
Stále chybí koncepční dokument Ch. besedy, bez něj je kvalita služeb této přísp. organizace závislá na dobrém managementu a konkrétních pracovnících, což z hlediska UR a dlouhodobého vývoje může představovat určitá rizika.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město zřizuje městskou knihovnu, která z velké části plní i funkci veřejné služby. Městská knihovna si každoročně zajišťuje finanční prostředky i z jiných zdrojů mimo rozpočet města (http://www.knihovna-ji.cz/).

Příspěvkové organizace nemají vlastní strategické dokumenty.

V rámci dotační politiky města má město uzavřené smlouvy na zajištění závazků veřejné služby s TJ Sokol Jihlava – provoz divadla otevřených dveří DIOD s multifunkčním sálem se zaměřením na nekomerční uměleckou scénu, či se spolkem DOC.DREAM na provoz Centra dokumentárního filmu CDF, vzniklého ve zrekonstruovaném kině Dukla, pořádajícího vzdělávací cykly, workshopy, filmové projekce, jež navíc disponuje bohatou videotékou a knihovnou volně přístupnou veřejnosti. V rámci zajištění veřejné služby město přispívá cca 3 mil. Kč subjektům, které na území města zajišťují kulturní programy.

Určité městské slavnosti a akce zajišťuje přímo pracovník odboru kultury. Další kulturní služby zajišťují ve městě různí pořadatelé – fyzické i právnické osoby, a to neziskové i s.r.o. Pořadatelé větších finančně náročných akcí si zajišťují vícezdrojové financování projektu.

 • 8.1.D Existence vlastních strategických dokumentů v městských (obecních) kulturních organizací ?

Hodnota indikátoru:

NE

Pouze zřizovací listina městské knihovny. Smlouvy na zajištění závazků veřejné služby.

Sebehodnocení 0

Město není kromě městské knihovny zřizovatelem jiné kulturní organizace, ale má propracovaný systém podpory na zajištění veřejné kulturní služby tak, aby byla dostatečně zajištěna.

Hodnocení oponenta 0

Doporučujeme alespoň sledovat provázanost aktivit PO s městskou koncepcí kultury. 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Městské kulturní organizace mají roční plány činnosti, které předkládají k projednání radě města. V rámci dlouhodobých strategií jsou důležitými aktéry figurujícími při tvorbě a plnění strategického plánu města. Jsou také nositeli odpovědnosti za konkrétní úkoly akčních plánů města.

 • 8.1.D Existence vlastních strategických dokumentů v městských (obecních) kulturních organizací ?

Roční plány činnosti a zprávy pro radu města.

Sebehodnocení +1

Městské kulturní organizace jsou důležitými aktéry města při formulaci strategických dokumentů a spolupracují na plnění akčních plánů k dokumentům. K naplňování cílů města přispívají svou činností, kterou formulují do ročních plánů.

Hodnocení oponenta +1

Velmi kladně hodnotíme vzájemnou spolupráci města a příspěvkových organizací. Akční plány organizací doporučujeme doplnit o stručnou vizi či koncepci rozvoje na střednědobý horizont.

8.1.5 Jaká je spokojenost občanů s kulturními zařízeními a nabídkou kulturních aktivit ve městě?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

V Litoměřicích je pravidelně sledován evropský indikátor ECI A.1  Spokojenost občanů s místním společenstvím. Šetření proběhlo v roce 2007, 2011, 2014 a 2017. V rámci měření tohoto indikátoru  je měřena spokojenost s dostupností škol a spokojenost s kvalitou divadel, kina, kulturního domu, knihovny, muzeí, galerií a kulturních akcí, viz https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/ECI_Indikator-Spokojenost_2017_vysledky_Litomerice.pdf

 • 8.1.E Spokojenost s nabízenými kulturními aktivitami a projekty ?
  ANO

 

 

 

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Nabídka kulturních akcí v Litoměřicích je rozmanitá, obyvatelé mají možnost najít si svůj "žánr".

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město pravidelně a dlouhodbě měří spokojenost obyvatel (což samo o sobě není v řadě měst běžné), kultura je dlouhodobě hodnocena velmi dobře, spokojenost se navíc zvyšuje. 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Hodnocení proběhlo v rámci Hodnocení dostupnosti služeb v roce 2015 - 

Kvalitou divadla a kina - 7,5
Kvalitou muzea - 7,1
Kvalitou kulturního domu -5,6
Kvalitou knihovny - 7,9

(10 maximální spokojenost, 0 nespokojenost) v rámci  průzkumu Spokojenost obyvatel s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel Jihlavy 2015.

Tento průzkum probíhal již potřetí, jednotlivá šetření je možno nalézt na: http://www.jihlava.cz/indikatory-udrzitelneho-rozvoje/d-496531/p1=104067

 

 

 • 8.1.E Spokojenost s nabízenými kulturními aktivitami a projekty ?
  2015 - Kvalitou divadla a kina - 7,5 Kvalitou muzea - 7,1 Kvalitou kulturního domu -5,6 Kvalitou knihovny - 7,9
Sebehodnocení 0

Ve sledovaném období, průzkum 2011, 2013 a 2015, je trend konstantní.

Hodnocení oponenta 0

Doporučujeme na výsledky průzkumu navázat systém evaluace včetně zhodnocení stavu (proč jsou výsledky jaké jso, co lze zlepšit?) a stanovení cílů, které by vedly ke zvýšení spokojenosti. 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Z analýzy výsledků sociologického průzkumu provedeného v Kopřivnici v roce 2016 vyplývá, že Informační centrum v Kopřivnici, které je součástí příspěvkové organizace města Kulturní dům Kopřivnice, je třetí v pořadí nejvyšší spokojenosti - s městským informačním centrem je spokojeno 62,6 % respondentů. S kulturními zařízeními a nabídkou kulturních atraktivit ve městě jsou spokojeny tři čtvrtiny respondentů (75,6 %) respondentů. Spokojenost s nabídkou kulturních služeb je ověřována v rámci sociologického průzkumu prováděného každé dva roky.

Úspěšnost nabídky příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice je každoročně také ověřována kvantitativně sledováním počtu návštěvníků jednotlivých akcí a meziroční komparací. Kulturní dům Kopřivnice – příspěvková organizace města realizuje každoročně stovky akcí (v roce 2016 bylo v Kulturním domě uskutečněno 832 akcí, které navštívilo 52 393 návštěvníků.

Muzejní expozice Regionálního muzea v Kopřivnici, o.p.s.) navštívilo více než 90 tisíc návštěvníků.

Nabídka základním školám je ověřována zpětnou vazbou. Nabídka kultury školám je školám poskytnuta rozsáhle a školy si samy vybírají kulturní programy.

Příspěvková organizace Kulturní dům Kopřivnice usiluje o udržování a opravy kulturního domu, který má ve správě. Výnosy z pronájmů prostor všechny vynakládá na opravy kulturního domu, objekt z roku 1991 však potřebuje rozsáhlejší rekonstrukci.

 • 8.1.E Spokojenost s nabízenými kulturními aktivitami a projekty ?

Výsledky z průzkumu veřejného mínění provedeného ve městě Kopřivnici v červnu 2016 společností Augur, s.r.o. (http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/vyzkum_verejneho_mineni_2016.pdf)

Výroční zprávy příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice, statistiky návštěvnosti.

Sebehodnocení +1

Počet realizovaných akcí městskými zařízeními i soukromými subjekty je na obec střední kategorie mimořádně vysoký. Počty návštěvníků svědčí o jejich zájmu.

Hodnocení oponenta +1

Návštěvnost kulturních organizací a akcí je velmi vysoká, dle průzkumu však spokojenost s kulturní nabídkou a kulturními zařízeními nedosahuje tak dobrých výsledků. Není zřejmé, jak se vyvíjí spokojenost v čase. 

Doporučujeme také provést důkladnější průzkum mezi návštěvníky veřejných kulturních služeb a rozšířit systém evaluace (příspěvkových organizací i grantovaných projektů).

8.1.6 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů města v oblasti kultury na jedné straně a jaký je zájem veřejné správy odpovídat na kulturní potřeby občanů (zvyšování kvality politické kultury) na straně druhé?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Všechna kulturní zařízení zohledňují průběžně podněty občanů ve své programové nabídce v návaznosti na jejich žánrové požadavky.

Odborná kulturní veřejnost (komise kultury a pracovní skupina ke kultuře) pravidelně diskutuje podmínky působení kulturních subjektů a kvalitu nabízených kulturně společenských akcí. Výstupy jsou předávány jak vedení města, tak jednotlivým příspěvkovým organizacím. Došlo ke zkvalitnění komunikace mezi PO a zájmovými skupinami v oblasti kultury. Aktuální aktivitou je jednání pracovní skupiny ke kultuře v rámci přípravy oslav 800. výročí založení města - příští rok - viz přiložený zápis. Jednotliví aktéři budou zároveň zapojeni přímo do všech realizovaných aktivit.

Oblast kultury je rovněž projednávána v rámci pravidelného veřejného fóra "Desatero problémů města Litoměřice", výstupy ověřovány následně v internetové anketě a sociologickém průzkumu.

ZM a MA 21
Občané Litoměřic mohou vyjádřit svůj názor k oblasti kultura na veřejné diskuzi s názvem „Desatero problémů města Litoměřice“ - tato forma setkání nám umožní sestavit žebříček nejpalčivějších problémů našeho města. Následně po akci probíhá anketa a sociologický průzkum, které ověřují u široké veřejnosti, zda souhlasí problémy nadefinovanými na samostatné akci. Výstupy z akce jsou prezentovány Radě a Zastupitelstvu města. Vedení následně uloží dle důvodové zprávy, aby metodický konzultant, po dohodě s příslušným garantem zodpovědným za řešení daného problému, předložil průběžnou informaci o plnění navrhovaných opatřeních, a to v rámci každého čtvrtletí. Více na http://zdravemesto-litomerice.myebrana.com/forum

Obdobnou formou probíhá diskuze pro mladou generaci z názvem „Desatero problémů města Litoměřice očima žáků a studentů Litoměřicích škol“. Mladé fórum je novým prostředkem, který umožňuje dětem a mládeži ovlivňovat cestu budoucího rozvoje města. V rámci akce navrhuje a zapisuje mládež všechny problémy, které by chtěli ve městě řešit.

Po vytipování nejpalčivějších problémů bude následně probíhat hlasování o TOP 10 problémech města. Po akci probíhá na litoměřických školách anketa, která ověřuje odhlasované problémy na samostatné akci. Výstupy z akce najdete http://zdravemesto-litomerice.myebrana.com/mlade-forum a http://zdravemesto-litomerice.myebrana.com/mlade-forum

Měření spokojenosti
Jednou za tři roky je ve městě v rámci dotazníkového šetření vyhodnocován Společných evropských indikátorů – ECI A.1 Spokojenost občanů s místním společenstvím, který zjišťuje a vyčísluje subjektivní pocit spokojenosti občanů s městem, ve kterém žijí či pracují a další dílčí aspekty této spokojenosti (hodnotí spokojenost občanů ve všech oblastech kvality života – kvalita kulturních služeb/zařízení. Poslední údaj z roku 2017 hovoří o dosažení 92,5% spokojenosti obyvatel. Souhrnná zpráva je uvedena na: https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/ECI_Indikator-Spokojenost_2017_vysledky_Litomerice.pdf

Kulaté stoly
Veřejnost má možnost I cestou menších diskuzí - tzv. kulatých stolů - rozhodovat o způsobu a podobě organizace různé akce. Naposledy se uskutečnil kulatý stůl k litoměřickému kulturnímu létu (LIKUL).

Pracovní skupina kultura
Tato skupina se pravidelně schází ve čtvrtletních periodách, jejími členy jsou aktivní zástupci všech kulturních subjektů ve městě, kteří tak mohou uplatňovat své podněty a připomínky ke kulturnímu dění ve městě.

 

 • 8.1.F Účast občanů na tvorbě kulturní politiky ?
  ANO

hodnocení obyvatel ECI:

 

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Podněty občanů jsou průběžně zahrnovány do programové nabídky.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město nabízí řadu nástrojů a příležitostí, jak se mohou občané zapojit do projednávání záměrů města a ovlivnit, jak se bude město rozvíjet, a to včetně kulturního života.

Vzhledem k pokročilosti města z hlediska UR se nabízí otázka, zda je ve městě prostor pro nové nápady a inovace v oblasti participace.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Každý rok připravujeme pro veřejnost veřejné projednání Desatera problémů města Chrudim. Zde mohou občané pracovat v jednou týmu s odborníky i na oblast kultury a předat své připomínky a náměty k této oblasti. Ty jsou posléze řešeny. Rada města jmenovala kulturní komisi, která se také touto problematikou zabývá.

Od roku 2011 připravujem velké veřejné projednání Desatera problémů pro mladou generaci. Řeší se např. společně takto problematika letního kina, koncertů pod širým nebem, nová pobočka knihovny apod.

http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/desatero-problemu-mesta-ocima-mladeze.html

Pro veřejnost jsou při jakékoliv regeneraci připravovány kulaté stoly či plánovací setkání. Veřejnost se jich účastní a stává se tak i spolutvůrcem projektu. Projednávání se účastní i architekt města a případně zpracovatel studií. Toto metodou vznikla a byla připomínkována např. studie Červené studánky či Červené kapličky, parku Republiky, provoz letního kina – výpůjčka NNO a aktuálně zejména studie využitelnosti areálu Letního kina http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/odbor-uzemniho-planovani-a-regionalniho-rozvoje/restart-letniho-kina.html

 • 8.1.F Účast občanů na tvorbě kulturní politiky ?
Hodnota indikátoru:

Město diskutuje s veřejností i o oblasti kultury, podporují se spolky a NNO, je zde prostor pro tvorbu nových projektů, akcí apod.

Sebehodnocení +1

Město diskutuje s veřejností i o oblasti kultury, podporují se spolky a NNO, je zde prostor pro tvorbu nových projektů, akcí, projednání zásadních projektů týkající se kulturní oblasti apod.

Nejaktuálněji řešíme s veřejností další využití areálu letního kina.

Hodnocení oponenta +1
město má rozvinutý systém dialogu s občany, návrhy jsou převáděny do praxe, umí konstruktivně debatovat i s nespokojenými kritiky
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město pravidelně pořádá setkání s jednotlivými komunitami na danou oblast, kde jsou formou širší diskuse probírána aktuální témata. Zdravé město organizuje každoročně od roku 2008 veřejná setkání Fórum Zdravého města (příští Fórum zdravého město proběhne dne 6. 4. 2017), kde zástupci odborů magistrátu diskutují s veřejností o problémech či námětech na zlepšení ve městě, včetně oblasti kultury.  Tyto vytipované „problémy“ jsou pak ověřeny následnou anketou, do které se zapojuje široká veřejnost (možnost elektronického i fyzického hlasování). V roce 2015 byla poprvé zařazena i diskuse, co se mi ve městě líbí, jaké akce/aktivity a následné hlasování o TOP akcích ve městě:  http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=512281&n=obcane%2Djihlavy%2Dpodporili%2Dkamenny%2Dhospic%2Dlibi%2Dse%2Djim%2Dhavireni

http://www.jihlava.cz/rozcestnik/d-502352/p1=89101

 Každý občan má možnost různými formami uplatnit podněty ke kultuře. Mimo dotazníková šetření v souvislosti se strategií pro kulturu, volný čas a cestovní ruch může každý občan využít společných každoročních setkávání, která město pořádá, případně využít osobního kontaktu s pracovníky úřadu nebo politiky.

http://www.jihlava.cz/jihlavska-radnice-chce-znat-nazory-na-kulturu-volny-cas-a-cestovni-ruch/d-512891

http://www.jihlavske-listy.cz/radnicni_noviny/clanky/jr/2015-12/12jr33.pdf

Město pravidelně diskutuje s veřejností i o oblasti kultury, podporují se spolky a NNO, vytváří prostor pro tvorbu nových projektů, akcí apod. V rámci záměru města vytvořit spolkový dům proběhlo dotazníkové šetření, v jehož rámci měly jihlavské spolky možnost vyjádřit se k podobě či využití spolkového domu.

 • 8.1.F Účast občanů na tvorbě kulturní politiky ?
  ANO Program veřejných projednávání. Dotazníkové šetření v souvislosti se vznikající strategií pro kulturu, volný čas a cestovní ruch. Dotazníkové šetření ohledně vzniku spolkového domu.
Sebehodnocení +1

Občané jsou zváni k projednávání všech témat. Každoročně se uskutečňuje kulatý stůl ke kulturním tématům.

Hodnocení oponenta +1

Dobrá situace, doporučujeme pokračovat v participativním přístupu.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Občané města měli možnost zapojit se do tvorby Strategického plánu ekonomického rozvoje na roky 2007 – 2022. Ke každému konkrétnímu záměru město realizuje veřejné projednání, ve kterém mohou občané vyjádřit své náměty a připomínky. Řada podnětů z oblasti kultury je identifikována na veřejném fóru k hledání příležitostí Kopřivnice, které se koná každoročně v jarních měsících. Na webových stránkách města je zřízeno Diskusní fórum, na kterém mohou občané diskutovat o aktuálních problémech. Ve městech jsou dostupné schránky důvěry. Město realizuje každé dva roky velké dotazníkové šetření, ve kterém je prostor také pro otázky z oblasti kultury. Město a organizace v oblasti kultury komunikují s občany na sociálních sítích. Kulturní spolky a další potencionální žadatelé o dotaci z vyhlašovaných dotačních programů mají možnost svými potřebami zaměření dotačních programů ovlivnit, jsou realizovaná setkání zástupců města s potenciálními žadateli o dotaci.

Konkrétním příkladem výsledku komunikace je realizace Volnočasového klubu pro náctileté v Kopřivnici. Mladí identifikovali svou poptávku prostor, kde by se mohli v bezpečném prostředí scházet a připravovat s pomocí dospělé osoby programy z  vlastního podnětu a s vlastními nápady mladých. Potřeba byla poprvé identifikována na fóru mladých, které předchází veřejnému fóru Kopřivničanů. Poté byl záměr projednán s příslušným odborem města a odbor hledal vhodného provozovatele klubu. Provozovatelem klubu se stalo občanské sdružení Kultura srdcem. Město klub vybavilo potřebným majetkem a technikou pro pořádání kulturních akcí a od počátku roku 2014 probíhala v klubu pravidelná činnost. ( http://www.nordclub.cz/)

 • 8.1.F Účast občanů na tvorbě kulturní politiky ?
Sebehodnocení +1

V Kopřivnici probíhá oboustranný dialog občanů a města. S podněty občanů se aktivně pracuje, při řešení projektů dochází k projednání s veřejností a hledání konsenzu.

Hodnocení oponenta +1

Město má nastavenu velmi dobrou spolupráci s občanskou společností a je schopné nejen naslouchat, ale také podněty realizovat. 

8.1.7 Existuje ve městě podpora tzv. kulturních a kreativních průmyslů?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město realizuje prostřednictvím svých příspěvkových organizací následující projekty:

Máchovou stopou - Literární soutěž vyhlašovaná Knihovnou Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, se koná každý rok již od roku 2009. Je zaměřena na středoškoláky a kategorii dospělých se zadaným literárním žánrem a tématem. Vítězové  obdrží knižní ceny a jejich texty jsou otištěny ve speciálním čísle knihovních novin.

Litoměřická letní filharmonie (LLF) - staví na spolupráci ZUŠ Litoměřice, Konzervatoře Teplice a hudebních škol německých partnerských škol a Saska. Akci pod záštitou českého velvyslance v Německu Tomáše Podivínského podpořilo kromě města Litoměřice i  Sdružení Euroregionu Elbe Labe, Sächsischer Musikrat  3. ročník této akce byl realizován v roce 2017 pod názvem „Putování Evropou“ . Zazněla díla evropských skladatelů. - Beethovena, Händela, Dvořáka, Mozarta, Griega, Suchoně, Verdiho, Elgara, Chačaturjana, Borodina, Brahmse, ale třeba i rockové legendy Queen...

Velký letní koncert - již po čtvrté se v červenci 2018 konal za podpory Města Litoměřice společný koncert zpěváků všech litoměřických sborů a Severočeské filharmonie, v letošním roce ke 100. výročí vzniku Československa https://www.youtube.com/watch?v=rDBbtfqawqg

publicita viz:  https://www.youtube.com/watch?v=bDKlfZQyZtE

 

 

 • 8.1.G Podpora kulturních a kreativních odvětví (ze strany města) ?
  ANO

Knihovna KHMáchy - každoročně 25 tis. Kč - Máchovou stopou

ZUŠ - projekt LLF 200 tis. Kč

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město podporu neposkytuje.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Do kulturních a kreativních průmyslů spadá také např. reagionální TV, která je v Litoměřicích poměrně aktivní.
Pro další rozvoj města i ekonomickou prosperitu doporučujeme více sledovat tato odvětví (vč. grafiky, designu, hudebního a filmového průmyslu, videoher a IT...) a zvážit jejich možnou podporu, jelikož skýtají mnoho pracovních a podnikatelských příležitostí. 

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Prostřednictvím sdružení MaChr byl znovu oživen areál letního kina; téma řešení nového kulturního využití areálu vyplynulo i z projednávání Desatera problémů.

Nově začíná pracovat Studentský parlament, který bude připravovat kulturní akce ať zaměřené na tradice či novodobé. Každý rok je tematicky laděn – rok hudby, baroka, rok sportu, rok kultury a gastronomie apod. Kulturní aktivity ve městě se obsahově váží k vyhlášenému tématu v daném roce. Tematický program roku se projednává s příslušnou komisí rady města.

Nově jsou zařazeny tematicky laděné jarmarky pořádané Chrudimskou besedou.

PROJEKT CHRUDIM - MĚSTO TŘÍ MUZEÍ

Projekt Chrudim – Město tří muzeí vznikl a je realizován ve spolupráci Turistického informačního centra Města Chrudim a tří zdejších muzeí: Regionálního muzea v Chrudimi, Muzea barokních soch a Muzea loutkářských kultur Chrudim. Se záměrem podpořit turismus a památkovou péči v Chrudimi vznikly dvě základní větve projektu: pro školy a pro širokou veřejnost.

„Poznáváme Chrudim“ je název edukačního programu pro školy, který prezentuje nejvýznamnější chrudimské památky v kontextu historického vývoje města od nejstarších dob lidského osídlení přímo v ulicích města na trasách vedoucích mezi jednotlivými muzei a Turistickým informačním centrem. Interaktivní cyklus prohlídkových tras „Poznáváme Chrudim“ přivítala první zájemce o historii města již v květnu.

O měsíc později, tedy v červnu, byla spuštěna část projektu pro širokou veřejnost nazvaná „Tři klíče k chrudimskému pokladu“. Dvoudenní společná vstupenka umožnila za zvýhodněnou cenu jednotlivci, rodině či celé skupině navštívit všechna chrudimská muzea a zároveň získat tištěného průvodce „Tři klíče k chrudimskému pokladu“. Účastník putuje městem podle mapy, plní úkoly a po návštěvě každého muzea získává klíč. Získá-li účastník všechny klíče a dojde do cíle své cesty, smí odemknout chrudimský poklad a odhalit jeho tajemství. Tato část projektu běží v hlavní turistické sezóně, tedy od 1. června do 30. září.

Tvorba a realizace projektu je cenná o to víc, že každé z uvedených muzeí má jiného zřizovatele (tedy organizačně a ekonomicky spolu muzea nesouvisí). Zřizovatelem Regionálního muzea je Pardubický kraj; Muzeum loutkářských kultur spadá přímo pod Ministerstvo kultury ČR a Muzeum barokních soch spravuje příspěvková organizace Městské kulturní středisko Chrudimská beseda (dále jen CHB), která je zřízena Městem Chrudim.

Svou podporu projektu vyjádřilo Město Chrudim a Pardubický kraj. Více informací o projektu získáte na webových stránkách http://www.mesto3muzei.cz/ v jednotlivých muzeích a Turistickém informačním centru města.

Tradiční chrudimské sochařské sympozium probíhá v MPZ, kde mladí umělci tvoří sochy z pískovce. Chrudimští občané, návštěvníci města a turisté mají tak příležitost být u toho a vidět, jak vzniká socha. Hotová díla jsou vždy umístěna na různých místech města.

V roce 2015 proběhly sochařské práce přímo před budovou Muzea, a to vrámci akce "Kameny se valí na Chrudim".

BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN

Od roku 2013 proběhl nultý ročník akce "Brány památek dokořán", kterou vyhlašuje SHS ČMS (Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska), jehož je Chrudim členem. Jako nosné téma bylo v roce 2013 uvedeno poznávání hradebního opevnění a sportovní vyžití formou zdolávání hradeb -byly připraveny sítě a provazové žebříky a zájemci, hlavně z řad dětí si mohli zasportovat a dozvědět se zajímavosti o hradebním systému. V r. 2014 bylo v rámci této akce zvoleno téma "Z pranýře na popraviště", protože v tomto roce jsme si připomínali 350 let od úmrtí Jana Mydláře - postava kata Mydláře sice není historicky ve vazbě na Chrudim zcela doložena, ale pro zdejší obyvatele je postavou, která patří do místních tradic a pověstí. V r. 2015 bylo zvoleno s ohledem na výročí upálení Mistra Jana Husa téma "Kterak husité dobývali Chrudimsko" - šlo o představení historické události, kdy v r. 1421 husité řádili v Chrudimi a okolí.

Kláštěrní zahrady (za Muzeem barokních soch) - tento areál  od otevření muzea v r. 2011 slouží jako místo pro různé kulturní akce v rámci léta. V roce 2014 zde byl jeden ze zahajovacích koncertů Smetanovy Litomyšle - Dagmar Pecková a Štefan Margita se svým projektem "Začínáme končit" http://www.infodnes.cz/akce-2653-dagmar-peckova-a-stefan-margita-chrudim-chrudim

CODEX GIGAS

v Muzeu barokních soch byla v roce 2015 2x vystavena unikátní faksimile největší rukopisné knihy světa Codexu gigas, která byla pravděpodobně napsána počátkem 13. stol. v nedalekém podlažickém klášteře (Podlažice u Chrasti). Faksimile je dílem žamberského knihaře Jiřího Fogla. Mimo přednášky pana Fogla byl zájemcům po celou dobu výstavy k dispozici i krátký dokumentární film o výrobě knihy.

Nové aktivity jsou pravidelně pořádány mimo jiné i díky iniciativě Historické a letopisecké komise RM: konference o Mistru Janu Husovi 2015, vydání sborníku v návaznosti na dobu Karla IV. v r. 2016

 

Sebehodnocení +1

 spolupráce odboru školství a kultury, PO v oblasti kultury a příslušných komisí RM

Nové aktivity jsou pravidelně pořádány mimo jiné i díky iniciativě Historické a letopisecké komise RM: konference o Mistru Janu Husovi 2015, vydání sborníku v návaznosti na dobu Karla IV. v r. 2016

Hodnocení oponenta +2
město každý rok vyhlašuje téma roku, spolupracuje se školami, neziskovými organizacemi, podporuje nápady na nové akce i je samo iniciuje
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

URBAN GAME
Kulturní oběh v srdci Jihlavy je městská zážitková hra pro širokou veřejnost, na své si přijdou rodiny s dětmi. Hráči navštěvují zapojené kulturní organizace centra Jihlavy a absolvují v nich nejrůznější zábavná a nenáročná "vyšetření", např. vyšetření zraku v galerii, vyšetření srdce v divadle, kontrola pohybového ústrojí v DIODu apod. Po absolvování prohlídky se hráčům zaznamenává do zdravotní karty příslušná diagnóza a razítko, cíl hry je situován do Diodu.  Na vzájemné vyhodnocení diagnóz navázalo představení procesu vzniku kulturní strategie města a prezentace výsledků z dotazníků zjišťujících Názory obyvatel Jihlavy na kulturní a volnočasové vyžití a cestovní ruch v Jihlavě.
https://www.youtube.com/watch?v=HaLNO9zqeR4

Dny otevřených dveří památek
Jihlava se každoročně účastní celosvětového projektu zvaného Dny otevřených dveří památek - Dny evropského dědictví (European Heritage Days) jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí o kulturním dědictví v mezinárodním kontextu.
Prostřednictvím "Dnů evropského dědictví se otevírají brány nejzajímavějších architektonických, archeologických, technických a sakrálních památek, muzeí, galerií, knihoven i dalších objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak z části nebo zcela nepřístupné. Dále jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce - rozšířené prohlídky, přednášky, koncerty, historické slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy.

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava (MFDF)
Festival, který je značně podporován městem ve formě dotací, je beze sporu nejdůležitější akcí z hlediska propagace města Jihlavy. Festival je největší přehlídkou autorského dokumentárního filmu ve střední a východní Evropě, která se za dobu své existence stala nepřehlédnutelnou součástí českého i světového dokumentárního dění. Festivalový program se již se skládá ze šesti soutěžních kategorií, z nichž každá klade důraz na jinou část produkce – středo a východoevropskou tvorbu prezentuje sekce Mezi moři, experimentální produkci představuje Fascinace a světovou Opus Bonum. Každoročně divácky nejúspěšnější je sekce Česká radost, která nabízí nejnovější díla českých autorů. Od roku 2014 festival otevřel dvě nové soutěže. První světla jsou průřezovou sekcí debutových filmů uvedených zároveň ve světové, středo a východoevropské či české soutěži MFDF Ji.hlava, a Krátká radost, která nabízí výběr nejlepších evropských krátkých filmů. Festival inicioval založení portálu Doc Alliance, který zprostředkovává dokumentární filmy pro diváky online. Je zde zpřístupněno více jak 600 filmů, mnohé právě z programů jihlavského festivalu.

Doprovodným programem MFDF je program Ji.hlava Industry, který nabízí celou řadu aktivit zaměřených na filmové profesionály. 
EMERGING PRODUCERS - Propagační a vzdělávací projekt sdružující evropské producenty dokumentárních filmů. 
DOCU TALENTS @KVIFF - Panel, na němž režiséři a producenti ze střední a východní Evropy představují dokumentární filmy ve fázi produkce či postprodukce festivalovým dramaturgům, distributorům, nákupčím a novinářům, kteří se účastní MFF Karlovy Vary.
JI.HLAVA FILM FUND - Podpora ve formě vizuální a zvukové postprodukce pro středometrážní a dlouhometrážní dokumentární a hybridní filmy ve fázi produkce nebo postprodukce natočené v regionu střední a východní Evropy.
INSPIRAČNÍ FÓRUM - První projekt svého druhu inicující nová témata v dokumentárním filmu. Pětidenní setkání vybraných režisérů z celého světa s významnými osobnostmi mimo filmovou komunitu, vědci, spisovateli, výtvarnými umělci či filozofy.
FESTIVAL IDENTITY - Jedinečné setkání zástupců filmových festivalů různých druhů a programových zaměření včetně speciální prezentace nazvané Festival Hub.
KONFERENCE FASCINACE - Konferenční setkání distribučních společností experimentálních filmů a experimentálních dokumentů z celého světa. 
VISEGRAD ACCELERATOR - Platforma pro profesionály z visegrádských zemí.
EAST SILVER - East Silver Market je unikátním filmovým trhem věnující se výhradně dokumentární tvorbě ze střední a východní Evropy. 
EX ORIENTE - Mezinárodní workshop autorského dokumentárního filmu, který podporuje jeho vývoj a financování v celém regionu střední a východní Evropy. 

 

 • 8.1.G Podpora kulturních a kreativních odvětví (ze strany města) ?
  ANO

Urban game vznikl při tvorbě Strategie pro kulturu a setkal se s nebývalým zájmem občanů města i samotných organizací. 

Dny evropského dědictví jsou již tradiční akcí, která zaručuje vždy velmi vysokou návštěvnost. 

Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Mezinár. festival dok. filmů je velmi dobrým subjektem pro rozvoj kult. a kreativních průmyslů. Jistě jsou ve městě i další subjekty KKP, které je dobré znát, příp. podporovat (návrháři, designéři, řemesla...). 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Rada města Kopřivnice má zřízenou Komisi pro architekturu a urbanizmus.

Město vlastní Kabelovou televizi Kopřivnice, s. r. o., která vedle poskytování digitálního vysílání a internetu do kopřivnických domácností, (http://ktk.cz/)

provozuje televizní studio a zajišťuje pravidelný televizní zpravodaj občanům města.

Město realizuje audiovizuální projekty (Kopřivnice, město automobilů, Kopřivnice – město očima pamětníků – 3 díly, Kopřivnické pexeso).

 • 8.1.G Podpora kulturních a kreativních odvětví (ze strany města) ?

Statut komise (http://www.koprivnice.cz/urad/organy_mesta/statut_architektura.pdf)

Sebehodnocení +1

Město Kopřivnice podporuje kulturní a kreativní průmysl dle identifikovaných potřeb a dle svých možností.

Hodnocení oponenta +1

Stav je uspokojivý, kladně hodnotíme audiovizuální projekty města.

8.1.2* Vznikl strategický dokument pro oblast kultury se zapojením veřejnosti?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město řeší otázku kultury v novém Strategickém plánu udržitelného rozvoje města Chrudim 2015 - 2030 (SPURCH). Tento plán byl tvořen společně s veřejností i v pracovních skupinách, kde byli i zástupci pro oblast kultury. Tvorba materiálu proběhla se zapojením veřejnosti na veřejném projednávání tzv. Desatera problémů města Chrudim. V plánu se oblasti kultury a volnočasových aktivit věnuje Rozvojová oblast C. Dokument byl schválen zastupitelstvem města 16.3.2016.

http://www.chrudim.eu/mesto/strategicke-dokumenty/strategicky-plan-udrzitelneho-rozvoje-mesta-chrudimi-2015--2030-.html

Sebehodnocení +1

byl schválen nový Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 - 2030, který řeší i oblast kultury

Hodnocení oponenta +1
Chrudim má dlouhodobě dobře nastavenou komunikaci s veřejností.
8.1.4* Komu je grantový systém otevřený? (městské/obecní organizace, neziskové organizace, právnické osoby, fyzické osoby…)
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Grantový a dotační systém je dobře propracován a každoročně aktualizován. Jednotlivá specifika, jsou vždy uvedena - obecně lze říci, že je systém otevřený všem subjektům - mohou žádat fyzické i právnické osoby (tedy i příspěvkové organizace města) i nestátní neziskové organizace, záleží na konkrétním druhu dotací/grantů.

S výjimkou darů RM/ZM (v souladu se zákonem o obcích) se k podaným žádostem o jednotlivé druhy dotací a grantů vyjadřují příslušné komise jako poradní orgány RM. Složení komisí schvaluje RM a při jejich složení je dbáno na to, aby byly tvořeny jak z členů politických stran, tak ze zástupců místních neziskových organizací (klubů, spolků), členy jsou v malé míře i zaměstnanci úřadu s příslušnou odbornou znalostí.

Konkrétní podmínky pro dotace, stanovené v pravidlech - od roku 2015 v tzv. programu - jsou veřejnosti k dispozici na webových stránkách města pod Odborem školství, kultury, sportu a památkové péče. Totéž platí pro grantová témata a oblast darů rady nebo zastupitelstva města. Mimo příslušné aktuální informace k jednotlivým oblastem jsou zde zveřejněny také všechny příslušné formuláře a kontakty na osoby vyřizující tuto agendu.

Přesto, že systém považujeme za dobře nastavený a dobře fungující, každoročně se diskutuje v komisích o nastavených pravidlech, provádí se (přes schválení RM) změna programu (dříve pravidel), aktualizice grantových témat i aktualizace znění příslušných smluv.

http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/odbor-skolstvi-kultury-sportu-a-pamatkove-pece.html

KULTURNÍ DOTACE

Žadatelé:

 • fyzické osoby (pouze v případě, že budou žádat dotaci na jednorázovou akci či cyklus akcí)
 • právnické osoby, které nebyly založeny za účelem podnikání a mají sídlo v Chrudimi nebo svoji aktivitu budou vyvíjet na území města Chrudim
 • nestátní neziskové organizace (zejména spolky, pobočné spolky a obecně prospěšné společnosti) se sídlem v Chrudimi nebo místem působnosti v Chrudimi

DOTACE OSTATNÍ - NEZAŘADITELNÉ

Žadatelé:

 • nestátní neziskové organizace (zejména spolky, pobočné spolky a obecně prospěšné společnosti) se sídlem nebo místem působnosti ve městě Chrudim.

GRANTOVÝ SYSTÉM

Žadatelé:

 • fyzické osoby, které mají trvalý pobyt nebo působí na území města Chrudim
 • právnické osoby, které nebyly zřízeny za účelem podnikání a roli zakladatele neplní obec, kraj či stát, a které  mají sídlo nebo působí na území města Chrudim
 • nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), které mají sídlo nebo působí na území města Chrudim
 • školy a školská zařízení se sídlem na území města Chrudim - v případě vyhlášení dotačních témat směřovaných na školy a školská zařízení 

Dále bychom zde mohli uvést: Sportovní dotace, Přímé dotace a Peněžité dary

Pro rok 2016 jsou schváleny dotace pro organizace, které sice nejsou zřízeny městem Chrudim, ale významně se podílí na jeho kulturním životě, a to: dotace na realizaci výstavy o Hurvínkovi pro Muzeum loutkářských kultur (zřízovatel MK ČR) a dotace na restaurování opony pro Regionální muzeum v Chrudimi (zřizovatel je Pardubický kraj).

Tyto dotace jsou řešeny individuálně, nespadají do kulturních dotací, prochází schvalovacím procesem příslušné komise, RM a ZM.

 • 8.1.C* Komu je grantový systém otevřený? (městské/obecní organizace, neziskové organizace, právnické osoby, fyzické osoby…) ?

Hodnota indikátoru 8.1.C:

Grantový a dotační systém je otevřen fyzickým i právnickým osobám, a to včetně neziskových organizací a organizací zřízených městem, ovšem při určitých specifikách určených pro jednotlivé druhy dotací a grantů.

 

Sebehodnocení +1

Město má otevřený grantový systém pro fyzické i právnické osoby a pro NNO. Město má nastaven dobře fungující systém komisí složených z nezávislých odborníků.

Hodnocení oponenta +2
město má otevřený grantový systém, který je transparentní, v komisi jsou odborníci, což vytváří předpoklad pro udržitelný rozvoj kulturních organizací a tedy i kultury ve městě; podpora je strukturována do více nástrojů včetně tzv. ostatních dotací vhodných mj. pro inovativní, multioborové a nezařaditelné projekty; podporovány jsou i kult. org. ve městě zřizované krajem nebo státem
8.1.7* Má město (založené – o.p.s., zřízené – p.o. či v majetku – s.r.o., a.s...) kulturní organizace, které zajišťují veřejné kulturní služby a jsou tyto organizace schopny si zajistit další financování (jsou vícezdrojově financované), a ekonomicky a programově stabilní?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město má v oblasti kultury zřízené dvě příspěvkové organizace. Městskou knihovnu Chrudimskou besedu, městské kulturní středisko (CHB).

CHB především zajišťuje kulturní akce ve městě, a to jak tradiční jako Loutkářská Chrudim, Hudební pátky, Obžínky, tak akce s novou tradicí (ve spolupráci s Odborem školství: Brány památek dokořán, TOP týden; ve spolupráci s ostatními PO: Pasování na čtenáře, stužkování prvňáčků; s Městskými lesy Chrudim, s.r.o. Svatojánské slavnosti, promítání filmů u rozhledny Bára) nebo akce jednorázové vážící se k určitým aktuálním výročím (J. Ressel...) http://chrudimdnes.cz/kontakty

Tato organizace zajišťuje dále provoz Spolkového domu, divadla, kina, budovy muzea (sál na kulturní akce), Muzea barokních soch; má na tyto činnosti vyčleněnou částku z rozpočtu města. Dále získává finance od:

1) Pardubického kraje: na Loutkářskou Chrudim (v r. 2011 70 tis. Kč, v r. 2012 50 tis. Kč, v r. 2013 50 tis., Kč, v r. 2014 50 tis. Kč, v r. 2015 100 tis. Kč.) na Krajskou  přehlídka dětských pěveckých souborů (v r. 2011 20 tis. Kč, v r. 2012 15 tis. Kč, v r. 2013 18 tis. Kč, v r. 2014 18 tis. Kč a v r. 2015 20 tis. Kč), na Obžínky (v r. 2011 20 tis. Kč, v r. 2013 10 tis. Kč, v r. 2014 10 tis. Kč, v r. 2015 25 tis. Kč) a na Swingové odpoledne (v r. 2014 10 tis. Kč, v r. 2015 10 tis. Kč);

2) MK ČR přispívá na Krajskou přehlídku dětských pěveckých sborů (v r. 2011 40 tis. Kč, v r. 2012 15 tis. Kč, v r. 2013 30 tis. Kč, v r. 2014 30 tis. Kč, v r. 2015 30 tis. Kč), přispělo i na promítačku do Muzea barokních soch.

3) od nadace Život umělce na pořádání akce Swingové odpoledne v r. 2011 10 tis. Kč a napořádání Chrudimských hudebních pátků v r. 2013: 15 tis. Kč

Městská knihovna mimo své základní činnosti aktivně pořádá i další akce, a to zejména pro mládež a seniory, příměstské tábory, Noc s Andersenem, dílničky, http://www.knihovna-cr.cz/detsky-koutek

Akademii třetího věku... http://www.knihovna-cr.cz/pro-seniory

Městská knihovna získala za vítězství v soutěži finance na mobilní stánek pro vracení knih http://www.knihovna-cr.cz/index.html

Knihovna: získala pravidelně granty:

1) grant MK ČR: VISK 3 - změna automatizovaného knihovnického systému: 459 tis. Kč v r. 2012;

2) neinv. příspěvek z Pardub. kraje: Regionální funkce knihoven (v r. 2011 1.228 tis. Kč, v r. 2012 865 tis. Kč, v r. 2013 865 tis. Kč, v r. 2014 865 tis. Kč, v r. 2015 1.330 tis. Kč);

3) dary Elektráren Opatovice na příměstské tábory a tzv. Prázdninové čtvrtky (v r. 2011 22 tis. Kč, v ro. 2012 10 tis. Kč, v r. 2013 10 tis. Kč, v r. 2014 14 tis. Kč a v r. 2015 15 tis. Kč);

4) grant MK ČR na programové vybavení (v r. 2015 celkem 460 tis. Kč);

5) prostředky z rozpočtů jiných obcí na nákup knih (v r. 2013 více než 44 tis. Kč, v r. 2014 více než 84 tis. Kč, a v r. 2015 více než 74 tis. Kč).

SPOLUPRÁCE CHRUDIMSKÉ BESEDY S NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI A SE ŠKOLAMI CHB spolupracuje následujícími způsoby:

a) poskytuje prostory pro různé akce (prostory divadla, velkého sálu muzea, Spolkového domu, Muzea barokních soch …), a to buď zcela bez úplaty, nebo pouze za uhrazení provozních nákladů:
bezúplatně CHB poskytuje divadelní prostory pro ne/tradiční akce např.:

 • „Děti dětem, aneb pomáháme pohádkou“. Tuto akci pořádá pravidelně v květnu dramatický kroužek místní Speciální základní školy ve spolupráci s chrudimskou knihovnou http://www.knihovna-cr.cz/uskutecnene-akce/deti-detem Výtěžek jde dle aktuální potřeby na určitý charitativní projekt; Speciální základní škola je zřízena Pardubickým krajem;
 • „Mateřinka“ – jedná se o pravidelnou postupovou přehlídku kulturních pásem mateřských škol;
 • v roce 2013 poskytla CHB prostory velkého sálu muzea na konání plesu MŠ Sv. Čecha (ples se konal k příležitosti 100. výročí založení této školy); pro neziskové organizace CHB zdarma poskytuje prostory pro zkoušky, přičemž za případná veřejná vystoupení pak požaduje uhradit pouze provozní náklady;

b) přímo se podílí na realizaci kulturních programů pro školy a školky:

 • pro Den památek zajistila CHB trasu podél městských hradeb. Zde byla připravena pro školy soutěžní stanoviště a různé znalostní soutěže i sportovně orientované soutěže;
 • v r. 2015 rámci TOP týdne a poté na celý měsíc září CHB bezplatně zapůjčila faksimilii Codexu gigas, tzv. Ďáblovy bible - největší ručně psané knihy na světě, která vznikla ve středověku v nedalékém kláštěře v Podlažicích. CHB vystavila tuto kopii v Muzeu baroních soch a s autorem (knihařem panem Foglem) uspořádala přednášku o historii vzácného originálu a výrobě vystavené kopie. Prohlídka byla zdarma a účast škol, byla vysoká (výuka historie regionu); přístup měla i široká veřejnost.
 • pořádá pro MŠ a ZŠ (1. stupeň) pohádková představení na malé scéně divadla, organizačně pro školy zajišťuje slavnostní rozsvěcení vánočního stromu na náměstí (MŠ mají pěvecké pásmo), dále zajišťuje se spolupráci s MŠ Dětský jarmark, Masopust. Organizuje také postupovou přehlídku dětských pěveckých souborů. Pro střední školy (i když město není zřizovatelem) organizuje přehlídku středních škol - tedy nabídku studia pro budoucí středoškoláky, organizuje také zejména pro středoškoláky čarodejnický majáles.
 • v objektu Muzea barokních soch zajišťuje pro ZŠ Školní náměstí stužkování prvňáčků a loučení s odcházejícími žáky z devátých tříd

c) CHB v restauraci, kterou provozuje, bere na praxi studenty ze SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim a umožňuje jim tak přímo načerpat zkušenosti z reálného provozu restaurace. Tato škola je zřízena Pardubickým krajem.

Z výše uvedeného je zřejmé, že CHB spolupracuje nejen s organizacemi zřízenými Městem Chrudim, ale bez ohledu na zřizovatele prostě s organizacemi, které u nás ve městě fungují.

SPOLUPRÁCE S MUZEEM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR A FESTIVALEM LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM A MĚSTSKÝMI LESY CHRUDIM s.r.o.

Muzeum loutkářských kultur (MLK) se ve spolupráci s CHB (jako provozovatelem Muzea barokních soch) a Regionálním muzeem spolupodílí na projektu Chrudim – Město tří muzeí. MLK v průběhu festivalu Loutkářská Chrudim pořádá v rámci hlavního programu loutková představení a tvořivé dílny a obohacuje tak nabídku akcí.

Tradiční festival Loutkářská Chrudim (v roce 2016 proběhne již 65. ročník) pořádá z pověření MK ČR Město Chrudim a NIPOS-ARTAMA Praha ve spolupráci s občanským sdružením Amatérské divadlo a svět za finančního přispění MK ČR a Pardubického kraje.

CHB jako příspěvková organizace zřízená Městem Chrudim má zcela na svých bedrech zajištění průběhu celé této akce – viz http://www.chbeseda.cz/ . Na nabídce programu festivalu se spolupodílí i MLK (viz výše).

Mimo klasických organizačních úkolů CHB vydává a tiskne každoročně Zpravodaj loutkářské Chrudimi – čísla z letošního festivalu jsou k dispozici na adrese http://www.chbeseda.cz/zpravodaj

V rámci oslav 220. výročí narození Josefa Ressla uspořádala CHB oslavy tohoto výročí. V rámci oslav instalovala CHB v prostorách krypty Muzea barokních soch (bývalý kostel sv. Josefa) výstavu „Josef Ressel aneb český vynálezce evropského formátu“. Na tuto výstavu si CHB vypůjčila exponáty z Technického muzea Slovinska http://www.chrudim2013.cz/2013-06-29-josef-ressel-aneb-cesky-vynalezce-evropskeho-formatu

CHB při realizaci oslav spolupracovala i s Městskými lesy Chrudim, s.r.o. (společnost je 100% vlastněna městem).http://lesychrudim.cz/rekreacni-lesy-podhura/o-projektu/ Pro zdůraznění skutečnosti, že J. Ressel byl nejenom vynálezcem lodního šroubu (a jiných technických zlepšováků), ale také významný lesník, se část oslav v odpoledních hodinách realizovala v rekreačních příměstských lesích na Podhůře. Tyto lesy spravuje právě společnost Městské lesy Chrudim, s.r.o. V rámci lesní pedagogiky pro návštěvníky vytvořila aktuální Resslovskou stezku s možností přímo na místě si vysadit stromek, zkusit si starým a novým způsobem změřit výšku stromu apod. http://lesychrudim.cz/aktuality/oslava-vyroci-josefa-ressela/

Dále ve spolupráci s Městskými lesy Chrudim s.r.o. pořádá CHB tzv. Promítání na Báře, pravidelně se podílí na realizaci dalších akci v městských lesích (výtvarné dílničky pro děti) jako v červnu Svatojánský jarmark nebo v září Lesní slavnost na Čertově skalce (v r. 2015 byla už desátá slavnost). http://2015.chrudimsobe.cz/2015-06-27-svatojanske-slavnosti http://2015.chrudimsobe.cz/2015-09-13-10-lesni-slavnost-na-certove-skalce

Sebehodnocení +1

Organizace města čerpají finanční prostředky z dotačních titulů kraje i MK ČR a částka takto získaných financí se zvyšuje

Hodnocení oponenta +1
kulturní organizace jsou podporovány nejen z města ale i z kraje, ze státního rozpočtu i ze soukromých zdrojů, tzn. že obstojí mezi krajskou a celostátní konkurencí
8.1.12* Jsou ve městě využívány další programy podpory kultury?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Spolupráce v rámci Královských věnných měst (KVM):
http://www.chrudim.eu/mesto/ucast-mesta-ve-svazcich/kralovska-venna-mesta.html

http://www.vennamesta.cz/

člen Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS):
http://www.chrudim.eu/mesto/ucast-mesta-ve-svazcich/sdruzeni-historickych-sidel.html

spolupráce s partnerskými městy http://www.chrudim.eu/mesto/partnerska-mesta.html

Město spolupracuje s neziskovými organizacemi. Např. jednání se spolkem MaChr, jehož programem je oživit místní areál bývalého letního kina (veřejné projednávání) http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/odbor-uzemniho-planovani-a-regionalniho-rozvoje/restart-letniho-kina.html

Do kulturního dění ve městě se zapojuje kulturní komise a letopisecká komise a na základě jejich podnětů dochází k připomínání výročí významných osobností, k instalaci pamětních desek, k financování publikační činnosti tématicky zaměřené k historii a kultuře města.

Město Chrudim prostřednictvím spolupráce s Historickou a letopiseckou komisí aktivně vyhledává opuštěné hroby významných osobností a realizuje jejich převod do vlastnictví města za účelem jejich oprav.

Projekt Královská věnná města známá a nepoznaná: č. usnesení R/58/2011 z 9. 2. 2011.

Pronájem areálu bývalého letního kina spolku MaChr: smlouva o výpůjčce R/239/2011 ze dne 25. 5. 2011.

Chrudimská beseda (příspěvková organizace) získává prostředky na podporu kultury ve městě i mimo rozpočet města, taktéž knihovna (viz kapitola 8.1.7).

Aktuálně od roku 2015 probíhá veřejná sbírka, jejíž výtěžek je určen na záchranu (restaurátorské práce) na historické oponě zdejšího divadla.

Požádali jsme o dotační podporu na MK ČR pro naše aktivity spojené s výročím narození Karla IV. - vydání sborníku.

Sebehodnocení +1

Využítí aktuálního dotačního titulu na MK ČR v oblasti podpory regionální kultury

Hodnocení oponenta +1
kulturní organizace ve městě využívají další programy na podporu kultury
8.1.13* Jak město přistupuje k pakultuře (hazardu)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Vyhláška města Chrudim č. 4/2014, která nahradila vyhlášku č.  1/2012 o regulaci provozu výherních hracích přístrojů:
http://www.chrudim.eu/mesto/pravni-predpisy-mesta.html

Město řeší otázku regulace hazardu dlouhodobě a koncepčně pomocí obecně závazných vyhlášek.

 • 8.1.H* Přístup města k hazardu ?

Hodnota indikátoru:

ANO

 

Sebehodnocení +1

Město řeší otázku regulace hazardu dlouhodobě a koncepčně pomocí vyhlášky. Formou dotačních titulů podporuje NNO a formou provozních prostředků pak své PO v pořádání aktivit pro důchodce, aby měli v městě alternativu k nabídce "šmejdů".

Hodnocení oponenta +1

8.2 Vztah k historickému dědictví

kvalita péče o movité i nemovité dědictví, hmotné i nehmotné dědictví na území města
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 8.2 Vztah k historickému dědictví
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město revitalizuje objekty a následně je poskytuje za symbolické nájemné, a tak dochází k zpřístupňování historických objektů veřejnosti. Snahou města je revitalizovat nevyužité historické objekty a zpřístupnit je veřejnosti. Za období posledních 10 let došlo k významnému posunu. Za období existence Programu regenerace MPR byla zrevitalizována většina památkových objektů v jádru města, je zajištována pravidelná podpora z rozpočtu města na udržovací práce.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Litoměřice jsou příkladem dobře spravovaného historického města. Mají kvalitně zpracovaný Program regenerace MPR a neustávají ve zpřístupňování dalších a dalších památek, které nabízejí k pronájmu neziskovým subjektům za symbolické nájemné. Jsou to mimojiné tyto příklady dobré praxe, které město řadí do čela Zdravých měst.
Doporučujeme pokračovat v této práci, zejména u významných památek v centru, které stále čekají na obnovu (např. pivovar).

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 8.2 Vztah k historickému dědictví
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +2
Pravidelně se zpřístupňují nové památky, je dbáno o hmotné i nehmotné kulturní dědictví, velmi aktivní je např. letopisecká komise připomínající významné osobnosti města. Město získalo titul Historické město roku 2013, má velmi dobře zpracované strategické dokumenty pro nehmotné kulturní dědictví (Program regenerace MPZ, Regulační plán atd.) a aktivně podporuje regeneraci nemovitých památek i uměleckých děl.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 8.2 Vztah k historickému dědictví
Sebehodnocení +1

Dlouhodobý plán obnovy kuturních památek i celého území má město zpracované v Programu regenerace MPR Jihlava.

Město dotacemi podporuje projekty, které pečují o nehmotné kulturní dědictví – např. Jihlavský havířský průvod, Mezinárodní festival Hudba tisíců Mahler, činnost tanečního souboru Dřeváček (udržujícího folklor Horácka). Tradice je jedním z hodnotících kritérií při posuzování žádostí o dotace grantovou komisí.

Město se dlouhodobě snaží opravovat historické objekty a zpřístupnit je veřejnosti. Za období posledních 10-ti let došlo k významnému posunu. Město má zavedený dlouhodobý systém podpory majitelů movitého i nemovitého kulturního dědictví.

Hodnocení oponenta +1

Velmi dobrý přístup k historickému dědictví, a to hmotnému i nehmotnému. Město podporuje majitele kulturních památek k péči o ně. Město si uvědomuje svoji historii a prezentuje ji také prostřednictvím kulturních akcí.

Pro zachování dobrého stavu kulturního dědictví doporučujeme aktualizaci Programu regenerace MPR.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 8.2 Vztah k historickému dědictví
Sebehodnocení +1

Město nemá mnoho historických památek, přístup města je adekvátní počtu těchto památek a jejich charakteru.

Hodnocení oponenta +1

Kopřivnice je dobrým příkladem města, které si uvědomuje, že kulturní dědictví není jen o množství památkových budov. Dokáže z mála udělat hodně, prezentuje průmyslové kulturní dědictví i slavné rodáky, a to jak tradičními formami (expozice, muzeum), tak i inovativními způsoby (běh E. Zátopka). Tím posiluje patriotismus místních občanů i atraktivitu města pro turisty a návštěvníky. 

Ve městě jsou zpřístupňovány a rekonstruovány nové prostory, město vnímá a podporuje v této činnosti také soukromý sektor.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
8.2.1 Má město koncepci podpory historického kulturního dědictví, včetně tradic; zveřejněná pravidla/ strategii přístupu ke kulturním památkám a jejich vlastníkům, památkové zóně; ad?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Koncepce programu  Regenerace MPR na období 2015 - 2020

Aktualizované znění Programu regenerace městské památkové rezervace Litoměřice zpracované s platným Usnesením vlády české republiky č. 209 ze dne 25. března 1992 viz odkaz. Obsahem dokumentu je shrnutí všech aspektů záchrany kulturních hodnot a rozvoje významných částí historického jádra města s výhledem na období 2015 - 2020. Jde o jeden z hodnocených podkladů pro stanovení výše kvóty finančních příspěvků Ministerstva kultury ČR určených na obnovu nemovitých kulturních památek v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón, kterého se město Litoměřice účastní pravidelně již od roku 1992.
Dokument, který schválilo ZM dne 16.9.2014, byl připraven ve spolupráci s Národním památkovým ústavem Ústí n. L, odborem územního rozvoje MěÚ Litoměřice, městským architektem, odborem životního prostředí MěÚ Litoměřice a PO CCR v Litoměřicích, byl projednán subkomisí Regenerace MPR Litoměřice dne 1. 9. 2014.
Tento dokument byl následně zaslán na MK ČR, kde byl hodnocen jako jeden z podkladů pro přidělení finanční podpory z dotačního titulu Program Regenerace MPR. Město Litoměřice následně získalo  pro rok 2015 celkem 1.645 tis. Kč, oproti 2013/2014. kdy dosahovala pouze 685 tis./795 tis. Kč. V následujících letech byla podpora od MK ČR rostoucí.

https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/2386-program-regenerace-mpr-litomerice-na-obdobi-2015-2020

Soutěž "Historické město roku"

Město Litoměřice se v roce 2015 stalo v celostátním programu "Cena za nejlepší přípravu Programu regenerace MPR" krajským vítězem, v celostátním hodnocení pak bylo druhým finalistou společně s městem Jičín. Šlo o ocenění dlouholeté systematické práce v oblasti obnovy a regenerace památek a realizace řady akcí, které vylepšují nejen celkový vzhled historického jádra města, ale zároveň vytváří podmínky pro to, aby se v něm lidem dobře žilo a byly turisticky atraktivní.

https://www.litomerice.cz/aktuality/3532-litomerice-ziskaly-titul-historicke-mesto-usteckeho-kraje-roku-2015

Turistická trasa městem a spolupráce s Destinační agenturou a Biskupstvím litoměřickým

Tematické turistické okruhy po městě :
• Kalich
• Máchova světnička
• Kdo se to na nás dívá (štíty, reliéfy, sochy)
• Baroko (vesměs církevní památky)
• Věž sv. Štěpána (provozována In Principio)
• Expozice Důl Richard v proměnách času – podzemní expozice cca 80 m dlouhá (4 tematické části: vápencová továrna, továrna Richard –II.sv.válka, SURAO- současnost, Sad smíření – vize)
• Objekt bývalé vodárny v parku Václava Havla – FérCafé – kavárna fairtrade káva
• Muzeum křišťálových doteků
• Nový produkt " Okruh církevními památkami" realizovaný ve spolupráci s Destinační agenturou České středohoří a Biskupstvím Litoměřickým

http://www.ceskestredohori.info/tipy-na-vylety/vylet/okruh-cirkevni-pamatky-v-litomericich

 • 8.2.A Koncepce/strategie podpory historického kulturního dědictví, včetně tradic ?
  ANO

Alokované prostředky:

2014:
MKČR                        795 tis. Kč
město Litoměřice      500 tis. Kč
2015:
MKČR                      1.645tis. Kč
město Litoměřice      500 tis. Kč
2016: 
MKČR                     2.345 tis. Kč
město Litoměřice      500 tis. Kč
2017:
MKČR                     2.390 tis. Kč
město Litoměřice      500 tis. Kč

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Vypracovaný koncepční dokument Programu regenerace MPR pro období 2015 - 2020 reflektuje zájmy všech dotčených odborných subjektů. Dokument byl schválen zastupitelstvem města v roce 2014. Podpora od MK ČR má rostoucí trend.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Velmi kvalitně zpracovaný koncepční dokument a stabilní až rostoucí výdaje na hmotné kulturní dědictví.
Nehmotné kult. dědictví je řešeno částečně v SRPM, v rámci aktualizace by si však také zasloužilo větší pozornost. 

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Chrudim lze charakterizovat jako jednu z nejkvalitnějších a největších městských památkových zón ve východních Čechách. Městská památková zóna má rozlohu 52 ha a na území města je 85 nemovitostí zapsaných v seznamu nemovitých kulturních památek - z toho 60 ve vlastnictví města Chrudim.

Městská památková zóna byla vyhlášena v roce 1990, má zachovanou středověkou strukturu s památkově významnou zástavbou se starými hradbami. Historické jádro si zachovalo funkci městského centra. Město má zpracován Regulační plán městské památkové zóny a Program regenerace městské památkové zóny. Dohled nad historickým architektonickým dědictvím je v ČR stanoven zákonem. V rámci regenerace Městské památkové zóny město pečuje o své památky. U nemovitostí, které nejsou ve vlastnictví města a byly opraveny v rámci Programu regenerace MPZ v letech 1995 až 2015, činil příspěvek města Chrudim vlastníkům těchto nemovitostí více než 5 mil. Kč.

Celkově činil objem prostředků vložených do obnovy MPZ v letech 1995 až 2015 více než 700 milionů Kč.

Město Chrudim pečuje v centru o Městskou památkovou zónu (MPZ). K tomuto účelu je zhotoven Regulační plán MPZ, přístupný na internetových stránkách města:
http://www.chrudim.eu/mesto/strategicke-dokumenty/regulacni-plan-mpz.html Pracuje se na aktualizci - v současné době je návrh zadání projednán s dotřenými orgány a veřejností.

V závěru roku 2012 byl dokončen a schválen ZM nový Program regenerace MPZ na roky 2013 - 2023. Systematicky zde dlouhodobě pracuje Pracovní skupina regenerace složená z odborníků, zástupců vedení města a příslušných zaměstnanců úřadu (aktuální složení schváleno v březnu 2015). Tato skupina posuzuje žádosti o finance na regeneraci památek v soukromém vlastnictví a zařazuje je vedle památek ve vlastnictví města do plánu, který předkládá s žádostí o dotaci na MK ČR.

Na základě jednání letopisecké komise je sestaven seznam hrobů významných chrudimských osobností, o které město pečuje.

Pro občany je také k dispozici materiál, který popisu správný přístup k ochraně památek a poskytuje informace jak se k památkám chovat: Příručka vlastníka kulturní památky.
http://www.chrudim.eu/cs/download/osk/prirucka-vlastnika-kulturni-pamatky.pdf

Pokud jde o regulaci reklamy, je ve spolupráci s OŠK připraven koncept finanční podpory na přeřešení vývěsních štítů a reklam v centru města pod dohledem AM a vybraných designerů. Město má zájem dotovat majitelům výměnu štítů a reklam, v letošním roce se nepodařilo sehnat potřebné finance v rozpočtu, je to v plánu pro příští rok. Nyní máme vytipované lokality, kde začít a vytipované designery, se kterými spolupracovat.

 • regenerace Městské památkové zóny (MPZ) - město se účastní formou příspěvku ke státní podpoře (je to spoluúčast) – nemovitosti, které nejsou ve vlastnictví města: dům Na Puši, Wiesnerova vila, Filištínská ul. čp. 28, Koželužská ul. čp. 129, Sladkovského ul. čp. 29; obnova krovu a střechy nad schodištěm na kůr na kostele sv. Michala; východní iluzivní brána ve Wiesnerově parku
 • pravidelná dotace na opravu střechy kostela Nanebevzetí p. Marie (je ve vlastnictví Římskokatol. farnosti)…
 • poradenství o vyhlašovaných programech zaměřených na regeneraci památek na Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/odbor-skolstvi-kultury-sportu-a-pamatkove-pece.html
 • pro posuzování žádostí o finance na regeneraci památek v soukromém vlastnictví je zřízena komise, která má vypracovaná pravidla pro rozdělování financí
 • město Chrudim získalo 50 tis. Kč výhru v krajském kole soutěže za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2011; dále 50 tis. Kč za vítězství v krajském kole soutěže za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2013, přičemž jsme zvítětili v celostátním kole a získali tak i 100 tis. Kč. od Ministerstva pro místní rozvoj ČR a zároveň titul Historické město roku 2013 a s tím související částku 1 milion Kč od MK ČR.

 

FRB - http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/odbor-uzemniho-planovani-a-regionalniho-rozvoje.html - pod sekcí b) Oddělení regionálního rozvoje:

Film - Chrudim historickým městem roku 2013 - https://www.youtube.com/watch?v=fkGaWpM_4IQ

Program Regenerace MPZ https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/koncepce/regulacni-plan-mestske-pamatkove-zony-2014 

přílohy prezentace Regenerace MPZ

 • 8.2.A Koncepce/strategie podpory historického kulturního dědictví, včetně tradic ?

Hodnota indikátoru:

Strategické materiály: Program regenerace MPZ na roky 2013 - 2023: schváleno ZM 17.12.2012 usnesení č. Z/97/2012.

Regulační plán schválen 24.2.2003 - v současnosti se pracuje na novém zadání.

Aktualizovaný Územní plán schválen ZM dne 11.11.2013 (Z/78/2013). Příručka vlastníka kulturní památky (na webových stránkách města od roku 2010).

Pracovní skupina pro regeneraci (její aktuální složení schváleno usnesením č. R/82/2015 ze dne 2.3.2015);schází se 2x ročně a její zřízení a činnost vyplývá ze Zásad Programu regenerace (nemá statut komise rady města).

Sebehodnocení +2

Velmi kvalitně zpracovaný strategický dokument: Program regenerace MPZ; aktualizuje se Regulační plán MPZ a pravidelně se schází Pracovní skupina pro regeneraci.

Titul Historické město roku 2013.

Hodnocení oponenta +2
Kvalitně zpracované strategické dokumenty, titul Historické město roku, řada příkladů dobré praxe.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Finanční podpora města je součástí některých dotačních titulů, např. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, vyhlášený Ministerstvem kultury ČR, a Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina. U obou těchto titulů se statutární město podílí min. 10% celkových nákladů (ministerstvo a kraj max. 40%). Dlouhodobý plán obnovy nemovitých kulturních památek i celého území je obsažen v Programu regenerace MPR Jihlava (http://www.jihlava.cz/program-regenerace-mpr-jihlava/d-1637).

Přístup ke kulturním památkám je řešen např. v rámci Dnů evropského kulturního dědictví.

Program regenerace MPR - aktualizace je naplánována na rok 2017. Dokument obsahuje podmínky obnovy nemovitých kulturních památek na území městské památkové rezervace a seznam objektů určených k obnově. Součástí přehledu je seznam objektů obnovených v předchozím období.

 

 • 8.2.A Koncepce/strategie podpory historického kulturního dědictví, včetně tradic ?
  Dlouhodobý plán obnovy kuturních památek i celého území má město zpracované v Programu regenerace MPR Jihlava.
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

Město udělalo významný posun. Doporučujeme aktualizovat Program regenerace MPR, aby se úroveň památkové péče udržela na výši. Nehmotné dědictví je zakotveno v koncepci kultury. 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice nemá koncepci podpory historického kulturního dědictví. Ve městě včetně místních částí (Mniší, Vlčovice, Lubina) se nenachází mnoho historických památek. Město každý rok podporuje opravu některé evidované i neevidované kulturní památky nacházející se v Kopřivnici nebo místních částech a to buď formou individuální dotace (dotační program na opravy památek není vyhlašován) nebo opravu realizuje přímo příslušný odbor města.

Pro zachování kulturního dědictví město již dvacet let podporuje jím a TATROU TRUCKS, a. s. založenou obecně prospěšnou společnost Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s. Obecně prospěšná společnost provozuje Technické muzeum automobilů značky Tatra, Muzeum Fojtství s expozicí historie Kopřivnice a expozicí bryček a kočárů, Muzeum v Šustalově vile s expozicemi kopřivnické keramiky a Zdeňka Buriana a expozici manželů Dany a Emila Zátopkových. Provoz všech expozic mimo expozici Technického muzea automobilů značky Tatra, která je soběstačná, hradí město Kopřivnice formou dotace poskytované Regionálnímu muzeu v Kopřivnici, o.p.s. (2,7 mil. Kč/rok). ¨V působnosti muzea je činnost Muzejní letopisecké komise, která aktivně dává podněty k případným opravám památek ve městě.

 • 8.2.A Koncepce/strategie podpory historického kulturního dědictví, včetně tradic ?
Sebehodnocení 0

Město je moderním městem, jehož dnešní podoba je odrazem rozmachu automobilky Tatra v minulém století. Z původní vsi vyrostlo v podhůří Beskyd město se "socialistickou" zástavbou. Vzhledem k malému počtu historických památek přistupuje město k jejich ochraně adekvátně.

Hodnocení oponenta +1

Město má velmi dobře zpracovanou oblast péče o vzhledu města ve Strategickém plánu. I přes malé množství památkových budov má živé a atraktivní kulturní dědictví.  

8.2.2 Má město otevřený grantový systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního dědictví?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

V rámci Programu regenerace MPR, vyhlašovaného každoročně již od roku 1992 Ministerstvem kultury ČR, podporuje město Litoměřice vedle státní účelové dotace vlastníky nemovitých kulturních památek i dotacemi z vlastního rozpočtu. Žádost může podat vlastník nemovité kulturní památky dle podmínek dotačního titulu MK ČR.
Program Regenerace MPR je zveřejněn na webových stránkách města. Jeho publicita je rovněž zajištěna v rámci terénní práce referentů st. památkové péče odboru ŠKSaPP MěÚ Litoměřice.
Žádosti o finanční podporu hodnotí  subkomise při RM, která v hodnocení anketních dotazníků jednotlivých žadatelů o podporu vychází ze stavebního stavu dotčených objektů, a z faktu, jak vlastníci objektů udržují průběžně stavební stav kulturní památky z vlastních prostředků. Přihlédnuto je rovněž k  současnému stavu připravenosti obnovy kulturních památek včetně toho, jak vlastníci kulturních památek dlouhodobě respektují ustanovení zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péče ve znění platných předpisů.

Informace o programu podpory v rámci sekce MěÚ Litoměřice "Potřebuji si vyřídit"

https://www.litomerice.cz/potrebujivyridit/3582-vydani-zavazneho-stanoviska-statni-pamatkove-pece

https://www.litomerice.cz/dotace/6764-vyhlaseni-programu-podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-orp-na-rok-2018

Informovanost o všech městských dotačních programech je uvedena komplexně na webu města: https://www.litomerice.cz/dotace

 • 8.2.B Otevřený grantový/dotační systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního dědictví ?
  ANO

500 tis. Kč /rok z rozpočtu města Litoměřice

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Podpora vlastníků nemovitých kulturních památek v rámci MPR Litoměřice. I při stagnujícím příspěvku z rozpočtu města se stav objektů v historickém centru neustále zlepšuje.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Grantový program má stabilní rozpočet a daří se díky němu neustále zlepšovat stav historických objektů. O programu jsou potenciální žadatelé dostatečně informováni.
V této oblasti jsou Litoměřice opět nadprůměrné.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Na stránkách městského úřadu je zveřejněn přehled grantových projektů: http://www.chrudim.eu/cs/download/osk/prirucka-vlastnika-kulturni-pamatky.pdf

V závěru roku 2012 byl dokončen a schválen ZM nový Program regenerace MPZ na roky 2013 - 2023. Systematicky zde dlouhodobě pracuje Pracovní skupina regenerace složená z odborníků, zástupců vedení města a příslušných zaměstnanců úřadu (aktuální složení schváleno v březnu 2015). Tato skupina posuzuje žádosti o finance na regeneraci památek v soukromém vlastnictví a zařazuje je vedle památek ve vlastnictví města do plánu, který předkládá s žádostí o dotaci na MK ČR. Město Chrudim pak těmto soukromým subjektům přispívá určitým finančním podílem k realizaci oprav v rámci Programu regenerace MPZ (v r. 2013 přes 212 tis. Kč, v r. 2014 112 tis. Kč a v r. 2015 16 tis. Kč). Mimo tyto příspěvky ještě město - jako vlastník mnoha nemovitostí v MPZ - samo platí podíly na opravách vlastních budov (v r. 2013 to bylo více než 700 tis. Kč, v r. 2014 to bylo více než 96 tis. Kč, v r. 2015 to byly téměř 4 mil. Kč - na opravu nejstarší části městského opevnění).

Kulturní dotace pod bodem č. 3 FORMULÁŘE: kulturní dotace a granty. V rámci těchto dotací jsou poskytovány prostředky spolkům a sdružením na akce, které významně podporují udržování a rozvíjení historických tradic našeho regionu (folklor, loutkářství...) Na webových stránkách MěÚ jsou každoročně zveřejňována platná pravidla a formuláře pro poskytování kulturních dotací http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/odbor-skolstvi-kultury-sportu-a-pamatkove-pece.html

Finance z EU – Zlatá stezka, MUBASO vč. Klášterních zahrad http://www.mubaso.cz/

Finanční podpora formou dotace kraje na Obžínky, Loutkářskou Chrudim, Jazzový festival, Přehlídku školních pěveckých sborů;

Město ve svém rozpočtu na rok 2011:

 • vyčlenilo 500 tis. Kč. na realizaci projektu Rok baroka, který mj. realizoval publikaci a expozici o barokním sochařství zdejšího regionu;
 • 450 tis. Kč na doplnění o další busty do Pantheonu významných osobností Chrudimi
 • vyčlenilo 500 tis. Kč jako příspěvek pro ŘKF na opravu střecha kostela Nanebevzetí P. Marie. Finanční podpora města pro žadatele formou darů rady města.
 • 65 tis. Kč - nový interiér Červené kapličky - dubový "oltář" s vyobrazením patronů kapličky

Město ve svém rozpočtu na rok 2012:

 • vyčlenilo částku 1 mil. Kč pro podporu realizace expozice plakátů Alfonze Muchy v  Regionálním muzeu v Chrudimi;
 • 18 tis. Kč - realizace projektu k roku Elišky Přemyslovny - nová socha
 • Zpracování nového Programu regenerace MPZ 163 tis. Kč
 • oprava vstupu židovského hřbitova 48.630 Kč z rozpočtu města Chrudim
 • oprava vstupu židovského hřbitova 100 tis. Kč z darů od Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.
 • vybudování pomníku chrudimským židům 90 tis. Kč z darů EOP, a.s.
 • 5 tis. Kč na pamětní desku parašutisty Jehličky
 • 500 tis. Kč jako příspěvek pro ŘKF na opravu střecha kostela Nanebevzetí P. Marie.

Město ve svém rozpočtu na rok 2013:

 • vydalo částku 140 tis. Kč na reprezentativní publikaci o Chrudimi
 • 400 tis. Kč na restaurování soch do expozice Muzea barokních soch
 • téměř 452 tis. Kč na doplnění o další busty do Pantheonu významných osobností Chrudimi
 • 500 tis. Kč jako příspěvek pro ŘKF na opravu střecha kostela Nanebevzetí P. Marie.

Město ve svém rozpočtu na rok 2014:

 • vydalo částku téměř 736 tis. Kč na reprezentativní publikaci o Chrudimi
 • 400 tis. Kč na restaurování soch do expozice Muzea barokních soch
 • 450 tis. Kč na doplnění o další busty do Pantheonu významných osobností Chrudimi
 • 500 tis. Kč jako příspěvek pro ŘKF na opravu střecha kostela Nanebevzetí P. Marie.
 • přes 300 tis. Kč na stavební úpravy vojenského hřbitova z 1. sv. války na hřbitově Sv. Kříže
 • téměř 30 tis. Kč na pamětní desku Milanu Vošmikovi

Město ve svém rozpočtu na rok 2015:

 • vydalo více než 500 tis. Kč na model historického centra (3D tisk)
 • 400 tis. Kč na restaurování soch do expozice Muzea barokních soch
 • více než 100 tis. Kč na pořádání konference o M. J. Husovi vč. vydání sborníku příspěvků
 • 500 tis. Kč jako příspěvek pro ŘKF na opravu střecha kostela Nanebevzetí P. Marie.

 

Finanční podpora města pro žadatele formou darů rady města

 • plastika Anežky Přemyslovny 30 tis. Kč z darů Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. a Vodovody a kanalizace Chrudim a.s.
 • 8.2.B Otevřený grantový/dotační systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního dědictví ?

Hodnota indikátoru:

ANO

Sebehodnocení +1

Město finančně podporuje činnost nebo projekty sdružení, která se zabývají folklórem lidovými tradicemi: Kohoutek, Kuřátka, Český lidový soubor.

O poskytnutých dotacích je vedena evidence.

Hodnocení oponenta +2
město má systém na podporu historického kulturního dědictví, pravidelně vydává dostatečné peníze na hmotné i nehmotné dědictví
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Finanční podpora (spolupodíl města) v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina. Podíl města je v souladu s podmínkami dotačních titulů schvalován Zastupitelstvem města Jihlavy.

http://www.jihlava.cz/formulare/ds-53297/p1=50153

Město dotacemi podporuje projekty, které pečují o nehmotné kulturní dědictví – např. Jihlavský havířský průvod, Mezinárodní festival Hudba tisíců Mahler, činnost tanečního souboru Dřeváček (udržujícího folklor Horácka). Tradice je jedním z hodnotících kritérií při posuzování žádostí o dotace grantovou komisí.

Nehmotné kulturní dědictví – podpora v rámci dotačních programů (výzvy – kritérium tradice). Formuláře k žádostem o příspěvek města, resp. o zařazení do dotačního programu, jsou k dispozici na webových stránkách města.

http://www.jihlava.cz/vyzvy-granty/ds-53558/p1=52587

 • 8.2.B Otevřený grantový/dotační systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního dědictví ?
  Orgán státní památkové péče je v kontaktu s vlastníky nemovitých kulturních památek; při plánované obnově těchto objektů konzultuje i možnosti finanční podpory v rámci dotačních titulů.
Sebehodnocení +1

V hodnoceném období město podpořilo prostřednictvím dotací i nehmotné kulturní dědictví – kulturní akce podporující tradice vztahující se k historii statutárního města Jihlavy např. Jihlavský havířský průvod, Mezinárodní festival Hudba tisíců Mahler, činnost tanečního souboru Dřeváček (udržujícího folklor Horácka).

Hodnocení oponenta +1

Situace dobrá a stabilní.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ve městě je velmi málo nemovitých a movitých historických památek jak ve vlastnictví města, tak ve vlastnictví soukromého sektoru. Podpora se poskytuje individuálně. Co se týče nehmotného kulturního dědictví – odkazu známých kopřivnických rodáků, bývá jejich zviditelňování a předávání jejich odkazu tématem projektů městských organizací i soukromých žadatelů o dotace.

V případě, že se objeví potřeba ze strany soukromých vlastníků památek, město jednotlivé potřeby projedná, posoudí a opravy památek podpoří. (např. Podpora restaurování Křížové cesty v kostele v Lubině (200 tis. Kč).

 • 8.2.B Otevřený grantový/dotační systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního dědictví ?
Sebehodnocení +1

Vzhledem k charakteru města není vyhlášení dotačního programu potřebou. Město však formou dotace hradí provoz společnosti (Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s.), která je zřízena za účelem identifikace, prezentace a zpřístupnění historie.

Hodnocení oponenta +1

Stav odpovídá městu moderní zástavby.

8.2.3 Má město další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví; podpory tradic apod.? Čerpá město finanční prostředky z programů MK ČR a dalších zdrojů určených na památkovou péči?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město podporuje zpřístupňování nemovitých kulturních památek veřejnosti formou symbolického nájemného objektů, kde jsou provozovány galerie, muzea, tvůrčí dílny apod. nezávislými subjekty, např.:

• Jezuitská hvězdárna – Muzeum marionet - Klub ochotníků a přátel loutkového divadla
• Gotické dvojče – Galerie Ve dvoře – pí Skopalová/pí Kahuda Klokočková - litografická díla
• Hradební bašta Velká Dominikánská -  Dílna ručního papíru – pí Štyrandová
• od 2017 Muzeum křišťálových doteků - Mírové náměstí - Jan Huňát

https://www.litomerice.cz/aktuality/5551-muzeum-kristalovych-doteku-otevrela-marta-kubisova

 

 • 8.2.C Další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví a tradic ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město revitalizuje objekty a následně je poskytuje za symbolické nájemné a tak dochází k zpřístupňování historických objektů veřejnosti.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město čerpá prostředky z programů MK ČR na památkovou péči a zpřístupňuje nové objekty. Nehmotné kulturní dědictví je podporováno také díky grantovému systému na kulturní akce. 

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město získává pravidelně finance z rozpočtu MK ČR,  EU, dále město poskytuje finance i mimo systém grantů a dotací, spolupráce s Pardubickým krajem. Pro občany je otevřen pravidelně Fond rozvoje bydlení, ze kterého mohou čerpat na opravy památek i v soukromém vlastnictví.

Město mimo příspěvku k financím z MKČR na Program regenerace MPZ (viz bod 8.2.2) poskytuje i jiným subjektům ze svého rozpočtu prostředky na podporu projektů oprav, zachování hmotného i nehmotného kulturního dědictví.

Formou přímých dotací např. na rok 2016 40 tis. Kč na restaurování historické opony, která je ve vlastnictví Regionálního muzea v Chrudimi, 40 tis. Kč na realizaci výstavy o Hurvínkovi v Muzeu loutkářských kultur (zřizovatelem je MK ČR)., 500 tis. Kč na opravu střechy kostela NPM v Chrudimi (kostel je ve vlastnictví Římskokatol. církve a je kulturní památkou).

Formou darů RM/ZM:

2011: pan Benoni dostal 10 tis. na opravu rodinného hrobu, který je kulturní památkou; Spolek sběratelů a přátel Ex libris 10 tis. zajištění sjezdu organizace v Chrudimi. Památník nár. písemníctví 65 tis. na projekt XIII. trienále českého Ex libris; pan Jan Rýdlo 10 tis. na koncert věnovaný památce Lidic a Ležáků

2012: MLK na oslavy 40 výročí založení muzea 10 tis.; Jan Rýdlo 4 tis. na 24. ročník štafety k uctění obcí Lidic a Ležáků

2013: 20 tis. Regionální muzeum v Chrudimi na přírodovědnou výstavu; 10 tis. na výrobu celovečerního filmu pro Masterfilm, s.r.o.; Tomáš Pavlík na zajištění výstavy Antické mýty 15 tis.

2014: Památník národního písemnictví 65 tis. na XIV. trienále Ex libris; pan Rudolf Vařejka na zhotovení fotografií na plátno na autorskou výstavu 15 tis.; pan Jan Rýdlo 3 tis. na památku Lidic a Ležáků

2015: pan Jan Rýdlo 5 tis. na zajištění štafety a 5 tis. na mezinárodní konzert k uctění památky Lidic a Ležáků

Město pravidelně žádá (a získává prostředky) z Pardubického kraje na finanční podporu festivalu Loutkářská Chrudim. Příspěvkové organizace města pravidelně žádají (a získávají prostředky) z dotačních programů kraje nebo ministerstev.

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče na webových stránkách města odkazuje občany (zájemce) na možnost získání dalších finančních zdrojů: přehled grantových projektů v oblasti ochrany památek

http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/odbor-skolstvi-kultury-sportu-a-pamatkove-pece.html#formulare 

Informace o usneseních RM/ZM jsou k dispozici na webu města: http://www.chrudim-city.cz/eTED/(S(4qmizuqrlovbfq45z044nzei))/seznamlist.aspx?aid=3&sid=0&pid=0&mid=0,80 http://www.chrudim-city.cz/eTED/(S(kwwnasaq3tvj4l45zz5yrz55))/seznamlist.aspx?aid=3&sid=0&pid=1&mid=0,80 

Město poskytuje ve svých historických objektech, které zrekonstruoval, prostor pro realizaci kulturních a kulturně-sociálních programů, a to za nekomerčních podmínek: např. nízkoprahový Klub Agora, provozovaný organizací Šance pro Tebe sídlí v nově zrekonstruovaném domě ve Štěpánkově ulici čp. 92. http://www.sance.chrudim.cz/centrum-podpory-volnocasovych-a-zajmovych-aktivit-645/

 • 8.2.C Další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví a tradic ?

Hodnota indikátoru:

Město využívá i dalších nástrojů, které podporují zachování kulturního dědictví.

Jednotlivé dotace, popř. dary RM/ZM prochází schvalovacím procesem RM/ZM. Finanční prostředky, které získá samo město, popř. jeho příspěvkové organizace se promítne do rozpočtových změn v průběhu roku. Informace o usneseních RM/ZM si může každý vyhledat na webových stránkách města.

Sebehodnocení +1

Město ze svých prostředků podporuje fyzické i právnické osoby při péči o hmotné i nehmotné dědictví. Město poskytuje zrekonstruované prostory za výhodných podmínek a mimo kladný efekt poskytovaných služeb je tak zpřístupně veřejnosti i objekt samotný.

Město i jeho organizace získávají prostředky i z jiných dotačních zdrojů.

Hodnocení oponenta +1
město dostatečně podporuje hmotné i nehmotné dědictví různými nástroji
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město zajišťuje finančně též obnovu objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památky, mimořádnými příspěvky v případě, že objekt leží v exponované poloze v centru města, příp. má pro město historický význam apod.

(Podpora funguje průběžně. Tzn. Kdo si zažádá o podporu a doloží, že objekt leží v exponované poloze v centru města, má pro město historický význam, je dům cenný z památkového hlediska apod. , dostane po schválení příspěvek na obnovu.)

Jsou to například: Park Gustava Mahlera http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=468418&p1=51960

Regenerace veřejných prostranství v MPR Jihlava

http://www.jihlava.cz/regenerace-verejnych-prostranstvi-v-casti-mesta-jihlava-pavov/d-475202

http://www.jihlava.cz/regenerace-verejnych-prostranstvi-v-casti-mesta-jihlava-pistov/d-479920

http://www.jihlava.cz/regenerace-verejnych-prostranstvi-v-mpr-jihlava-i-etapa/d-479921

http://www.jihlava.cz/regenerace-verejnych-prostranstvi-ul-srazna-jihlava/d-501244

 • 8.2.C Další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví a tradic ?
  Při konzultacích předcházejících obnově památkově významných objektů je orgánem státní památkové péče navržena možnost spolufinancování obnovy objektu formou mimořádného příspěvku města.
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava realizovalo projekty spolufinancované z národních i evropských finančních prostředků.

Hodnocení oponenta +1

Dobrá situace, doporučujeme pokračovat. 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Nejdůležitějším nástrojem města Kopřivnice pro podporu tradic ve městě je spoluzaložená společnost Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s., která spravuje městské muzejní expozice. Město provoz těchto expozic dotuje částkou 2 700 tis. Kč ročně.

Dalšími nástroji jsou akce pro různé cílové skupiny, např. Pochování basy, stavění Máje, pro školy jsou realizovány místním muzeem akce s tématikou tradic. Školská zařízení samotná realizují akce pro podporu tradic – vynášení Morény, tradiční jarmarky a další.

Příjemcem dotace z Ministerstva kultury byla v roce 2016 Římskokatolická farnost Vlčovice na opravu střechy kostela ve Vlčovicích (200 tis. Kč).

 • 8.2.C Další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví a tradic ?
Sebehodnocení 0

Město má silné nástroje k podpoře tradic a odkazů slavných rodáků. Vzhledem ke své velikosti velikosti provozuje prostřednictvím spoluzaložené obecně-prospěšné společnosti Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s. velký počet muzejních expozic.

Hodnocení oponenta 0

Stav je odpovídající a vyhovující.

8.2.4 Je místní kulturní dědictví zpřístupňováno veřejnosti? Dochází k novému způsobu využití objektů soukromých majitelů (nové funkce budov); kulturní dědictví je digitalizováno, jsou vydávány publikace, DVD, pořádány nové akce apod.?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Veřejné budovy

 • Zpřístupnění věže Kalich na Mírovém náměstí – provozováno PO CCR v Litoměřicích
 • Hrad Litoměřice - součástí kulturního a konferenčního centra (MKZ v Litoměřicích) pro pořádání kulturních, vzdělávacích a společenských akcí
 • Novorenesanční radnice – expozice Oblastního vlastivědného muzea
 • Máchova světnička v domě „Na Vikárce“ v Máchově ul.
 • Stálé expozice Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích – Michalská ul.
 • v rámci Dnů evropského dědictví každoročně pořádá město „Den otevřených dveří kulturních památek“
 • Muzejní noc a  Noc kostelů
 • Jezuitská hvězdárna – Muzeum marionet - Klub ochotníků a přátel loutkového divadla
 • Gotické dvojče – Galerie Ve dvoře – pí Skopalová
 • Hradební bašta Velká Dominikánská -  Dílna ručního papíru – pí Štyrandová
 • Expozice Důl Richard v proměnách času – podzemní expozice cca 80 m dlouhá (4 tematické části: vápencová továrna, továrna Richard – II. sv. válka, SURAO - současnost, Sad smíření – vize)
 • Vodárna v parku Václava Havla - kavárna Fér kafe

Soukromé objekty

 • Věž sv. Štěpána (provozována In Principio)
 • Objekt bývalého prvorepublikového  nádraží Litoměřice město – kavárna „Káva s párou“
 • Secesní objekt v ul. Zítkova – Minipivovar Labuť

http://www.vez-litomerice.cz/
http://www.kavasparou.cz
http://www.minipivovarlabut.cz/

 • 8.2.D Zpřístupňování místního kulturní dědictví veřejnosti ?
  ANO
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Snahou města je revitalizovat nevyužité historické objekty a zpřístupnit je veřejnosti.
Za období posledních 10 let došlo k významnému posunu.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Zpřístupňování památek a jejich poskytování za symbolické nájemné hodnotíme jako velmi dobrý příklad dobré praxe i pro další města. 

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Každý rok probíhá Den otevřených památek k příležitosti Dne evropského dědictví.
http://chrudimdnes.cz/den-otevrenych-dveri-pamatek/

V roce 2011 byly nově otevřeny Klášterní zahrady a Muzeum barokních soch. V MPZ se po rekonstrukci otevřela soukromá galerie RICH-ART - http://www.galerieart.cz/, a soukromý hotel FORTNA http://www.fortna.cz/.

Státní okresní archiv v Chrudimi (SOkA) nabízí v rámci svých provozních možností digitalizovanou podobu archiválií a dalších dokumentů týkající se kulturního dědictví - http://vychodoceskearchivy.cz/chrudim/ebadatelna/

Statistika návštěvnosti památek v rámci Dne otevřených dveří 2010 a 2011:

Aktuálně se v MUBASO vystavil nový model historického centra města zpracovaný ve formě 3D tisku v měřítku 1:500. K tomuto modelu byl promítán i dokumentární film o tvorbě modelu. Firma VIZarch, která model zhotovila, jej prezentuje jako prestižní zakázku na svých webových stránkách: http://chrudim2015.cz/fotogalerie.html Model věrně zachycuje stav historického centra města tak, jak bylo počátkem roku 2015.

Město pořádá i akce vážící se na aktuální významná výročí určená nejen odborníkům, ale i široké veřejnosti: např. na podzim r. 2015 to byla konference k osobě Mistra Jana Husa. Z této konference byl vydán sborník příspěvků a tento sborník je zdarma k dispozici pro veřejnost. http://2015.chrudimsobe.cz/2015-09-16-jan-hus-husitstvi-a-vychodni-cechy

Město v r. 2015 dokončilo rozsáhlou opravu nejstarší části městského opevnění, které navazuje částečně na tzv. Zlatou stezku.